herrijzend Wiering ermeerland V.V.V. Wieringermeer Beslissing van het College van Kijksbemiddelaars ten 2e Jaargang no. 37 tl Jan. '47 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzng van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Elders in dit nummer treft men aan een opwekking van een comi té, wat zich ten doel stelt om te komen tot oprichting van een afdeeling Wieringermeer van de Vereemging Voor Vreemdelin genverkeer. net doet zoo bij eerste lezing wat vreemd aan dit persbencnt. Onwillekeurig vraagt men zich af: heelt het wei zin, om terwijl de polder nog voor het grootste gedeelte in puin ligt, vreemde lingen en vacantiegangers te at- tenüeeren op de schoonheid van de Wieringermeer. Wat kan de vacantieganger nu eigenlijk anders vinden in den polder dan een hoop narigheid. O zeker, straks als de winter is ge weken dan kan de wederopbouw, indien de materialen-voorziening niet al te veel stagnatie heelt, weer voortgang hebben. Wij hebben niets in den pol der wat aantrekt; geen bosch, geen strand, geen mooie geveltjes, zelfs geen oudheidskamer waarin de historische voorwerpen die in dertijd bij het eerste droogvallen van de Wieringermeer gevonden zijn worden bewaard. Het weini ge wat tot nu toe gevonden is, o.a. de steenen doodkisten schijnt te Hoorn in het museum opgeslagen te zijn, terwijl tal van voorwerpen in particulier bezit zijn geraakt. En toch staat er in het persbe richt van het comité, dat er in de Wieringermeer behoefte wordt gevoeld aan een vereeni- ging, welke zich ten doel stelt het vreemdelingenverkeer te be vorderen. Wij hebben den vreemdeling dus blijkbaar toch wel wat aan te bieden. Inderdaad hebben wij den vreem deling wat aan te bieden. Het wordt afgezaagd doch wij moe ten de schoonheid van den polder die deze bood op 17 April 1945, nog eens in de herinnering opha len. Dat hebben wij den vreem deling ieder jaar opnieuw en schoner aan te bieden. Wanneer het straks eenmaal weer voorjaar en zomer is gewor den en wanneer dan de velden weer in alle mogelijke kleur- schakeeringen staan te stralen in de felle zon, dan biedt de polder voor wie het wil zien een over weldigende aanblik. Dan is het een lust om door den polder te trekken. Wel zal men voorlopig de bijbehoorende boerderijen met de mooi aangelegde voortuinen nog moeten missen. Doch dit zal ieder jaar beter worden naarmate de wederopbouw vordert. Voor wie het zien wil schreven wij. Er is een groot aantal menschen in Nederland die de schoonheid van het polderland weten te waar deeren. Deze willen 't wel zien en hebben het ook reeds gezien. Maar er is nog een groot aantal Nederlanders die de Wieringer meer nog nooit hebben gezien. Belangstelling wekken in wijden kring voor de Wieringermeer, dit is wel de hoofdtaak van de veree- niging voor vreemdelingenver keer ter plaatse. Men kan deze belangstelling slechts bij anderen opwekken als men zelf liefde en belangstelling heeft voor eigen landschap. Be langstelling wekken voor eigen gemeente in woord en geschnlt. Als af deeling VVV Wierin germeer zal men natuurlijk aan sluiten bij landelijke organisatie van VVV's, alsmede bij de fede ratie in Noordholland, waardoor er tal van mogelijkheden voor de Wieringermeer zijn weggelegd. In het propagandamateriaal van de landelijke en federatieve or ganisatie, wordt de Wieringer meer dan tevens vermeld. Reisbu- reau's uit de groote steden, die tripjs organiseeren in de provin cie, zullen bewogen worden de Wieringermeer ook in het reis schema op te nemen. Aan alles wat de gemeente maar vooruit en omhoog kan brengen dient de plaatselijke VVV aan dacht te schenken. Het behoeft geen betoog dat een goed georganiseerde bevor dering van het van het vreemde lingenverkeer voor ide plaatse lijke middenstand van beteeke- nis kan zijn. Het behoeft evenmin betoog dat dit niet mag ontaar den in een vreemdehngenexploi- tatie, zooals in sommige plaatsen Er op toe te zien dat geen vreem delingen exploitatie plaats heeft, b.v. dat men vreemdelingen maar eens wat meer afneemt omdat het toch maar vreemdelingen zijn, is eveneens de taak van een plaat selijke VVV Een af deeling VVV Wierin germeer zal, wil zij haar werk goed kunnen doen ruim in haar geldmiddelen moeten zitten. Zij zal dus op een groote aantal le den moeten kunnen rekenen. De contributie zal men zoodanig moeten stellen dat het voor nie mand bezwaar behoeft te zijn om lid te worden. Voorts zal ae ge meente door een ruime jaarlijk- sche subsidie het werk van de vereenigmg moeten- steunen. Uit het feit dat de burgemeester en de beide wethoudrs in het comi té van aanbeveling hebben plaats genomen mag worden afgeleid, dat het gemeentebestuur volle dig achter het streven staat. Bo- Wendien heeft de burgemeester Woensdagmorgen op de beurs de daar aanwezige poiderbewoners opgewekt de vergadering van lb januari a.s. te bezoeken. Een actieve plaatselijke WV is van groote bereekenis voor de geheele Wieringermeergemeen- schap. Iedere inwoner die bezield is met liefde voor zijn gemeente dient hier achter te staan. Men kan dit doen door zich in groote getale achter het comité van aan beveling te scharen, waardoor zij een sterke financieele en moreele basis krijgt voor haar werk. aanzien van de Regeling van loone en andere arbeidsvoorwaarden voor den akker- en weide- bouw en het veehouderijbedrijf BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE HET DIENSTVERBAND Opzegtermijn losvaste arbeiders Tegenover losvaste arbeiders geldt een opzegtermijn van ten minste twee maanden. Bijzondere bepalingen betref fende den arbeidstijd* Aanvang en einde van den ar beidstijd Des Zaterdags eindigt de ar beidsdag te 12 uur n.m. Normale arbeidstijden De normale arbeidstijd bedraagt. A Voor vaste arbeider in vee houderijbedrijven: a van 1 Mei tot en met 3 No vember 1946: 63 uur per week; b. van 4 November 1946 tot en met 16 Februari 1947: 58 uur per week; c van 17 Februari tot en met 30 April 1947 als onder a, waarvan de nadere indeeling wegens de 'bijzondere omstandigheden in dit gebied, dit jaar niet geregeld wordt, doch in onderling overleg tusschen werkgever- en werknemer moet plaats vin den, met inachtneming van het elders in deze regeling bepaalde. B Voor losse arbeiders, voor zoover zij niet onder C vallen; a. van 1 Mei tot en met 20 Oc- ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN A.s. Zondag hebben dienst de artsen Olree, Tamsma, Werner de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, van der Sluis. Geen dienst; de artsen Vee nis, Bleeker, Spits, Hoogkamer, Brand, Schreuders, Boerma, Ko ning, Bouwman. tober 1946: 53 uur per week; b van 21 October tot en met 17 November 1946. 49uur per week; c van 18 November 1946 tot en met 2 Maart 1947: 44 uur per w-eek; d van 3 Maart tot en met 16 Maart 1947: als onder b; e van 17 Maart tot en met 30 April 1947: als onder- a. C Voor vaste arbeiders in akker bouw- en gemengde bedrijven een arbeidstijd gelijk aan die onder B; vermeerderd met 300 uur per jaar, weike meerdere uren in onderling overleg tusschen werk gever en werknemer moet worden verdeeld en bestemd zijn voor de verzorging van vee en paarden (tractors), voor zoover de be drijfsomstandigheden zulks ei- sohen; een en ander met inacht neming van het elders in deze re geling bepaalde Arbeidstijd inwonende arbeiders Pro Memorie in verband met de bijzondere omstandigheden ten gevolge waarvan geen inwo nende arbeiders aanwezig zijn. Bijzondere bepalingen betref fende het loon* Normaal tijdloon Het normaal tijdloon bedraagt: A Voor vaste arbeiders in vee houderijbedrijven: 1 gescnooiden f 51,50 p. week; 2 geoefenden f 47,50 p. week. B Voor vaste arbeiders in akker bouw- en gemengde bedrijven: 1 geschoolden f 46.50 p. week; 2 geoefenden f 43,50 p. week C Losse arbeiders: 1 geschoolden f 0,84 p. uur; 2 geoefenden f 0,78 per uur; 3 ongeschoolden f 0,74 per uur Tijdloon voor bijzondere werk zaamheden, 1 Voor de bijzondere werkzaam heden gelden de navolgende tijd- loonen: a kunstmeststrooien met de hand 12 cent per uur extra; b kunstmeststrooien met de ma chine 5 cent per uur extra; c het bedienen van een tractor als chauffeur, voor zoove.- betrokke nen in het bezit zijn van een rij bewijs, alsmede van een diploma

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1