herrijzend W iering ermeerland Hef probleem der arbeidsvoorziening 2e Jaargang no. 38 18 Jan. '47 Redactie en ?drv>i«tratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten In de vergadering van de 3 werkgevers- en 3 werknemersor ganisaties, die in hotel Smit werd gehoulden op initiatief van het kringbestuur van de Stichting voor de Landbouw, is wel op overduidelijke wijze gebleken dat hel met arbeidersvoorziening in de "VYieringermeer in 1946 verre van ideaal is geweest. Teneinde te trachten voor 1947 gunstiger voorwaarden te schep pen is een regeling uitgedacht, die op het aantrekken van werk krachten in groepsverband neer komt. De heer H. R. Smit die als voorzitter van *t kringbestuur de leiding had van deze vergadering ontvouwde een plan, nadat hij eerst de gelegenheid te baat had genomen om een en ander mede te deelen omtrent de doelstelling van de stichting en in het bijzon der omtrent de werkzaamheden die zijn verricht door het kring bestuur. De heer Smit zegt dat er een verbetering valt te bespeuren in de arbeidslust, doch dat neemt niet weq dat er in 1947 vele problemen zullen zijn op te lossen t.a.v. de arbeidersvoorziening, welke in niet geringe mate beinvloed zullen worden door het vermoedelijk uit zetten van meer arbeidsintensieve- gewassen. Om aan deze moeilijk heden zoo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden is het kringbestuur van oordeel, dat een goed opgezette organisatie noo- dig is. zich ten doel stellende de beschikbare arbeidskrachten zoo goeld mogelijk over den polder te verdeelen en zoo rationeel moge lijk te gebruiken. Over deze nogal ingrijpende zaken is ruggespraak gehouden met Ir. Staf, den heer Melse en den heer Rempt van bureau Oogstvoorziening; het Ar beidsbureau W.Werf, het Prov. Bestuur, alsmede met de arbeids organisaties. Men keurt in die kringen de plannen niet alleen goeid, doch men is veelal van mening dat dit een belangrijke stap tot een op lossing kan zijn. De motieven welke tot de plan nen hebben geleid zijn als volgt: a) Het beperken van het ar beiderstransport. daar dit veel te duur is en te tijdroovend; b) Het tekort aan arbeids krachten en de te geringe presta ties van de ongeoefende menschen c) Een te ingewikkeld appa raat van bemiddeling en een te ge ringe controle hierop. Om veel transport en tiidverlies te voorkomen, stelt het kringbe stuur U voor. aldus de heer Smit, om te gaan werken met groepen arbeiders van plm. 20 man. waar bij dan van de zijde der werkge vers een man wordt geplaatst om leiding te geven en toezicht te houlden, alsmede de loonadmini stratie te voeren, dus een voor werker. Deze groepen zouden naar behoefte kunnen worden inge krompen en uitgebreid tot b.v. 15 a 35 man. Om deze groepen productief bezig te houden zal het noodig zijn dat ook de boeren zich gaan groepeeren in z.g.n. belangengroe pen. De grootte van deze groepen iaat het kringbestuur gaarne aan de boeren zelf over, doch zij kan zich indenken dat sommige groe pen zoo groot worden dat men een groep van 20 arbeiders over een geruimen tijd aan het werk kun nen houden. Persoonlijk lijkt, het spr. het beste dat men de groepen der boeren niet te groot maakt. ::oodat de harmonie dan het beste bewaard zal blijven. Op deze wijze meent men dat dan bereikt wordt dat de arbei ders meer op één bepaalde plaats blijven werken, waarbij er dan naar gestreefd dient te worden dat zij zoo dicht mogelijk bij hun woon- of verblijfplaats te werk gesteld worden. Het is in het be lang van de boer dat hij regel matig over de zelfde menschen kan beschikken. Voor de arbeider is het gewenscht dat hij niec steeds door den polder zwerft. Heb is van belang dat de groep arbeiders zoolang mogelijk intact blijft, alleen tijdens de oogst zal het wel eens mogelijk zijn om de groep te verdeelen. Aangezien men wel in hoofdzaak met arbei ders van bureau Oogstvoorziening te maken zal krijgen is het nood zakelijk dat een voorwerker aan gesteld wordt, daar van deze ar beiders een centrale administratie wordt gehouden. Men stelt zich voor dat elke groep boeren een groepshoofd be noemd die de belangen van de groep behartigd en het werk met den voorwerker regelt. Dit moet ook de man zijn die met kring bestuur en de Arbeidsbemiddeling samenwerkt. Er zal tevens naar een werk- object gezocht moeten worder. waar het tijdelijk overschot ge plaatst kan worden en als reser ve. Dit zal met Ir. Ovinge be sproken worlden. In vogelvlucht zal dan het ge heel er zoo uitzien. De werkae- vers ondergebracht in een aantal groepen b.v. 50 a IOC- met voor iedere groep een groeoshoofd. Daarbij te werk gesteld 1000 a 2000 man. Het kringbestuur zorgt voor de arbeiders in nauwe sa menwerking met het bureau Oogst voorziening, geholpen door het Arbeidsbureau. Het kringbestuur werkt de details van de organisa tie met de groepshoofden uit. waar ook cle eventueele klachten of wenschen der arbeiders naar vo ren gebracht kunnen worden door hun vertegenwoordigers. De even tueele kosten zullen moeten wor den gedragen door de groepen boeren b.v, door een gering be drag per tewerkgestelde arbeider, of dat |de kosten door het bureau Oostvoorziening gedragen zullen worden. Spr. stelt zich voor hier over nog eens te gaan praten. Ge schillen zouden opgelost kunnen worden door het kringbestuur. Voor de goede gedachtengang merkt spr. nog op dat het kring bestuur alleen op het oog heeft de losse arbeiders en dan nog nier eens alle, omdat de goede land arbeiders uit de randgebieden ook buiten alles hun weg wel zullen vinden. Tot de voorstanders van de plannen zegt spr.: .maakt LI niet al te blij, want we zullen veel fou ten maken en moeilijkheden tegen komen en zeer veel werk krij- g.en", en tot de tegenstanders zege Sj&ir., „weet U iets beters"? Na deze uiteenzetting, waarbij aanwezig was de heer Rempt in specteur van bureau Oostvoorzie ning met eenige leden van ziin personeel, de heer Knip, hoofd bestuurslid van de Landarbeiders- bond en eenige leden van hé.f per soneel van de Arbeidsbemiddeling Wieringerwerf, volgde een leven dige discussie, waarin zoowel voor- als tegenstanders aan het woord kwamen. Van arbei'ders- werd vooral bezwaar gemaakt te gen het systeem „voorwerkers". Ook werd opgemerkt dat het zeer moeilijk zal zijn een voldoend aantal geschikte voorwerkers te krijgen. De aandacht werd er nog op gevestigd dat de plannen om in groepsverband te gaan werken in geen enkel opzicht te maken hebben met het koppelbazensv- steem zooals dit voor den oorlog nogal eens voorkwam in den pol- fder. Ook werd er van arbeiders zijde nog op gewezen, dat er nog wel groepen arbeiders hier en daar in het land zijn die wel in de Wie- ringermeer willen werken, dit zijn echter losse arbeiders die er niet voor voelen om zich bij een ar beidsbureau in te laten schrijven. Het zijn vakmenschen die overal momenteel werk kunnen krijgen. Verder zijn er scheve verhoudin gen betreffende betaling van loon bij transport. Arbeiders die via de DUW b.v. uit Den Helder in de polder te werk gesteld worden krijgen hun reisuren vernoed. Een arbeider die b.v. van Wieringen moet fietsen en dus langer op de fiets zit om naar zijn werk te ko men, dan iemand die per bus reist, krijgt de tijd die hij noodig heeft om naar zijn werk te gaan, niet vergoed. Hierdoor komt de ontevredenheid en voelt men er ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN. A.s. Zondag hebben dienst de artsen Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer, Koning, Bouwman. Geen {dienst: de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, v. d. Sluis. VvVvVAVAWAWvNWAW niet veel voor om in den polder te gaan werken, daar men dichter bij huis werk genoeg kan krijgen. Hiertegen wordt echter aange voerd, dat het vervoer van ge oefende arbeiders steeds heeft plaats gehad door van Wieren, terwijl de DUW arbeiders door de eigen instanties zijn vervoerd. Medegedeeld wordt nog dat de arbeiders zooveel mogelijk iv kampen gullen wonden onderge bracht. Van het dure vervoer wil men af, zoodat het werk vanuit de kampen per fiets te bereiken moet zijn. Getracht zal worden door eigen vervoer en eventueel in over leg met de NACO het probleem vervoer op te lossen. Aan den heer Rempt werd de vraag voorgelegd of er goede kans is dat voldoende arbeiders ■beschikbaar zijn. De heer Rempt |deelde mede dat hiervan geen overzicht is te geven, bovendien wordt de vakbekwaamheid steeds minder, daar een deel der arbei ders langzamerhand door de in dustrie wordt opgenomen, gezien het streven om meer industrie in ons lanfd te krijgen. Een woordvoerder voor de boe ren achter uit den polder merkte op dat de vervoersgelegenheid voor de vaste arbeiders en paar denknechten van deze bedrijven niet in het gedrang mag komen, anders behoeft men dit jaar daa£ over inzaaien niet te denken. De ze spr. kan zich best voorstellen dat zij die noodwendig nog op het oude land moeten wonen, er niet voor voelen om in een kamp te trekken en zoodoende uit hun gezin zijn. Wanneer men het daarop aanstuurt, dan is het ge zegde nog altijd waar, dat zij, die het meest getroffen ziin, he.' meest getroffen zullen blijven. Van de zijde van het kringbe stuur werd er op gewezen, dat men herhaaldeliik in den Haag er op gewezen heeft dat het vervoer voor 100 procent door den Staat gedragen dient te worden. De Dir.-Generaal was er volkomen van overtuiad (dat het bdliik is, doch de minister van Finantiën wijst het af. Intuschen was er nog een brief binnengekomen van het deoarte- ment waarin de mogelijkheid om personeel te krijgen weer eenigs- zins vergroot wordt. Er zijn on-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1