Vereniging voor verkeer o Vreemdelingen- pgericht Beschikbaarstelling tweedehands legergoederen nancieel gebied noodig. De Com. vraagt dan ook deze medewer king voor het belang van U al len. Adviezen en voorlichting wor den gegeven door de PD te Wa- geningen. Deze instantie zal op 23 Jan. a.s. een lezing houden met lichtbeelden te Middenmeer aanvang twee uur. U zult dan volledig op de hoogte Worden ge steld van de mogelijkheden om de ratten te bestrijden. Toont uw instemming met deze actie icioor aller aanwezigheid. De Comm. voor de ratten bestrijding in de Wieringermeer Mededeeling no. 219 Zooals reeds in een voorgaan de Mededeeling werd vermeld zal in de Wieringermeer een alge- meene en giootsch opgezette rat ten- en muizen'bestrijding worden uitgevoerd. Na eenige voorbe reidende vergaderingen van het Dag. bestuur der Ver. met ver schillende instanties, als Rent ambt, Gemeente, Stichting van den Landbouw, Middenstand, zijn de werkzaamheden thans over gedragen aan deComm, voor de Ratten- en Muizenbestrijding in de Wieringermeer, welke als volgt is samengesteld: W. Postema, voorzitter: L. Ha verkamp, secr. pen.; G. H, Veen huis, vice voorzitter; Jtf. JL. R. Wentholt lid: M. Dijksma, lid: G. P. Kistemaker, adv. lid; A. Biesheuvel, adv. lid; Ir L. R. Dijkema, adv. lid. Het doel van deze comm. is permanent de bestrijding van rat ten én muizen in den polder ter hand te nemen. Met nadruk wij zen wij er op dat ook de muizen bestrijding bij deze actie is inbe grepen. Deze geschiedt met ander vergif, dat echter evenals het rat tenvergif, onschadelijk is voor musschen en andere dieren dan knaagdieren) De kosten zullen tot een mini mum kunnen worden beperkt, om dat gewerkt wordt op een alge- meene bestrijding, waaraan alle belanghebbenden dus alle bewo ners verzocht worden mede te werken n hun steentje bij te dra gen, De comm. vraagt daarvoor een bijdrage van 8.per be drijf, grooter dan 15 ha en 5.- per bedrijf, dat kleiner is dan 15 ha. De Gemeente stelt o.a. een au to ter beschikking voor het ver voer en het transport van men- schen en materialen, terwijl ook van het Rentambt een bijdrage mag worden verwacht. Voor de genoemde bedragen krijgt men dus: le een rattenbestrijding, 2e een muizenbestrijding. De organisatie De Comm. rekent op de mede werking van zeer velen, want er moet in korten tijd veel werk worden verricht. Daarom werd alvast begonnen met aan iedere weg een rayonleider aan te wij zen, die met behulp van eenige boerenzoons of collega's, het uitleggen van de pakjes gif op den dag van de grooten aanval, te regelen. Vooral op deze per sonen komt het aan! Maar er komt nog meer bij kijken. Er moe ten 100000 pakjes gemaakt wor den. Dat moet in twee dagen tijd geschieden. Hiervoor zullen ru:m 600 vergiftigde brooden worden versneden. De stukjes vergiftigd brood moeten n.1. in krantenpa pier worden verpakt, Hiervoor zullen hopenlijk enkele organisa ties van landbouw jongeren wor den ingeschakeld. Daarvoor 'is riuim 150 kg krantenpapier noodig Deze kranten zullen via de leer lingen op de scholen worden inge_ zameld, als daarvoor de mede werking van de hoofden der scholen kan worden verkregen. Maar daarop komt de comm. nog wel eens terug. Zoo hoopt men door aller medewerking deze ac tie, die op één dag over dege- heele polder en overal tegelijker tijd moet worden uitgevoerd, te doen slagen. Voorlichting Het spreekt vanzelf dat deze actie alleen kan slagen, wanneer zij met veel enthousiasme en groote deskundigheid wordt uit gevoerd. Daarom zullen op twee plaatsen inleidingen worden ge houden door een ambtenaar van den Plantenziektenkundigen Dienst (afd. Ratten en Muizen bestrijding) waarop doel en werkwijze van deze bestrijding worden uiteengezet (met behulp van lichtbeelden, opdat iedere belangstellende in den polder, doch in de eerste plaats natuurlijk de rayonleiders met hun helpers, straks goed geinstrueerd aan het werk kunnen gaan. We hopen danook van* harte dat de aange zochte personen allen zonder uit zondering één dezer vergade ringen 'zullen bezoeken. Deze worden gehouden te Midden- meer, in hotel Smit op Maandag 27 Jan. a.s. te 14 uur. Wierin- gerwerf in het Domeinkantoor op Dinsdag 28 Jan. te 14 uur Voor de Commissie Ir. L. R. Dijkema KOOS VORRINK KOMT SPREKEN Woensdag 5 Maart a.s. zal Koos Vorrink spreken in Hotel Smit te Middenmeer. BEROEP AANGENOMEN Cand. Post van LIrk heeft het beroep naar de Ger. Kerk te Wie- ringerwerf aangenomen VERVOER VAN ARBEIDERS Het vervoer van arbeiders, wat tengevolge van de vorstperiode v/as stopgezet, wordt met ingang van Maandag a.s. weer hervat. RECLAMES KUNSTMEST- DISTRIBUTIE. De P. B. H. van Wieringer meer maakt nogmaals bekend dar reclames op de kunstmestdistribj tie voor 1 Febr. a.s. bij hem inge diend moeten* worden. Gezien id binnengekomen reclames heeft hij de indruk gekregen, dat hierva a nog niet voldoende gebruik is ge maakt, speciaal door de landbou wers uit de zandhoek. Voor de goefde orde merkt hij op, dat re clames welke na 1 Febr. inge diend woeden, absoluut niet meer in behandeling worden genomen. Woensdagmiddag is in Midden meer de V.V.V. Wieringermeer opgericht. Het was slechts een klein groepje belangstellenden waar de heer Loggers, burgemees ter van Wieringermeer 't welkom aan toe kon roepen. Niettegen staande deze geringe belangstel ling is men toch tot daadzaken gekomen. De heer Mr. D. Bree baart. lid van het Hoofdbestuur der ANVVV en voorzitter van de federatie van VVV's in N.-Hol land benoorden het Noordzee kanaal was aanwezig teneinde in korte trekken doel en werken van de plaatselijke VVV in locaal en breeder verband uiteen te zetten. De heer Loggers wees er op. dat ondanks dat er veel vreemde lingenverkeer in den polder is, de bevolking ten aanzien hiervan een passieve houding heeft aangeno men. De oprichting van een VVV :r. de Wieringermeer komt uit een tweetal overwegingen. Ten eerste zijn er nog groote groepent Ne derlanders die nog nooit iets van den polder hebben gezien en er dus warm voor gemaakt moeten worden, terwijl in het tweede ge val de wederopbouw in breeder kring bekendheid moet krijgen. Dit zijn nu wel üdeëele overwegin gen, daar komt echter nog bij dat de middenstand een moeilijketi tijd tegemoet gaat, het vreemde lingenverkeer te activeeren, zal voor deze groep van belang zijn. Mr. Breebaart het woord ver krijgend wijst er op dat de doel stelling van een VVV is propa ganda maken voor eigen gemeente in woord en geschrift. Men zal in de groote pers op hetgeen de ge meente biedt moeten wijzen en verder door middel van folders en andere propagandageschriften, gidsen e.'d. het publiek attendee- ren. Men moet het den vreemde ling zoo aangenaam mogelijk ma ken in de gemeente. Ook wijst spr. er op wat de landelijke en federatieve organisatie doet. Con tacten zijn gelegd met ANWB en KNAC, verder met vereenigingen die er voor ijverden om het na tuurschoon te behouden. Een VVV is een economisch belang. Spr. wijst nog op de plannen van een centraal verkeershuis te Alkmaar. Na de inleiding van /den heer Breebaart vraagt de voorzitter of allen lid worden. Dit blijkt het geval te zijn, zoodat de vereeni- ging is opgericht. Een ontwerp statuten wordt be handeld en behoudens enkele wij zigingen aangenomen. De hierop gehouden bestuurs verkiezing heeft tot resultaat, dat het bestuur als volgt is samenge steld: K. H. Kroeze, voorzitter: J. P. Koolhaas, vice-voorzitter: Mr. Vösters, secr.-penningm; R. D. Smit en S. Breebaart, be stuursleden, terwijl (door het ge meentebestuur en het rentambt ee vertegenwoordiger voor een be stuursfunctie zal worden aange wezen. De heer Kroeeze wenschte zijn benoeming nog in beraad te houden. Mr. Breebaart feliciteerde den burgemeester met de oprichting en sprak de wensch uit dat de ver- eeniging in het belang van de ge meente werkzaam mag zijn. De heer Loggers dankte den heer Breebaart voor diens woor- jden en sloot zich bij diens wensch aan. De contributie werd bepaald op 2.50 per jaar voor gewone leden Bijzondere leden betalen 10,- donateurs 5.per jaar. Aan de gemeente zal een sub sidie worden gevraagd. MEDEDEELING. Hierbij deelen wij onze lezers mede. dat wij den Heer H. Veen- huis te Slootdorp hebben aange steld als correspondent voor t>ns blad De Heer Veenhuis is overdag telefonisch te bereiken onder no. 47, Middenmeer, 's avonds onder no. 64, Slootdorp Advetenties kunnen zoo noodig eveneens aan den Heer Veenhuis worden doorgegeven Red Adm Herr W Meerland Namens het Kringbestuurvan de Stichting voor de Landbouw. Afd. Wieringermeer, deel ik U mede, dat wij van de Provinciale Stichting bericht hebben ontvan gen dat er een kwantum tweede hands legergoed beschikbaar komt Het kringbestuur wil trachten een behoorlijke hoeveelheid van deze goederen beschikbaar te krijgen voor de Lan(d- en Tuin bouwers in de Wieringermeer. Daarvoor is het noodig, dat he Kringbestuur over een opgave be schikt van de behoefte aan deze goederen. Ik verzoek U daarom mij (e spoedigste een opgave te verstrek ken van de behoefte aan de on derscheiden goederen. (In ieder geval voor 15 Febru ari e.k.) Ter beschikking zullen komen |de volgende artikelen tegen de daarachter vermelde winkelprijs, welke nog verhoogd zullen wor den met de gemaakte kosten: Werkbroeken 4 Battledress 14.10 Overhemden (br. shirts) 4.— Ondergoed (ges. korte broek) per stel 2.75 Lange winterjas (blauw geverfd) 17.60 Lange overias (khakikleurig) 15,85 Amer. korte tuniek met 4 zakken 6.65 RAF overjassen 13.20 Rubber regenjassen 7.50 Wollen bovenbroeken 8.80 Idem (geverfd) 8.80 Vliegerpakken (overalls) 3.10 alles puntenvrij. Aanvragen gedaan door de werknemers, welke uitsluitend in de Land- en Tuinbouw moeten werkzaam zijn, moeten een werk geversverklaring bijvoegen. De Secretaris, D. Stompedissel. KERKNIEUWS. Preekbeurten Ned. Herv. Gemeente. Slootdorp, 10.45 uur, Cd. Boekee Middenmeer, 2 uur. Cd. Boekee Wieringerwerf. 10.30 u, Ds. Vink Geref. Kerken. Wieringerwerf, 9 uur, leeddienst. Wieringerwerf. 4 uur. Ds. Goede Slootdorp, 9.15 uur, Ds. Goede Slootdorp, 2.30 uur. Ds. Goede Middenmeer, 10.30 uur. Ds. Goede Middenmeer, 4 uur, leesdienst Preekbeurten in de Ring N. H. Gem. Opperdoes, 10 uur, Ds. Kloosterma Opperdoes, 2.30 uur. Ds. Kloosterman Oostwoud. 7 uur, Ds Kloosterma Lambertschaag, 2 uur, Ds. Vink Medemblik. 10 uur, Ds. v. )d. Neut, H.A. Medemblik, 5,30 uur, Ds. v. d. Neut

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 3