herrijzend W iering er meerland Vereemging voor Bedrijfsvoor lichting in de Wieringsrrr.eer 2c Jaargang no, 39 25 Jan. '47 Redactie en sdmtelstratle Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Mededeeling nummer 320. NOGMAALS IETS OVER DE BIETENLICHTERS. Naar aanleiding van het artikel betreffende opgave gegadigden voor een bietenlichter leek het ons gewenscht hierop nog even terug te komen. Aangezien de eenrijige zoowel als jde drierijige lichter vrij laat in het seizoen voor de Wie- rmgermeer ter beschikking wer den gesteld, werd geen kans meer gezien hiermede n publieke de monstratie te houden. Dit was wel jammer, daar op deze wijze een meer algemeene bekendheid met deze apparaten was verkregen. Om hieraan eenigszins tegemoet te komen, laten we hieronder 'n het kort eenige ervaringen volgen. Van de eenrijige lichter mogen we veronderstellen dat meerderen hiermede op de hoogte zijn, aan gezien hiervan reeds enkele exem plaren in den polder hébben ge werkt. Hoewel de bereikte resui- taten, gezien de zeer verschillen de omstandigheden, nogal uiteen liepen, zoowel hier als elders, kan van deze lichters onjder gunstige omstandigheden en bij een juis.c afstelling worden verwacht, da', hiermede behoorlijk werk kan worden verkregen. Teneinde de werking der lichter te toetsen bij een zeer lichte stand in de lii, werden op een der rijen-af stands- proeven, waar de bieten zoowel op 33 als op 67 cm. rijenafstand wa ren gezaaid, hiermede enkele je gels gelicht. Dit ging op beide ob jecten goed, terwijl de meerdere ruimte bij de breedere rijen af stand als een voordeel kon wj:- den aangemerkt. V/el werd door de meerdere loofontwikkeling dei bieten, gezaaid op 67 cm. afstand, een enkele maal "t bezwaar on dervonden dat dit aanleiding gaf tot verstopping in de cirkelvormi ge opening boven de lichter. Br, een rijenafstand van 40 a 50 cm. zal men hiervan echter weinig na deel onjdervin.den. In tegenstelling met deze lichters, welke onder de boom van een karploeg moetpr. worden bevestigd, is de drierijige lichter van de Fa. W. Schipper en Zoon uit Goes een meer vol ledige machine. Het bestaat uit een vlak raam met twee groote wielen, welke instelbaar zijn en een bestuurbaar voorstel, voorzien van een dubbele korrel. Op de machine is een zitplaats voor de bestuurder aangebracht, waardoor een goed overzicht worjdt verkre gen. De achterwielen zijn aang - bracht aan een gebogen as en kan de machine door middel van ee-i hefboom en tandenboog van de grond worden gehaald. Doord-t de bestuurder met de machine ook zijn eigen gewicht moet opheffen ging dit uit het werk stellen vrij zwaar, al waren hiervoor reeds hulpveeren aangebracht. De fa brikant overweegt echter (dit door middel van tandkraan en ladder automatisch te doen uitvoeren. Onder het raam zijn een drietal bietenlichters gemonteerd, t.w. één voor in de machine en twee ach ter. Door hieraan strijkarmen te bevestigen werd bereikt dat de drie gerooide rijen bijeen werden gebracht. De heflichamen zijn hiec in tegenstelling met 1de eenrijige lichter waar beide schoenen tot een vast geheel zijn gemaakt, af zonderlijk gehouden wat de af stelling, die nu in alle .richtingen mogelijk is, ten goede komt. Deze machine was in te stellen voor een rijenafstand varieeren 1 van 33 tot 40 cm. Het behoeft geen betoog dat een drierijige machine het beste zou passen voer bieten welke op drie of op zes rijen waren gezaaid. Voor de 67 cm. rijenafstand is de machine niet geconstrueerd, terwijl op 33 cm., rijenafstanjd te weinig ruimte aanwezig is om hierdoor in ert rijp gewas met paarden of trek kers te gaan. Ook elders in den lande waren deze bezwaren on dervonden en was de fabrikant in overweging gegeven de machine vijfrijig te bouwen, waardoor één machinegang gelijktijdig kon wor den gelicht. Vanzelfsprekend heeft ook de Commissie voer Landbouwwerktuigen in ide W'e- ringermeer zich hierover berade Deze was van meening dat.bij r- vijfrijige lichter de tractie moei lijkheden zou opleveren. In den polder zijn vele wieltrekkers van de lichtere en middelzware klasse aanwezig, welke grootendeels m i. luchtbanden zijn uitgerust. H. i valt te betwijfelen of een derge lijke wieltrekker onder minder gunstige omstandigheden vijf rijen zal kunnen lichten .afgezien van het feit, dat ook de rijenaf stand van 40 cm. wel wat klein wordt gevonden met het oog op de breedte der luchtbanden. Aangezien een rupstrekker uit de aard der zaak voor deze werk zaamheden niet worden gebruikt, is nu voor deze groote lichters ui sluitend op de zware wieltrekkers aangewezen. Het kwam de Corr - missie dan ook gewenscht voor aan de fabrikant te adviseeren de mogelijkheid onder oogen te zien voor bouw van tweerijige en ev tueel vierrijige lichters voor een rijenafstand van 50 cm. Wij mee- nen dan ook voor het mechanisch lichten der bieten deze rijen f- stand te kunnen adviseeren, gezie i de gunstige resultaten met de ge nomen rijenafstandsproeven, waar op tot uiting kwam, dat «.b- op brengst hierdoor niet gaat d -r.. mits men het aantal planten per ha weet te handhaven. Vooral op dit laatste komt het aan. De twee rijige lichters zouden dan zeer geschikt gebruikt kunnen worden achter de meest gangbare wiel trekkers, waardoor dus ui n omgang een zaaimachine breedte is gelicht. Voor die bedrijven die over voldoende tractie beschik- cn en 'b.v. voor gecombineerd gebruik een lichter willen aanschatfen zou de vierrijige kunnen d,-enen. Een schrijven van bovenstaande strek king is reeds naar de f abri Kant uitgegaan. In verband hiermede en in aansluiting op de vorige mede deeling zouden we gaarne op korten termijn vernemen of en zoo ja, naar welk type lichter de be langstelling uitgaat, waarna stap pen in die richting kunnen worden gedaan. Daar de volgende Com missievergadering is vastgesteld op 4 Febr. a.s. raden we iedere belangstellende met klem aan ons zijn Wenschen voor genoemden datum ^e doen toekomen. Tenslot te kan nog even worden opge merkt dat we van de fabrikant de mededeeling ontvingen dat, gezien de veranderde materialenpositie, de in het vorig artikel genoemd bedrag voor de drierijige lichter aan de lage kant moet worden beschouwd. E. Oosterhoff. ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN. A.s. Zondag hebben idienst de artsen O!ree, Tamsma, Wemel de Boer. van Sloten, Groenhart, Swalers, van der Sluis. Geen dienst: de artsen Vee nis, Bleeker, Spits, Hoogkameer, Brand, Schreuders, Boerma, Ko ning, Bouwman. Ratten veroorzaakten schade van 1000 gulden bij een zakkenfabrikant. Een fabrikant had in zijn pak huis eenige honderden zakken op gestapeld. Voor deze zakken was hem f 5 per stuk in rekening ge bracht, welk bedrag hem zou wor den terugbetaald, wanneer hij _e in onbeschadigden toestand retour neerde. Plotseling bemerkte hij, /dat er ratten in zijn pakhuis aan wezig waren. Bij controle bleek toen, dat ruim 200 zakken wa ren kapotgeknaagd, hetgeen ver den fabrikant een verliespost be- teekende van 200 maal f 5 of dui zend gulden. Dergelijke gevallen zijn bij tientallen te noemen. Indien deze fabrikant de voor zorg had genomen deze ratten doeltreffend te bestrijden, ha(d hij zich deze verliespost kunnen be sparen, temeer daar de Afdeeling Ratten en Muizenbestrijding van den Plantenziektenkundigen dienst te Wageningen desge vraagd gaarne advies verstrekt. EE^ VLAMMEND PROTEST Zoo is er dan weer een oorlog verklaard! Wat zijn de wezens, \iie zich menschen noemen rare schepselen 'Nau welijks hebben ze de meest verschrikkelijke ellende achter den rug, nog zuchten ze onder die gebeurtenissenof plannen tot nieuwe vernietiging worden beraamd en ten uitvoer gelegd. O ja, het $aat dezen keer niet per agressiemaar met een eerlijke oorlogsverklaringdatumuur en methode vooraf aan gekondigd. Wij kunnen dus op onze hoede zijn. Wij protesteeren ech ter met alle kracht tegen de methode"Ligt het niet in de oorlogswetten vastgelegd, dat er niet met gif gewerkt mag worden? En nu! Men wil ons in ons dagelijks brood laten krepeeren, verpakt in de krant, bij wijze van hoon, waarin we eerst nog de laatste nieuwtjes kunnen lezen in casu onze doodsberichten Hebben we dat verdiend vragen we U. Moeten wij plaats maken voor vreemdelingen? Hebben wij soms Uw dijk door gestoken? Namen wij niet actief deel aan het verzet, door den vijand het voedsel voor de neus weg te kapen? Kreeg de vijand (ook U?) geen koude rillingen over zijn rug bij onzen helaas wat grauwen aanblik? Kan men ons beschuldi gen van zwarthandel? Zeker wij hebben onze gebreken en tekortkomingen. U niet soms? Het zij zoo. Er komt oorlog. „DE TOTALE OORLOG"We zullen ons te weer stellen met alle middelen. Geen provisiekast, geen graanzak zal rneei veilig zijn. We zullen U 's morgens bij het ontwaken op de bedrand tegengrijnzen en Uw huid op die der kippen doen gelijken. En let vooral op Uw Dijk! Wij spreken ook namens al onze broeders en zusters. Hun devies zij: „Geen stoelgeen tafel, geen piano of er moet zoo'n vrouwmensch op staan" Dr. RAT. Mr. MUIS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1