herrijzend W iering er meerland Oorlog aan de RATTEN UIT DE GEMEENTERAAD 2c Jaargang no% 40 1 Febr '47 Redactie cr -ïdmtnistratle Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Nog wel nimmer in de geschie denis der Wieringermeerplder zal er zooveel rumoer geweest zijn over de Rat, dan thans het geval is. iMaar ook nog nooit was de noodzaak om haar inten sief te bestrijden meer. noodig dan thans. Duizenden van deze vernielzuchtige grijs-bruine mon sters bevolken d/en polder. De inundatie en haar gevolgen heeft de Rat benut om zich sterker dan ooit te vestigen en vermenig vuldigen. De puinhoopen, nood stallen,. stroohutten, enz., enz., ■bieden haar de meest gunstigste perspectieven, terwijl hun na tuurlijke vijanden zijn terug ge trokken! Hier moet wat gebeuren! Niets is straks meer veilig voor deze vernielzuchtige elementen! Wan neer de thans aanwezige Ratten in het a.s, voorjaar gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen is de plaag niet te overzien, en zal a.s. zomer en herfst een veel vernie lende strooptocht van het orituig het gevolg zijn. Op de propaganda bijeenkom sten welke te Middenmeer en Wieringerwerf werden gehouden vernamjen wij dat één vrouwelij ke rat pl.m. 400 nakomelingen per jaar voortbrengt. Wat dit te 'beteekenen heeft? Niets meer of minder dan dat iedereen, en in het algemeen, en in het belang van de volksge zondheid zijn medewerking geeft om deze dreigende plaag de kop in te drukken. Individueele be strijding zooals tot dusver hier en daar in de polder gebeurde, heeft geen zin. De ratten verplaatsen zich snel van het jeene .bedrijf naar het andere, en na korten tijd zit men er weer onder, de prac- tijk resultaten' bevestigen dit. Neen, hier moet algemeen, vol ledig en overal worden ingegre pen door een goed georganiseer de STREEKBESTRIJDING. Wieringermeerbewoners be grijpt Uw eigen belang en geeft de volle medewerking. Finan cieel wordt van U een, in ver houding tot het doel, kleine bij drage gevraagd van f 8.per bedrijf boven de 15 HA en f 5. per bedrijf beneden de 15 HA om de noodzakelijke onkosten voor aankoop v. gif en brood te bekos tigen. De commissie voor Ratten bestrijding Wieringermeer is ac tief; maar zij heeft ook alle me dewerking noodig! Reeds [v'er- kjl'aarden de landbouwJonge ren organisatie's zich bereid tot hulpverleening bij het verpakken van het gif brood enz., terwijl velen zich spontaan als sub-lei der of helper bij het uitleggen beschikbaar stelden! Laat dit voor de enkelingen idie nog eenigszins afwachtend tegenover deze actie staan een voorbeeld zijn hoe het 4vel moet. Aan iedere weg is een actieve leider en eenige helpers noodig die straks overal waar zich de ratten bevinden hun gif .brood zullen uitleggen. Laat de Commis sie niet tevergeefs een beroep op U doen! 14 Februari a.s. wordt de groo- te klap aan de Wieringermeerrat- ten toegediend. Dan gaat het er op of er onder. Laat daarom iedereen reeds thans al uitzien bij z'n woning en op 't erf, waar. en in welke objecten zich de rat ten bevinden, en op 14 Febr. a.s. op z'n bedrijf aanwezig zijn, om de aanwijzingen te kunnen geven, waar het gif brood speciaal moet worden uitgelegd. Alleen wan neer aller medewerking wordt verkregen wordt deze Streekbe- strijding, evenals elders in Noord holland een succes en kunnen we de toekomst, althans ten opzichte van de ratten rustiger tegemoet gaan.' Breed Onder voorzitterschap van den burgemeester kwam j.1. Vrijdag de raad in vergadering bije|en. De heer J. G. Addens was met ken nisgeving afwezig. Nadat de vergadering met een kort woord was geopend werd door den voorzitter voorlezing gedaan van het gebedsformulier. De burgemeester hield hierop een uitvoerige Nieuwjaarsrede waaruit wij het volgende aanstip pen: Spr. brengt allereerst de ge meenteraadsverkiezingen van '46 in herinnering, die .voor de Wie ringermeer wel van bijzondere beteekenis waren. Hulde wordt hierbij gebracht aan den secreta ris den heer Nap met zijn staf. voor het vele werk in die dagen verricht. Vervolgens geeft spr. een over zicht van de wederopbouwwer- ken, die rechtstreeks door B. en W. of de raad werden voorbe reid (£n waartoe besluiten werden genomen. Hoewel de positie van de ge meente zeer zorgelijk is behoort de Wieringermeer niet tot de noodlijdende gemeenten gerekend te worden. Evenals in 1946 kon ook de begrooting voor 1947 slui tend worden gemaakt. Op 31 Dec. 1946 bestond de bevolking uit 2800 personen. Der halve zijn nog 3500 personen ge- evacueerd, waarvan er velen in zorgelijke omstandigheden ver- keeren. Spr. spreekt de wensch uit dat er spoedig verbetering in de materialenpositie mag komen, waardoor de moeilijkheden den gunstige wending nemen. Spr. geeft verder een overzicht van hetgeen in de dorpen is herbouwd en hersteld. Buiten de dorpen zijn in totaal 332 gebouwen groot en klein hersteld, terwijl er 146 ge bouwen in bewerking zijn. In to taal werden 113 bouwvergunnin gen verleend, waarvan de totale bouwkosten f 2.402.800,hebben bedragen. 121 Vergunningen voor den bouw van noodwonin- nLn, hieronder zijn niet begrepen de Zweedsche, de „Smid en Hol lander" en Maycrete-noodwonin- gen, met een totale bouwsom van f 355.700. De uitbreidingsplannen alsmede het plan voor een vierde dorp zullen binnen afzienbaren tijd den raad bereiken. Aan 470 kinderen wordt met 10 leerkrachten onderwijs gegeven, fylen hoopt dat in de zomer van jaar eenige permanente scho len in gebruik genomien kunnen worden. Verwacht wordt dat in de eerste helft van 1947 een lage re landbouwschool en ook het land'bouwhuishoudonderwijs tot stand zullen komen. Van de 512 pachters zijn er 385 teruggekeerd. Voor 125 pachters zal in 1947 nog onderdak gezocht moeten worden. Spr. besluit zijn lezing met de woorden: U, heeren leden van den raad, met uwe gezinnen een voorspoedig 1947 toewenschende e;ndig ik met de bede, dat onder Gods onmisbaren zegen het inge treden jaar de gemeente en hare inqezetenen een belangrijke stap dichter moge brengen tot alge heel herstel. Nadat de notulen van de vo rige vergadering waren vastge steld werden 'n aantal mededee- lingen voor kennisgeving aange nomen of naar B en W verwezen om advies w.o. een adres van de middenstand voor een Mentver- bod. Hierna had het loten voor de afdeelincren plaats. Ie Afd. de heeren Breebaart, Stoel, Klop en Zoodsma, met den burgemeester als voorzitter; 2e afd. de heeren Addens, van Dam, Feikes en Horst met weth. Giesen voorzit ter; 3e afd. de heeren van der Molen. Hofmeyer, de Bruyne en weth. Sm'd voorzitter. In de vacature ontstaan door het vertrek van den heer Cram- winckel werd den heer Spanjaart benoemd met 11 stemmen tot ge meente ontvanger. Hij werd on middellijk in deze functié beëe- digd, alsmede in de functie van waarn. secretaris. Tot ambtena ren van de Burgerlijke stand wer den benoemd: de heer H. Pol en Mej. E. P. Lindenbergh. De rekening over 1944 werd voorloopig vastgesteld overeen komstig het advies van de com missie, die deze rekening heeft nagezien. Het ontwerp begrooting 1947 die B. en W. den raad aanboden werd overeenkomstig art. 33 bis. van het reglement van orde naai de afdeelingen ter onderzoek ver wezen. Daarna zal pas behande ling in een openbare vergadering plaats hebben. De Terp wordt hersteld. B. en W stellen voor om de Terp weer in de oude staat te herstellen, waarvoor een bedrag vanf 24.000 noodig zal zijn. De beplanting zal in overleg met Staatsboschbeheer worden aangebracht. De heer Feikes be pleit ook beplanting van de west kant, terwijl hij gaarne zou zien dat rondom wandelpaden werden aangebracht. De voorzitter zegt toe dat een ander met Staatsboschbeheer zal word/en besproken. Het voorstel werd aangenomen. Medewerking zal worden ver leend aan de stichting ..Wierin- germeerscholen" tot de inrichting van de school te Wieringerwerf. Naar aanleiding van ingekomen verzoeken om vergoeding in de kosten van vervoer bij schoolbe zoek is door B en W een veror dening ontworpen, die als leid draad zal gelden bij de beoorde ling van ingekomen verzoeken. Tot op heden wordt dit vervoer geregeld en betaald door de ge meente, doch deze toestand kan niet worden bestendigd. In deze verordening is ejen tabel, zoowel voor de afstanden, als voor de in komens der gezinnen opgenomen. In bijzondere gevallen kan van deze verordening worden afgewe ken. Hoewel verschillende raadsle den over deze kwestie uitvoerig van gedachten wisselden met den voorzitter waren zij het er allen over eens dat het vervoer van de kinderen een zaak van de ouders is. Men kan zich tot de gemeende wenden om een bijdrage die dan beoordeeld zal worden aan de hand van de verordening. Voor speciale gevallen, als gevolg van de omstandigheden waaronder de gemeente nog heeft te lijden, zul len nader worden bezien. De raad kon zich na toelichting van den voorzitter vereenigen met het voorstel van B. en W. De bouwverordening werd m die voege gewijzigd dat van de voorgeschreven hoogte 2,70 m. mag worden afgeweken wanneer het vloeroppervlak (Lnminste 16 m2 bedraagt, doch het mag niet minder worden dan 2,60 m. Van het bovenstaande kan echter wor den afgeweken voor door oor-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1