herrijzend W iering ermeerland HET HOOGE WOORD ER UIT De nieuwe bon nen DE KRINGLOOP VAN KALK IN DE NATUUR 2e Jaargang no. 41 8 Febr. '47 Redactie ec administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten De Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten heeft te Nijmegen een vergadering gehouden. In deze ver gadering, waar een groot aantal burgemeesters van door oorlogsge weld getroffen gemeenten aanwezig waren, is door den voorzitter Mr. P. J. Oud een rede gehouden waarin hij een krachtig pleidooi hield voor her stel van de gemeentelijke autonomie, vooral op het gebied van de weder opbouw. Van deze vergadering dit moet een dringend beroep worden gedaan op de Regeering om het roer tg wenden zei de heer Oud. Wat ons bovenal hin dert is de alles overheerschende cen tralisatie, wij gevoelen dit als een aanslag op onze gemeentelijke zelf standigheid. Van den eersten dag af meende Den Haag het beter te kunnen dan wij. Men zag ons daar als een soort van onmondigen. Men gedroeg zich als de verlichte despoten der acht tiende eeuw. Wie twijfelen zou aan hun goede bedoelingen, zou hun groot onrecht aandoen. Door niets anders dan zorg voor hun volk werden zij bewogen. Maar zij waren tevens overtuigd dat zij het veel beter wis ten dan het volk en daarom waren Voor het tijdvak van 9 t/m 22 Febr. 1947 Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KCJ 701 (Strook no. 4) 596 Algem. 750 gr. suiker, boter hamstrooisel, of 1500 gr. jam, stroop enz. of 750 gr. chocolade of suikerwerk. 597 Algem. 1 ei. 598 Algem. 500 gr. sinaasappelen. BONKAARTEN KD, KE, 701 (Strook no. 4) 603, 604 Algem. 250 gr. suiker, boterhamstrooisel, of 500 gr. jam stroop, enz. of 250 gr. chocolade of suikerwerk 605 Algem. 1 ei 606 Algem. 1000 gr sinaasappelen BONKAARTEN MA, MD 701 (Strook no. 4) 594 suiker 250 gr. suiker, boter hamstrooisel, enz. of 500 gr. stroop, jam enz. of 500 gr cho colade of suikerwerk TABAKSKAARTEN ENZ T 69, T 70 2 rantsoenen tabaksarti kelen V 70 200 gr. chocolade en/of suiker werk of 200 gr. suiker, boter hamstrooisel, enz. of 400 gr. jam stroop, enz. X 69 2 rantsoenen tabaksartikelen X 70 100 gr. chocolade en/of suiker werk of 100 gr suiker, boter hamstrooisel enz. of 200 gr. jam stroop enz. zij van volksinvloed afkeerig. Dat bij het 'probleem van den we deropbouw centrale leiding onmis baar was, hebben wij kunnen begrij pen, aldus Mr. Oud. Maar moest dit beteekenen, dat men ons alle zeggen schap uit handen nam Het systeem is in 1940 geboren in de ambtelijke sfeer. De met het ver trek der Regeering naar Engeland en het ophouden der functioneering van de Staten Generaal geboren toe stand, maakte den ambtenaar opper machtig. In die oppermacht schuilt de fout. Toegegeven kan worden dat het systeem gedurende de bezetting zekere voordeelen had, omdat toen goede ambtenaren, voorzoover ze op hun post waren gelaten, met voorbij gaan van hun gemeentebestuur zaken konden regelen met goed Nederland sche ambtelijke instanties. Maar met de bevrijding had men dit moeten veranderen. Het K.B. van 7 Mei 1945 was een cardinale fout steeds weer bleek de onbevredigende positie der gemeenten bij de gecentraliseerde opzet van dit K.B. En het is onbe grijpelijk dat men thans, bijna twee jaar na de bevrijding, nog niet de geringste verandering heefr aange bracht. Bij dit systeem van ad infinitüm (tot in het oneindige, red.) doorge voerde centralisatie moeten de dingen onherroepelijk vastloopen. Door het inschakelen van tallooze ambtelijke instanties gaat het ap- peraat hoe langer hoe stroever wei ken en doet de „bureaucratie" in de slechte zin van het woord haar in vloed gelden. Wij roepen de regeering toe: Ver waarloos niet de krachten in ons ge meentelijk bestuursapparaat. o De woorden die de heer Oud in Nij megen gesproken heeft zal veel men- schen uit het hart gegrepen zijn. En wij hoorden dezer dagen een bestuur der van onze gemeente de verzuchting slaken: Eindelijk is dan het hooge woord er uit! Het is te hopen dat de regeering de rede van Mr. Oud ter harte neemt, Het wordt hoog tijd dat een groot gedeelte van de papieren rompslomp wordt afgeschaft, de gemeenten een ruimere armslag krijgen vooral t.a.z. van de wederopbouw. Op die verga dering sprak niet alleen Mr. Oud als burgemeester van en voor z'n eigen getroffen emeente. Hij was tevens de spreekbuis van alle burgemeesters die met wederopbouw hebben te ma ken en die geremd worden in hun ijver om hun getroffen gemeente zoo spoedig mogelijk weer bewoonbaar te maken. Het beroep op de regeering is te Nijmegen niet voor de eerste maal gedaan, meerdere malen is het reeds gezegd en geschreven, maar drin gender en overtuigender als te Nij megen was het nog niet gezegd, tér- wijl het gezelschap waarin het hooge woord er uit kwam een waarborg is voor de gegrondheid der klachten. In het voorlichtingsblad van de Stichting Nederlandsch Landbouw Kalk Bureau, troffen wij onderstaand artikel van Prof. Ir. J. Hudig aan: Kalk vervult in het leven een overheerschende rol. Elk levend we zen bevat kalk en bij de evolutie was de eerste poging om aan de or gaancomplexen der meer ingewik kelde wezens stevigheid te verleenen gericht op de vorming van calcium- f#rbonaat en calciumsilicaat. Dat zijn de schelpen en de kiezelpantsers die in ongehoorde hoeveelheden ge durende millioenen jaren van het aardbestaan zijn opgehoopt. Door de werkingen van de aardkorst zijn die lcalkafzettingen, die honderden me ters dik kunnen zijn, weder opgehe ven en tot gebergten opgestuwd en opnieuw aan verwering bloot gesteld. Wij kunnen zonder bezwaar zeggen dat onze kalkvoorraden, overwegend althans, door het leven zijn opge hoopt en dat wij daarvan landbouw kundig afhankelijk zijn geworden. Kalk is op onze aarde een der be- weeglijkste stoffen geworden, om dat koolzure kalk gemakkelijk door de atmosferische invloeden wordt gemobiliseerd. Zoo zijn alle rivieren min of meer rijk aan opgeloste kalk, hoofdzake lijk in de vorm van dubbelkoolzure kalk. Prof. Dubois heeft becijferd, dat de Rijn bij Lobith gemiddeld per jaar 6.600.000 ton kalk in ons land brengt: dat zijn 22.000 treinen van 30 wagens a 10 ton of iedere 24 mi nuten een trein van 30 wagens bij dag- en nachttransport. De kalk stroomt naar zee, geeft onderweg op de uiterwaarden het aanzien aan de zoetwater-fauna, in de vorm van schelpdieren, kalkwieren enz. en on derhoudt in de zee het onuitputtelij ke leven, waarbij eveneens schelp- en schaaldieren (koralen) een grote rol spelen. En zoo keert de kalkvoorraad weer naar de actieve voorraad te rug, die daarna opnieuw vastgelegd wordt, om te eniger tijd weer door de aardkostwerkingen in gebergten ^te worden veranderd, die op hun beurt weer worden aangetast. Het kalktransport op onze aarde is zoo enorm groot, dat het niet eens te schatten is. In het tweede evolutie-stadium is de kalk gebruikt voor de vorming van phosphaatskeletten der gewer velde dieren, waaronder de mensch de belangrijkste plaats inneemt. De ophooping van kalk in deze vorm is eveneens ongehoord groot. Voor een millioen menschelijke bewoners is ongeveer 10.000.000 kg. kalkphos- phaat noodig, of in kalk uitgedrukt ).000 kg. calciumoxyd. Voor een i 'iioen runderen (koeien, paarden, varkens en schapen) ongeveer 30,000,000 kg kalkphosphaat of 14.100.000 kg. calciumoxyd (kalk). Voor elk millioen hoenderen onge veer 300,000 kg. kalkphosphaat of 141,000 kg. kalk. Voor de vrij levende dierenwereld op land en in de zee is de hoeveel heid niet te schatten. Wanneer men een schatting waagt voor ruim een milliard menschelijke bewoners, een honderd millioen runderen, enkele honderden millioenen hoenderen, dan komt men tot millioenen tonnen, die in deze levende wereld zijn vastge legd, enkel in de skeletten. Voeg daarbij de kalk, die in omloop is in de levenssappen en in de organen van plant en dier, dan komt men tot nog veel hoogere cijfers, die waarschijnlijk de milliard tonnen over schrijden en dan nog" maar een on derdeel zijn van de geheele kalk voorraad, die in de natuur ln bewe ging is, door de oplossing in de ri vieren en in de zee. Zoo komt men tot hoeveelheden van duizelingwek kende afmetingen. Uiteindelijk ko men die kwantiteiten weer in de groo te omloop terug, maar de mensch begraaft de afgestorvenen en be werkt op deze wijze, dat de terug keer in de kringloop van het kalk phosphaat zeer langzaam verloopt. De beenderen van het vee worden sneller verwerkt en komen tamelijk snel als beendermeel, weer in de le vende kringloop terug. Wat vrij leeft wordt verspreid door den dood, maar het kan zich onder bepaalde geolo gische omstandigheden ophopen, zoo als de phosphaatlagen van Florida, Noord-Afrika en vele andere plaat sen bewijzen. De kringloop wordt dus herhaaldelijk gestoord of opge houden, maar omdat de evolutie met millioenen jaren werkt, heeft dat uiteindelijk weinig te beteekenen. Alleen kunnen plaatselijke storin gen veranderingen in het aanzijn van het leven brengen, die belang rijk voor den mensch kunnen zijn en die zijn standpunt kunnen bepalen ten aanzien van de voedselproduc tie, zooals wij straks zullen zien. Zonder calcium is geen leven mo gelijk. Hoewel nog veel onopgehel derd is in de werking van het cal cium, weet men zeker, dat het bij de vorming der levende weefsels 'n beslissende rol speelt; het geeft ste vigheid aan de weefsels en bepaalt in samenwerking met de andere anorganische voedingselementen als kalium, natrium en magnesium de doorlatendheid der celwanden. Bij de eiwitvorming en eiwitstransporten, is calcium eveneens onmisbaar en verder bij het onschadelijk maken van vele organische zuren, die in 't plantenleven ontstaan. Het gehalte aan kalk in de plant is grondig on derzocht en men heeft een duidelijke samenwerking gevonden tusschen 't calcium en de andere voedingsele menten. De zaden zijn meestal niet kalkrijk, zoodat na de ontkieming

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1