W ierinq er meerland De wederopbouw in gevaar I herrijzend DE NIEUWE BONNEN 2e Jaargang no. 42 - 15 Febr. '47 Redactie er administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wiermgermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Er wordt thans allerwege in Ne derland alarm- geslagen rond het mis lukte wederopbouwprogramma 1946 en .het "tot mislukking gedoemde pro gramma voor 1947. In dag- en weekbladen wordt op dt grote trom geslagen, kamerleden brengen de zorgelijke houtpositie, in een verslag over de begrooting van openbare werken en wederopbouw, ter sprake. De Nationale Woningraad en het Nederlandsch Instituut voor Volks huisvesting en Stedenbouw hebber, een adres gezonden aan den minister president, den minister van Openbare Werken en Wederopbouw en den mi nister van Economische Zaken. Het is onze slechte houtpositie, die de wederopbouw in gevaar brengt. De uitvoerbaarheid van het bouw plan 1946 werd afhankelijk geacht van het aantal der beschikbare werkkrach ten, hetgeen echter door de feiten werd gelogenstraft ,in wezen was het de materialenschaarschte, die de plan nen allerwege liet stranden. In deskundige kringen is de men de meening toegedaan, dat voor het bouwprogramma van 1947, wat twee en half maal zog groot is als dat van 1946r de benoodigde de bouwvakar beiders beschikbaar zijn, doch hoewel het houttekort wel de grootste handi cap is, ook beton en staal kan niet in voldoende mate worden ingevoerd om onze behoefte te dekken. Dr. Z. Y. van der NMeer, eer. der leden van •het College van Algemeene Commis sarissen, heeft bij een bezoek aan ver schillende geteisterde gebieden van het bovenstaande een bevestiging gege ven. Het is misschien niet algemeen be kend, doch vóór den oorlog was onge veer 1.8 millioen m3 hout onze jaa--- lijksche behoefte. Voor 1947 wordt dit geraamd op 2 millioen. Dezer dagen heeft men kunnen le zen, dat de Fransche bezettingsauto riteiten het dorpje Reichenthal in het Zwarte Woud aan Nederlandsche mi litairen hebben overgedragen, zoo dat het bestuur van dit dorpje thans berust bij een Nederlandsche* kapi tein. Wij mogen in het Zwarte Woud hout kappen. Aanvankelijk 100.000 m3, later is dit verhoogd tot 200.000 m3. Nadere berichten deelden mede, dat reeds 20.000 m3 is gekapt wat voor verscheping 4fgt te wachten. Deze tweehonderd duizend kubieke meter Zwarte Woudhout, plus het geen wordt geraamd, dat uit diverse houtlanden .waarmee ons land con tracteerden, is bijlange niet voldoende om onzebehoefte voor 1947 te dek ken. Om de geheele behoefte aan wonin gen voor 1947 te dekken zouden er 35.000 woningen gebouwd moeten worden. Het wederopbouwplan voor 1947 heeft er 28.000 op het program ma. Er zouden dan in het eerste kwar taal 14.000 en in het tweede kwartaal weer 14.000 woningen worden aanbe steed. Men kan aan deze plannen geen uitvoering geven omdat men eenvou dig geen vergunningen kan uitgeven voor materialen. De toestand zou er nog wat gun stiger voorstaan indien al het beschik bare hout voor de wederopbouw van woningen beschikbaar was. Doch 47 50 procent wordt aan de wederop bouw toegewezen, terwijl voor den oorlog 73 procent van het ingevoerde hout naar het bouwbedrijf ging. Er gaan stemmen op om de wo ningnood voorloopig te delgen met den bouw van uitsluitend noodwonin gen. Want zoo zegt men voor een per manent huis heeft men 5 m3 hout noo- dig en voor een noodwoning 1 m3. Oi dit echter de oplossing is staat te.be zien. Misschien voor het oogenblik wel en als een gedeeltelijke oplossing ook wel. Maar wanneer we locaal een oogenblik deze zaak bekijken, dan staan er in de Wieringermeer reeds noodwoningen te veel. Dan wordt on ze armoede al overduidelijk gedemon streerd, al worden er bedragen neer geteld voor noodwoningen waarvoor men vroeger royaal twee behoorlijke arbeiderswoningen kon bouwen. Er is een uitspraak van den En- gelschen minister van Landbouw. De ze zeide: „De Duitsche bosschen zullen het hout moeten leveren"! Naarmate we verder van de oor logsherinneringen afraken zijn we ge neigd te vergeten waaraan we de groote vernielingen, die in ons land zijn gepleegd te danken hebben. Wij zouden daarom willen zeggen, omzagen die Duitsche bosschen, om zagen desnoods tot de laatste boom. Wij willen alleen noodwoningen om de allerergste nood te lenigen. Maar verder willen wij zooveel en zoo spoe dig mogelijk permanente woningen, waarin de materialen worden verwerkt die wij gewoon zijn te gebruiken, als wij onze huizen bouwen. En daarom nogmaals, als men ons er de kans voor wil geven bij de mogendheden ,die het thans nog te zeggen hebben in Duitschland, omza gen alle Duitsche bosschen, net zoo lang zagen totdat alle landen, die vertrapt en vernield zijn door de Duit sche horden, herbouwd zijn. Voor ons geldt ^Wij willen Neder land, wij willen de Wieringermeer, minstens weer terug zien, zooals het er voor de vernielingen +zag. Het staat er slecht vc iet de we deropbouw .ook in de Wieringermeer. De rentmeester heeft in het najaar van 1946 reeds op de slechte materialen- voorziening gewezen, de burgemees ter gewaagde er van in zijn nieuw jaarsrede in de laatste raadsvergade- ring. Waanneer wij een vergelijking trek ken met andere getroffen gebieden dan is de Wieringermeer nog niet eens slecht af geweest. De wederopbouw is in gevaar in Nederland ,dus ook in de Wieringer- meer. Er wordt allerwege alarm geslagen en dit stemt tot groote voldoening. Het is een van de grootste proble men waar ons land zich voor ziet geplaatst. De moeilijkheden worden nog ver droot doordat aan het departement van Openbare werken en Wederop bouw nog steeds de minister niet is benoemd, die de ledige plaats van dr. ir. Ringers kan bezetten. De groore pers heeft eenige namen genoemd, van mannen, die het politieke even wicht in de regeering zouden kunnen brengen ,doch den laatsten tijd hoort men er niets meer van. Laat ons hopen, dat men in Den Haag spoedig de rechte man voor dit belangrijke departement zal weten te vinden. Mogelijk, dat een energieke vakmi nister van Openbare Werken en We deropbouw nog veel van het pro gramma voor den wederopbouw in 1947 kan redden. 'Gebeurt dit niet, dan is de wederopbouw werkelijk zeer ernstig in gevaar. Voor de periode van 16 FePruari tot en met 1 Maart zijn de volgen de bonnen aangewezen: Strook no. 1 BONKAARTEN KA, KB, KC 703: 611 Brood 800 gram brood 612 Brood 400 gram brood 611 Boter 125 gram boter 612 Boter 125 gram margarine of 100 gram vet. 613 Boter 250 gram margarine of 200 gram vet 611 Melk 4 liter melk 612 en 61-3 Melk 7 liter melk 611 Vlees 100 gram vlees 612 Vlees 400 gram vlees 611 Alg. 250 gram kaas 612 Alg. 2 eieren 61 D Res. 1600 gram brood 61 E Res. 200 gram kaas 61 K Res. 800 gram brood BONKAARTEN KD, KE 703 621 Brood 800 brood 621 Boter 250 gram boter 622 Boter 125 gram margarine of 100 gram vet 62—2 en 62—3 Melk 12 liter melk 621 en 622 Vlees 100 gram vlees 621 Alg. 100 gram kaas 622 Alg. 2 eieren 62 R Res. 800 gram brood 62 U Res. 500 gram rijst of kinder meel (uit rijst bereid) of kinderbiskwie BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG 703 Strook no. 1 614 Brood 800 gram brood 614 Boter 250 gram boter 614 Marg. 250 gram margarine of 200 gram vet 614 Melk 5 liter melk 614 Vlees 300 gram vlees 615 Vlees 100 gram vlees 614 Kaas 200 gram kaas 614 Eieren 5 eieren Zondagsdienst art sen ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN. A;s. Zondag hebben dienst de art sen Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer, Koning, Bouwman. Geen dienst: de artsen Olree, Tams- ma, Werner, de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, v. d. Sluis. Oranjefeest Per radio is Woensdagavond reeds medegedeeld, dat de Oranjeavond in Hotel Smit wegens kolennood zal moe ten worden uitgesteld. •Het uitstel zal gelukkig echter niet van langen duur behoeven te zijn. Het wachten is op de blijde gebeurtenis en en het afnemen van de strenge vorst. Wieringermeerders let op de medc- deelingen in de plaatselijke bladen. Het Oranjecomité. TOEWIJZING BEDRIJVEN N.S.B.-ERS Voor een drietal bedrijven, voorheen ir. pacht bij voormalige N.S.B.-ers, enz., zijn thans nieuwe pachters aan gewezen. 1. Bedrijf J. P. Dieleman, groot pl.m. 68' ha ,is toegewezen aan W. Kranen burg en H. C. Vaandrager ieder voor de helft. 2. Bedrijf O. H. Venema, groot pl.m. 57 ha is toegewezen aan E. H. Ham ster. 3. Bedrijf A. Saai, groot pl.m. 38 ha, is toegewezen aan K. Postema. JAARVERGADERING HOLL. MIJ VAN LANDBOUW. De jaarvergadering van bovenge noemde afdeeling heeft ondanks de zeer slechte weersomstandigheden doorgang gevonden. Ruim 40 leden waren aanwezig, wat uitstekend ge noemd mag worden. Ook de spreker ir. D. S. Tuinman was nog over geko men uit Den Haag. Doordat plotseling de busdiensten uitvielen naar den polder was het ons niet mogelijk een verslag op te nemen van deze vergadering. Volgende week hopen we dit verslag te kunnen plaat sen. ALLE VERGADERINGEN ENZ. UITGESTELD. De slechte kolenpositie van Hotel Smit te Middenmeer is de oorzaak, dat Woensdagmorgen bekend gemaakt moest worden op de beurs, dat aüe vergaderingen en andere bijeenkoms ten voorloopig worden uitgesteld. DISTRIBUTIENIEUWS SCHAGEN. Vanaf 17 Februari resorteert de ge meente Wieringermeer onder de distri- butiedienst Schagen. In Middenmeer zal een agentschap worden gevestigd, hetwelk iedere dag behalve Zaterdags is" geopend van 9— 12 uur voor het afhalen en inleveren van formulieren, voor' inlichtingen enz. Personen, die in het bezit zijn ge steld van een afschrijvingsbewijs voor bijzondere arbeid .dienen dit bij DE AANVRAAG in te leveren, eventueel in te zenden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1