herrijzend W ïering ermeerland MARIA CH DAGBLAD 2e Jaargang no. 43 - 22 Febr. '47 Redactie eri administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206, Kengetal 2261 Weekblad vooc de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegter. Er is een Prinses geboren! Dinsdag 18 Februari 1947, te 02.24 uur heeft H.K.H. Prinses Ju- liana het leven geschonken aan een vierde dochter. De spanning die, reeds weken lang, vele gemoederen in het land bezig hield is verbroken en heeft zich ontladen in een spontane oprech te golf van vreugde in ons volk. Spontaan en oprecht omdat heel het Nederlandsche volk in alle gele dingen, zonder eenige reserve, heeft deelgenomen aan het vreugdebetoon voor dit jonge prinsesje. Er is vreugde in Nederland. Vreugde om het geluk van het prinselijk gezin. Vreugde om het geluk wat H. M. de Koningin, na al de beproevingen van de oorlogsjaren, mag beleven in haar kinderen. Vreugde omdat deze blijde gebeur tenis mocht plaats vinden in een vrtj Nederland. Vreugde, ondanks dat Nederland nog lang niet de gevolgen van den oorlog te boven is. Daarom deed deze feestviering op de nationale feestdag zoo spontaan oprecht aan. Het prinselijk gezin heeft een groote plaats in de harten der Ne derlanders gekregen, niet door een overdreven ceremonieel, doch om de eenvoud waarmee zij het volk tege moet zijn getreden. Het is de eenvoud in het doen en laten van het prinselijk gezin, dat zij volledig in het groote gezin van Nederland zijn opgenomen. MARIA CHRISTINA zijn de na men die het kleine prinsesje van haar ouders heeft gekregen en MA RIJKE zal haar aanspreeknaam worden in het gezin. Eenvoudige namen hebben Prinses Juliana en Prins Bernhard voor hun vierde dochter bedacht. Namen zoo als tal van Nederlandsche meisjes hebben. Er werd bij gezegd, toen de namen bekend werden gemaakt, dat achter deze namen geen enkele beteekenis moet worden gezocht. Spontaan en oprecht zijn de gelulc- wenschen en zegenbeden die zijn uit gesproken door en namens het Ne derlandsche volk, bij de geboorte van Prinses Maria Christina. Moge onze kleine Prinses Marijke onder Gods zegen voorspoedig op groeien met haar drie zusjes tot vreugde van haar koninklijke ouders en grootmoeder. GELUKWENSCHEN NAMENS DE WIERINGERMEER De burgemeester heeft ter gelegen heid van de geboorte van Prinses Marijke, namens de teruggekeerde en nog geëvacueerde bevolking van Wieringermeer, een telegram van gelukwensch gezonden aan het Prin selijk Paar en H.M. de Koningin. De nationale feestdag in den Polder Het vieren van de nationale feest dag in den polder kon helaas door kolengebrek Dinsdag niet doorgaan. Toch hebben een aantal inwoners van Middenmeer en omgeving de dag niet geheel ongemerkt laten voorbijgaan. Toen de blijde mare be kend werd heeft men in het eenig- ste vertrek wat Hotel Smit nog kan verwarmen, de keuken, een intieme bijeenkomst gehad waar een vreug devolle stemming heerschte, als re actie op de blijde gebeurtenis. Te Middenmeer en Wieringerwerf werd in de Ned. Hervormde Kerk een dankdienst gehouden waarin resp. voorgingen Ds. Germans en Ds. Vink. Te Middenmeer werd deze dienst door een bevredigend aantal perso nen bezocht. Te Wieringerwerf was maar een kleine schare bijeen, doch de onbe gaanbaarheid der wegen heeft het bezoek wel sterk beinvloed. Al met al was ..het door de om standigheden een zeer sobere viering. Begin Maart Herrijzend Wieringermeerland Direct na het onderwaterzetten van de polder in April 1Ó45 ging een klein krantje verschijnen op een formaat van slechts 24 bij 16 cm. Met de hand gezet en op een trappers gedrukt (er was geen stroom!) was het toch een berichten - blaadje waar iedere week met ongeduld en verlangen naar werd uitgezien door de naar alle richtingen verstrooide Meer- bewoners. Het bracht immers het allereerste contact weder tot stand tusschen de verjaagde bevolking van de Wieringer meer! Op een fiets met antiplofh werd het iedere week gebracht naar de talrijke vluchtoorden Naarmate de verschillende overheidsbedrijven als P.T.T. en P.E.N. zich herstelden werd het formaat van ons weekblad grooter. Doch meer dan een weekblaadje Werd het nog niet, hetgeen ons en velen met ons niet bevredigde. In het najaar van 1946 konden wij echter reeds mededee- ling doen van de plannen, ons weekblad tot een dagblad om te vormen. En deze plannen kannen thans tot uitvoering wor den gebracht! Waarschijnlijk met ingang van Dinsdag 11 Maart ontvangt u dagelijks ons blad. De groote sprong van weekblad tot dagblad zou niet mo gelijk zijn geweest, indien wij niet de beschikking hadden kunnen krijgen over de technische hulpmiddelen en cfe orga nisatie welke voor de uitgave van een dagblad noodzakelijk zijn. De rotatiepers voor het drukken en de telexaansluiting, welke het nieuws heet van de naald doorgeeft, zijn er thans echter. De organisatie, welke het uitgeven van een dagblad in een klein gebied als het onze tóch is, mogelijk maakt, is er eveneens. Tot deze organisatie, genaamd „Noordholland- sche Pers 1945" (waartoe bladen als „De Nieuwe Schager", „De Vrije Alkmaarder", „De Vrije Hoornsche Courant" en de „Kennemer Koerier" behooren) zal ook Herrijzend Wierin germeerland toetreden. De organisatie vstn deze Noordhollandsche Pers 1945 is dusdanig opgezet, dat voor elk blad het eigen karakter en de zelfstandigheid behouden blijft. Ook onze uitgave zal in eigendom aan een Stichting worden overgedragen, waarop wij nog nader terug zullen komen. Hoezeer het ons echter ook spijt, de naam-vol-herinneringen HERRIJZEND WIERIN GERMEERLAND zal zich moeten veranderen. Hoe, is echter nog niet te zeggen. Bij onze uitbreiding hadden wij ons kunnen beperken tot het twee of drie maal per week gaan verschijnen. Dit werd inderdaad overwogen, doch er werd van afgezien omdat wij voor de vulling van ons blad aangewezen zouden zijn op knipsels uit andere bladen en dus verouderd nieuws zouden moeten brengen, naast het plaatselijk nieuws. Dit leek ons ongewenscht. En doordat wij ons aansloten bij de Noord hollandsche Pers 1945 werd de beste keuze gedaan: dagelijks zijn we straks in staat mededeelingen en bekendmakingen uit onze gemeente te publiceeren, terwijl wij tevens het actueele landelijke- en wereldnieuws kunnen brengen! In het volgende nummer zullen wij nadere mededeelingen kunnen publiceeren. T- V. HET ORANJEFEEST VOOR DE SCHOOLJEUGD De leerlingen van alle scholen bi de Wieringermeer worden allen op school verwacht Donderdag 27 Fe bruari in hun resp. scholen op het gewone aanvangsuur. Zij zullen daarna met auto's naar Middenmeer worden vervoerd, al waar zij feestelijk onthaald zullen worden ter gelegenheid van de ge boorte van het prinsesje. Brood met kop of beker meenemen! De ouders worden verzocht hiervan goede nota te nemen. De Hoofden der scholen ZES MINUTEN NA PRINSES MARIJKE Zes minuten nadat prinses Ma rijke ter wereld kwam (dus om 2.30 uur) werd te 't Veld (Gem. Oude Niedorp) geboren Johannes Jan, zoon van het echtpaar C. Slippens- Potma. De heer Slippens woonde voor heen te Slootdorp in de Kerkstraat. Het is het tiende kind in dit gezin. Indirect heeft dus ook de Wieringer meer een baby die ongeveer gelijk met de prinselijke baby is geboren. Wjj feliclteeren het echtpaar Slip pens van harte, met dit heugelijke feit. ORANJEFEEST Hoewel de viering van de nationa le feestdag bijna overal in het land op de dag van de geboorte van het prinsesje kon worden gevierd, was dit in de Wieringermeer niet moge- lijk. Het Oranje Comité verwacht nu alle Wieringermeerders boven den leerplichtigen leeftijd, in de groote zaal van Hotel Smit te Middenmeer op a.s. Maandag 24 Februari 1947, ter gemeenschappelijke viering van de geboorte van I/rinses Marijke. De zaal is open om 7 uur. Er .wordt precies om half acht begon nen. De toegangsprijs bedraagt f 0.60 per persoon. Mocht de opbrengst on voldoende zijn om de onkosten te dekken dan zal in, de pauze een col lecte worden gehouden. De zaal kan dien avond weer ver warmd worden. Laat ons hopen, dat intusschen de wegen begaanbaar gebleven zijn, zoodat velen dezen feestavond kunnen bezoeken. Zooals men weet wordt de avond met eigen krachten gevuld. Verschillende da mes en heeren en ook vereenigingen hebben hun medewerking hiervoor toegezegd en zijn hiervoor reeds we ken lang aan het repeteeren. Laat ons hopen dat het een goed en mooi feest wordt den polder waardig. ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN A.s. Zondag hebben dienst de artsen Olree, Tamsma, Werner, de Boer, v. Sloten, Groenhart, Swaters en van der Sluis. GEEN DIENST: de artsen Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer, Brand, Schreuders, Boerma, Koning, Bouw man

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1