herrijzend W ieringermeerland Van de hak op de tak door Herr. Wieringermeeriand DE RATTEN DOOD! 2e Jaargang no. 45-8 Maart '47. Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten In de afgeloopen week is bij Ko ninklijk Besluit tot minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting ir. Li- Neher, thans directeur-gene raal van P.T.T. Het bericht van deze benoeming gaf aanvankelijk eenige teleurstel ling, daar men als opvolger van ir. Ringers wederom een vakman aan het hoofd van dit zeer belangrijke departement verwachtte. Doch deze teleurstelling duurde maar even, de levensloop van de nieuw benoemde minister, de bijna Amerikaanse carrière van ir. Neher, zijn een waarborg dat een krachtige bestuurder, een goed organisator de open plaats bij Wederopbouw heeft ingenomen. Ir. Neher is op de onderste sport van de maatschappelijk ladder be gonnen, als lijnwerker bij de Ara- sterdamsche telefoon, om tenslotte in Augustus 1945 ir. Damme als direc teur-generaal van het P.T.T.-bedrijf op te volgen. De grondige desorganisatie die de -bezetter in het P.T.T.-bedrijf had aangericht is nog wel niet geheel hersteld, doch wanneer men ziet wat door dit overheidsbedrijf reeds tot stand is gebracht na de bevrijding, dan kan het niet anders of hier moest aan het hoofd staan een man met doorzettingsvermogen. Om maar dicht bij huis te blijven, in de Wieringermeer waar het ge- heele telefoonnet bijna door nieuw moest worden vervangen, kan een iedmr die voorheen telefoon had, bij hernieuwde vestiging in den polder, weer aangesloten worden. Trouwens we mogen hierbij wel even op een zijpaadje stappen en gewag maken van andere overheidsdiensten, als P.E.N., P.W.N., Spoorwegen enz., de wederopbouw van deze belangrijke overheidsdiensten is niet onbelangrijk Ir. Neher heeft verklaard, dat hij geen voorstander van ver doorge voerde centralisatie is. De vrijheid van handelen voor de gemeenten, waarover te Nijmegen op de verga dering van de Ver. van Ned. Ge meenten een hartig woordje is ge sproken, maakt dus een goede kans. T.a.z. van het bouwplan 1947, hopen wij van harte, dat de nieuwe minis ter van Wederopbouw en Volkshuis vesting, er nog van zal weten te red den wat er van te redden is. De richtprijzen. die door minister Mansholt zijn vast gesteld voor de akkerbouwproducten hoewel door^, verschillende uitlatingen bekend kon zijn, dat zij lager zouden zijn dan vorig jaar, hebben bij de boerenstand nogal deining veroor zaakt, niet zoo zeer om de geringe verlaging, doch meer om het feit, dat de minister heeft gezegd: dat de productiekosten van den boer om laag moeten, hetgeen zou moeten geschieden o.a. door verdere mecha nisatie, en rationalisatie van het be drijf. Het standpunt van de boeren is dat, indien de productiekosten om laag moeten, dit ook mogelijk ge maakt moet worden. Doch wanneer bijna tegelijkertijd met het bekend maken van de richtprijzen, een ver hooging plaats heeft van 8 procent voor tractoren, terwijl bovendien al lerlei kleinere gereedschappen en werktuigen bijna dagelijksch in prijs stijgen, dan is er eerder sprake van productielcostenverhooging dan van verlaging. De landarbeiders hebben om een pensioenregeling gevraagd. Men staat in werknemerskringen niet onsympathiek tegenover dit verzoek. Het tot stand komen van deze rege ling zal gepaard gaan met een loons verhooging van 3 cent per uur. Al weer iets waardoor de productiekos ten omhoog zullen gaan. De gewel dige achterstand die de landarbeider jaren heeft gehad in een rechtvaar dige belooning is gelukkig de laat ste jaren ingehaald. En gezien het groote gebrek aan geschoeide arbei ders zal de positie van den landar beider, zoo langzamerhand dien van de beschermde beroepen gaan bena deren. De minister ziet de redding van 't landbouwbedrijf in een ver doorge voerde mechanisatie, machines en werktuigen die veel werk, wat voor heen door menschenhanden werd ver richt, zullen overnemen. Er zijn heel veel boeren die het den minister na zeggen, maar de overgangsperiode die er voor nodig is wordt op de schouders gelegd van de huidige ge neratie boeren. Verschillende machi nes en werktuigen verkeeren ngg in een ontwikkelingsstadium en zullen met veel risico tegen hooge prijzen moeten worden aangeschaft. Het vlas plukken zal misschien, gezien de hooge loonen, dit jaar geheel ma chinaal kunnen geschieden. Maar hoe staat het met de graancombine's, de aardappelrooi-machines en andere werktuigen waar knappe koppen aan werken om deze voor den landbouw dienstbaar te maken Men zal op vroeger wijzen, teen de maai machi nes het met de hand maaien kwamen vervangen. Maar deze vergelijking gaat niet meer op. In de tijd dat de maaimachines uit kwamen kon een boer nog net zoo veel arbeiders krijgen om met de hand te maaien als hij maar wilde. Uit Gelderland, Overijssel en andere provincies kwamen heele ploegen. Maar die tijd is voorbij. Thans is de toestand zoo dat het landbouw bedrijf moet overschakelen naar een intensieve mechanisatie, met ge deeltelijk werktuigen die nog niet be drijf szeker zijn en een gebrek aan arbeidskrachten. Het zijn wel moei lijke problemen waarvoor men in ons land wordt geplaatst. En wanneer men berichten hoort dat Canada tarwe aan Engeland gaat leveren voor f 4 de 100 kg., dan vraagt men zich af hoever zullen de productie kosten omlaag moeten, dat tarwe ionend verbouwd kan worden in Ne derland ïn navolging van andere gemeenten heeft ook de Wieringermeer een woningcommissie gekregen. Een commissie die de be schikbare woningruimte in /de ge meente zal moeten verdeelen. Er zijn klachten geuit van middenstandszijde dat geen vertegenwoordiger van de ze groep in de commissie is be noemd. Klachten die zoo op het eer- jste oog gemotiveerd lijken. In de commissie is echter wel iemand uit .de zakenwereld benoemd, n.1. de heer K. H. Kroeze, directeur van de Z. W.M. Bij informatie is echter geble ken, dat, indien de middenstand rechtstreeks nog een vertegenwoor diger in de commissie zou wenschen dit zeer zeker tot de mogelijkheden behoort. De middenstand gaat echter in deze zelf ook niet vrij uit, daar haar j vertegenwoordigers in verschillende .commissi's veelal absent zijn. De mid fdeüstand 2al er das goed aan doen menschen aan te wijzen die genegen zijn de vergadering regelmatig te be zoeken. De oorlogsverklaring aan de rat ten is gevolgd door een offensief dat de vijand gevoelige klappen heeft toe gebracht. Niet dat we mogen aan nemen, dat alle ratten dood zijr., integendeel, maar dat er veel slacht offers onder deze roovers zijn geval len, staat vast. Uit alle hoeken van den polder be reikten ons berichten over het vin den van stuiptrekkende en doode ratten. Bovendien kunnen we veilig aannemen, dat het aan gesneuvelde ratten, welke men niet meer te zien krijgt vele malen grooter is. Deze kruipen wel in holen en gangen en sterven daar aan het maaggif. Ondanks de groote moeilijkheden, welke door de onbegaanbaarheid der wegen aan deze bestrijdingsactie in den weg werden gelegd, en welke men vooruit nimmer kan overzien, is deze streekbestrijding toch reeds een (zij het niet volledig) groot suc ces geworden. In dit verband past zeer zeker de opmerking dat ook hier weer gebleken is wat door algemee ne medewerking kan worden bereikt. Zeer zeker geldt dit voor een uitge strekt gebied als de Wieringermeer, dat bovendien in dit opzicht nog in een bijzonder moeilijke positie ver keert ten gevolge- van de onderwa terzetting. Ook hier blijkt weer de activiteit van onze polderbewoners, waaraan velen in het oude land een voorbeeld kunnen nemen. Men moet tenslotte niet vergeten dat een der gelijke streekactie, die op papier vrij vlug in elkaar kan worden gezet, in de practijk lang niet eenvoudig is. Mede in dit verband komt aan al len die op welke wijze dan ook heb ben meegewerkt deze actie te doen slagen, om in het algemeen belang deze vernielers, en vijanden der volk gezondheid, deze gevoelige klap toe te brengen, een woord van bijzondere dank. Alle namen te noemen van hen, die hier vrijwillige medewerking hebben gegeven zou hier te ver voe ren. Initiatiefnemers en Commissie, rayonleiders, helpers en plaatselijke pers zouden hier genoemd moeten worden! Eén uitzondering wil ik even wel maken en dat is voor de jeugd, welke gedurende 3 dagen, onder in het Domeinkantoor voor de fabrica ge der wapens, waarmee de vijand bestreden moest worden, hebben ge zorgd, plus minus 90.000 pakjes rat- tenbrood werden hier in elkaar ge draaid en voor verzending door den polder gereed gemaakt. Typeerend was ook hier weer te zien hoe be paalde jongens en meisjes „acte de presence" gaven en met volle ambi tie hun werk deden. Hoewel ik van een en ander geen aanteekening heb gehouden wil ik in dit verband even de namen noemen van Rie Ursem, Annie Broer, Jacob en Simon van Schagen, Arie Scholten, Joos de Bont, Harke van Til en Piet Ligt- hart welke 3 volle dagen gepakt heb ben. Vermelding verdienen ook Wim van Dam, Gerrit Groenberg, Gerard Hauwert, Titus en Jaap Blaakmeer, Gerrit van Til, Gerrit Knibbe en Emmy, Lida en Gerda Broer, welke ik 2 dagen zag pakken. Tenslotte zou ik nog een heele se rie moeten noemen welke door slech te wegen slechts één dag kwamen, doch daarom niet minder dank ver dienen Dat was flink werk jongelui! Dat een en ander tijdens deze pak- kerij niet altijd even rustig verliep behoeft hier geen betoog. De aanblik van het compartiment waarin de strijd 3 volle dagen had geduurd was dan ook dusdanig, dat de gevolgen van een bombardement maar een povere vergelijking is. Maar de pak jes kwamen klaar en dat was de hoofdzaak. In dit verband ook nog een woord van dank aan de Staats- boeren de Bont, Hindrix, Stroo, Blaakmeer en Boschman welke door hun autoriteit de eenmaal soms on bezonnen jeugd wat temperden, en zoodoende een belangrijke bijdrage leverden voor de goede gang van zaken. Nogmaals, hier toonden de Wierin- germeerbewoners, welke hebben me degewerkt, allen zonder uitzondering zich van hun goede zijde en gaven aan hoe het moet. Laat dit voor al len een aansporing zijn, om, wanneer de commissie weer een beroep op u mocht doen (en die tijd komt zeker want bij die eene offensief zal het wel niet blijven) uw medewerking te verleenen. Het Parool moet blijven „De Wieringermeer ratvrij". J. Breed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1