herrijzend W ieringermeerland Van de hak op de tak door Herrijzend Wieringermeerland Pakhuishouw en Graandrogerij 2e Jaargang no. 46 - 15 Maart 1947. Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Monnikkenwerk arbeid van moeitevol geduld, moet het zijn geweest voor hen die op eenigerlei betrokken wijze waren bij het zijn geweest voor hen die op gen in den polder. Zoowel van hoog tot laag is men onvermoeid dag en nacht in touw geweest om er althans voor te waken dat eenige hoofdwe gen open bleven. Een woord van lof aan allen die hier bij betrokken wa ren is dan ook zeker op z'n plaats. Er zal genoeg te wenschen zijn ge bleven en men zal het niet altijd naar ieders zin gedaan hebben, doch wij hebben zoo de indruk gekregen dat in de gegeven omstandigheden niet meer gedaan kon worden. Deze lange winter met een even zoo lange staart zal hen, die in den polder konden terugkeeren, nog lang heugen. Als straks alle ellende voor bij is zal men in zekeren zin er weer anders over spreken als op dit moment, doch wie onze polder dokters heeft zien ploeteren om bij hun patiënten te komen, wij hoorden van een geval waarbij een arts pre cies 12 uur onderweg is geweest en dit gebeurde dan nog overdag maar de keeren dat zij er 's nachts op uit moesten trekken, geholpen door de politie, die er met de brand weerauto maar steeds weer bij nacht en ontij op uittrok om hulp te ver- leenen; wie de middenstand heeft zien martelen met gebrekkige voer tuigen om zooveel mogelijk de klan ten nog te bedienen, kortom deze winter stelt alle andere winters, de sneeuw heeft nog wel eens hooger gelegen in den polder, in de scha duw. Doch de omstandigheden waaron der men in den polder toen de winter doormaakte waren anders. Ieder had toen een behoorlijke woning en be schikte over voldoende brandstof. De wegen waren betrekkelijk spoedig ruim, omdat ieder bedrijf bewoond was. Thans woont er aan iedere weg maar hier en daar een boer, zoodat het ha.ast onbegonnen werll was om er aan te beginnen als men geen hulp met groote werktuigen kreeg. De volksmond [heeft Oosterterp- weg en Noorderkwelweg omgedoopt in Heerenweg. Deze beide wegen zijn zoogoed als doorloopend open gehouden in verband met het per- soneelvervoer van Medemblik naar Wieringerwerf. De Schagerweg is ook steeds begaanbaar gebleven, be halve bij de laatste sneeuwstorm van 5 op 6 Maart, toen werd ook deze weg onbegaanbaar, hetgeen een drie tal bestuursleden van landbouwor ganisaties, dit verleden Woensdag moesten ondervinden. Het was toen niet mogelijk om den polder uit te komen. Twee er van zijn maar blij ven logeeren in Middenmeer, terwijl de derde wandelend naar huis is ge gaan. Intussen komen onze landbouwers dit jaar voor groote problemen te staan. Het landwerk komt' op de ze wijze leèlijk in het gedrang. Het is wel zoo dat de natuur zich aan de abnormale toestanden aanpast, doch een feit is het dat straks in een kort tijdsbestek zeer veel werk zal moe ten gebeuren. Geloof dat. er weer betere tijden zullen aan breken, houdt velen op de been en het is van belang dat wij allen dit geloof bij ons zelf en bij anderen le vendig houden. Velen van de polder bewoners die nog buiten den polder wonen, die in de verwachting heb ben geleefd dat zij dit jaar in ieder geval naar den polder terug zouden keeren, zullen teleurgesteld worden, omdat er bijna reeds weer drie kost bare maanden zijn verstreken van de twaalf van 1947, drie maanden waarbij zoogoed als niets aan de we deropbouw van gebouwen heeft plaats kunnen vinden. En voordat de winter niet definitief is verdwenen, kan er nog niets van dien aard ge beuren. Op de bureaux van de we deropbouw wordt geteekend, en wor den bestekken gemaakt voor herstel werkzaamheden of nieuwbouw, men zit daar met personeeltekort althans geschoolde krachten en vervolgens is het nog afwachten of de moge lijkheid van uitvoering aanwezig is, omdat men niet weet of het mate riaal beschikbaar en aanwezig is. Al le hoop is gevestigd op de nieuwe bewindsman aan Wederopbouw en Volkshuisvesting, die naar wij hoor de verluiden vast van plan is ondanks de tegenslag der lange winter, de wederopbouw van de getroffen ge bieden stevig te stimuleeren en vooral de gemeenten een groot mate van zelfstandigheid te verleenen bij hun plannen, waarbij vooral definitieve wederopbouw voorop zal staan, ter wijl noodbouw, die nu niet gemist kan worden, zooveel mogelijk be perkt zal wofden. Verder ligt het in het voornemen om nauwkeurig toe te zien op verbouwingen in niet ge troffen gebieden, terwijl woningbouw in niet getroffen gebieden, zooals eerst in het voornemen lag, in 1947 zooveel mogelijk te beperken, waar door de beschikbare materialen al lereerst voor de getroffen gebieden vrij komen. Wij hopen van harte dat er op deze wijze inderdaad van de wederopbouw iets 'gered kan worden in 1947 en dat er spoedig werkbaar weer moge aanbreken. Hoop is er weer bij de Middenstanders ont staan doordat een ambtenaar van het D.B.V.O. (Distributiebureau voor Oorlogsslachtoffers) j.1. Woensdag op de beurs zitting heeft gehouden voor het in ontvangst nemen van bewijsstukken betreffende de vergoe ding eerste inrichting bedrijfspanden Hoop, omdat de toezegging is ge daan dat op korten termijn nu einde lijk deze vergoeding zal afkomen. Ook de vergoeding voor verloren ge- gane bedrijfsinventaris zal nu spoe dig geregeld worden. De Kamer van Koophandel en Fabrieken zal deze zaak ter hand nemen, en de ver wachting is. dat ook hier vaart ach ter gezet zal worden. Het wordt hoog tijd dat er aan het papieren invullen nu een einde komt en dat er recht wordt gedaan. De positieve ernst die nu met deze za ken gemaakt wordt wettigt de ver- onderstelling dat de hoop op spoedige afdoening gerechtvaardigd is. Nog 'n goede maand en dan is het twee jaar geleden dat de schade werd aange richt. Het is dus niet teveel gevergt als nu eindelijk eens inlossing van de beloften wordt gevraagd. Liefde voor den polder was het die de be woners deed yer"~^gen naar een spoedige terugkeer. Het sterkst is dit beleefd toen we er met z'n allen door de Duitse hiel werden uitge zet. Men kan van een verflauwing spreken bij een deel der bewoners. Er is een zekere moedeloosheid over sommigen gekomen. Allerlei omstan digheden zijn hier aan debet. Ze behoeven niet te worden opgesomt. In iedere greep van de bevolking komen ze voor en zijn ze het zelfde. Het was daarom zoo jammer dat de natuur dit jaar danig roet in het eten heeft gegooid. Er zou zooveel zijn gebeurd, er stond zooveel op het het programma, bij de diverse orga nisaties, die de activiteit van velen zou hebben opgewekt. Veel moest worden afgelost en veel werd be moeilijkt door deze uitzonderlijke winter. Maar toch zal tot eiken prijs moeten worden voorkomen dat er ontmoediging komt. Men zal met liefde voor den polder bezield moe ten blijven, door het geloof en de hoop vast te houden. van de Coöp. Aankoopver,,de Wieringermeer" gaat thans definitief door In de Woensdag j.1. gehouden verga dering van de C.A.V. is opnieuw be sloten tot het bouwen van een pak huis met graandrogerij. De kosten van een en ander zijn begroot op f 132.000.waarvoor een geldleening van f 150.000.zal worden aange gaan. De heer P. C. Luth, die deze verga dering presideerde deelde in zijn ope ningswoord mede, dat, hoewel er reeds een besluit is genomen op de vorige vergadering om tot den bouw van een pakhuis met graandrogerij over te gaan, het bestuur, aangezien er op deze vorige vergadering maar een klein percentage der leden aan wezig was, de leden opnieuw nog eens een uitspraak wilde laten doen om trent deze plannen, vooral jnu er thans een groot aantal leden aan wezig is. Alvorens hierop verder in te gaan geeft spr. eerst het woord aan den secretaris den heer G. Smid tot het voorlezen der notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd. Hierna doet de voorzitter verslag van de stand van zaken. Bestek en teekening is in orde. Ook de urgentie verklaringen. Het materiaal voor de drogerij is menschelijkerwijze ge sproken, verzekerd. Het bestuur heeft een onderzoek ingesteld naar de dro gerij die alle producten, die voor dro gen in aanmerking komen, droogt. Het resultaat is echter dat een derge lijke drogerij nog een experiment is, hetgeen dus aan een vereeniging als de onze ontraden moet worden. Particulier kan men dat wpl doen. Wij^moeten echter een drogerij heb ben die voor 100 procent bedrijfsze- ker is. De vraag: trommel- of schachtdrogen is ook onderzocht. Het bestuur is tot de conclusie gekomen, dat 't een schachtdroger moet worden De plannen zijn zoover gevorderd, dat straks tot aanbesteding kan wor den overgegaan. De plaats waar het pakhuis met drogerij moet komen is ook besproken. Hoewel in verband met de graanbouw de aangewezen plaats Middenmeer is, meent het be stuur decentralisatie toch te moe ten afraden. Wij hebben nu eenmaal onze zaak te Slootdorp, waardoor vereenvoudiging van" personeel en administratie mogelijk is. Bovendien hebben we in Slootdorp de grond, terwijl voor grond in een ander dorp, allerlei instanties er aan te pas ko men. Op een vraag van den heer Doorn bos hoe groot het pakhuis wordt ant woordt de voorzitter dat de opper vlakte 900 M2 (45x20 m') bedraagt. De droger met het gebouwtje zullen ongeveer f 82.000 vorderen, het ge- heele object f 132.000 De kosten van drogen zullen bedragen 48 cent per 100 kg bij een droogcampagne van 3000 ton. De heer Hoogendoorn vraagt wat er gebeurd als de zaak eens 200.000 gulden moet kosten. De voorzitter zegt dat de begroo-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1