herrij zend Wieringermeerland J Er worden daden van de regeering verwacht HOLLANDSCHE MIJ. VAN LANDBOUW AFD WIERINGERMEER 2e Jaargang no. 47 22 Maart 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Ve; -„en Nijmegen ,de zoo zwaar geschonden stad heeft voor de tweede maal in kor ten tijd een vergadering binnen haar muren gehad, waar duidelijke taal tot de regeering werd gesproken. Ditmaal was het de Federatie van Stichtingen voor Oorlogsgetroffenen, die een vergadering had belegd waarop ■meer dan 400 afgevaardigden uit de Wieringermeer hebben deze vergade ring bezocht. De voorzitter, de heer J. A. Koops uit Venlo hield een openingsrede, die een fel requisitor aan de regeering was- De spr. stelde vast, dat de inwoners der getroffen gebieden na twee jaar wachten op een rechtvaardige rege ling van de oorlogsschade thans het vertrouwen in de regeering verloren hebben. Zij willen geen woorden meer, doch daden. Hij betoogde, dat de oor logsgetroffenen een natuurlijk recht op schadevergoeding hebben. Wij kunnen en mogen niet tevreden zijn met een rijksbijdrage op de basis van 1940, een basis, welke geen rekening houdt met het gestegen prijsniveau. Wij vragen integrale schadevergoeding en de hef fing van belastingen moet ten streng ste gescheiden blijven. Wij willen ech ter alsnog de regeering trachten te overtuigen. De minister van financien heeft positief toegezegd ,om met de Federatie overleg te plegen voor hij het ontwerp-oorlogsschade zou indie nen. Men mag aannemen dat hij zijn woord gestand zal doen. In Frankrijk wordt thans weer de integrale schade vergoeding toegepast en ook in Bel gië gaat men veel verder dan hier. Natuurlijk zullen de oorlogsgetroffe nen ook hun rechtmatig aandeel bij dragen in de heffing noodig voor uit- keering der oorlogsschadevergoedingen Er zal ook rekening gehouden worde i met het verbeteringspercentage dei- nieuwe perceelen. Dat geldt ook voor de inboedels. Spr. geeft vervolgens een beschou wing over de ministerieele credietrege- ling, wellce nooit kan bevredigen als de schade onjuist is. De Federatie zal nooit aandringen op een regeling wel ke ernstige gevaren voor inflatie zou meebrengen. Wij vragen een veraee- lir.g der lasten naar draagkracht. Wij dringen niet aan op een onmiddellijke geldelijke vergoeding, wij vragen ver vanging der verloren gegane goederen, zoodra die vervanging mogelijk is. Wij eischen ook, dat onze rechten ten spoe digste wettelijk worden erkend- De schrijnende ongelijkheid in materieeie positie der oorlogsgetroffenen vergele ken met die der niet-getroffenen zal zelfs door integrale schadevergoeding niet ongedaan kunnen worden gemaakt „Als Nederland arm is, willen wij ook arm zijn, doch niet armer dan de niet- getroffenen". Ten aanzien van de kwestie van de wederopbouw zegt spr. vertrouwen te hebben in het beleid van /den nieuwen bewindsman, ir. Neher, doch hij stelde diegenen verantwoorde lijk, die de getroffenen na twee jaar bevrijding nog in onzekerheid lieten leven te midden van hun ruïnes. Het herstel van Nederland moet beginnen bij de oorlogsgetroffenen, en nu! Bij de gedachtewisseling ontspon zich een felle critiek op de verantwoor delijke ambtenaren van „Wederop bouw". Er gingen stemmen op om di; instituut slechts een adviseerende taak toe te bedeelen voor de gemeenten, terwijl dan de gemeenten zelf de op bouw ter hand zouden nemen. Met tal van voorbeelden werd bewezen, welk een rampen er gaan dreigen als de getroffenen niet verder geholpen worden als tot nu toe is geschied. Voorts werd er bepleit, dat het wense lijk is, dat er eerst een bevoorrading plaats heeft van de oorlogsgetroffenen als er materialen zijn. Aan H. M. de Koningin werd een te legram van hulde gezonden. Daarin wordt gezegd ,dat H. M. onder de oor logsgetroffenen haar trouwste aanhan gers had en zou hebben en tevens werd H.M. verzocht haar steun te ver- leenen voor een steunregeling, welke oorlogsslachtoffers toekomt. Tenslotte werd de volgende resolutie aan de regering gezonden: „Vierhonderd afgevaardigden, als vertegenwoordigers van de plaatse lijke Stichtingen van Oorlogsslacht offers uit alle deelen van ons lan/.l te Nijmegen bijeen in algemeene ver gadering van Landelijke Federatie van Stichtingen van Oorlogsgetrof fenen, geyen kennis van de groeien de onrust en ontevredenheid bij de getroffenen. Zij protesteeren tegen het misbruik, dat de regeering maakt van het geduld en de lank- moedigheid der getroffenen. Zij constateeren, dat er nu, na 2 jaren ,nog niets definitiefs geregeld is en honderdduizenden van de bes te burgers hierdoor in moeilijkhe den verkeeren; dat op. 14 November door den mi nister van financiën in de Tweede Kamer werd toegezegd, dat over leg zou worden gepleegd met de Stichtingen, welke zich de belangen van de oorlogsslachtoffers hebben aangetrokken, maar dat tot heden, na vier maanden, dat overleg nog niet heeft plaats gevonden; dat de door de Wederopbouw ge nomen voorloopige maatregelen ab soluut onaanvaardbaar zijn en de achterstand en de verarming hier door steeds toenemen dat ter beschërming van de nog aanwezige geldende molest-verzeke. ringen dringende maatregelen die nen te worden genomen, zoodat de ze voor de verzekerden niet verlo ren gaan. Zij verzoeken uw Raad met de meeste klem maatregelen te nemen voor een spoedige behandeling van een wettelijke oorlogsschaderege ling, na overleg met de organisaties der getroffenen, terwijl zij zich aan sluiten bij de door de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten uw Raad aangeboden resolutie". Wij behoeven hier niets aan te voe gen. Het beknipte verslag wat wij van deze vergadering geven spreekt voor zich zelf. Alleen zouden wij de Wieringer- meerbewoners, die zich nog niet voor de Stichting Wieringermeer hebben aangemeld, dringend aan willen raden, doe het alsnog. Het ,kost enkele gul dens contributie per jaar. Deze orga nisatie is een noodzakelijk kwaad, waar iedere getroffene achter moei staan. Het bestuur van de Landelijke Federatie is in goede handen. Er wordt dag en nacht gewerkt voor de belan- .gen van de oorlogsgetroffenen, ner zoo lang totdat er een bevredigende regeling is tot stand gekomen. De Federatie zal niet eerder rusten. Tot zoo lang zal zij blijven bestaan, geen dag langer. Des te eerder dit doel bereikt is des te beter. Maar ciari moe ten alle getroffenen er aan massa, niet alleen moreel, maar ook financieel, achter staan. Wie zich tot nu toe heeft onthouden van het lidmaatschap der Stichting ,hij melde zich alsnog aan. Secretaris is de heer D. Stompedissel te Winkel, penningmeester de heer G. P. Kistema- ker te Abbekerk zij zullen u gaarne inschrijven. De reeds eenige malen uitgestelde vergadering van bovengenoemde ver eeniging werd j.1. Dinsdag gehouden in Hotel Smit, welke zaal weer ver warmd was. De heer W. van Zadelhoff ,die d heer G. 'P. Kistemaker opgevolgd is als voorzitter zei in zijn openings woord, dat hij deze benoeming met eenige schroom had aangenomen, niet omdat hij tegen het werk als voor zitter opzag, doch meer om het feit, dat het geboden is om vooral in den tegenwoordigen tijd veel van de lei ding van het bedrijf wordt gevraagd Spr. stelt zich dan ook voor, dat niet de bestuursleden alleen voor het weik zullen moeten opdraaien, doch dat ook de leden in het werk betrokken zullen worden. Wanneer er dus straks een beroep wordt gedaan op de leden om zitting in een commissie te nemen, hoopt spr., dat men zich hier niet aar. zal onttrekken. Spr. schetst met enkele woorden zooals hij het werk van de afd. ziet. Door de oprichting van de Stichti g voor de Landbouw wordt door velen gedacht ,dat nu het werk ivan de standsorganisaties overbodig is gewor den.. Zoolang echter het Landbouw schap er noch niet 'definitief is, heeft de standsorganisatie een groote taak. Spr. hoopt, dat men het bestuur de critiek niet zal besparen, doch laat 't opbouwende critiek zijn. Spr. deelt nog mede, dat voor de groote tentoonstelling, die georgani seerd zal worden door de leden in de Wieringermeer voor een bedrag van 3000 gulden in het garantiefonds is ge- teekend. Na deze openingswoorden worden de notulen door den heer N. R. D. Doornbos gelezen, welke- onveranderd worden vastgesteld. Medegedeeld wordt, dat een verga dering met de buurtorganisaties is ge houden ter bespreking van de oprich ting van een lagere landbouwschool waaraan eventueel verbonden een landarbeidersschool. Deze samenwerking gaat niet door aangezien de zusterorganisaties er op tegen waren. In het Stichtingsbestuur van het Landbouwonderwijs wordt geen ver tegenwoordiger der arbeidersorganisa tie benoemd. Wel kunnen de arbeiders vertegenwoordigd worden in de Com missie van Toezicht. De pryzen der akkerbouw producten. De voorzitter zegt, dat naar aanlei ding van de bekend gemaakte richt prijzen er nog al wat beweging onder de boeren is ontstadn. Het bestuur heeft een schrijven in concept gereed voor het hoofdbestuur. De prijzen liggen te laag in verhou ding tot den kostprijs. Wij moeten in ons bedrijf rekening houden met ren te en afschrijving, onderhoud van het gezin terwijl e'r ook nog wat weg ge legd moet kunnen worden voor de oude dag, zoolang daar niet op ande re wijze in wordt voorzien. Het hoofdbestuur vraagt ons om een duidelijke omschrijving. Vrijdag as. zal er in den Haag over vergaderd worden. De heer van Wijk merkt op, dat de bietenprijs hooger ligt als de bereke ning van het I.E.I. Aangeraden is op de vergadering van bietenverbouwers om voorloopig nog niet te contractee ren. Minister Mansholt heeft nog meer bereikt voor de boeren als eerst mo gelijk was .aangezien de ministerraad aanvankelijk de richtprijzen lager had bepaald. De heer G- P. Kistemaker is het er mee eens ,dat er geprotesteerd moer worden, doch er zal een einde moeten komen aan het betalen van zwarte loo- nen, anders is dit een sterk wapen in den Haag. Men zegt dan het kan er immers toch wel af. De heer D. Kaan merkt op dat de industrie arbeiders kan aantrekken met b v. verstrekking van textiel. Wij kun-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1