herrijzend W ieringerrjeerland Wieringermeer 2e Jaargang no. 48 29 Maart '47 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tol. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrij^van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Raad van Zaterdagavond kwam de raad van Wieringermeer in vergadering bijeen. Voorzitter de heer G. G. Loggers, burgemeester. Secretaris de heer A. N. Nap. Alle leden zijn aanwezig. De voorzitter zegt in zijn openings woord dat op uitnoodiging van B. en W. minister Lieftinck vandaag een bezoek aan de gemeente heeft ge bracht en dat bij deze gelegenheid deputaties uit de bevolking met den minister van gedachte hebben kun nen wisselen over de schaderegeling. De notulen van de vorige verga- dering worden zonder op of aanmer king vastgesteld. Voor kennisgeving worden aange nomen een brief van Ged. Staten be treffende het besluit van tot wijziging van de instructie van den gemeen te-geneesheer; van het zelfde col lege de goedkeuring op het besluit tot vftoto'it-Hlng vau"«wu "Veixneillg- vuldigingscijfer voor de heffing op de schoolgelden; een brief van B. en W. betreffende vragen welke zijn gesteld door raadsleden; een bericht van het Verificatiebureau der Ver. voor Ned. Gemeenten dat de kas en boeken van de gemeente ontvanger zijn opge nomen. Besloten wordt om aan den raad der gemeente Alkmaar te advi- seeren den heer J. A. Pesman, bur gemeester van Koedijk, te benoemen tot regent van het Centr. Zieken huis. Een brief van het raadslid den heer L. Feikes, houdende het verzoek te overwegen om met de gemeente Wieringen en Wieringermeer een op lossing voor een doelmatige verbin ding tusschen deze gemeenten tot stand te brengen wordt in handen gesteld van B. en W. om bericht en raad. Gemeente rekening 1945 B. en W. bieden hierop aan de ge meente-rekening 1945. Voor de ge wone dienst wijzen de ontvangsten aan een bedrag van f 317.553.53 en aan uitgaven f 317.102.08. Het na- deelig saldo bedraagt derhalve f 53.548.55. Voor de kapitaaldienst waren de ontvangsten f 398.849.02, de uitgaven 654.601 -17. Het nadee- lig slot 255.752,15. B en W vesti gen er de aandacht op dat het nadee- lig slot van den gewonen dienst geen juist beeld vertoont van de uitkom sten. De nog te verhalen en te be talen posten toonen aan dat de uit komsten beduidend gunstiger zijn ge weest, dan de rekening doet uitko men. Het groote nadeelige saldo van den kapitaaldienst is te verklaren door het feit, dat in de laatste jaren verschillende kapitaalsuitgaven gefi nancierd zijn uit gewone middelen. Ieder jaar wordt een t/.drag afge- schreven, overeenkomende met de, woor elk object, gebruikelijke aflos sing en het totale saldo naar dei; volgenden dienst overgebracht. In de commissie tot het nazien van deze rekening worden genoemq de heeren L. Feikes, F. J. A. var Dam en S. J. Zoodsma. Koelcel noodslachtplaat; Op voorstel van B. en W. verleen de raad een crediet van f 4500.—] voor den aankoop van een electrischc koelcel voor de noodslachtplaats tc Slootdorp. Bijdrage Landbouw-on- derwijs. Aan de R.K. vereeniging tot bevor dering van land-, tuinbouw- en land- bouwhuishoudonderwijs, te Haarlem, wordt z.h.s. besloten voor iedere leer ling uit de Wieringermeer, die de la gere landbouwschool te Spanbroek bezoekt, een biidraae van viif jaar te verleenen. Subsidie V.V.V. B. en W. stellen den raad voor om de vereeniging voor Vreemdelingen verkeer Wieringermeer een subsidie toe te kennen van f 750.voor het j&ar 1947. Aan dit voorstel is tevens het voorstel verbonden dat de ge meente lid wordt van V.V.V. De heer Zoodsma acht het beter dit voorstel bij de begrooting te be handelen. De voorzitter merkt op, dat op de begrooting met deze post rekening is gehouden. De heer Stoel is verwonderd over dit voorstel. Hij vindt dit bedrag aan den hogen kant, vooral omdat spr. de begrooting nog niet heeft inge zien. De voorzitter zegt dat B. en W. zich hebben laten leiden dat het bedrag ten volle in het belang van de ge meente wordt gebruikt. De V.V.V. start zonder geld, en zij heeft groote plannen. De heer Hofmeijer vraagt bijzon derheden over deze plannen. De voorzitter zegt, dat men een gids wil uitgeven. Wanneer men ziet welk een propaganda er gemaakt wordt voor Walcheren dan mogen wij hier niet bij achter blijven. In bin nen- en buitenland zal meer bekend heid worden gegeven aan de Wierin germeer. Spreker heeft geen vrijheid om in het openbaar over de plannen meer mee te deelen. De heer Breebaart lijkt het bedrag eerder te laag dan te hoog. Van het vreemdelingenverkeer profiteert al lereerst de zwaar getroffen midden stand. De heer Adens merkt op, dat het geen zin heeft om de plannen geheim te houden, iedereen weet ze en ieder een mag ze weten. Spreker wijst in dit verband op de plannen om op de jaarbeurs te exposeeren. Nadat de heer de Bruyne het nut jvan vreemdelingenverkeer nog eens 1 onderstreept heeft wordt het voorstel I z.h.s. aangenomen. Subsidie V.V. Flevo Van de voetbalvereeniging Flevo is een verzoek binnengekomen om een subsidie uit de gemeentekas te mo gen ontvangen. De ingediende be grooting van de vereeniging wijst 'n tekort aan van ruim vierhonderd gulden hetwelk veroorzaakt wordt door de post reiskosten voor de elf tallen die aan de competitie deelne men. B. en W. stellen voor afwijzend op het verzoek te beschikken. De heer Breebaart acht de toelich ting door B. en W. niet geheel juist. Het tekort van Flevo vindt zijn oor zaak in het feit, dat de vereeniging talrijke uitgaven moet doen voor de installatie, doelnetten, krijtwagen, kleedkamer enz. Spreker wijst op het groote belang van de sportbeoefening. Alle gemeenten steunen de sportbe oefening. Een vooruitstrevende ge- blijven om de sportbeoefening te sti-' muieeren. De heer Klop drukt zijn spijt over het afwijzende voorstel van B en W uit. De heer Stoel kan zich volledigi achter B. en W. scharen. Terecht mer ken B. en W. op dat de gemeente voor velden en gymnastieklokalen zorg draagt. Een toekenning van sub sidie houdt consequenties in. De heeren Zoodsma en van Dam sluiten zich bij deze woorden aan. De voorzitter zegt nog dat de ge meente het handen vol geld zal kos ten om sportterreinen en gymlokalen weer in orde te krijgen. Doelnetten en een krijtwagen maken maar een klein bedrag uit op de begrooting van Flevo. Het tekort wordt veroorzaakt door de post reiskosten. De heer Breebaart kan in zekeren zin de bezwaren aanvoelen. Hij hoopt van B. en W. een voorstel tegemoet te mogen zien waarin aandacht wordt geschonken aan de verkleedge- legenheid. De voorzitter: Wij zullen dit eens bekijken in B. en W. Het voorstel om geen subsidie te verleenen wordt hierop aangenomen met de stem van den heer Breebaart tegen. Wijziging bouwverorde ning. B. en W. stellen voor de bouw- verordening in dier voege te wgzi- gen dat het voortaan verboden is zon der toestemming van den raad, bin nen de grenzen van de bebouwde kom men een weg aan te leggen of een wet aan het plaatselijk wegennet aan te sluiten. De voorzitter geeft op dit voorstel nog eenige toelichting en zegt toe dat de raadsleden t.z.t een rapport tege moet kunnen zien betreffende al het geen over de wegenkwestie in de Wieringermeer valt te zeggen. Het voorstel wordt z.h.s. aangeno men. Ventverbod Zes en veertig middenstanders heb ben een adres ingediend inhoudende het verzoek aan den raad om een verordening te maken waardoor het venten in den polder wordt verbo den. De middenstanders wijzen op de moeilijkheden die zij hebben om zich in hun bedrijven staande te houden, terwijl de middenstanders van buiten den polder die van den oorlog niet geleden hebben de polder overstroo- men. B. en W. wijzen dit verzoek af op verschillende motieven. Het is door verschillende arresten reeds gebleken dat de gemeenten geen enkele bevoegdheid hebben tot het ma.ken van een dergelijke ver ordening. De heer de Bruyne is van oordeel dat de middenstand het in een goede bediening'Tooet zoeken om de klanten behouden. De heer Feikes meent dat er voor de Wieringermeer toch wel een reden is om de middenstand op de een of andere manier te helpen. Spreker be grijpt wel dat dit met een verorde ning mogelijk is. Doch zou bijv. op een verlaging van erfpacht willen aansturen. De gemeente kan een der gelijk verzoek steunen. De heer Zoodsma zegt dat hij de laatste zal wezen die ontkent, dat de middenstand geen groote slagen heeft ontvangen. Hij brengt ook hul de aan hen die in de afgeloopen perio de ondanks slechte wegen zooveel mo gelijk hun klanten kwamen bedienen. Spreker ziet de mogelijkheid alleen voor de middenstand om er uit te komen, actief te blijven. De heer Addens merkt op, dat de gemeente hier geen taak heeft. De ordening in de Wieringermeer is ve len al te ver doorgevoerd. Hij is het er mee eens dat de middenstand zelf haar taak moet begrijpen. De heer Stoel onderschat eveneens de moeilijkheden niet van de midden stand. Spreker staat achter het voor stel van B. en W. doch spr. zou gaar ne van deze plaats af een beroep op de bevolking willen doen om de mid denstand te steunen en dat men niet om ieder kleinigheidje de midden stander bij de deur wegstuurt. De Wieringermeerbevolking heeft tegen over de middenstand een taak. (vervolg op pag. 2) ZONDAGSDIENST VOOR ARTSEN A.s. Zondag hebben dienst de art sen Veenis, Beeker, Spits, Hoogka mer, Koning, Bouwman. Geen dienst: de artsen Olree, Tams- ma, Werner, de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, v. d. Sluis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1