herrijzend W ieringermeerland Organisatie van feesten 2e Jaargang no. 49 5 April 1947. Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tol. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de trerrtffcing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Organisatie van feesten Blijkens een berichtje, elders in dit nummer, stelt het Oranje Comité zich voor om zoo spoedig mogelijk na den Nationalen feest dag te komen tot de oprichting van een permanent orgaan, dat zich ten doel stelt de nationale en plaatselijke feesten te organi* seeren', zooals Oranjefeesten, Polderdag, 11 Decemberviering, enz. Naarmate de gemeente weer bevolkt raakt wordt het organi- seeren van feestviteiten naar aan leiding van bepaalde gebeurtenis sen en herinneringsdata weer actueel. Hoe was de toestand voor 10 Mei 1940? Voor de viering van Oranje feesten was er de Christ. Oranje vereeniging en de Algemeene Oranjevereeniging. Voor de viering van den Pol derdag was een permanente com missie uit alle lagen der bevolking in het leven geroepen die zich belastte met de herdenking van 21e Augustus. De viering van Oranjefeesten in den polder is in de loop der tijden steeds verschillend geweest. Soms trokken de beide Oranje comité's gezamelijk op 40 jarig regeeringsjubileum H. M. de Ko ningin soms vierde men ge scheiden feest geboorte Prin ses Irene 5 Augustus 1939 Na de bevrijding is er een streven in den polder om Oranje en Na tionale feestdagen onder aiuspiciën van één Oranje comité van ver tegenwoordigers uit alle lagen der bevolking, te doen vieren. Hetgeen een gelukkig ver schijnsel is. Dat men zal trachten om voor de herdenking en de vie ring van Oranje en Nationale feestdagen een permanent orgaan te stichten valt van harte toe te juichen. Wat nu de herdenking en de viering van den Polderdag betreft hiervoor behoeft geen orgaan meer gesticht te worden die is er al. De geschiedenis van den Pol derdag dateert van 1932. Op 21 Augustus 1932 had de eerste zeer bescheiden viering plaats van den tweeden verjaardag van den polder. Hieraan werd deel geno men door 371 vaste bewoners. De organisatie beruste bij een commissie, samengesteld uit per sonen die bij de Directie Wie- ringermeer of Cultuurmij. in dienst waren, hetgeen uiteraard de bevol king van den polder uitmaakte. In 1934 werden er in deze com missie ook personen in benoemd die tot de vaste kern van den polder behoorden, voor het mee* rendeel zakenmenschen. In 1935 werd het eerste bestaanslustiruin te Middenmeer gevierd en het Polderfeest had een wat uitge breider karakter als de voorgaan de jaren. Op deze feestdag sprak de Minister van Waterstaat Jhr. Ir. O. C. A. van Lith de Jeude een rede uit. In 1936 werd het Polderfeest in Wieringerwerf gehouden, daar dit dorp thans definitief bevolkt was. Tot in dit jaar was de organi satie in handen van een daartoe gevormde commissie, de verant woording was echter voor de afd. Algemeen Bestuur van de Directie van den Wieringermeerpolder, die ook alle eventueele financieele gevolgen opving. In 1937 werd het Polderfeest voor de eerste maal op initiatief en onder leiding van een com missie ad hoe uit de bevolking te Slootdorp gevierd. Wel ver leende de directie nog haar mede werking op verschillende manie ren doch uiteindelijk was de ver antwoording gelend in handen van de bevolking zelf. Naarmate de bevolking zich uitbreidde kon ieder jaar meer van het Polderfeest gemaakt wor den. Er was een stijgende belang stelling zoowel van de bevolking zelf als van buiten de polder. De herdenking van het droog vallen der polder lag de directie en speciaal Ir. Smeding, na aan het hart. Toen dan ook in 1939 het werk van de Wmringermeer directie ten einde liep werd op initiatief van het toenmalige ge meentebestuur op Maandag 3 Juli 1939, n.m. 3 uur in het voorl. raadhuis te Wieringerwerf in tegenwoordigheid van de beide wethouders, de heeren A. C. de Graaf en Chr. J. Peters, alsme de de gemeentesecretaris de heer A. Blaauboer, door Ir. Sme ding als burgemeester de Com missie tot Viering ien Instand houding van het Polderfeest ge ïnstalleerd. Deze commissie be stond uit de volgende perso nen: J. W. Lammers, Voorz., Th. J. van Vegten, Secr., A. Blaauboer, Penningm., B. J. v. d. Bremen, J. Jaspers, C. Smit, R. J. Top, D. Feitsma, M. Struik, D. Knibbe, P. van Andel, H. J. A. Hakvoort, A. C. van Oeve- ren, G. Hofmeijer, H. Terpstra, A. Loof, G. Horst, G. B. M. Smit, leden. In zijn iinstallatierede zeide de •heer Smeding o.a.: „Dat de Commissie tot Viernig en Instandhouding van den Polderdag zich gevormd heeft uit de orga nisaties van verschillende richtingen en maatschappe lijke posities uit de bevol king. De commissieleden zijn aangewezen door deze or ganisaties en 'bij 'vacatures zal er aanvulling plaats heb ben door de organisatie van het uitgetreden commissielid. De commissie vult zich zelf aan door in overleg te treden met de betreffende organisa tie die een commissielid moet leveren. De commissie is echter geen verantwoor ding schuldig van haar han delingen aan de organisa ties." Hoewel 21 Augustus de her- denkingsdatum is van Polderdag, gaf dit naarmate er pachters in den polderkwamen ieder jaar opnieuw moeilijkheden, doordat deze datym midden in het drukst van de oogst viel. Wijlen wethouder de Graaf was de woordvoerder voor de boeren die bezwaren maakte te gen de viering op of omstreeks 21 Augustus. Het gevolg is geweest dat in 1939 reeds op 15 Juli Polder de g werd gevierd, welk feest das in 12 dagen tijd in elkaar worden gezet. Wat dan ook gelukte. Dit Polderfeest werd te Sloot- dorp en Middenmeer gehouden. Het middagfeest in stroomende regen te Slootdorp werd bezocht door ruim duizenfd personen. De entree bedroeg toen 10 cent voor volwassenen en 5 cent voor kin deren. Er was nog een optocht aan verbonden waar een filmp je van werd gemaakt. Des avonds werd een bonte avond ge houden in Hotel Smit waar twaalfhonderd personen tegen woordig waren. Het was er eivol. De entree voor dit avondfeest be droeg 25 en 50 cent. Na dit Polderfeest werden direct reeds plannen gemaakt voor het tweede lustrum, wat in 1940 zou plaats hebben. 4 Mei 1940 vergaderde de commissie voor het laatst, 10 Mei brak de oorlog uit. De commissie zag hier door natuurlijk van iedere feest viering af. Ook tijdens de bezet ting is polderdag terecht niet meer met feestelijk vertoon her dacht. Toen kwam de inundatie met de daaropvolgende desorganisatie van de gemeenschap Wieringer- meer. 11 December 1945 viel de polder opnieuw droog en de in middels opgerichte personeelsver. „Contact" nam het lofwaardige initiatief om deze gedenkwaardige dag met de Wieringermeerbevol king in de verstrooiing te her denken. Ook in 1946 zorgde „Contact" nog voor het noodige contact op 11 December en haar voorzitter de heer de Bruijne maakte dien avond een kleine toe speling op de Polderfeestcom missie. Wat nu de plannen betreft om een permanente organisafie op te richten die alle feestelijkheden in den polder voortaan zal organi- seeren lijkt ons onjuist. O.i. zal er een aparte commissie of orga nisatie moeten blijven die de Oranje en Nationale feestdagen tot haar zorg heeft, dit zijn fees ten die op dezelfde datum in alle plaatsen van ons land worden gevierd. Met het Polderfeest is dit iets anders. De omvang der feestelijk heden bepaalde zich de laatste jaren niet alleen meer tot de be langstelling van de bevolking uit de polder alleen. Het tweede lus trum zou reeds een feest worden van meer dagen. Er stonden di verse demonstraties op het pro gramma op het gebied van paar densport, enz. Voor dit tweede lustrum zou belangstelling ge vraagd worden tot diep in ons land. De vraag welke datum belang rijker is 21 Augustus of 11 De cember kan buiten het geding blij ven. Dit staat vast dat beide da tums onverbrekelijk aan de ge schiedenis van de Wieringermeer verbonden blijven. De officieele verjaardag van den polder is 21 Augustus en de traditie wil dat hieraan wordt vast gehouden. De polderfeestcommissie heeft een aparte taak en vooral nu de Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer is opgericht is er nog een grootere taak weggelegd voor de polderfeestcommissie. In samen werking met de VVV kan zeer veel worden bereikt om de Wie ringermeer in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen wan neer een Polderdag moet worden georganiseerd. Het lijkt o.i. onjuist om een nieuwe organisatie in het leven te roepen terwijl deze er is, die haar opdracht indertijd luit de be volking heeft gekregen en hierin off'cieél is bevestigd door het ge meentebestuur. Van de achttien leden dezer commissie behooren er nog 13 a 14 tot de bevolking van den polder. Nog altijd is Ir. Smeding eere voorzitter van deze polderfeest commissie. HERDENKING DER GEVALLENEN Bovenstaande feestelijkheden zullen op den avond van Zater dag 3 Mei a.s. worden vooraf gegaan door een herdenkings plechtigheid bij het monument aan den Westerterpweg, waarbij alle ingezetenen in de gelegen heid worden gesteld een eenvou dige bloemenhulde te brengen aan hen, die vielen in den strijd voor ons vaderland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1