Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Maandagmiddag werd in Hotel Smit te Midden-meer de jaarvergadering ge houden van de ver. voor Bedrijfsvood. in de Wieringermeer. De heer G. P. Kistemaker kon aan pl.m- 130 van de ruim 500 leden een welkom toeroepen. Spr. richtte een bijzonder woord van1 welkom tot de inleider Ir. Bakker Harkema en aan het adviseerend bestuurslid Ir. A. Ovings. Spr. stond even stil bij het geen de boeren wel bijzonder bezig houdt momenteel, hoe zijn onze ge wassen de winter doorgekomen. Uit de inlichtingen die spr. hier en daar heeft genomen, blijkt het nog wel mee te vallen. Spr. hoopt dat optimisme be waarheid mag worden. De notulen van de vorige vergade ring worden gelezen door Ir. Dijke- ma welke onveranderd worden vastge steld. De voorzitter doet hierop eenige mededeelingen en memoreert de ben De ming van Ir. Dijkema tot landbouw- consulent. Spr. feliciteert de heer Dij kema hiermee, doch voor de vereeni ging heeft deze benoeming consequen ties. Wij hadden hier de gelukkige com binatie landbouwkundige en secreta ris van de vereeniging. Dit komt nu wel op losse schroeven te staan. De directeur-Generaal en de minister is hier op gewezen. Er is toegezegd dat lr. Dijkema zich ook een dag of an derhalf per week met de Wieringer- •meer zal bemoeien, doch wij staan op het standpunt dat we een eigen •landbouwkundige moeten hebben. Hier zitten natuurlijk financieele kanten aan. De leden moeten er maar eens rustig over denken. Het bestuur zal t.z.t met -een voorstel komen, zij is er van over tuigd dat we de mooie voorlichting die we in den polder hebben moeten be houden. v Vervolgens brengt de voorzitter de kwestie van een bedrijfsstudiegroep naar voren. Van de standsorganisaties de C-B.T.B. en Holl. mij. van Land bouw is bericht binnengekomen dat z:j er aan mee willen doen mits de gege vens ter beschikking blijven. De L.T.B. moet nog een vergadering houden. Spr. wijst er op dat uitkomsten var. het L.E.1. erg Iaat bekend worden ge maakt. Ir. Dijkema heeft een tusschei.- voorstel gedaan door een assistent tc benoemen die zich met het werk be zig houdt waardoor een decentralisa tie wordt bereikt. Wanneer wij buiten hetL.E.I. omgaan worden onze gege vens tóch niet erkend. De heer H. de Graaf vraagt wat het bestuur denkt van een regeering die de cijfers van het L.E.I. toch naast zich neerlegt. Wij hebben voor het bere kenen van de kostprijs aan onze ei gen cijfers genoeg. De heer v.d. Veen wijst op de ab normale toestanden die nog in de Wie ringermeer zijn# Hij zou uit willen stel len tot volgend jaar. De voorzitter zegt dat als wij het zelf gaan doen kost het een hoop ge'd, heeft men er dat voor over? Ir. Ovinge merkt op dat begonnen kan worden op" eenvoudige wijze b.v. 10 a 20 boeren uit de zelfde hoek ver zamelen hun gegevens en wisselen die met elkander uit. Ir. Dijkema zegt dat wel kan doch zal er een assistent bij moeten komen. De achterstand is zoo groot dat er moeilijk een assistent vrij gemaakt kan worden voor dit werk. De voorzitter gelooft niet dat er dan een assistent bij moet. Het bestuur zal op korte termijn deze zaak nog eens bespreken. De heer van Zadelhoff merkt nog op aan het adres van den heer de Graaf dat men niet tegen het L.E.I. moet a- geeren. De regeering moet er van over tuigd worden dat zij de cijfers van het L.E.I. niet naast zich neer legt. De voorzitter zegt nog toe dat het bestuur in de volgende vergadering zoomogelijk me de kostencijfers zal komen van beide manieren. De assistent de heer J. Breet leest het jaarverslag van de vereeniging voor, waaruit blijkt dat de vereeniging haar nut en recht van bestaan ten vol le kan verantwoorden. Ir Dijkema leest een rapport voor inzake de proeven die genomen zijr met een grootere rijenafstand voor de bieten. Van een mindere opbrengst kan niet direct gesproken worden uit de gemiddelde proeven. Voor een bïe- tenlichter is een rijafstand van 50 cm. voldoende. De voorzitter dankt Ir. Dijkema en de heer Breet voor hun verslag. De rekening en verantwoording geeit geen aanleiding tot op- of aanmerkin gen, De commissie die de rekening •heeft nagezien adviseert tot goedkeu ring. Waartoe wordt besloten. Ir. Dij kema wordt dank gebracht. Bij de bestuursverkiezing worden herkozen de heeren E. J. Granneman en D. Troost, terwijl in de vacature wegens het bedanken van den 'heer Abr. Langereis wordt benoemd de heer P. H. Bakker. De heer G. P. Kistemaker wordt her benoemd als voorzitter. De voorzitter memoreert de ver dienste van den heer Langereis als bestuurslid. Hij heeft bedankt wegens ziekte. Namens de vereeniging dankt spr. de heer Langereis voor al het werk wat hij in het belang van de ver eeniging heeft gedaan. Spr. hoopt dat zijn gezondheidstoestand beter mag worden. Nadat Ir. Dijkema nog een, mede- deeling heeft gedaan over de aardap- pelrooimachine wordt het woord -ge geven aan Ir. Bakker Harkema voor zijn lezing over c/e combine. De heer Bakker Arkema begint met op te merken dat na den oorlog veel al werd gezegd dat wij op achter zou den zijn met het machanisatieprobleem. Doch zoover op achter zijn wij niet- Hoogstens kan men zeggen dat ons de mogelijkheden ontbreken om regelma tig in te voeren. T.a.z. van de maai-dorschmachine staat U hier in de Wieringermeer in de bakermat. Reeds in 1934 werden met de combine reeds proeven geno men in den polder. De Ned. boer is te dien aanzien altijd diligent geweest Spr. heeft de combine in de N.O. pol der en in het buitenland zien werker.. De ervaringen zijn betrekkelijk jong. Men moet de maai-dorschmachine van twee kanten bekijken. Van de techn. practische en van de economische kant- Wanneer men met de zelfbinder maait moet de oogst eerst nog op het veld nadrogen. Wanneer men met de com bine werk zal men moeten wachten tot het gewas goed uitgerijpt is. Men moet dus een paar dagen langer ge duld hebben met maaien als de buur man die met de zelfbinder werkt. Een belangrije factor is in Nederland het stroo. Wat moet men ermee? Mer kan het verbanden dan is men er af. Doch dat is gezien de huidige prijzei. niet geoorloofd. Spr. geeft dan verschillende typen aan die dit jaar geïmporteerd zut'en worden. 300 Machines zijn hiervoor aangegeven. Of ze alle zullen komen staat te bezien, doch -een feit is het dat er een groot aantal in Nederland zullen draaien. Een groot bezwaar ;s dat de importeurs niet over voldoen de technische krachten zullen beschik ken. Want men moet hier rekening mee houden dat er zeker ongelukken zullen gebeuren, niet omdat de ma chine niet deugd, doch de bediening zal hier door onbekendheid schuld aan hebben. Bij een maai-dorschmachine komt onmiddellijk het probleem drogen naar voren. Het zal mogelijk in het Zuiden eens kunnen voor komen dat men geen drogerij noodig heeft doch hier zeker niet. En drogerijen vragen een ge weldig kapitaal. Men zoekt het ook al in gecombineerd drogen. Granen, Lu- cerne en gas. Dit moet ontraden wor den en proeven in die richting hebben reeds uitgewezen dat dit elkander slecht verstaat. Men heeft voor granen een heel andere temperatuur noodig om te drogen dan voor bladgewassen. Spr. staat vervolgens stil bij het stroo- vraagstuk en geeft diverse manieren aan waarop het stroo gewonnen kan worden, terwijl ook de stroocartonia- brieken een aardig bedrag in proeven gestoken hebben teneinde het stroo wat nat in de balen wordt geperst door middel van besproeiing voor schimmel te bewaren. Een uitvoerige gedachtenwisseling ontspint zich over het gesprokene van den heer Bakker -Harkema. De vele voor- en nadeelen worden besproken. Een feit is het dat er in de Wieringer meer deze zonrnr een aantal combines zullen werken. Dit jaar nog niet misschien, doch de tijd zal aanbreken dat een maai- dorschmachine een gewoon werktuig wordt, zooals nu de zelfbinder het is. Nadat de voorzitter Ir. Bakker Har kema dank had gebracht voor zijn in teressante lezing, werd de vergadering- gesloten. UIT DE TREKPAARDEN WERELD Op de centrale keuring van Trekpaardhengsten te Den Bosch 'behaalde de heer H. J. A. Hak" voort te Slootdorp met zijn drie jarigen hengst Eduard van K. de la premie. Het is een fokproduct uit de Wieringermeer (Stal Knib- be) stamt af van het allerbeste bloed n.1. Clairon x Dragon en Frans x Solon. De vakpers be schreef hem als een paard met veel macht, best type, mooie lij nen in voor en achterhand, zeer grof, extra gang, een hengst met toekomst. ORGANISATIE VAN FEESTEN Het comité stelt zich voor om zoo spoedig mogelijk na den Na tionalen feestdag te komen tot de oprichting van een permanent or gaan. dat zich ten doel stelt de nationale en plaatselijke feesten te organiseeren, zooals Oranje feesten, Polderdag, 11 December viering, enz. PLATTELANDS JONGEREN GROEP AFD. WIERINGER MEER Zaterdag 22 Maart werd in Hotel Smit weer een bijeenkomst van de P. J. G. gehouden. Tjeerd Veenstra hield een inleiding over sociale verhoudingen. Hierop volgde een interessante nabespre king. In de pauze gaven zich 5 niéu we leden op, zoodat de groep thans 37 leden telt. De volgende bijeenkomst werd vastgesteld op Zaterdag 12 April n.m, half acht. VERLOFSREGELING VOOR ART SEN TIJDENS DE PAASCH- DAGEN le Paaschdag hebben dienst de art sen Olree, Tamsma, Werner, de Boer van Sloten, Groenhart, Swaters en van der Sluis. Geen dienst de artsen: Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer, Brand, .Schreu- ders, Boerma, Koning en Bouwman. 2e Paaschdag hebben dienst de art sen Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer Brand, Schreuders, Boerma, Koning en Bouwman. Geen dienst de artsen: Olree, Wer ner, de Boer, van Sloten, Groenhart, Swaters, Tamsma en van der Sluis KERKNIEUWS Preekbeurten Ned. Herv. Gemeente le Paaschdag Slootdorp, 13.30 uur, Ds. Germans Middenmeer, 10.30 u Ds. Germans Wieringerwerf 14 u Ds. Vink 2e Paaschdag Middenmeer, 10.30 u Ds Vink In alle diensten extra collecte voor 't Hervormd Kerkwerk. Geref. Kerken le Paaschdag Middenmeer, 9 uur Cand. Post Middenmeer, 2.30 uur Bev. en intree Ds. van der Wielen Wieringerwerf, 9 uur Ds. v. d. Wielen Wieringerwerf, 7 uur Cand. Post Slootdorp, 9.15 uur, Ds. Goede Slootdorp, 2.30 uur, Dienst 2e Paaschdag Middenmeer, 9 uur Ds. v. d. Wielen Wieringerwerf, 10 uur, Cand. Post Slootdorp, 9.30 uur, Ds Goede Preekbeurten in de Ring le Paaschdag Medemblik, 10 uur Ds. v. d. Neut Qperdoes, 9.30uur, Ds. Kloosterman Twisk 2 uur Ds. v. d. Neut Abbekerk, 10 uur, Ds. Vink Oostwoud, 10 uur, Cand. Boekee 2e Paaschdag Medemblik, 10 uur, Ds v. d. Neut Opperdoes, 9 uur Ds. Kloosterman Midwoud, 10.15 uur Ds Kloosterman FLE V O-NIEUW S Programma 7 April, 12 uur Oudesluis aFlevo a 7 April, 12 uur Winkel 3Flevo 1 Vertrek per auto uit Middenmeer via Slootdorp om 10.45 uur. 12 April, 3 uur J.V.C. 2Flevo 2 12 April 3 u. Flevo a-Kaagvogels b 13 April 12.30 uur, Flevo 3BKC 4 13 April 2.30 uur Flevo 1-DTS 4 BEVRIJDINGSFEESTEN Het Oranje-Comité brengt ter kennis van de burgerij, dat in plaats van den oorspronkelijk ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Marijke georganiseerden Oranjeavond, welke wegens sneeuw geen doorgang kon vinden op den Nationalen feestdag, Maandag 5 Mei 1947, in Hotel Smit te Middenmeer een feeste lijke avond zal woeden georgani seerd door en voor de geheele W ieringermeerbevolking. Het Comité rekent hierbij op de medewerking van alle vereeni" gingen, wlke destijds reeds hun medewerking voor den Oranje avond hebben toegezegd. BOTSING KOEDIJK Ter hoogte van W. Lammerscheweg botste een auto op een bestelauto van de melkslijter B. Een en ander ging met schade ge paard. Er moest zelfs nog een kraan wagen aan te pas komen. De chauf feur draagt schuld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 3