herrijzend W ieringermeerland Geheel anders Bevestiging en intrede Ds. D. v. d. Wielen 2e Jaargang no. 50 12 April 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tol. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Het raadslid de heer J. de Bruyne heeft aan B. en W. een zestal vragen gericht betreffende het woning-vraag stuk in de Wieringermeer. De heer de Bruyne vroeg o.m. Achten B. en W. het niet wensche- lijk, in het belang van een gezonde groei onzer gemeénte en ter voorko ming van vestiging elders, dat ook een percentage van de woonruimte, welke beschikbaar zal komen, be stemd wordt voor de jonge menschen onder ons, welke reeds meerdere ja ren ernstige plannen tot gezinsvor ming hebben, maar hierin tot nu toe door de omstandigheden zijn tegen gehouden Vervolgens vraagt de heer de Bruy ne of kan worden nagegaan, hoeveel van de op 17 April 1945 in de ge meente wonende gezinnen niet meer zullen terugkeeren. En verder: indien het de bedoeling is, de bewoners zooveel mogelijk in de door hen verlaten woningen terug te brengen wanneer deze zijn her bouwd, welke bestemming zullen dan de woningen krijgen, welke naar aan leiding van de gestelde vraag betref fende de jonge menschen vrijkomen. En tenslotte: Hoe staan B. en W. tegenover de toezegging- per circu laire door de Commissie Wederop bouw Wieringermeer gedaan aan be woners van noodwoningen in wagen- bergplaatsen ongeacht de vraag of genoemde Commissie tot het doen dezer toezegging bevoegd was. Het samenvattend antwoord van B. en W. was als volgt: B. en W. deelen mede, dat zij met de verdeeling der woonruimte geen bemoeiing hebben. Te dezen aanzien heeft alleen de burgemeester een taak welke is neergelegd in het vorde- ringsbesluit woonruimte. Voor de be antwoording dezer vragen verstrekte de burgemeester B. en W. de benoo- digde gegevens. Omtrent de kwestie der jonge menschen zal advies gevraagd wor den aan de commissie die door den burgemeester is ingesteld en die bin nenkort zal worden geinstalleerd. Een onderzoek, wie niet terug komt, wordt reeds ingesteld. Omtrent de bestemming van de vrijgekomen woningen, zal door den burgemeester het advies der com missie worden ingewonnen. Wat betreft een toezegging aan bewoners van noodwoningen in wa genbergingen, dat zij voorkeur zullen .genieten bij het huren van definitieve woningen, heeft naar de meening van B. en W. slechts een betrekkelijke waarde. Naar B. en W. meenen neemt het bestuur van de stichting het bouw bureau „de Wieringermeer" 't stand punt in, dat voor de herbouwen wo ningen in het algemeen de voorma lige bewoners dier woningen het eerst in aanmerking komen. Voor zoover deze thans een noodwoning in de wagenbergingen bewonen, zal de toezegging van de Commissie We deropbouw Wieringermeer, naar B. en W. meenen, in het algemeen ge honoreerd kunnen worden. Voor de overig-e bewoners der wagenbergin gen ligt de zaak minder eenvoudig. Of voor deze een woning van het bouwbureau in aanmerking komen, is een aangelegenheid, welke uitein delijk door den burgemeester, ge hoord de meergenoemde commissie, zal worden beslist. B. en W. merken in dit verband nog op, dat het naar hen voorkomt niet aangaat de huurders van de noodwoningen in wagenbergingen voorkeur te verleenen boven hen, die een dergelijke woning eveneens graag zouden hebben betrokken, doch daar voor wegens het beperkte aantal niet in aanmerking kwamen. De laatste verkeeren in den regel, wat betreft de plaats waar zij zijn gehuisvest, in een ongunstiger positie dan de eerst- genoemden. (O.i. nemen B. en W. q.q. den bur gemeester een juist standpunt in. De kwestie van de verdeeling van de woningruimte ligt in de Wieringer meer anders clan in het oude land. In het oude land heeft men veel wo ningen die bewoont worden door al leenstaande personen. In de Wierin germeer was dit niet het geval. Alle bewoners hadden een huis van mini male afmetingen. Groote gebouwen, in te richten voor gezamenlijke be woning, waren er niet. Toch werd in sommige gevallen nog tot samenwo ning overgegaan, vooral tijdens de be zettingsjaren werd hier wel de hand mee gelicht. Er was in de Wieringermeer wo ningruimte tekort en dit zal nog een reeks van jaren zoo blijven. Doch allen die voor 17 April in den pol der woonden hadden daar hun werk. Dat zij die dus naar den polder wil len terugkeeren er recht op hebben dat zij hun oude woning weer betrek ken is een ding wat vast staat. Als zij er weer willen wonen staat het ook vast dat zij er willen werken. Dat de vrijgekomen woningen van hen die niet terugkeeren billijk ver deeld zal worden, mogen we aanne men, al zullen hierbij de noodige ha ken en oogen niet ontbreken. Dat bij deze verdeeling ook aandacht wordt geschonken aan de nood der jonge menschen is een zaak die aan de adviescommissie zal worden voor gelegd. Doch voor alles de oude be woners, voorzoover zij dit wenschen, terug. Dit moet primair voorop staan. Dat dit standpunt ook wordt inge- 'kf"n?n door hen die bemoeiing heb ben met de her-evacuatie, was reeds bekend. Mocht er nog twijfel bestaan bij sommigen -dan is uit de beant woording der vragen van den heer de Bruyne, wel gebleken, dat over deze zaak geen misverstand bestaat tusschen de betreffende bewoners en het gemeentebestuur. De verdeeling van woningruimte ligt dn de Wierin germeer anders dan op het oude land. - Red.). Het was Zondag 6 April voor de Gereformeerde Kerk van Middenmeer een blijde Paaschdag. Nadat deze ge meente een half jaar herderloos is geweest mocht Ds. D. v. d. Wielen uit Boornbergum weer als eigen pre dikant begroeten. De Ned. Herv. Kerk waar de plech tigheid plaats vond was tot in alle hoeken bezet. Ds. L. Goede van Slootdorp beves tigde Ds. v. d. Wielen in zijn ambt na een predikatie over 2 Timotheus 2 8 eerste gedeelte. „Houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dooden is opgewekt". Ds. Goede begroettë den nieuwen leeraar als opvolger van Ds. Schaafs- ma, voor wien het ook zeker een ver heuging is te weten dat zijn werk onder bekwame leiding zal worden voortgezet. Ds. v. d. Wielen deed zijn intree prediking naar aanleiding van 1 Cor. 15 14, „En indien Crhistus niet is opgewekt, zoo is dan onze prediking ijdel en ijdel ons geloof". Hierna bracht spr. zijn groet aan de plaatselijke overheid; dankte het college der kerkvoogdq van de Ned. de kerkeraad van de Ned. Herv. Ge meente Wieringermeer sprak de wensch uit, dat door het gezamenlijk doorgemaakte leed en dezelfde puin- hoopen, de samenwerking in de toe komst hechter mag worden. Een ouderling van de Geref. Kerk van Boornbergum sprak tenslotte een laatste afscheid tot Ds. v. d. Wie len. Noode heeft Boornbergum deze v,PYvior en leeraar afgestaan. Dank- zullen wij steeds gedenken wat U in Boornbergum voor ons hebt gedaan. Ds. v. d. Wielen dankte de spre kers voor hun vriendelijke woorden, hij deed een beroep op de gemeente hem als mensoh te ontvangen en ver zekerde dat de pastorie voor ieder een open staat. Ds. v. d. Wielen hartelijk welkom in de Wieringermeer. GOED AFGELOOPEN. Zaterdag heeft er bij de oprit te Aartswoud een ernstig auto-ongeluk plaats gehad wat voor de inzittenden wonder wel is afgeloopen. Een vracht auto geladen met ongeveer'tien ton carton, afkomstig uit Friesland had z'n weg naar het oude land gekozen via de Wieringermeer. Toen de auto bovenop de oprit te Aartswoud was aangekomen blokkeerde de stuurin richting plotseling. De chauffeur kon de wagen niet tijdig meer tot stil stand brengen met het gevolg dat het gevaarte de zes meter hooge dijk af- storte. De wagen kwam in de sloot terecht en men vreesde het ergste voor de inzittenden. Hevig ontdaan kropen zij de cabine uit doch man keerden niets. Bergingsmateriaal van garages uit de omgeving was niet in staat om het geval omhoog te bren gen zoodat tenslotte hulp uit Friesch- land moest komen. Herv. Gemeente voor de verleende gastvrijheid; bracht dank aan Ds. Goede voor zijn bemoedigende woor den en begroette het hoofd der Chr. school den heer R. Roolvink waar mee spr. in de toekomst prettig hoop te samen te werken. Namens de kerkeraad spruit ouder ling H. Smid de nieuwe predikant toe, bewonderend zijn moed dat Ds. v. d. Wielen het aandurfde zich hier te vestigen in een verstrooide ge meente die hem niets heeft aan te bieden dan puinhoopen, en die van hem verwacht dat hij de leiding zal nemen bij het opbouwwerk. De heer H. Smid begroette, als wethouder, namens het gemeentebe stuur van Wieringen Ds. van de Wielen als Wieringermeerpredikant, waarbij hij de hoop uitsprak dat de samenwerking van prettigen aard zal mogen zijn. Ds. Morsink van Andijk als afge vaardigde van de classis Enkhuizen sprak in zijn welkomstwoord zijn verheugenis er over uit dat met Ds. v. d. Wielen een oudere en ervaren kracht in de classis zqn intrede deed. De heer J. Nieuwhof ouderling van TRAGISCH ONGELUK Het zevenjarig zoontje van den heer J. C. Onderdijk, is Zaterdagmid dag door een noodlottige samenloop van omstandigheden op het bedrijf van zijn vader aan de Oudelanderweg om het leven gekomen. De heer O. die tijdelijk nog te Win kel woont, had zijn zoontje meegeno men naar de boerderij. Het ventje speelde daar wat op stroopakken en wat verder voor aantrekkelijks op een boerderij aanwezig is. Vermoe delijk heeft men met het manoeu vreeren met de tractor de stroopak ken' geraakt waartegen een aantal oogsthekken stonden. De heer O., die ongeveer een uur later weer met de tractor uit het land naar de boerderij kwam vond het ventje levenloos on der de hekken. Men neemt aan dat het ongeluk reeds gebeurde op het moment dat de tractor de stroopak ken raakte, doch dat men door het lawaai wat deze maakte niets van het vallen der hekken heeft gemerkt. Onze deernis gaat uit naar de zwaar getroffen ouders.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1