Vereniging voor bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN AFDELING WIERINGERMEER Mededeling no. 335. De stuivende Wieringermeergronden Een werkelijk niet de eerste de beste landbouwkundige, heeft on langs als zijn mening naar voren gebracht dat de Wieringermeerpol- der bij handhaving van de huidige practisch veeloze bedrijfsvorm, bin nen 50100 jaar in een woestijn zou veranderen! De gemiddelde Wierin- germeerboer, vooral diegenen wiens gronden hoofdzakelijk uit klei of goede zavel bestaan, zou indien hij deze voorspelling gehoord had, wel glimlachend de schouders hebben op getrokken, en zich hebben afge vraagd of de bewuste voorspeller misschien ook met stoornis in zijn geestvermogen te kampen zou kun nen hebben. Degene echter die in de achter ons liggende periode, speciaal van 21 tot en met 24 April in de zandige gebieden van onze polder vertoefde, zal over deze voorspelling wel even anders gedacht hebben. Van verschillende landbouwers hoor den we dan ook de opmerking ,,zo gaat het niet langer", hier moet iets aan gedaan worden. „Inderdaad, hoe wel het stuiven in de polder geen onbekend verschijnsel is, en dit vrij wel stabiel, ieder voor- en najaar, al naar de weersomstandigheden, te rugkeert, was het in deze periode wel weer heel erg en bood de pol der op sommige plaatsen reeds wer kerlij k een aanbeeld, dat de Sahara verschijnselen dicht benaderde. Hoe dit stuiven ontstaat? Ir. Cleveringa definieert dit als volgt. Voor de beoordeling van het verschijnsel van het stuiven dient men er zich van bewust, te zijn, dat in een grond in goede cultur.rtoe- stand de bodemdeeltjes onderling zo danig verbonden zijn, dat zij zich door water en wind niet of uiterst moeilijk laten scheiden. Treedt dus vorslemping door water of verstui ving door wind op, dan verraden de ze verschijnselen bij benadering het ergste stadium van verval, waarin een bouwgrond door een ondoelmatige verpleging kan verkeren. Volgens deze definitie maken de gene welke stuivende gronden op hun bedrijf hebben, zich dus in erge mate schuldig aan misbruik van hun bodem door een foutieve verpleging van de grond! Dit laatste is nogal sterk uitgedrukt, doch een grond van waarheid is er voor bepaalde geval len toch in aanwezig! Wanneer men in de zandgebieden van onze provin cie b.v. de Zijpe een stuk grasland scheurt, dan vindt men een plm. 20 40 cm dikke laag, waardoor een mooi gebonden, door een grote hoe- HET HOEKJE VAN HET KRINGBESTUUR. Ontslagbewijzen. Door het Kringbestuur is besloten, dat vanaf heden een zeer scherpe controle zal worden gehouden op de afgifte van ontslagbewijzen. Deze afgifte geld vanaf tenminste 1 Maart 1.1. en de arbeiders welke na die datum van werkgever veranderd zijn. hebben dus bij het aanvaarden van werkzaamheden bij hun nieuwe werkgever een ontslagbewijs aan deze laatste moeten afgeven. Hier moet stipt de hand aan gehou den worden. Tevens wordt er nog op gewezen om toch vooral de datum van ontslag op het ontslagbewijsje in te vullen. Uniforme ontslagbewijzen zijn op ons kantoor in beperkte mate verkrijgbaar. veelheid organische bodembestand delen, zwart gekleurde, bouwvoor, van uitstekende kwaliteit ontstaat. De eerste paar jaar is er geen spra ke van dat deze gronden gaan stui ven, hoewel ze toch uit zuiver zand bestaan, en absoluut geen kleideel- tjes aanwezig zijn. De kruimelstruc tuur is hier aanwezig, waardoor een juiste verhouding grond-water-lucht ontstaat, terwijl de zanddeeltjes door humus worden omhuld, waardoor te vens een harmonische samenhang tussen de gronddeeltjes onderling be staat, die noch door water noch door wind zijn te scheiden. Gaat men evenwel voort, met deze grond als bouwland te gebruiken, dan ziet men na 4-5-6 jaar (dit tijdstip is afhan kelijk van de humusvoorraad welke de grond bij de aanvang van de bouwlandperiode bevatte) de kleur van de grond lichter worden, de sa menhang verdwijnt en bij de eerste de beste gelegenheid treden de stuif - verschijnselen naar. voren. Wat is er in deze grond gebeurd? De verkla ring is vrij eenvoudig! Zodra de graszode is ondérgeploegd, is de be schermende laag verdwenen. De or ganische bestanddelen worden aan wind en zon blootgesteld, de humus vei'brand en oxydeert en al naar mate men meer in deze grond werkt, door wieden, stoppelen enz., is men vlugger aan het moment toe, waar op men enkel zand overhoudt. De sa menhang is verdwenen en het land gaat stuiven. Men zal in deze geval len dus nooit verder mogen gaan, dan dergelijke gronden 34 jaar als bouwland te exploiteren en in ieder geval het 4e jaar weer onder dek- vrucht met een grasmengsel in te zaaien, waardoor de afbraak van de organische bestanddelen stil komt be staan, en de opbouw welke vooral tij dens de grasland exploitatie plaats heeft, weer begint. Op deze wijze kan men de ge mengde bedrijfsvorm in de zandge bieden zeer goed handhaven, doch men moet het wisselbouwstelsel zeer correct dooi*voeren. Doet men dit niet; eix gaat men een bepaald stuk land jaar in jaar uit bouwen, dan blijven de gevolgen niet uit en zullen verslemping en verstuiving in ernsti ge mate gaan optreden. In zo'n geval kan dan ook zeker van misbruik van de grond gesproken worden, en heeft Ir. Cleveringa de diagnose zeer juist gesteld. (Wordt vervolgd) Bijeenkomst der leden op 13 Mei j.1. in hotel Smit te Middenmeer. De vergadering stond onder leiding van de vice-voorzitster Mevr. Loggers, daar Mevr. Doornbos verhinderd was.' Mevr. Loggers dankte Mevr. Grin- Blaauboer, die afgetreden is als be stuurslid voor haar werkzaamheden in het bestuur en voor de prettige sfeer, waartoe zij altijd heeft mede gewerkt. Na de notulen werd mede gedeeld dat de afdeling haar jaarlijk se uitstapje in September zal hou den naar de Hallanddad op het In ternationaal congres. Opgave tot deelname tot 20 Mei '47 bij de secr. Dorpsstraat, Winkel, of Mevr. Log gers, Middenmeer, tel. 115. De kos ten, waarbij inbegrepen bus en eten en entree, bedragen plm. f 12. Ver der vertelde Mevr. Loggers, dat uit gaande van de Plattelandsjongeren, er gelegenheid bestaat tot uitwisse ling van meisjes naar Zwitserland voor 3 maanden, leeftijd 15-18 jaar. Inlichtingen en opgave bij Mevr. Vink, pastorie, Slootdorp. Vervolgens deelde Mêvr. Loggers nog mede dat Mevr. Reedijk uit Mc- demblik zich als dirigente beschik baar heeft gesteld voor het koortje. Dit bericht werd met applaus be- groet. Mevr. Timmers gaf een duidelijk verslag van de J"'*vw. vergadering te Alkmaar. Hierna werd de middag verzorgd door een tweetal lerax^es- DE LONEN IN DE WIERINGER MEER Naar aanleiding vaif het ingezon den stuk van vorige week van de heer M. Florussen over de lonen in de Wieringermeer ontvingen wij thans een schrijven van hem waarin hij z'n woorden intrekt. Na een on derhoud te hebben gehad met de voorzitter van de Stichting van de Landbouw in de Wieringermeer is het de heer Fl. duidelijk geworden dat hij in z'n beweringen abuis was. Verder deelt de heer Fl. mede, dat hij de overtuiging heeft gekregen dat de belangen van de arbeiders bij de stichting in goede handen zijn. sen v. d. Stichting v. Huish. voor lichting te plattelande over het on derwerp van het kweken en berei den van tomaten en witlof, toegelicht met film. Dat dit zeer gewaardeerd werd door de dames, bleek wel uit het feit, dat velen zich voor een kookcursus of een cursus in het verzorgen van de tuin opgaven. Mevr. Loggers dankte de lerares sen en de heer Leguit die de film vertoonde, voor het gebodene. Partij van de Arbeüd AFD. WIERINGERMEER. Zaterdagavond hield bovengenoem de afdeling een huishoudelijke jaar vergadering in hotel Smit te Midden meer. De heer L. Feikes kon aan een klein aantal leden het welkom toe roepen. Uit het behandelde stippen we het volgende aan: het bestuur werd als volgt samengesteld: L. Feikes, voorz.; W. Holl. secr.; A. J. Slabbekoorn. pen- ningm.; J. M. de Graaf. A. H. van Wijck. D. Feitsma. S. Schoon. J. G. Addcns. M. Dijksma. Aan de leden zal oen circulaire worden gezinden op welka wijze zij hun contributie wen sen te betalen .zulks in verband met de moeilijkheden, die de inning geeft. Het vei-slag van de penningmeester werd goedgekeurd, nadat namens de commissie tot het nazien der rekening was medegedeeld, dat boeken en be scheiden in orde waren bevonden. Met de heer Koos Vorrinlc zijn nog besprekingen gaande over het vervul len van een spreekbeurt. Op Pinkstermaandag zal deel wor den genomen aan een bijeenkomst te Bergen, waar ds. Buskes zal spreken. Het jeugdwerk en de vrouwenver enigingen zullen binnenkort ter hand worden genomen. GESLAAGD. Onze plaatsgenoot de heer Jan Kemmeren, slaagde te Voorburg cum laude voor het eindexamen der R.K. Landbouwschool. Een mooi suc ces voor Jan en een prettige tijding voor de ouders. Partij van de Vrijheid AFD. WIERINGERMEER. Dinsdag kwam bovengenoemde af deling in hotel Smit bijeen. De no tulen en het jaarverslag gingen onder de hamer door, evenals de rekening en verantwoording van de penning meester. De aftredende bestuursleden S. Breebaart en P. Hoekinga werden met grote meerdeiheid herkozen. Voor lid van het hoofdbestuur werden can- didaten gesteld. Besloteix werd om aan het hoofd bestuur een uitvoerig schrijven te richten over de gevolgde prijzenpoli tiek bij de landbouwproducten met 't verzoek om dit door te geven aan de landbouwspecialisten in de partij. De vertegenwoordiger in de raad, de heer S. Breebaart, hield een cau serie over opbouwproblemen in de Raad van Advies en over enkele raadsbesluiten. Naar aanleiding hier van werd de wenselijkheid uitgespro ken om te komen tot een zwemin richting. vooral voor de kinderen, daar het onverantwoordelijk geacht werd, dat de jeugd geen zwemmen zou kunnen leren. Ook een vliegveld en de nood der middenstanders kwam nog ter sprake. Verder werd verslag gedaan over het bezoek der kamerle den. Het was reeds half twaalf toen de voorzitter deze geanimeerde ver gadering sloot. MEDEDELING VAN DE COMMIS SIE VOOR DE RATTEN- EN MUI ZEN BESTRIJD! N G IN DE WIE RINGERMEER Bovengenoemde commissie heeft in haar strijd tegen het ongedierte wederom krijgsraad gehouden, om de plannen die ze heeft verder uit ie voeren. De grote bestrijding heeft door verschillende tegenslagen, die voornamelijk te wijten zijn aan de strenge winter, niet zoveel succes gehad als verwacht mocht worden. Toch is gebleken dat het materiaal dat voor de ratten is gebruikt zeer goed was. Zeer vele ratten zijn hét slachtoffer van de bestrijding ge worden. Toch is hernieuwde bestrij ding op fkoi'te termijn nodig. Zeer binnenkort kan men daarover dan ook nadere mededelingen verwach ten. Het grootste gedeelte van de polderbewoners heeft op ons ver zoek de bijdrage in de kosten betaald. Aan hen die dit tot op heden heb ben vergeten, zal dezer dagen een kwitantie worden aangeboden. We vertrouwen dat ieder z'n plicht zal verstaan, en zal willen medewerken aan dit algemeen belang. WIJ HEBBEN VOOR U GELEZEN: P. v. d. Berg's Rekenboek voor de Landbouw I, uitgave W. Versluis N.V. te Amsterdam. Het tweede deeltje bespraken wij reeds in ons nummer van 22 Febr. j.1. Het doorwerken van dit leerzame werkje, welke uitsluitend eenvoudig gestelde rekenkundige opgaven be vat en op deze wijze zeer goed op de leeftijd en ontwikkeling der leer lingen van een lagere landbouw school of cursus is ingesteld, zal on getwijfeld de laLer te behandelen landbouwkundige vakken ten goede komen. Tevens is aan meetkunde boekhoudkunde, alsmede handelsre- kenen de nodige aandacht besteed. Ook het ontwerpen van grafische voorstellingen is in dit boekje op genomen. Voor lagere landbouw on derwijsinrichtingen, alsmede land bouw huishoudonderwijs en diegenen onder de landbouwjongeren die door zelfstudie hun rekenkundige kennis willen bijhouden of eventueel bij werken kan het doornemen van dit boekje worden aanbevolen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 3