herrijzend Wieringermeerland VhhJ Het Talenwonder van Pinksteren LANDBOUWHUISHOUDCURSUSSEN HET HOEKJE VAN HET KRiNGBESTUUR 3e Jaargang no. 4 24 Mei 1947 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206, Kengetal 2261 te (Handl. 2 8 11: wij hooren hen in onze eigen taal van de gro- daden Gods spreken). Pinksteren is het feest van het talenwonder, van het onbegrijpelijk gebeuren, dat eenvoudige Joodse mannen, mannen, die nauwelijks le zen en schrijven konden, in alle ta len van de toenmaals beschaafde we reld getuigden van het werk Gods in en door Jezus Christus. Wij willen hier geen poging tot verklaring van dit onbegrijpelijk ge beuren wagen. Het is herhaaldelijk geprobeerd en zelfs de occulte we tenschappen zijn er aan te pas geko- getuigen was een talenschat om- hooggerezen, die zich daar in het verkeer met vele mensen zou,hebben opgehoopt. Het zij zol Het gaat ons hier om iets anders, om dat éne grote feit, dat de evan gelieverkondiging hier de nationale grenzen verbreekt en zich richt tot de ganse wereld en de ganse mens heid. Hier wordt ons gezegd, dat het Evangelie geen zaak is van en voor Joden alleen, maar een zaak van en voor alle volkeren en als wij rijk zijn geworden en ons rijk geworden weten door het bezit yan dat Evan gelie, wij, die woonden aan de gren zen van het Romeinse rijk en aan de zelfkant der beschaving, als het Evangelie zijn loop door de wereld is begonnen en doordrong tot de ge westen, waar wij wonen, dan danken we dat aan het wonder, het talen wonder van Pinksteren, waar de we reldwijdte, de .universele bedoeling van het Evangelie werd geopen baard. Inmiddels dreigt hier een gevaar lijk misverstand, waaraan allerlei Christenen, die door de Nazi- ideo logie gepakt werden ,t.en slachtoffer zijn gevallen, de zgn. Duitse Chris tenen in het voormalige derde rijk en niet minder Christenen in ons eigen lieve vaderland, dominees niet uitge zonderd! Zij hebben het talenwonder van Pinksteren zóó uitgelegd: dat het Evangelie hier verschillende vor men en gestalten aannam en zich assimileerde aan de aard van het volk, waartoe het zich wendde en op op grond daarvan werd clan het goed recht van een Germaans Christen dom bepleit, waarvan we dan de ze geningen overvloedig hebben leren kennen. Maar niets is ten slotte minder juist! Zeker, het Evangelie wordt hier verkondigd in verschillende ta len. Natuurlijk, hoe zou het zich an ders verstaanbaar kunnen maken! Wat heeft Paulus er geen gemak van gehad, dat hij in het tweetalig Tarsus thuis het Hebreeuws leerde spreken en lezen en schrijven, maar evenzeer het Grieks ,de voertaal der toenmalige beschaving. Daardoor kon hij zich verstaanbaar maken aan de brede schare der heidenen, voor wie hij anders niets had kunnen doen. Zo wordt op de Pinksterdag in verschillende talen het Evangelie verkondigd, maar het was hetzelf de Evangelie, geen Evangelie voor de Parthen, de Meden en de Ela- mieten en de rest. En zo moet ook nu het Evangelie verkondigd worden aan alle creatu ren, overeenkomstig het zend'ings- bevel van den Heer (Mc. 16 15), in alle talen, maar het éne onveran- maakt voor Hottentotten en Pa poea's, in hun denkvormen en hun voorstellingen, met beelden, die zij verstaan kunnen. Maar het éne on veranderde onverkorte Evangelie. Het talenwonder spreekt van de zendingsopdracht van de Christenen. Zij mogen niet rusten, eer de ganse wereld weet van het in Jezus Chris tus geschonken heil. Daarom wordt de Bgbel in alle talen der wereld vertaald. Het is het gevolg van het talenwonder van Pinksteren. God geve ook ons de genade van de gemeenschap met die Geest, die ook ons bezielt tot getuigen in de taal, die de wereld en de mensen, waar- J. V. De stichting voor land-, tuinbouw en landbouwhuishoudonderwijs heeft twee primaire en twee twee-jarige landbouwhuishoudcursussen aange vraagd. Het gebouw, dat vermoede lijk voor deze cursussen beschikbaar komt, is de noodschool te Slootdorp. Dit ligt jammer genoeg niet in het midden van de polder, maar wij zzijn al blij in onze gehavende polder een gebouw te hebben. Wat leren de meisjes op deze cur sussen? A. de primaire cursus. Deze cursus kan bezocht worden in aansluiting op het zesde leerjaar van de lagere school, dus voor meis jes van 1214 jaar. Bij teveel aan meldingen gaan in het algemeen de oudste meisjes voor. Het 7o en 8o leerjaar kan dus op deze cursus wor den doorgebracht. De cursus duurt twee jaar en er wordt alle dagen les gegeven, behalve 's Zaterdags. De meisjes krijgen in de eerste plaats nog algemeen vormend onderwijs, aangepast aan de praktijk van het leven, te weten: Ned. taal, lezen, rekenen .aardrijkskunde, geschiede nis zingen, gymnastiek, tekenen, kennis der natuur, hygiëne. Daar naast krijgen de meisjes lessen in ko ken, wassen, huishoudelijk werk, sa men 6 uur per week. Aan het naai- onderwijs wordt 9 uur per week be steed. Bij dit vak leren ze: verma ken .verstellen, stoppen, mazen, brei en, haken, patroontekenen, knippen, naaien v. onderkleding en costuum- naaien (vervaardigen van rok- bloe- se, jurk, jongensbroek en kindeï-- mantel).. Ook moeten ze in de groen te en bloementuin werken. Voor godsdienstonderw. voor de verschil lende richtingen zal gelegenheid zijn. Het cursusgeld bedraagt f 5 tot f 40 per jaar, naar gelang van het in komen der ouders. Maar dit cursus geld mag nooit een beletsel zijn om Uw kind naar de cursus te sturen. Zijn de ouders niet in staat het te betalen, laten zij dit dan bij de opga ve van het kind vermelden. Na de cursus goed doorlopen te hebben, wordt een diploma uitgereikt. B. de twee-jarige landbouwhuis- houdcursus. Deze cursus neemt 2 dagen van de week. De meisjes moeten ten minste 15 jaar zijn, liever ouder, omdat dan de belangstelling gewoonlijk groter is en zij meer opnemen van het geen zij leren. Algemeen vormend onderwijs wordt op de cursus niet meer gegeven. Vereiste is de lage re school doorlopen te hebben. De meisjes krijgen les in koken, wassen, .huishoudelijk werk, naaien en tuin bouw. Thofrie wordt gegeven over keukeninrichting, hygiëne, waren kennis, voedingsleer, ziekenverzor ging, kinderverzorging, verzorging van bloemen en kamerplanten, jong vee en pluimvee en natuurkennis. De meisjes moeten zelf de groen- tentuin verzorgen. Wat het gods dienstonderwijs betreft geldt het zelfde als bij de primaire cursus. Het cursusgeld bedraagt f 20 per jaar en ook hier geldt, wat bij de pri maire cursus is vermeld. Ook aan deze cursus is een diploma verbon den. Deze cursussen zgn bestemd voor meisjes van alle richtingen en zowel voor de dochters van de boeren, als van de arbeiders en middenstanders. Meldt U zo spoedig mogelijk aan, vanwege het beperkte aantal leerlin gen dat geplaatst kan worden. Nadere inlichtingen verstrekken de leden der commissie van toezicht: De dames: J. v. Zunderen, Prov. weg H 41a Schagen, G. A. Bruins, Zuiderdijkweg M 32, Wieringerwerf (tel. 22 Wagendorp), C. Dekker, Hoogzijde 111, Schagen, H. Hak- voort, Dolfijnweg G 21, ISlootdorp (tel. 33), J. Joustra, Haukes, Wie- ringen, N. Klop, Groetweg C 2, Mid- denmeer, T. Oostenbrug, Schager- weg B 94, Middenmeer (tel. 83). ARTSENDIENST TIJDENS DE PINKSTERDAGEN Voor de Pinksterdagen is bij spoed gevallen de volgende regeling door de artsen in onze omgeving getrof fen: le Pinksterdag hebben dienst de artsen: Olree, de Groot, Tamsma, Werner, Versluis, de Boer, Groen- hart, van Sloten en Swaters. Geen dienst de artsen: Veenis, Beeker, Hoogkamer, Spits, Koning, Bouwman, Schreuders, Brand en Boerma. 2e Pinksterdag hebben dienst de artsen: Veenis, Beeker, Hoogkamer, Spits, Koning, Bouwman, Schreu ders, Brand en Boerma. Geen dienst hebben de artsen: Ol ree, de Groot, Tamsma, Werner, Versluis, de Boer, Groenhart, van Sloten en Swaters. Dierenartsen Op beide Pinksterdagen zullen aanwezig zijn de dierenartsen, Reits- ma te Slootdorp en Hakkesteeg Schagen. Geen dienst hebben de dierenartsen: v. d. Kolk, N. Niedorp en Dekker, 't Zand. EEN ONGELUKKIGE VAL Maandagmiddag kwam de echt genote van de heer Feikes zodanig te vallen dat zij het onderbeen brak. PREEKBEURTEN EN KERKNIEUWS Ned. Herv. Gemeente, le Pinksterdag: Slootdorp, 13.30 uur, Ds. Germans. Middenmeer, 10.30 uur. Ds. Ger mans. Wieringerwerf, 14 uur, Ds. Vink. 2e Pinksterdag Middenmeer, 10.30 uur, Ds. Vink. Geref. kerken, le Pinksterdag: Slootdorp, 9.15 uur, leesdienst. Slootdorp, 16.30 uur, Ds. Bingja. Middenmeer, 9 uur Ds. v.d. Wielen Middenmeer, 14 uur, Ds. Post. Wieringerwerf 10 uur, Ds. Post. Wieringerwerf, 14 uur, Ds. Post 2e Pinksterdag: Slootdorp, 9.15 uur, leesdienst. Middenmeer, 9 uur Ds. v.d. Wielen Wieringerwerf, 10 uur Ds. Morsink Preekbeurten in de Ring. le Pinksterdag: Medemblik 10 uur Ds. v.d. Neut. Opperdoes 9.30 en 2.30 uur. Ds. Kloosterman. Abbekerk 10 uur Ds. Vink. Bev. lidmaten en H.A. Twisk, 2 uur, Ds. v.d. Neut. Oostwoud 7 uur, Ds. Kloosterman. 2e Pinksterdag: Medemblik 10 uur, Ds. Klooster man. Opperdoes, 9.30 uur, Ds. v.d. Neut Midwoud, 9.30 uur, Ds. Germans. Ten aanzien van de Oogstcollon- nes die Donderdag 22 Mei 1947 in het arbeidsproces zijn opgenomen en in het vervolg opgenomen zullen worden evenals voor e.t. in te zet ten groepen gedetineerden, is het noodzakelijk dat u, indien u in de loop der week een ploeg vrij krijgt, waar dus het werk voor is afgelopen u dit ten minste 2 volle dagen van te voren opgeeft aan de heer D. Stompedissel, opdat deze ploegen tijdig van ander werk kunnen wor den voorzien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1