herrijzend W ieringermeerland 11 DE START Waa r men over spreekt VAN VREEMDELINGEN 3e Jaargang no. 6 7 Juni 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 TcL. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Elders in dit nummer hebben wij een verslag opgenomen van een ge combineerde vergadering welke op initiatief van het bestuur van de Ver. voor Vreemdelingenverkeer werd uitgeschreven. In deze vergadering werd door 't V.V.V.-bestuur het plan naar voren gebracht om via de Jaarbeurs te Utrecht meerdere bekendheid te ge ven aan de Wieringermeer. Men wil op deze najaarsbeurs een collectieve stand inrichten, waar de producten uit de Wieringermeer op bijzondere wijze zullen worden geëxposeerd, ten einde voor het zaai- en pootgoed in binnen-, maar vooral in het buiten land meerdere bekendheid te ver werven met als uiteindelijk resultaat een grotere export van deze produc ten en als toekomstmuziek prioriteit. Men hoopt op deze beurs contac ten te leggen, vooral in het buiten land, die uiteindelijk de gehele Wie- ringermeergemeenschap ten goede zullen komen. Het wordt een collectieve reclame campagne die tien dagen duurt en ongeveer vijf duizend gulden zal kos ten. Maar zo werd er ter vergade ring reeds gezegd: „de kost gaat voor de baat", en er is niemand die -dit zal tegenspreken. Deze reclame mist dus elk indivi dueel karakter; noch handelaar noch boer mag op deze stand persoonlijk reclame maken. Er wordt bij de stand een folder uitgereikt waarin de namen worden vermeld van hen die mede hebben gewerkt aan de tot standkoming van deze stand. Assis tenten van de Ver. voor Bedrijfs voorlichting zullen bij de stand aan wezig zijn om een propagandistisch woordje voor de Wieringermeer te spreken terwijl zonodig een tolk voor de vertaling zal zorgen. Verder hoopt men met deze re clame te bewerkstelligen dat zij die de beurs te Utrecht bezoeken, en dus ook de stand van de Wieringer meer zullen opmerken, zich gedron gen zullen voelen om eens een kijkje te gaan nemen in de polder. Het is een mooi plan en al lijkt het bedrag wat hiervoor op tafel moet komen ogenschijnlijk hoog, het verdient de volle aandacht. Maar de moeilijkheden kwamen juist aan de orde toen er over de dubbeltjes gesproken moest worden Er werd druk gediscuseerd wie bij deze reclame de meeste belangen heeft en dus ook het meeste geld op tafel moest brengen. Nu is het vervelende van de zaak dat V.V.V., onder wiens auspiciën de ze reclame voor de Wieringermeer wordt gemaakt, niet ovfer de nodige gelden beschikt om de zaak te finan cieren. Er zijn nog maar weinig polderbewoners lid van de V.V.V. en dus moet men andere bronnen aan boren, waarbij dan onmiddellijk al lerlei particuliere belangen om de hoek komen gluren. Er zit aan deelname aan zo'n jaar beurs nog meer vast. Wanneer een fabrikant reclame gaat maken voor een bepaald arti kel wat hij er in wil hebben bij het publiek, dan volstaat hij niet met eenmaal een advertentie te plaatsen om er daarna mee op te houden. Wil het artikel er in komen, zodat het publiek er belangstelling voor gaat krijgen, dan zal hij systematisch moe ten adverteren. Zo is het ook met deelname aan de jaarbeurs. Wanneer men kans ziet om met scheuren en breken gelden bijeen te krijgen om er dit jaar aan deel te nemen en dan verder de zaak te laten rusten, dan zijn die vijfdui zend gulden weggegooid geld. Wil men werkelijk duurzame belangstel ling voor de Wieringermeer opwek ken, die tot prioriteit leidt, dan zal men ieder jaar opnieuw collectief reclame moeten maken voor de Wie ringermeer. Wanneer men dit collec tief houden wil, dan zal het onder auspiciën van de V.V.V. telkens weer opnieuw moeten worden geor ganiseerd. Wat dus inhoudt, dat de bevolking van Wieringermeer col lectief zal moeten bijdragen in deze reclame, waarvan men verwacht, dat ze de gehele bevolking ten goede zal komen. Men zal V.V.V. de middelen voor deze reclame dus moeten versohaf fen. En als eerste voorwaarde is, dat de overgrote meerderheid van de bewoners lid wordt. Men zal tot de overtuiging moeten komen in de Wieringermeer dat het niet het be lang van de boer of handelaar in dividueel is wanneer onze produc ten een lonende afzet vinden in bin nen- en buitenland. Daar profiteert de gehele gemeenschap van. Wanneer er dus een organisatie in het leven is geroepen, die deze be langen van de gehele bevolking wil behartigen en bevorderen, dan zul len zij dit collectief moeten steunen, een ieder naar draagkracht. Wij kunnen niet beoordelen of de vijf duizend gulden voor deze recla me te veel of te weinig is. Vast staat, dat er iets bijzonders van ge maakt moet worden wil het effect hebben. Naar de maatstaf van het zielen aantal van vóór de onderwaterzet ting bedragen de kosten voor deze reclame-campagne tenslotte maar 80 cent per inwoner. Er zullen wegen gevonden moeten worden om dit bedrag bijeen te bren gen. 0— Er is echter nog een zaak die we in dit verband onder de aandacht willen brengen, die niet op deze ver gadering is besproken. N.l. wat doen we dit jaar in de Wieringermeer? Is het niet mogelijk om dit jaar in de polder een tentoonstelling te organi seren op het gebied van de land bouw, middenstand, industrie, enz. Is het niet mogelijk om een of twee dagen te organiseren waaraan ook de fokverenigingen, ruitersport enz. meewerken Het moet toch mogelijk zijn, ge zien de expositieruimte waarover be schikt kan worden, een tentoonstel ling kan worden ingericht waarvoor grote belangstelling kan worden ver wacht. Op deze tentoonstelling is voor de individuele zakenman, handelaren in landbouwwerktuigen, zaaizaden, poot goed, kortom voor een ieder die er belang bij heeft, een prachtig re clame object. Verder zou men mede werking moeten hebben van de Dienst Wederopbouw, Bedrijfsvoor lichting en andere instanties die in aanmerking komen om een tentoon stelling attractief te maken. Deelname aan de jaarbeurs is goed en zal zeer zeker op de duur vruchten afwerpen. Dat neemt niet weg, dat van een tentoonstelling in de gemeente zelf ook veel uit kan gaan, niet alleen locaal of regionaal, maar ook natio naal. Ook hieraan zal V.V.V. aandacht moeten wijden. haar In deze rubriek worden enkele problemen aan gesneden die ons in de vorm van ingezonden stukken werden toege zonden. Een inwoner van de Wieringermeer een van de mensen die vanaf de be ginne in de polder woonachtig was, doch nu nog noodgedwongen buiten de gemeente moet verblijven, deed z'n beklag er over, dat hij niet in de gelegenheid is gesteld om mee te dingen naar het huren van de ge meentelijke grasbermen. Toen hij zich hiervoor vervoegde bij de gemeenteopzichter werd hem medegedeeld, dat dit bekend was ge maakt per advertentie. Hier komt natuurlijk het oude zeer weer voor de dag en het is met tegenzin dat we hier weer over beginnen. Doch het eind van het lied is dat op deze wijze steeds de bevolking op de een of andere wijze gedupeerd wordt. Wanneer het werkelijk de bedoeling is (en wij willen hieraan nog steeds niet twijfelen) om de bevolking, die verjaagd werd uit de polder zoveel mogelijk te steunen en vooral zij, die zich zelf, zonder financiële hulp van de overheid trachten te redden, laat men dan, indien er mogelijkhe den voor deze bevolking zijn om wat te verdienen, hier een zo ruim mogelijke bekendheid aan geven. Ontevredenheid heerst er bij enkele mensen over het toewijzen van de woningen te Wie- ringerwerf. Dit behoeft natuurlijk geen verwondering, omdat er bij het grote tekort wat er nu eenmaal is, aan woningen, altijd teleurgestelde mensen zullen zijn. Wij ontvingen een klacht dat er enige oud-bewoners zijn afgewezen. Bij navraag bleek ons dat voorop staat bij de adviescom missie, dat oud-bewoners voorrang hebben bij het betrekken van gereed gekomen woningen. Ook de burge meester die de eindbeslissing heeft bij de toewijzing staat positief op 't standpunt, dat zoveel mogelijk eerst de oude bevolking terug moet naar de polder. Dit neemt niet weg, dat in sommige gevallen wel eens voor lopig iemand moet worden afgewezen omdat de urgentie tot terugkeer niet direct aanwezig is. Wij hebben al eens eerder geschreven dat de huis vestingscommissie een moeilijke en ondankbare taak heeft, zij zal aan veel critiek bloot staan, doch wtj hebben niettemin de indruk, dat in hoogst zeldzame gevallen, afgewe ken zal worden van het reeds boven vermelde principe. Staatsbosbeheer zet alle zeilen bij om door beplanting het aanzien van de polder zo spoedig mogelijk weer een fraai aanzien te geven. Men wees er ons echter op, dat men te Middenmeer aan de west- Zijde een ligustrumhaag heeft ge plant die in ieder geval van het par keerterrein voor het hotel tot aan de Torenstraat er onherroepelijk weer aangaat, zoals dat in het ver leden ook is gebeurd. Wijlen de heer van der Wal heeft er indertijd bij de Directie reeds op gewezen dat dit gedeelte van de Brugstraat voor be planting ongeschikt is. Het lijkt ons toe,, dat zowel aan de west- als aan de oostzijde deze straat als marktter rein moet worden benut. Men ziet iedere week een uitbreiding van deze markt. En men schuift al verdet het gras op omdat op het bestraatte ge deelte geen plaats meer is. Laat men dit van gemeentewege eens goed be kijken, of de grasbermen niet be straat kunnen worden waarbij een behoorlijke afscheiding van de hoofd weg een vereiste blijft. Er zijn weer gedetineerden in de polder tewerk gesteld teneinde het arbeiderstekort althans eniger mate aan te vullen. Met het kwan tum mensen wat is toegezegd schijnt het' intussen reeds weer spaak te zijn gelopen. We ontvingen tenminste 'n klacht van een landbouwer, die in- plaats van meer mensen er de vol gende dag minder op z'n bedrijf kreeg. Met dat al staan er heel wat percelen bieten die niet doorgehakt kunnen worden omdat er geen men sen voor zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1