herrijzend W ieringermeerland Vreemdelingenverkeer liÈMmm priesterjubileum 3e Jaargang no. 7 14 Juni 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tol. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten NOGMAALS. Ons artikel van vorige week, „de start van V.V.V." heeft reactie op gewekt, zij het dai> in negatieve zin. Wij ontvingen van de heer M. Florussen te Wieringerwerf een .schrijven, die als oud-lid en bestuurs lid van een VVV in Zeeuws-Vlaan- deren er niets voor voelt om lid te worden van de VVV Wieringermeer als men het geld van de contributie deel gaat nemen aan de jaarbeurs te Utrecht om daar reclame te maken voor onze landbouwproducten. De heer Fl. schrijft dah verder dat hij en vele arbeiders zeker lid zul len worden van VVV als men een tentoonstelling of sportdag organi seert in de polder. Hij is van oor deel dat er al zo weinig is te bele ven in de Wieringermeer, zodat ve len om wat te genieten naar een andere plaats trekken. In het ver volg van zijn brief wijst de heer Fl. erop dat in het plaatsje Axel 2e Pinksterdag" door VVV 5 a 6000 men sen op het sportterrein bijeen zijn ge bracht waar diverse attracties waren te genieten. Vervolgens komt de heer Fl. op voor de middenstand die z.i. gebaat is met plaatselijke festivitei ten. Het lijkt ons goed om op één en •ander nog eens dieper in te gaan, ten einde misverstand te voorkomen. Echter moet ons allereerst van het hart dat ons het standpunt van de heer Florussen onjuist voorkomt en vooral van hem, omdat hij als oud bestuurslid van een VVV allereerst lid dient te worden van een VVV in z'n nieuwe woonplaats. Met zijn er varing zou hij het bestuur van nut kunnen zijn en bovendien heeft men als lid invloed op de gang van zaken Wanneer men aan de kant blijft staan omdat men het niet eens is met de werkwijze, sorteert dit wei nig effect. Doch dit terloops. Waar het in de kern om gaat is, het feit of deelname aan de jaar beurs voor de Wieringermeer van belang is, ja dan nee. Of met deze propaganda een bij uitstek algemeen Wieringermeerbelang wordt gediend ja dan nee. Wij kunnen het niet anders zien als een algemeen belang voor de Wie ringermeer, als wij door deze reclame een groter afzet voor onze produc ten kunnen verkrijgen. De Wieringermeer is uitsluitend 'n landbouwgebied. Alles wat er aan mensen woont of nog komt te wonen is annex aan de landbouw, ook de middenstand. Door de onderwaterzetting is het aanzien van de polder een stuk te ruggebracht. De enige attractie die we hebben voor de vreemdeling is *een bonte verzameling van gehaven de woningen, keten, woonschepen, kortom voor de doortrekkende vreem deling die met vacantie is, valt er in de Wieringermeer niet veel te bele ven. De bodem echter in de polder is ongeschonden uit de ramp te voor schijn gekomen en uit de opbrengst van deze bodem zullen allen die er op leven hun bestaan moeten putten, zowel de boer, arbeider als midden stander. De Wieringermeer heeft reeds een goede naam met zijn producten. Het zaai en pootgoed uit onze polder is een gewild artikel. Er is een be hoorlijke afzet en het aantal land bouwers wat aan selectie van zaai en pootgoed doet neemt nog steeds toe. Naar nieuwe mogelijkheden wordt gezocht o.a. in de selectie van gras- en klaverzaden. Het selectiebe- drijf is een zeer riskant bedrijf en is voor een groot deel van de export afhankelijk. Het is een zeer intensief bedrijf waarin veel, meestal extra, arbeidsloon gaat zitten. Momenteel heeft men niet veel moeite om afzet voor de producten te vinden, doch een teruggang mag men verwachten en dan is het maar de vraag welk gebied kan zich op de wereldmarkt nog handhaven. Heeft de Wieringermeer dan een zekere prioriteit (voorkeur) verworven met zijn producten door een zekere ver maardheid van de kwaliteit? Heeft men zijn best gedaan om deze pri oriteit te bevorderen door het leg gen van goede contacten in het bui tenland? Of zal het straks zo wor den dat er bij een teruggang van de afzet wij één van de eersten zijn die uitgeschakeld worden Voor de wederopbouw van de Wie ringermeer zal het van het aller grootste belang zijn dat wij met de afzet van onze producten bovenaan de lijst staan, als een gebied waar de betere producten vandaan ko men. Wij zullen er voor moeten zorgen dat de naam van de Wieringermeer een goede klank krijgt en houdt. bDoor een intensieve campagne is it te bereiken, niet voor een ogen blik, maar voortdurend zullen we er óp verdacht moeten zijn, dat wij voor de naam van de polder zullen moeten vechten. Een manier om de naam van de Wieringermeer verder te brengen is PASTOOR LANGEDIJK Dinsdag 10 Juni j.1. is het 25 jaar geleden dat de Zeereerw. Heer Pas toor J. Langedijk de H. Priesterwij ding ontving. Dit heugelijke feit is aanleiding voor het katholieke deel van de bevolking van Wieringermeer om deze eminente geestelijke een grootse huldiging te doen bereiden. Pastoor Langedijk werd op 5 No vember 1894 te Venhuizen, Ze. eerw. is dus een rasechte Noordhollander, geboren. Na een 12-jarige studie, op ruim 27-jarige leeftijd werd hij tot priester gewijd, waarna een benoeming volg de tot kapelaan te Langeraar, al waar een jaar werd gewerkt. Een benoeming te Warmenhuizen kwam hierna af doch ook in deze gemeen te stond de jubilaris maar twee jaar. Overplaatsing naar Amster dam was een hele promotie en het was de parochie van St. Willebrord. waar de jonge kapelaan gelegenheid kreeg om zijn gaven te ontplooien. Zestien jaar onafgebroken heeft pas toor Langedijk in deze parochie mo gen arbeiden en toen op half De cember 1941 zijn benoeming volgde tot pastoor in de Wieringermeer, kon dit als een bekroning en waar dering gezien worden voor het vele werk dat werd verricht in Amster dam. Pastoor Langedijk volgde pastoor Braak op in een tijd toen de oorlog reeds anderhalf jaar woedde. Aan Pastoor Braak heeft de Wieringer meer de beste herinnering, ook het niet-katholieke deel. De taak waar voor pastoor Langedijk werd ge plaatst was geen gemakkelijke. Toch mogen we gerust zeggen dat pastoor Langedijk zich ook spoedig in de polder thuis voelde en voora.l zijn parochianen hebben hem zeer leren waarderen. In bezettingstijd was pastoor Langedijk een belangrijk raadgever in moeilijke ogenblikken. Er zal bü zijn huldiging wel nader op worden teruggekomen. Doch na de onderwaterzetting van de polder was hij in de ware zin des woords de herder van zijn parochie. Er zullen weinig katholieken geweest zijn die hij na de ramp niet heeft bezocht in hun respectievelijke vluc.htplaatsen. Niet alleen in Noordholland, maar door 't hele land, zocht hij z'n men sen op. In vrijwel alle belangrijke eva cuatiegemeenten vervulde hij preek- diensten. „Wij hebben toen ons pas- toorke goed leren kennen", zei ons dezer dagen een Wieringermeerder uit Brabant oorspronkelijk afkom stig. Heden Zaterdag beginnen de fees telijkheden. Om half zeven zal Pastoor Lange- de jaarbeurs. Dit is 'n evenement in het zakenleven waar contacten wor den gelegd. Hier komt de upper ten uit het zakenleven heen, uit binnen en buitenland. Dit kost geld. En wij herhalen het, dit geld zal er moeten komen. Steeds weer opnieuw. Het is een algemeen polderbelang deze reclamecampagne en waar dit een collectieve campagne betreft, is VVV de aangewezen organisatie om het te organiseren. Als straks de val komt, en dat er een teruggang komt daaraan behoeft men niet te twijfelen, is het van groot belang of dan de Wieringer meer aan bod kan blijven. Wij zullen o.i. daarom allen in de Wieringermeer achter de VVV moe ten scharen. Een ieder naar draag kracht. Zeer zeker zal VVV zich ook op locale tentoonstellingen, enz. moeten gaan instellen. Maar van één tentoon stelling in een jaar kan de midden stand niet alleen bestaan. Zij kan slechts bestaan als er een gezonde boeren- en arbeidersstand in de pol der aanwezig is. Daarnaar te stre ven is ons aller plicht. Dit kan sla gen als wij ons moreel en financieel achter die organisaties stellen die 't algemeen belang van de Wieringer meer ten doel stellen. dijk worden afgehaald uit Medem- blik uit het zusterhuis. Om 7 uur zal men te Wieringerwerf Z. eerw. op wachten met een stoet van ruiters, padvinders en vertegenwoordigers uit van diverse organisaties. Vooraf gegaan door een muziekkorps gaat het in optocht naar Slootdorp alwaar om 8 uur 'n plechtig lof zal worden gehouden in de Kerk, eventueel in de openlucht. Zondagmorgen om kwart over ne gen wordt een plechtige H. Mis op gedragen door de jubilaris met assis tentie van de oud-kapelaans Koomen en Knook. Deze plechtige H. Mis wordt te Midden-meer gehouden in het pakhuis van de fa. Haytema aan de Industrie weg, welk pakhuis voor deze bijzon- dere gelegenheid wordt ingericht. Ka pelaan Koomen houdt de feestpredi- catie. Gezongen zal worden door heel het volk o.a. de achtste gregoriaanse mis Na de H. Mis volgt een gemeen schappelijk ontbijt met alle gehuwde parochianen in Hotel Smit. Tijdens het ontbijt zal een priesterspel wor den opgevoerd. Om 4 uur heeft een plechtig dank- lof plaats, terwijl er van 4,45 uur tot 6 uur gelegenheid bestaat om de ju bilerende priester geluk te wensen in Hotel Smit, door hen die hiervoor nog niet in de gelegenheid waren. Om 7.30 uur heeft een samenzijn plaats met de jonge parochianen van de niet meer leerplichtige jeugd en met hen die overdag verhinderd waren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1