Een Arabische wijk TE WIERINGERWERF Raadsvergadering IFIL1W©0 NIEUWS SIGAREN BONVRIJ NliUWE BONNIN Strenge straffen Zondagdienst De aanblik van Wieringerwerf ver andert zienderogen. Het woningcom plex aan de Meeuwstraat is van ver re reed's te zien, terwijl in de Stern straat de huizen ongeveer tot zolder hoogte zijn opgetrokken. Spraken we voor twee weken de verwachting uit dat misschien eind Juli de bewoners naar de Meeuw straat zullen kunnen terugkeren, wij zijn bang dat dit al te optimistisch is geweest. Wij waren in de gelegen heid om dezer dagen een kijkje te nemen in deze huizen, zij moeten van binnen nog geheel afgewerkt worden. Er is echter een geheel nieuwe wijk achter 't dorp verrezen, welke zo op het eerste gezicht doet denken aan een Arabische wijk. Helwitte nood woningen zijn hier neer gezet, die in de felle zon schitteren. Natuurlijk gaat de vergelijking alleen maar op wat het complex van witte gebouwen betreft. Dit dorp is fraai aangelegd in op zet. Niet alles strak op een rij. Straten zijn in aanleg terwijl een be- 1IET MARKTTERREIN TE MID- DENMEER WORDT UITGEBREID Naar ons uit goede bron ,werd medegedeeld zal het marktterrein te Middenmeer woren vergroot. De grasmat die vanaf het hotel tot aan de Torenstraat ligt, gaat er uit en zal van een bestrating worden voor zien. Hiermede zal een grote verbe tering tot stand komen en zal er een behoorlijke ruimte komen voor de diverse kooplui met- hun stalletjes. Het ligt in de bedoeling van de burgemeester een raadsvergadering te beleggen op Vrijdag 27 Juni a.s. des n.m. 2 uur. COMITÉ RIJKSEENHEID IN OPRICHTING De actie die reeds geruime tijd wordt gevoerd in het land door het Comité Rijkseenheid betr. de gang van zaken in Indië, is aanleiding, dat ook in de Wieringermeer een aantal personen van verschillende politieke richtingen, Woensdagavond in Hotel Smit zijn bijeen gekomen, waar de heer P. A. Colijn oud burgemeester van Alphen aan de Rijn (broer van wijlen Dr. H. Colijn) het woord voer de. De vergadering stond onder leiding van de heer H. de Graaf. Men besloot in beginsel tot op richting van een comité en tot het gelegenheid geven om te tekenen op het petitionnement dat de regering zal worden aangeboden. Met de definitieve samenstelling van het comité werd nog even ge wacht omdat men nog nadere bespre kingen wil voeren met enige politie ke groepen. Tot secretaris van het comité werd benoemd de heer S. J. Zoodsma, H. de Graay voorzitter en K. Schenk, Penningmeester. Programma: Zaterdag- 2.45 uur, Flevo aSchagen b. Zondag 12 uur DTS 4Flevo 1. De datum en het aanvangsuur van de wedstrijd ZAP 4Flevo 3, is nog niet bekend. Voortaan is het trainen op Woens dagavond. planting eveneens op het programma staat. Over het algemeen zijn de bewo ners over deze noodwoningen goed te spreken en voldoen zij beter dan de Zweedse noodwoningen. De verschillende middenstanders die daar een onderkomen hebben gevon den, kunnen zich behelpen, de een beter dan de ander, maar het rom melt. Alleen de huur vindt men aan de hoge kant. DE LANDELIJKE RUITERS Mevr. SchenkRempt, lid van de Landelijke (Rijver. „De fWieringer- meerruiters" werd 1ste in de nieu welingenklasse te Anna Paulowna met de dresseerproef. Zaterdag j.1. organiseerde de Wie- rinigermeer Ruiters een afstandsrit over 25 km. Indertijd deed de minister van eco nomische zaken de toezegging dat het tabaksrantsoen zou worden verdub beld. De tot nu toe plaats gehad hebbende rantsoenverhoging van 2 op Z/2 rantsoen per week'had een bevredigend resultaat. In verband hiermede, en rekening houdende met de huidige productie verhoudingen, zal daarom in plaats van het rantsoen op 4 eenheden per week vast te stellen met ingang van 13 Juni a.s. de distributie van siga ren worden opgeheven. Het rantsoen dat waarschijnlijk gehandhaafd kan blijven op 2/2 eenheid per week, kan dan in zijn geheel besteed worden voor de aankoop van sigaretten en kerftabak. c IN BESTUUR BENOEMD In een te Alkmaar gehouden verga dering van Statenleden en raadsle den van de Partij van de Vrijheid, werd onze plaatsgenoot de heer S. Breeibaart in het bestuur gekozen. BIJEENKOMST PLATTELANDS VROUWEN Donderdag 19 Juni hoopt de afd. Wieringermeer wederom bijeen te komen. Behalve de gewone agenda punten wordt o.a. een lezing gehou den, uitgaande v. d. stichting voor Maatschappelijk ten plattelande, voor een eventuele cursus in 't bezig houden van kinderen. Verder spreekt Mevr. Oud-Stof berg over: Het internationale ver band in ons bondsleven". BEDRIJFSPENSIOEN IN DE LAND- EN TUINBOUW Door het Hoofdbestuur van de N. C. L. B. is ten behoeve van de leden een boekje uitgegeven waarin het be drijf spensioen wordt behandeld. Het boekje is verdeeld in verschil lende rubrieken en behandelt achter eenvclgens de onderwerpen: le de strijd voor sociale gerechtigheid, 2e de geschiedenis van de strijd, 3e het overleg met de regering, 4e het be- drijfspensioen aanvaard, 5e wettelijke regeling op komst „de kleine zelf standigen", 6e het officiële bericht van de stichting „Ouderdomspensi oen met terugwerkende kracht. Rechten en plichten en de naleving van contracten. DE EERSTE COLORADOKEVER GEVONDEN Woensdagmorgen werd het alar merende bericht op de beurs omge roepen dat de coloradokever op een bedrijf is gesignaleerd. Met nadruk werd er op gewezen om de voorge schreven bestrijdingsmiddelen toe te passen. Voor het tijdvak van 15 t.m 28 Juni 1947 geeft elk der volgende bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 707 (serie E) E-03 algemeen E-04 algemeen E-05 algemeen Bonkaarten KD, KE 707 (serie E) E-13, E-14 algemeen 750 gr. suiker, boterhamstrooi sel enz., of 1500 gr. jam, stroop enz. of 750 gr. chocolade of suikerw., 250 gr. waspoeder en 250 gr. soda 1 ei. E-15 algemeen 250 gr. suiker, boterhamstroof- sel enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade of suikerw. 250 gr. waspoeder en 250 gr. soda l ei. E-16 algemeen Bonkaarten MA, MD 707 (bijz. arbeid, a.s. moeders) (serie E) E-21 suiker 250 gr. suiker, boterhamstrooi- se? enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade of suikerw. Tabakskaarten enz. GA, GB, GC 707 E-Sl tabak E-3'2, E-33 E-35 tabak versnaperingen E-3G versnaperingen 1 rants. sigaretten of kerf tabak (geen sigaren) 2 rants. sigaretten of kerf tabak (geen sigaren) 200 gr. chocolade of suikerw. of 200 gr. suiker, boterh.str. enz. of 400 gr. jam, stroop, enz. 100 gr. chocolade of suikerw. of 100 gr. suiker, boterh.str. enz. of 20.0 gr. jam, stroop, enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 13 Juni worden gebruikt. De bonnen E-04 en E-15 algemeen, geven recht op 250 gram waspoeder benevens 250 gram soda. Op de bonnen E-31, E-32 en E-35 tabak zijn uitsluitend sigaretten of 'kerftabak verkrijgbaar. Op deze bonnen mo gen geen sigaren worden afgeleverd. voor werknemers wegens overtreding van loonregeling De Bijzondere Politierechter te- Middelburg heeft een aantal arbei ders, die hun werkgever een land bouwer op het eiland Tho'len zon der de voorgeschreven opzeggings termijn in acht te nemen verlieten, omdat zij geen genoegen namen met het volgens de algemene voorschrif ten vastgestelde loon, een hechtenis- straf van vijf dagen onvoorwaardelijk opgelegd. De mannen waren, na hun eerste werkgever te hebben verlaten, on middellijk door een andere landbou wer in dienst genomen, hoewel zij geen ontslagbriefje konden overleg gen. Dit kwam ambtenaren van de C.C.D. ter ore. Zij stelden op 21 Mef j.1. een onderzoek in en deelden het resultaat hiervan mede aan de Offi cier van Justitie te Middelburg. Reeds de daarop volgende dag werd de zaak door de Bijzondere Politie rechter te Middelburg berecht. De eis luidde tegen de werkgever, die de weggelopen arbeiders in dienst had genomen: f 4.000.boete, subs. vier maanden hechtenis, en tegen ieder der arbeiders twee weken hechtenis. De uitspraak was f 500.boete, subs. drie maanden hechtenis, en twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar voor de werkgever, en vijf dagen onvoor waardelijk voor ieder der arbeiders. De werkgever werd medegedeeld, dat rekening was gehouden met zijn slechte gezondheidstoestand, anders- zou ook hem onvoorwaardelijke hech tenis zijn opgelegd. GROTE DEELNAME EXCURSIE COÖPERATIE De Coöp. Aankoopver. „De Wie ringermeer" boekte voor de -twee daagse excursie naar Limburg ruim 300 deelnemers. Voor deze tocht kan aanvangen moet heel wat werk ver zet worden. Het vervoer van de ver schillende deelnemers naar de trein te Alkmaar is al een hele organisa tie op zich zelf. Dit vervoer zal met particuliere auto's geschieden, waar voor men een parkeerplaats in Alk maar heeft gevonden imet dag en nacht bewaking van de auto- -en rij- wiielbewaarder D. Zuidema, welbe kend van het parkeerterrein te Mid denmeer. Ook het onderdak brengen in Lim burg vergt veel overleg en regeling, doch we kregen de indruk dat een en ander in goede handen is bij de heer Spikman. voor artsen en dierenartsen 1 5» Juni Artsen. f Dienst hebben de artsen: Olree, de Groot, Tamsma, Wetrner, Versluis, de Boer-, Groenhart, van Sloten en Swaters. Geen dienst hebben de artsen: Veenis, Beeker, Hoogkamer, Spits, Koning, Bouwman. Schreuders, Brand en Boerma. Dierenartsen. Dienst hebben de dierenartsen: v. d. Kolk, N. Niedorp en Dekker, 't Zand Geen dienst hebben de dierenartsen Reitsma te Slootdorp en Hakkesteegt Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 2