Verslag keuring Middenmeer 11 Juni 1947 Hengstveulens zeer matige klasse. In volgorde werden bekroond met 3e premie de no. 4, 2, 7 en 1. Merrieveulens vrij goede klasse met 2 goede kopnummers in volgor de werden bekroond de no. 16 en 18 met 1ste premie, 23, 15 en 16 met 2de premie 2, 4, 29a 21 en 29b met 3 e premie. 4 en 5- jarige merrie's Gelders type, matige kleine klasse in volg orde werden bekroond no. 31 met 2e premie 31a en 42 3e premie. 4 en 5-jarige merrie's Gronings type vrij goede klasse. Nr. 39 werd no. 1 geplaatst zeer goed (type, kon iets ruimer beweging' hebben. 35 en 34 2e premie 37 en 38 3e pre mie. 6 en 7-jarige met veulen Gelders type, matige, kleine, klasse No. 42 werd bekroond met 3e premie. 6 en 7-jarige met veulen Gronings type, kleine, vrij goede klasse. Ie premie kreeg no. 43, mooie verschij ning. 2e premie 44, 3e premie 45. 47-jarige stermerrie, kleine, zeer matige klasse een 3e premie werd toegekend aan nr. 46. 1-jarige merrie Gelders type, zeer matige klasse, no. 48 2e premie no. 50 en 58 3e premie. 1-jarige merrie's Gronings type, voldoende, goede klasse met mooi kop paard, le premie kreeg no. 54 2e premie 59, 57, 53 en 56, 3e pre mie 60a en 49. 2-jarige merrie's Gelders type, ma tige klasse, no. 64 en 63 3e premie. 2-jarige merrie's Gronings type, voldoende klasse met goedsoortig koppaard. no. 67 le premie 61, 68, 66 2e premie 65 en 70 3e premie. 3-jarige merrie's Gelders type. No. 5 le premie zeer goed foktype. 3-jarig'e Gronings type, beste klei ne klasse, no. 73, 74 en 72 le pre mie. De wisselbeker van de 47-jarige merrie's met veulen, werd toege kend aan no. 39. Tevens werd een medaille toege kend aan, nr. 73 Gr. type no. 75 Gelders type en nr. 43 Gronings type ÏÏlenieAq.e'i j,e. niet Ambtenaren van de C.C.D. hielden kortgeleden onder de gemeente Amersfoort een militaire vrachtauto aan, welke bestuurd werd door een burger-chauffeur van het autobedrijf J. J. te Jutfaas. Behalve deze chauf feur bevond zich ook een sergeant in de cabine. In de auto -troffen de con troleurs 20 zakken tarwe, in totaal 1000 kg. aan. Een onmiddellijk inge steld onderzoek bracht aan het licht, dat de tarwe door de chauffeur en de sergeant zwart was gekocht in de omstreken van Nijmegen. De bedoe ling was de tarwe in Laren bij een molenaar te doen vermalen om er daarna brood van te laten bakken, welk brood bestemd was voor die politieke gedetineerden in de bewa- ringskampen te Laren, Naar den en Rhijnauwen, die te werk zijn gesteld in genoemd autobedrijf van J. J. Deze gedetineerden ontvangen namelijk in tegenstelling tot de gewone arbeiders in soortgelijke bedrijven geen extra rantsoenen voor zware arbeid. Het onderzoek wees verder uit, dat reeds maanden lang oa. brood, melk vlees waren en tabaksartikelen in vrij grote hoeveelheden door deze firma wer den aangekocht en aan de gedetineer den uitgereikt. Enkele arrestaties vonden reeds plaats, het onderzoek duurt voort. Vereniging voor Redbif^uLo-o-titicPitLrig, in de Wieringermeer Mededeling no. 339. BRANDGEVAAR. Nu -er thans weer een boerderij- brand aan de reeds vrij lange reeks is toegevoegd, komt het ons gewenst voor even een korte opmerking te maken over een voorval wat ons kort geleden werd medegedeeld met Para- plant. Door een landbouwer in de polder was een kleine hoeveelheid van dit materiaal van het seizoen 1946 over gehouden en werd dit in een papieren zak onder droge omstandigheden op een zolder bewaard. Daar hem naar aanleiding van de brand aan de Molenweg terloops werd medegedeeld dat ook Paraplant tot zelfontbranding kon overgaan, werd dan ook besloten dit zakje van de zolder te halen en in het varkens schuurtje op te slaan. Aangezien in de papieren zak een kleine opening voorkwam wat aan leiding tot morsen gaf werd de in houd in een zinken emmer overge- stort om hierin te worden weggedra gen. Tijdens dit storten echter ont wikkelde zich een enorme steekvlam van enkele meters hoogte, waarna het geheel als kruit vlam vatte, gepaard gaande met een enorme rookontwik keling. Gelukkig wist men de emmer met brandende inhoud buiten de schuur te werken, waarna de rood gloeiende emmer geheel uitbrandde. Enige zakken, welke met het Para- plant in aanraking waren geweest, waren niet te blussen, doch brandden geheel op. De gelukkige omstandigheid dat dit storten van het Paraplant niet op de zolder, doch in de onmiddellijke om geving van de buitendeur plaatsvond is wel oorzaak dat deze boerderij voor brand is bewaard gebleven. Ook bij het bewaren van Paraplant, He- dit enz. zij men dus gewaarschuwd. E. Oosterhoff. WAARSCHUWING VOOR FRUIT TELERS. Van de zijde van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, kring Noord- Holland worden de Fruittelers ge waarschuwd tegen de parasiet Spint. Omstreeks 11 Juni kan het max. aan tal mijten worden waargenomen. Aan geraden wordt een bespuiting met 'n 3/4 Calif. pap. INDEXCIJFER LONEN. Het Statistisch Bulletin no. 27 van het Centraal Bureau voor de Statis tiek geeft de volgende loonindex- cijfers: (Basis Juni 1938—Juni 1939 100) Gemiddelde Datum 24 takken Landb. Nijverh. v. Nijverheid en Landb. 1940: 30 Juni 105.1 110.7 105.9 1945: 30 Juni 135.4 189.7 143.0 31 Dec. 150.3 224.6 160.7 1946: 30 Juni 163.1 240.5 173.9 31 Dec. 164.8 240.6 175.4 1947: 31 Mrt. 165.1250.6 175.71) 30 Apr. 164.8') 240.6 175.41) D voorlopige cijfers. In bovenstaande indexcijfers van de lonen zijn de uitkeringen krach tens de Kinderbijslagwet niet begre pen. DE TUCHTRECHTSPRAAK VOOR DE VOEDSELVOORZIENING IN MAART 1947. De parketten van de ambtenaren voor de Tuchtrechtspraak voor de Voedselvoorziening ontvingen in Maart 1947 4.818 processen-verbaal. De Tuchtrechters voor de Voedselvoor ziening deden) 3.176 uitspraken. De op gelegde boeten bedroegen in totaal 382.088—, terwijl in 2007 gevallen een schikking werd getroffen tot een totaal bedrag van 109.777.50. In 22 gevallen werd een waarborgsom ge ëist tot een totaal bedrag van 17.375. Voorts gelastte de Tuchtrechter in 12 gevallen sluiting van het bedrijf, in 8 gevallen intrekking van de vergun ning en in 13 gevallen uitsluiting van toewijzingen. Het Centraal College deed 134 uit spraken in hoger beroep, waarbij voor 40.815.aan boete werd opge legd. In 8 gevallen werden waarborg sommen geëist tot een totaal bedrag van 4.300. LANDBOUWPRIJSINDEXCIJFERS, LOCO BOERDERIJ. In het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek, no. 30, jaargang 1947, zijn de land bouwprijsindexcijfers opgenomen, waaruit blijkt, dat de groepscijfers voor akkerbouw-, veeteelt- en land bouwproducten over April j.1. enige punten zijn gedaald in vergelijking met de voorafgaande maand. Dit be tekent echter niet, dat de onderdelen van deze groepen over de gehele li nie een daling te zien geven. Tarwe b.v. is sedert Februari j.1. gestegen van 154 tot 157 in Maart en 159 in April. Het cijfer voor aardappelen be droeg -voor Februari j.1. 197, steeg in Maart tot 220, doch daalde in April weer met 41 punten. Bij de groep veeteeltproducten ver toont het indexcijfer voor eieren een sterke daling. In Februari j.1. bedroeg dit nog 236, doch voor Maart en April daalde het tot 184. Het prijsregelend optreden van de Minister van Land bouw, Visserij en Voedselvoorziening is hiervan de oorzaak. Het prijsindexcijfer voor meststof fen heeft sedert het begin van dit jaar geen verandering ondergaan. FILTRATIE DER MELK OP DE BOERDERIJ. De Centrale Commissie voor Melk hygiëne (C.C.V.M.) schrijft ons: Zoals bekend is, wordt in het Melk- besluit in artikel 24 onder c de eis gesteld, dat de melk, welke door melk veehouders verkocht of afgeleverd wordt, onmiddellijk na het melken doelmatig gefiltreerd moet zijn. Te gen deze vei'plichte filtratie is van verschillende zijden reeds herhaal delijk bezwaar gemaakt, waarbij de volgende gedachtengang voorzat. Het zeven der melk op de boerderij heeft niet het resultaat, dat de bac teriologische toestand der melk ver betert. terwijl het bewuste artikel blij kens opgedane ervaringen bij vele veehouders de mening heeft doen post vatten, dat zij door middel van het zeven van de melk, het vuil er uit kunnen verwijderen, en dienteng'evol ge de aandacht van een hygiënische melkwinning wordt afgeleid. De melk moet schoon in dc emmer komen en dus zindelijk worden gewonnen. De Centrale Commissie voor Melk hygiëne te 's-Gravenhage heeft zich ingevolge de wens van de directeuren der Melkcontrolestations in het Wes ten des lands op grond van het voor gaande tot de Minister van Sociale Zaken gewend met het verzoek te willen bevorderen, dat het voorschrift van verplichte filtratie der melk op de- boerderij komt te vervallen. Preekbeurten en Kerknieuws Ned. Herv. Gemeenten. Slootdorp, 10.45 uur, Ds. Germans. Middenmeer, 2 uur, Ds. Germans. Wieringerwerf, 10.30 uur, Ds. Vink. Geref. Kerken. Slootdorp, 9.15 uur, Ds. Moesker. Slootdorp, 3 uur, Ds. Moesker. Middenmeer, 9.30 uur, Ds. v.d. Wielen. Middenmeer, 3.30 uur, Ds. v.d. Wielen. Wieringerwerf, 9 uur Ds. Post. Wieringerwerf, 2 uur, Ds. Post. Doopsgezinde Gemeente. Wieringerwerf, 7 uur,Ds. Oosterbaan. PREEKBEURTEN IN DE RING. Medemblik, 10 uur, Ds^ v. d. Neut. Opperdoes, 2.30 uur, Ds. Kloosterman. Abbekerk, 2 uur, Ds. v. d. Neut. Twisk, 2 uur, Ds. Vink. Midwoud, 9.30 uur, Ds. Kloosterman. H. A. BEROEP UITGEBRACHT De Geref. Kerk te Slootdorp heeft een beroep uitgebracht op Ds. J. S. v. d. Bos te Nieuwlanden (Dr.) COLORADOKEVER BESTRIJDING. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen deelt ons mede, dat enige dagen geleden in het Zuiden en Oosten van ons land reeds de eerste larven van de Coloradokever gevon den zijn. De telers dienen daarom, in het bijzonder in deze gebieden ten spoedigste hun aardappelgewas op de percelen, waar een of meer kevers gevonden zijn te bespuiten met een oplossing van calciumarsenaat ter sterkte van een 0.5% naar een hoe veelheid van 800 liter per hectare. Wanneer spoedig na de bespuiting regen valt, dient deze bespuiting her haald te worden. Wanneer, ook bij overigens gunstige weersomstandig heden, na enige tijd opnieuw larven worden aangetroffen, dient de bespui ting eveneens herhaald te worden. Iedere teler is volgens de bestaan de wettelijke regeling verplicht de in zijn gewassen voorkomende kevers en larven te vernietigen. Dit kan ge schieden door afzoeken of door be spuiting van het gewas. De telers in het Westen des lands dienen volgens een bekendmaking van de Burgemeester in de periode van 2 tot 12 Juni alle met aardap pelen beteelde percelen met een op lossing van 0.5% Calcium-arsenaat te bespuiten, terwijl wij hen tevens herinneren aan de aldaar bestaande plicht tot melding van vondsten. Calcium-arsenaat is giftig, zodat bij het gebruik daarvan de nodige voorzichtigheid dient te worden be tracht. ZIEKTEN VAN GROENTEN- GEWASSEN. In de Rubriek ten behoeve van de Landbouw, verzorgd in samenwerking met de Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, zal 16 Juni a.s. te 19.45 uur over de zender Hilversum I, Mej. Ir. Martha Bakker, ambtenaar bij de Directie van de Tuinbouw te Wageningen, een voordracht houden over ziekten van Groentegewassen. GELDIGVERKLARING KUNST- MESTBONNEN VOOR GRASLAND. Met ingang van 4 Juni 1947 zijn de stikstof bonnen voorzien van opdruk G geldig verklaard. De bonnen zijn bestemd- voor een toewijzinz van 10 kg. zuivere stikstof per ha. grasland en zullen door de bureaux van de Pro vinciale Voedselcommissarissen wor den uitgereikt. Ze behouden hun gel digheid tot 30 Juni 1947, terwijl bon nen, welke na deze datum binnen komen, onder géén voorwaarde meer kunnen worden geaccepteerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 3