PRIMA PERSTURF J. KOR VER WEGENS VERTREK VAN WIJCK Inlevering suifeerbse^ensBad- xakken HET WITTE KRUIS BODE Wij gaan mstvacantie FA KLEINE "BURGER ONDER N° 11 VAN WIJCK BESTRIJDINGS MIDDELEN BRANDSTOFFENHANDEL J. VOS PARAPLANT BESTRIJDING COLORADOKEVERS KOPER 50 0/° Algemene Ledenvergadering DEERING 1 FARMALL FARMALL DEERING STOOKT R00ZENDAAL'5 BRANDSTOFFEN De betekenis van de handelsovereenkomst tussen Nederland en de Russische bezettingszone in Duitsland voor de landbouw Onlangs is te Berlijn een handels overeenkomst tussen Nederland en de Russische bezettingszone in Duits land geparafeerd. Deze overeen komst zal na ondertekening op 1 Juni a.s. in werking treden en blijft gedurende een jaar van kracht. Ge durende deze periode zullen allerlei producten tot een waarde van 20 mil- lioen gulden worden uitgewisseld. Voor de agrarische sector is het van belang, dat Nederland van de Russische bezettingszone o.m. land bouwmachines en onderdelen, machi nes voor de voedselvoorzienings-in- dustrie en landbouwwerktuigen en -gereedschappen zal betrekken. Het tekort aan metaal in de zone maakt het noodzakelijk, dat Nederland zelf de grondstoffen levert. Verder zal Nederland diverse zaden en 16.000 ton kali (K 9 O) betrekken. Van Nederlandse zijde zullen o.m. diverse agrarische producten tot een waarde van 0.1 millioen gulden, 4000 ton gezouten haring, 1500 ton verse zeevis en 40.000 ton superfosfaat (20%) worden geleverd. Evenals het vorig jaar is er nog een groot tekort aan vervoermate- riaal in de Russische bezettingszone, zodat Nederland zelf voor vervoer naar en van deze zone zal moeten zorgdragen. VRETERIJ VAN DE LARVEN VAN DE AASKEVER IN BIETEN Volgens ontvangen berichten tre den de larven van de Aaskever weer schadelijk op in bieten, waarom in het hiervolgende aangegeven zal worden hoe deze bestreden kunnen worden. De larven zijn plat en zwart van kleur en zeer bewegelijk. Zij vreten, speciaal wanneer het gewas nog jong is, soms de bladeren geheel op; van oudere bladeren laten zij al leen de hoofdnerven over. De be strijding kan geschieden door bespui ting van het gewas met een arseni- cumhoudend middel, bijv. Calcium- arsenaat in een 0.3% oplossing. Ten- eine de vloeistof beter op het blad te doen houden, voegt men een goede uitvloeier toe, die aangewend wordt volgens de op de verpakking aan gegeven gebruiksaanwijzing. Inplaats van een arsenicumhoudend middel kan men de aaskevers ook bestrijden door bestuiving of bespuiting van 't gewas met een DDT-houdend middel in de gebruikelijke hoeveelheden en concentraties. Daar het schildpadtorretje en zijn larven thans ook weer schadelijk kunnen worden aan de bietenplantjes willen wij gelijktijdig ook daarop wij zen. Door vreterij van deze ontstaan tenslotte gaten in de bladeren, waar door deze een gehavend uiterlijk krijgen. Ook deze zijn met een arse- nieum-houdend middel en DDT te be strijden op dezelfde manier als voor de aaskever-larven is aangegeven. Nadere inlichtingen worden ver strekt door de Plantenziektenkundi- ge Dienst en de Rijkslandbouwvoor- lichtingsdienst. HETTE JELLEMA RIGTJE MIEDEMA geven U namens wederzijdse ouders kennis van hun voorgenomen hu welijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op Donderdag 26 Juni 1947 v.m. 10.15 uur ten gem.- huize van Lutjekolhorn, Kerkelij ke bevestiging v.m. 11 uur in de Ger. kerk te Slootdorp. Den Helder, Reigerstr. 16 12 Juni. Slootdorp. Ulkeweg A 33 Toekomstig adres: Prof. Zeemanstraat 22, Den Helder Receptie Dinsdag 24 Juni van 35 uur Ulkeweg A 33. Opbrengst collecte Reclasseringsdag n/|et hartelijke dank aan allen die hebben meegewerkt aan het wel slagen van deze collecte, kan thans worden meegedeeld dat de totale opbrengst in de gemeente Wierin- germeer bedraagt f 789.63. Namens het Comité van Uitvoering, Ds. J. GERMANS Beleefd aanbevelend, Graan- en Pootgoedliandel DANKBETUIGING^ Hiermede betuigen wij onze harte lijke dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij de ge boorte van ons dochtertje HENDRINA H. Meerman F. Meerman-de Bruin Middenmeer, Juni 1947 Westermiddenmeerweg H 21. DANKBETUIGING. Mede namens wederzijdse familie betuigen wij onze hartelijke dank voor de belangstelling voor en bij ons huwelijk ondervonden. G. Kistemaker J. Kistemaker-Maldegem Middenmeer, Juni 1947 Oudelanderweg C 40 bedankt R. BEUKEMA v/h Middenmeer voor alle lidmaatschappen in de i Wieringermeer. Wieringerwerf. Tel. 263, Winkel. H.H. LANDBOUWERS! De oogst nadert snel. Bestelt Uw benodigde BINDERDOEKEN met of zonder rubberbandversterking. Wij zorgen voor tijdige levering. Bestelt Uw doeken bij diegene, die ook de reparatie verzorgt. Aanbevelend, ZADELMAKERIJ SLOOTDORP. Landbouwers, welke Suikerbieten zaad hebben ontvangen van E. ZUI- DEMA, worden verzocht de ledige zakken as. WOENSDAG AAN DE BEURS TERUG TE BEZORGEN of aan de Machineloods a. d. NIEUWE SLUIZERWEG te Slootdorp. Afd. Wieringermeer Het Bestuur wenst zowel voor het Zuidelijk a"*s voor het Noord-westelijk deel van de Wieringermeer een aan te stellen. Sollicitaties schriftelijk aan het Secretariaat, Verbindingsweg te Wieringerwerf. Het Bestuur. Onze zaak is wegens vacantie GESLOTEN van Zaterdag 21 Juni tot en met 28 Juni a.s. „KLEUTERHUIS'' MIDDENMEER. Met ingang van heden is onze WERKPLAATS wederom TELEFONISCH AANGESLOTEN Aanwezig dagelijks van 8—6 uur GARAGE H. L. POSTHUMUS Raadhuisstraat, Wieringerwerf. H.H. LANDBOUWERS! Levert Uw toewijzingen BINDER- TWINE ten spoedigste bij ons in. Wij leveren U Kluko-Bindertwine op 400 M. looplengte. Kwaliteit als voor de oorlog. Aanbevelend, ZADELMAKERIJ Agent Ver. Touwfabrieken, Slootdorp tegen onkruid en ongedierte. M. v. d. PLASSE Oostwoud. MIDDENMEER U kunt Uw BRANDSTOFFENRANTSOEN a.s. winter belang rijk aanvullen. Wij leveren B O N V K IJ Aanbevelend J. VOS BRANDSTOFFENHANDEL MIDDENMEER tijd. Oosterhaven 30 MEDEMBLIK Gebruikt voor bestrijding van onkruiden op paden, slootkanten, enz. het bekende produkt „Paraplant". Uit voorraad leverbaar. Ingevolge gemeehteverordening is U verplicht heden Uw aard appelen te bespuiten met calcium arsenaat. Bestelt nog heden Wij leveren U koper 50 tegen aardappelziekten. Bestellingen worden ook aangenomen door S. Verver te Nieuwe Niedorp. Elke week op de beurs aanwezig. van de VERENIGING TOT EXPLOITATIE VAN DE NOOD- SLACHTPLAATS TE SLOOTDORP op Maandag 16 Juni 1947, des avonds 8 uur in hotel SMIT te Middenmeer. AAN DE ORDE ZULLEN O.M. GESTELD WORDEN DE BESTUURSVERKIEZING EN REGLEMENTSWIJZIGING. Het bestuur. Het is gebleken dat bij bestelling van onderdelen van Deering werktuigen, onjuist of onvolledig wordt opge- geven.Geeft U bij bestelling op, type machine met num-, mer, nummer onderdeel, aantal stuks. Bij grasmaaiers- messeh, gelijk of overstekend en dunne, midden of grove balk. Bij binders links of rechts. - Den bent U verze kerd van snelle afwikkeling van zaken. M. W. KUIPER LANDBOUWWERKTUIGEN HALFWEG Telefoon 2907485, b. g. g. 348 Hoofdvertegenwoordiger Deering voor Noord-Holland. TELEF. K 2243 290 WIERINGERWAARD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 4