herrijzend W ieringermeerland ruim 2700 bunder '3e Jaargang- no. 8 21 Juni 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tol. 206. Keneretal 2261 •Y Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Deze herfst uitgifte van in de Noordoostpolder De directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) is voorne mens in de herfst van 1947 een aantal "boerderijen, gelegen in het Oostelijke deel van de polder, in pacht uit te geven. Gebouwen Voor zover op de kavels een woning met bedrijfsgebouw aanwezig is, zul len deze tot het gepachte behoren. Op of in de nabijheid van de als boer derij te verpachten kavels zal ter be schikking van de pachter worden gesteld woonruimte voor hem en zijn gezin, alsmede de allernoodzakelijkste ruimte voor stalling van paarden en enig vee, voor het opbergen van kunstmest, zaaizaden, werktuigen e.d. Aanvaarding van het bedrijf De pacht gaat voor het cultuurland in op 1 Nov. 1947, voor de behuizing op 1 Mei 1947 of zo veel later als de gebouwen kunnen worden betrokken. Soort bedrijven De te verpachten bedrijven zullen voor het merendeel als zuiver akker bouwbedrijf geëxploiteerd kunnen worden. Voor een klein deel is exploi tatie als gemengd bedrijf verplicht. Grootte der bedrijven De te verpachten bedrijven variëren in grootte tussen pl.m. 10 en pl.m. 48 ha. De verdeling is als volgt: 12 bedrijven van 12 ha (10 t.m. 14 ha) 3 bedrijven van 18 ha (15 t.m. 19 ha) "55 bedrijven van 24 ha (20 t.m. 28 ha) 8 bedrijven van 30 ha (29 t.m. 32 ha) 14 bedrijven van 36 ha (33 t.m. 40 ha) 10 bedrijven van 48 ha (41 t.m. 52 ha) „Nevenkavel" Een aantal pachters, dat naar het oordeel der directie daartoe in staat is. zal in de gelegenheid gesteld wor den, behalve het eigenlijke bedrijf, een ^i.g.n. „nevenkavel" van pl.m. 24 ha. voor korte tijd (3 jaar) en bij afzon derlijk contract te pachten. Op deze nevenkavel zal een meer extensieve bedrijfsvoering toegelaten worden dan op het eigen bedrijf. De pachters dienen er rekening mee te houden, dat de nevenkavel na af loop van de tijd, gedurende welke de ze beschikbaar wordt gesteld, aan een ander in pacht zal worden uitgegeven of een andere bestemming (b.v. die van tuinbouwgrond) zal krijgen. Woningen voor vaste ar beiders en huisvesting van losse arbeiders. Ter voorziening in de behoefte aan landarbeiders zal zo mogelijk een aan tal arbeiderswoningen worden ge bouwd op zodanige plaatsen, dat op betrekkelijk kleine afstand voor elke boerderij van 24 ha en groter een wo- uiing beschikbaar komt voor een vas te arbeider met zijn gezin. Deze wo ning kan door de directie afzonderlijk aan de pachter worden verhuurd, in welk geval toestemming tot onderver huring aan diens vaste arbeider kan worden verleend, wanneer het bij de ze in te stellen gezinsonderzoek gun stig uitvalt. Indien de bouwmaterialen- positie het toelaat, zal in de dorpen Marknesse en Ens zo spoedig mogelijk een aantal woningen worden gebouwd, bestemd voor landarbeiders. Voor zover de beschikbare ruimte het toelaat, zullen arbeiders van de pachters in de nabij gelegen kampen worden gehuisvest. Eisen, waaraan pachters moeten voldoen. De pachters van de uit te geven be drijven zullen door de directie geko zen worden uit degenen, die vóór 1 Aug. 1945 tenminste 2 jaar in de N.- Oostpolder hebben gewerkt en op 1 Nov. 1947 de 26-jarige leeftijd zullen hebben bereikt. Bij de keuze zal er van uitgegaan worden, dat de a.s. pachter in staat moet zijn zelfstandig een bedrijf op moderne wijze te exploiteren. Als regel zal de eis gesteld worden, dat de pachter ten minste een lagere landbouwschool of een algemene land- bouwcursus met goed resultaat heeft doorlopen en dat hij niet alleen in de Noordoostpolder, maar ook elders in het land. in voldoende mate practische ervaring in het landbouwbedrijf, ook wat de economische en commerciële kant betreft, heeft opgedaan. Financiële eisen De directie is zich bewust, dat het in de huidige omstandigheden voor velen financiële bezwaren zal opleve ren om als pachter te beginnen. Niettemin zal de toekomstige pach ter in staat moeten zijn voor zijn be drijf een zodanige inventaris aan te schaffen en moet hij over zoveel vlot tend kapitaal beschikken, dat een in tensieve bedrijfsvoering mogelijk is. De Directie heeft nagegaan, met welk bedrag per ha kan worden vol staan om aan deze eisen te voldoen. Zij is daarbij tot de conclusie ge komen, dat een toekomstige pachter, die de gehele inventaris nieuw moet aankopen, dient te beschikken over een bedrag van tenminste f 1000 per ha. Hierbij is er van uitgegaan, dat de grote werktuigen door tenminste twee pachters gezamenlijk worden ge bruikt. Bij kleinere bedrijven zal een gezamenlijk gebruik van alle werk tuigen zoveel mogelijk toepassing moeten vinden. Daar een deel van de candidaat- pachters wel niet zelf over bovenver meld bedrag per ha. zal beschikken, zullen deze personen ten dele met ge leend geld moeten werken. Zal er echter geld kunnen worden geleend, dan dient daarvoor crediet te worden verschaft. Voor deze cre- dietvei'lening komen in de eerste plaats in aanmerking de naaste fa milieleden en vrienden van- de toe komstige pachters, terwijl ook be paalde instellingen mogelijk wel be reid zullen zijn de behulpzame hand te bieden. Daar ook deze hulp voor verschil lende candidaten nog niet voldoende zal zijn, heeft de Directie bevorderd, dat de centrale landbouwcredietinstel- lingen, met behulp van de Staat, ook een deel van het crediet verschaffen. De Stichting voor de Landbouw heeft deze bemoeiing gesteund en het zal mogelijk zijn ook op die wijze tot ze kere hoogte crediet te verkrijgen. Conform de door de Stichting voor de Landbouw gedane voorstellen, zal nu aan de toelcbmstige pachters de eis worden gesteld, dat zij beschikken over: a. tenminste f 250 per h.a. uit eigen middelen. b. tenminste f250 per ha, zo nodig beschikbaar gesteld door de boeren leenbank onder borgstelling van naas te' familie, vrienden en instellingen, welk crediet het eerste risico loopt. c. f 500.per ha, zo nodig beschik baar gesteld door de boerenleenbank onder borgstelling van de centrale boerenleenbanken en de Staat (laatst genoemde tot ten hoogste f 250.per ha). In beperkte mate kan, wanneer het onder a. genoemde bedrag niet geheel aanwezig is, daarin worden voorzien door groep b. In verband met de tegenwoordige hoge aanschaffingskosten van de in ventaris meent de Directie goed te doen de candidaat-pachters te wijzen op de ernstige gevaren, verbonden aan het beginnen van een onderneming, welke een zodanige financiering ver eist, dat deze de draagkracht van de exploitant verre te boven gaat. De Directie raadt daarom aan zich hier van wel rekenschap te geven en even tueel zich niet voor een te groot be drijf aan te melden, of zo nodig zelfs het pachten nog enige tijd uit te stellen. Financiëring van de neven kavel. Voor het naast de eigenlijke boerde rij exploiteren van een nevenkavel van 24 ha is, volgens de berekeningen van de Directie, aan bedrijfskapitaal nodig ca. f 11.000 Dit bedrag zal eventueel of uit eigen middelen of uit geleend geld, dat gewaarborgd is door familie, vrienden of instellingen, moe ten worden verschaft. Pachtprijzen De Directie is van mening, dat de in 1947 uit te geven bedrijven, wat de kwaliteit van de grond, de ligging en de afmetingen betreft ,tot de zeer goe de bedrijven moeten worden gerekend en dat, zo zij voorzien waren van een volledige behuizing, zoals een moder ne bedrijfsvoering dit vergt, de pacht prijs er van, gezien de huidige pacht- verhoudlngen in Nederland, zou moe ten liggen tussen f 150.en f 200. per ha. Rekening houdende met de nog primitieve behuizing en de moei lijke omstandigheden, waaronder de pachters moeten beginnen, meent de Directie dat de pachtprijs voor de uit te geven kavels aanvankelijk moet lig gen tussen f 125.en f 150.per ha, Voor de nevenkavels zal de pacht prijs aanmerkelijk lager worden ge steld, n.1. ten hoogste f 100.per ha. Genoemde prijzen dienen ter algemene oriëntering. De Directie zal mettertijd voor elke kavel een pachtprijs vaststellen. Zo als reeds vermeld, moet deze laatste aan de goedkeuring van de Grond kamer onderworpen worden en door de Minister van Financiën worden vastgesteld. Samenwerking van de pachters Het is de Directie bekend, dat vele personen, die voornemens zijn pachter te worden, van plan zijn met een of meer collega's intensief samen te wer ken met betrekking tot het gebruik van werktuigen e.d. Daarvoor is het gewenst, dat de bedrijven dicht bij elkander liggen. De Directie wil er naar streven aan in die richting tot uiting komende wensen zoveel moge lijk tegemoet te komen. (De N.O.P.) RAADSVERGADERING UITGESTELD De aanvankelijk op 27 Juni vast gestelde raadsvergadering is uitge steld tot Maandag 30 Juni a.s. VERGADERING HIDDEXST.VER. Het ligt in de bedoeling om op Donderdag 26 Juni een ledenverga dering te houden van de Handeldrij vende en Industrieële Middenstands- vereniging Wieringermeer. Preekbeurten en Kerknieuws Ned. Herv. Gemeente Slootdorp, 10.45 uur, Mej. C. A. v. :1. Hoven. Middenmeer, 2 uur, Mej. C. A. v. d. Hoven. Wieringerwerf, 10.30 uur, Ds. van Woerden. Geref. Kerken. Slootdorp, 9.15 uur, Ds. Mout, van Kollum. Slootdorp, 3 uur, Ds. Mout. Middenmeer, 9.30 uur, Ds. v. d. Wie len. Middenmeer, 3.30 uur, Ds. v. d. Wie len. Wieringerwerf, 9 uur, Ds. Post. Wieringerwerf, 2 uur, Ds. Post. Preekbeurten in de Ring. Medemiblik, 10 uur, de heer H. Stui ver. Opperdoes, 2.30 uur, Ds. Bredschnei- der. Twisk, 9.30 uur, Ds: Bredschneider. Oostwoud, 10.45 uur, Mej. D. v. Vliet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1