herrijzend W ieringermeerland vruchtbaar land Van de hak op de tak ,3e Jaargang no. 9. 28 Juni 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tol. 206, Keneretal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Van tot Een aantal schetsen uit de wordingsgeschiedenis van de Wieringermeer en wat daar aan vooraf ging. (v.V.) In Juli 1939, toen donkere oorlogswolken zich samenpakten, doch een ieder nog hoopte dat het verstand en de rede zouden zegevie ren bij de staatslieden, werden reeds plannen gemaakt en besproken voor een uitzonderlijke viering van pol- der's tiende verjaardag. Helaas barstte enkele maanden la ter het onweer over Europa los in al zijn verschrikkingen. Het jaar 1940 zou voor de Wie ringermeer een belangrijk jaar ge worden zijn als de oorlog geen spaak in het wiel had gestoken. Velen zullen zioh nog herinneren dat wij in Februari 1940 een aan vang hebben gemaakt met het schrij ven van een aantal schetsen onder de titel: Tien jaar Wieringermeer en wat daaraan voorafging". Schetsen die in dit lustruimjaar min of meer onder de indruk geschreven werden van 't grote werk wat wij bijna van af de beginne hebben mogen mee maken. Deze schetsen werden onderbroken door de oorlogsomstandigheden. Van verschillende kanten bereikte ons echter het verzoek om de draad die in 1940 werd afgebroken weer op te nemen. Aangezien er ondertussen zeven jaar zijn verlopen leek het mij juist om de schetsen die in 1940 zijn ge plaatst thans nog eens af te druk ken, temeer daar de schetsen het werk der Zuiderzeewerken vanaf '20 beschrijven en zonodig wat te wij zigen. Voor het juiste verband zullen wij zoveel mogelijk iedere week een schets plaatsen, zodat men een aan eengesloten geheel krijgt. Bestek no. 1. Het beteugelen van het Amsteldiep. 20 Juni 1920 werd bestek no. 1 van de Zuiderzeewerken, het beteu gelen van diepe geulen in het Am steldiep, aanbesteed; op 29 Juni d.a.v. te 12.05 n.m. werd de eerste bak grond gèstort en daarmede was met de afsluiting van de Zuiderzee een begin gemaakt. Nederland bond op vreedzame wij ze de strijd aan met de aloude erf vijand, het water, teneinde levens ruimte te veroveren. Het is goed, dat we deze histori sche datum nog eens voor hét voet licht halen. Te weinig realiseren we ons dat deze datum en gebeurtenis- misschien wel de belangrijkste is uit de geschiedenis van Zuiderzeewer ken. Wat is er wel niet aan voor- afgegaan voor het zover kon komen. De wereld bloedde nog uit duizend wonden van de oorlog 19141918. Ons land, dat zich ten koste van veel opofferingen er buiten had we ten te houden, herstelde zich het eerste uit de chaos. Het gaf de ver warde wereld een voorbeeld. Het vat te een plan aan van een zijner groot ste zonen, het levenswerk van dr. ir. Lely, de drooglegging der Zuiderzee. Tussen 1920 en 1947 ligt een groot tijdsverschil en Nederland werd in 1940 direct betrokken bij -de tweede wereldoorlog. Oceanen van leed zijn gekomen over millioenen mensen. Millioenen levens zijn geofferd aan de „Lebensraum", aan de waanzin nige theorie van een misdadiger. Onze tijd die nog gejaagder is dan 27 jaar terug ziet alleen maar op eigen prestaties. Jaar in jaar uit hebben we sinds het droogvallen van de Wieringer meer ,de kunde en de kennis bewie rookt en zeker niet ten onrech te van onze landbouwmensen die van de Wieringermeer een landbouw gebied hebben gemaakt dat de be wondering heeft gewekt van de ge hele wereld. Maar wij die thans de vruchten plukken van deze polder doen goed ook eens stil te staan bij hetgeen daaraan vooraf ging. De afsluitdijk Noordholland-Wie- ringen door het Amsteldiep is slechts twee en een halve kilometer lang. Wij hebben in de jaren dat de werkzaamheden daar werden uitge voerd, regelmatig de tocht per post boot gemaakt van Ewijcksuis naar de Haukes. Wij zeggen niet te veel als we beweren, dat de afsluiting van dit stuk woelig water, waar op sommige plaatsen bij laagwater elf meter wa ter stond, hen, die toen met de uit voering waren belast ,de grootste zorgen heeft gebaard. Verhoudings gewijs meer zorg dan de afsluitdijk Wieringen-Friesland. Een tocht naar het eiland Wierin- gen kon soms een pleizierreisje zijn, maar in het najaar en winterseizoen meermalen een ware kwelling. Het postbootje van wijlen Joh. Bais was een goed zeewaardig scheepje, doch op de huizenhoge golven in het Am steldiep een notedopje. Onder zeer moeilijke omstandig heden heeft men deze afsluitdijk moeten maken. Peilingen en stroom metingen moesten worden verricht, wat alleen kon geschieden als de zee kalm was. Het werk is voor de aanemers die het (hadden aangenomen een deba cle geworden. Het risico van het Werk rustte op de aannemer; in tegenstelling met de dijk Wieringen- Friesland, waar de Staat comparant bij het werk was. Jarenlang zijn ei- processen gevoerd door de aannemer tegen de Staat. De Tweede Kamer heeft zich er zelfs mee bemoeid. De aannemer beweerde namelijk, dat de berekeningen inzake de bo demgesteldheid van het Amsteldiep foutief waren. Doch de aannemer verloor de zaak Aan de zuidzijde van deze dijk liggen grote zandhopen en droge zandplaten, die herinneren aan de verzakkingen, die bij de bouw van de dijk plaats vonden. Insiders die daar langs komen, zullen u zeggen, dat het de milli oenen zijn die de aannemer Hofman daar heeft verspeeld. Nadruk verboden. (Wordt vervolgd). door herrijzend Wieringermeerland Het verhaal wordt eentonig schreef Multatuli eens, en het zelf de zouden we kunnen schrijven over het middenstandsvraagstuk in de Wie ringermeer, ondanks de klachten dat onderwaterzetting is het met de schadeloosstelling nog steeds maar bedroevend gesteld. Wanneer we hier de positie van de boeren tegenover stellen, wij laten in het midden of landbouwherstel allen heeft kunnen tevreden stellen ,toch is de schade regeling voor deze groep uit de Wie ringermeer, ondankt de klachten dat deze instantie traag werkte, vrij vlot verlopen. Ambtelijke molens malen langzaam is een gevleugeld woord en we mo gen er toch wel weer eens aan her inneren dat het alweer enige maan den geleden is dat minister Lief- tinck en daarna de kamerleden op bezoek zijn geweest. Het wetsont werp betreffende de schaderegeling is tot nog toe niet in de Tweede Kamer behandeld en zo wacht men maar. Het bestuur van de Onderlinge Oorlogsmolestver- zekeringsmij. Wieringermeer zal thans overgaan om voorschot te ver lenen aan de middenstand. Midden standers die dus reeds tot wederop bouw van hun verwoeste pand zijn overgegaan, of dit hebben aanbe steed, of de bedrijfsinventaris die verloren ging nieuw hebben aange schaft of deze zullen aanschaffen, hetgeen tevens geldt voor de goede renvoorraad, kunnen bij het bestuur van genoemde verzekering schrifte tijk aanvragen. Voorlopig zal een voorschot worden verleend van 60% Dit is voor genoemde groep een lichtpuntje in de duisternis. Een ander ziet wel de vorderingen die er zijn bij de we deropbouw. Mensen die na de onder waterzetting de polder thans weer voor het eerst zien geven als hun oordeel, dat de wederopbouw in de Wieringermeer flinke vorderingen maakt. Dit zijn dan meestal de men sen die gebroken hebben met de Wieringermeer, die dus niet meer terugkomen en geen belangen meer in de polder hebben. Doch vraag het degeen eens die nog steeds nood gedwongen buiten de polder moet verblijven, die zit te springen om te kunnen terug keren. „Er gebeurt niets in de polder", is dan het ant woord. Ook hier geldt de middenweg weer als maatstaf. Maar hard gaat het in ieder geval niet, en leek het er van het voorjaar op dat ret met de voorziening van de bouwvakar beiders wel rond zou lopen, als het met het materiaal maar vlotter liep. Thans is de situatie zo, dat er maar een klein aantal bouwvakarbeiders zijn en dat het met de ma teriaalpositie nog wat mee is geval len. Maar in deze omstandigheden klopt dit natuurlijk op elkaar. Jubilea in de Wieringermeer rekenen we tot nog toe steeds met 5 10 of 15 jaar. 16 Juni was het 15 jaar geleden dat de heer J. de Bruij- ne in dienst trad bij de Wieringer- meerdirectie als assistent-bouwkun dig opzichter, en op 1 Juli a.s. zal het eveneens 15 jaar geleden zijn dat de heer A. J. Suijkerbuijk als technisch ambtenaar bij genoemde directie in dienst trad. Beide jubila rissen zijn thans overgegaan bij de dienst der Domeinen en tijdelijk bij de Dienst Wederopbouw. Zij behoren tot de oude garde in de polder. Er wordt wel geen feest van gemaakt, doch wij menen, dat zij even voor het voetlicht gehaald moeten wor den. Misschien is het hun zelf wel ontgaan dat derde lustrum van hun dienstverband. 140 km. hadden zij gefietst om werk te zoeken in de Wieringer meer of Anna Paulouwna. Twee ar beiders uit Friesland informeerden bij iemand te Wieringerwerf of zij werk zouden kunnen krijgen in de polder. Deze verwees hen naar het arbeids bureau, waar hen werd medegedeelt dat zij met een drietal weken wel ge plaatst zouden kunnen worden. Bij het grote tekort wat er aan arbeiders heerst lijkt ons dit een on waarschijnlijk verhaal. Maar we kre gen de feiten op papier toegezonden zodat het ons dienstig leek tot publi catie over te gaan. Mogelijk dat de instanties die met het arbeidspro bleem te maken hebben, er aanleiding in zien om een en ander eens te on derzoeken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1