W iering ermeerland errijzend UiiiiinsliHHW kan goedkoper! vruchtbaar land 3e Jaargang no. 11 12 Juli 1947 Redactie en administratie h- Nieuwe Niedorp B 58 Tol. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Van III tot (v. V.) Als gevolg van de na de af sluiting der Zuiderzee te verwachten rijzing van de stornuvloedstanden was .het nodig, dat de zeewering langs de noordkust van Wie ringen werd ver hoogd. Ten behoeve van de werkzaamhe- .den voor de afsluitdijk Wieringen- Friesland en de dijk Den Oever Medemblik werd een werkbaven aan gelegd te Den Oever. Aan drie kanten van het oude eiland was men dus bezig maatrege len te treffen om het grote werk in zijn ganse omvang aan te vatten. Wieringen was de werkplaats ge worden en Den Oever werd hiervan het brandpunt. De Oeverse bevol king, wij schreven het reeds,, werd aangetast in zijn bestaan en aan vaardde met een bloedend hart het .geweld, wat de vreemden brachten. Tengevolge van de afsluiting van het Amsteldiep verplaatste de vis sersvloot van Westerland zich te vens naar Den Oever, wat met zich mee bracht dat de oude vissersha ven spoedig te klein bleek, en werd •deze dus vergroot. Een gedeelte van de vissers werd te werk gesteld bij de diverse aannemers, als bakken- .schipper, of gingen mee te peilen en grondboren. Zolang men nog niet aan het grote werk van de afsluit dijk was begonnen, werd de visserij nog volledig uitgevoerd. Alleen de rust was weg. Een grote massa werkvolk had zich te Den Oever ge nesteld en beheerste het aspect van de straat. De middenstand profi teerde echter in flinke mate van de bevolkingsaanwas. Het parlevinken was een winstgevend beroep. De lo nen, die in die dagen werden uitbe taald lagen een stuk boven het nor male loon, waardoor men ze dan ook liet „rollen". Wanneer men zo tussen de Oeverse vissersbevolking verkeerde en men luisterde naar hun argumenten tegen de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee, dan kwam men onwille keurig in de ban van hun bezwaren. Generatie op generatie had zijn brood verdiend op de Zuiderzee. Soms wel een zuur verdiend stuk brood, boter en belegging ontbrak wel eens, doch men was vrij man, werd niet aan banden gelegd, men had alleen te maken met eigen volk je en somtijds met devisserij inspectie.* Doch als men de haven uitvoer, wind en golven tegemoet, dan was men vrij, zowel schipper als knecht. Aan dat alles kwam een einde. Niet alleen dat een vloed van vreem de arbeiders hun dorp overstroomde, doch er kwamen ook ambtenaren, zeer veel ambtenaren. Ambtenaren, die de opdrachten uitvoerden in 's lands belang, zo stond er in de wet van 14 Juni 1918, doch die de vissers voelden als een onrecht, ondanks Zuiderzeesteunwet met waarde-ver- minderings-vergoeding en opleiding van jong vissersvolk in ambachten en plaatsing bij rijksdiensten. Het waren niet alleen de vissers te Wieringen, die te hoop liepen om te protesteren, langs de ganse Zuider zeekust storfd de vissersbevolking af wijzend tegenover de afsluiting en iedere maatregel, die een inperking betekende van hun eigen vrijheid. ,,'s Lands belang" stond er in de wet, en aan 's lands belang viel niet te tornen. Nederland had dringend behoefte aan grond, grond geschikt voor de landbouw. De oorlog 1914- 1918 had overduidelijk bewezen, dat wij in onzekere tijden op anderen niet behoefden te rekenen. Boven dien levensruimte voor het jaarlijks steeds groter wordende bevolkings overschot was een steeds urgenter vraagstuk. Inpoldering van de Zui derzee kon in belangrijke mate dit vraagstuk helpen oplossen. De bo dem van deze zee hield beloften in van golvende korenakkers. 's Lands belang mocht niet wijken voor clen enkeling. Rond de Zuiderzee liepen de vis sers te hoop. De organisaties die er waren kregen een vloed van nieuwe leden, waar ze niet waren werden ze opgericht. Requesten, brochures, werden in massa verzonden, het re gende protesten tegen de afsluiting. Het was vooral de heer E. den Herder uit Harderwijk waar de vis sers een heftig pleitbezorger in had den bij de agitatie tegen de inpolde ring. „De drooglegging der Zuiderzee een ramp voor Nederland" is een van zijn bekendste brochures, die hij heeft geschreven. Voorspellingen werden gedaan, dat wanneer de af sluitdijk eenmaal klaar zou zijn, het lieve leven pas zou beginnen. Men zou niet een dergelijke dijk kunnen bouwen, die op de duur bestand zou zijn tegen stormen, die op dit punt al eens meer waren voorgekomen. Bij een doorbraak van de afsluitdijk zouden niet alleen de polders achter deze dijk worden verzwolgen, doch geheel midden Nederland zou er dan aan gaan. En men wees drei gend op de peilschaal te Harder wijk, die al eens meer een abnormale stijging van het water had aange wezen. Doch de regering en de volksver tegenwoordiging vertrouwende op de 'w-keurige berekeningen van haar ambtenaren en men zag aan het oosteind* van Wieringen, hoe het woelige water werd bedwongen tus sen de omringdijken, waar sluisput- ten werden gemaakt, waar het lied van de inpolderingsarbeid hoogtij vierde. (Nadruk verboden) (Wordt vervolgd) Vervoer, handel en aannemer kunnen met minder toe... Kunnen de bouwkosten omlaag? Ja, er zit ongetwijfeld (speling ge noeg in. Buitenlandse prijzen voor geïmporteerde materialen liggen uiteraard vast. Maar het is bekend, dat er door de (prijsbeheersing een yeel te grote marge is toegestaan tussen de jmateriaalprijs aan de grens van ons land enerzijds en de uiteindelijke prijs der (materialen op het bouwwerk anderzijds. Vervoerskosten worden ,soms tot het dubbele van de werkelijke kos ten opgevoerd!, aldus onlangs het tijdschrift „Bouw". Handelaren in glas dreigden enige tijd geleden hun leveranties te zullen staken als aan hen geen hogere verkoopprijzen werden toegestaan. Toch waren hun prijzen franco grens drie malen en franco bouwwerk zes malen zo hoog als vóór |de oorlog! Bouwcolonnes van soldaten kunnen helpen Aan dergelijke wantoestanden moet een eind worden gemaakt. Want als er niet spoedig een keer ten gunste komt, vervliegt ook het bouwpro gramma 1947 in rook. Ditmaal zijn de opgeschroefde bouwprijzen de oor zaak. De aannemers zijn huiiverig aan de bouw van woningen te begin nen. Het is zelfs al voorgekomen, dat de bouw van een blok woningen ge staakt werd, omdat de kosten ver boven de oorspronkelijke raming dreigden uit te gaan. Van Januari tot en met Mei 1947 werd de bouw van slechts 4000 wo ningen gegund terwijl het program ma voor het gehele jaar ^000 wo ningen omvat. Op de huidige voet» doorgaande komen we er dus niet. Vele gemeenten zijn te langzaam geweest bij het verkrijgen van de nodige bouwrijpe grond voor het aan besteden van het aantal woningen, dat aan deze gemeenten krachtens het bouwprogramma was toegewe- MINISTER MANSHOLT AAN WEZIG BIJ EERSTE STEEN LEGGING ZAADPAKHUIS EN KOELHUIS Z.W.M. O Minster Mansholt zal op Za terdag 19 Juli a.s. n.m. vier uur aanwezig zijn bij de eerste steen legging van het gebouwencom plex wat voor de Ooöp. Zaai zaad- en Pootgoedtelersvereni- ging te Middenimeer verrijst. In aanbouw is een groot zaad pakhuis en een koelhuis. De ere voorzitter en oprichter van de Z v.M. de heer Abr. Langereis zal de eerste steen leggen voor het koelhuis terwijl het zoontje van de heer K. H. Kroeze, direc teur van de Z.W.M. de eerste steen zal leggen voor het pak huis. Minister Mansholt die voor zijn ministerschap voorzitter was van de Z.W.M. zal bij deze plechtigheid het woord voeren- zen. Daarom werd onlangs door de minister van Wederopbouw. L. Ne- her, de kraan gedurende een tweetal maanden opengedraaid. Dat wilde zeggen: over het gehele land moch ten de gemeenten vrij aanbesteden, onafhankelijk dus van de hoeveelheid woningen, aan de onderscheidene ge meenten toegewezen. Wat was het gevolg? Een stroom aanbestedingen barstte los. Doch reeds thans staat vast, dat ongeveer twee derde deel daarvan boven de maximumprijzen lag, die door de re gering zijn gesteld. In al die gevallen wordt natuurlijk geen bouwvergun ning verstrekt. Ondanks ide enorme omvang van de aanbesteding, loopt het aantal uitgereikte bouwvergun ningen daarom nog steeds achter op het bouwprogramma. Prijzen omlaag! Een blok arbeiderswoningen, dat voor de oorlog 185.000 gulden kost te, vereist nu minstens 622.000 gul den. Stellen we het jaar 19381939 op 100, dan zijn de materiaalkosten tot 360, de loonkosten tot 223, sociale lasten tot 483 en „overige kosten" tot 385 opgelopen. Dooreengenomen dus een stijging tot 335! Ook in de winsten van aannemers en onderaannemers schijnt nog wel een belangrijke ruimte te zitten, die voor prijsverlaging kan worden be nut. Tekort aan arbeiders In theorie en op papier heeft Ne derland thans voldoende geschoolde bouwvakarbeiders voor het gestelde programma. In de practijk echter is er een schreeuwend tekort aan vak mensen. Dat komt, omdat velen van hen zijn opgenomen in 't onderhouds werk en in de interne verbouwingen;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1