herrijzend W ieringermeerland vruchtbaar land Vereniging voor de 3 e Jaargang no. 12-19 Juli 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tol. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Van tot IV v. V.) 28, December 1925 werd de dijk door het Amsteldiep opgeleverd. Wieringen was hierdoor met de vaste wal verbonden en had opgehouden een eiland te zijn. Eeuwen had het te midden van het woelige water van Wad/den- en Zuiderzee een eigen we reldje gelhad. Met het gereed komen van de dijk behoorde dit tot hét ver leden. De basculeibrug aan de van Ewijck- sluiskant ih de dijk is pas enige jaren later gekomen. Het balgzandkanaal was in aanleg en had voorlopig geen dienst te doen, d.w.z. zolang de in dijking van de Wieringermeer nog niet voltooid was. Tijdelijk werd een dam gemaakt van (het beginpunt en een balgdijk, waarover het verkeer naar Wieringen werd geleid. Indien men voor de afsluiting eens naar Wieringen moest, dan maakte men van vier vervoermiddelen ge bruik. Trein, tram, boot en postwa gen (later bus). Dat was een kost bare geschiedenis zo'n reisje naar Wieringen. Doch soms- erg interes sant, vooral het tochtje met de boot, wanneer het Amsteldiep eens wat ru moerig was. Wanneer men met het trammetje van Schagen in Van Ewijcksluis aan kwam, op een stormachtige avond, dan was het een verademing als men. in het Wieringer Veerhuis van Wai- boer even kon bekomen bij de warme kachel. Alles wat met de postboot mee moest kwam bij Waiboer. Ook de ex-kroonprins als hij met familie bezoek naar Doorn was geweest wachtte daar het vertrek van de boot af. Natuurlijk ruimde moeder Waiboer voor „hoogheid" een plaats je in de woonkamer in. Voor een „vreemde" was zo'n ont moeting met de vroegere op één na de allerhoogste persoon van het machtige Duitse rijk, een avontuur, een kijkspel. Later viel het op hoe gewoon de Wieringers de verschij ning van „hoogheid" opnamen. Voor de afsluiting van het Amstel diep waren er nog maar weinig auto's op Wieringen geweest. De eerste auto die op Wieringen kwam, was die van een Alkmaarse tabaks handelaar, die bij wijze van attractie zijn auto eens aan zijn klanten zou laten zien. De eerste poging om deze per boot over te brengen mislukte. Bij het aan boord rijden had de wagen zo'n vaart dat hij met bestuurder en al te water raakte, gelukkig zonder on gelukken. De poging is later her haald en met succes. Heel Wieringen liep uit om het wonder te zien. Die eerste auto's op Wieringen veroor zaakte dezelfde sensatie, als de eer ste vliegtuigen dit deden voor een vastewaller. Na de afsluiting van het Amsteï- diep was diit radicaal over. Wieringen werd opgenomen in het Verkeer. Het aantal vervoermiddelen om naar Wieringen te komen werd terugge bracht tot .twee. Men ging nu met de trein tot Schagen of Anna Pau- lowna en verder per bus rechtstreeks Wel bleef het trammetje 'Schagen- Van Ewijcksluis nog een aantal jaren doorsukkelen, doch voor het vervoer van en naar Wieringen was het van geen betekenis meer. In Mei werden bij de Staten-Gene- raal de wetsvoorstellen ingediend, noodzakelijk geworden, om tot de versnelde uitvoering der Zuiderzee werken te kunnen overgaan. Deze wetsontwerpen werden door de beide kamers zonder hoofdelijke stemming aangenomen onder dagte kening van 25 Mei 1926 tot wet ver heven. Het daarbij vastgestelde werkplan omvatte in hoofdzaak: De afsluiting van de Zuiderzee van Den Oever op Wieringen naar Zurig aan de Friesekust met bijkomende kunstwerken; De verhoging der aansluitende zee weringen in Friesland en Noordhol land en van de waterkeringen op de eilanden Texel, Vlieland en Terschel ling; De indijking en droogmaking van de Noordwestelijke polder (Wierin germeer) en het maken van een proef polder van pl.m. 40 ha. nabij Andijk. Voor de bouw van de afsluitdijk met bijkomende sluiswerkenwerd ge rekend op een uitvoeringstijd van 7 jaar. Daar de regering zich bewust was van het feit dat voor de drocgleg- ging der Zuiderzee buitengewone grote werken van zeer bijzondere aard, vooral grondwerken, zouden moeten worden uitgevoerd, werd rij pelijk overwogen op welke wijze de grootst mogelijk zekerheid verkre gen kon worden, dat het werk goed zou worden uitgevoerd. Deze overweging leidde na vrij langdurige onderhandelingen tot de oprichting van een Maatschappij, speciaal voor dit doel, door de vier grootste Nederlandse aannemers firma's, die allen, vooral ook in het buitenland, grote bagger- en grond werken hebben uitgevoerd. De deelnemers van deze op 27 Juni 1926 opgerichte maatschappij wa ren: le de N.V. M. J. van Habtum en Blankevoort 2e de N.V. Hollandse Aanneming Maatschappij te 's-Gravenhage 3e A. Bos Pzn. te Dordrecht; 4e L. Volker-Azn. Slledrecht. Het kapitaal van de maatschappij bedroeg f 6.000.000.verdeeld in 4 aandelen van f 1.500.000. De dagelijkse leiding berustte bij een Directeur-Hoofduitvoerder, te benoemen en te ontslaan door een raad van bestuur ,doch wiens benoe ming de goedkeuring behoefde van de Minister van Waterstaat. Tot directeur-hoofduitvoerder werd benoemd Ir. J. A. Ringers, hoofdin genieur van de Rijkswaterstaat, die de grote sluiswerken in IJmuiden had geleid. De maatschappij werd genoema: Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken, kortweg wera voortaan alleen over de M.U.Z. ge sproken. De M.U.Z. werd gevestigd te Wie ringen en een aldaar geplaatst kan toorgebouw werd October 1927 in gebruik genomen. Meit de komst van de M.U.Z. werd een offensief ingezet van zo groot formaat als geen land te wereld had aanschouwd. (Nadruk verboden) (Wordt vervolgd) Woensdagmorgen, voor de aaavang van de beurs, werd de jaarveigacfe- ring gehouden waarvoor weinij be langstelling was. De heer H. de Graaf, vooizitter van de vereniging, memoreerie de vrije handel van voorheen. Vrijere handel is een van de hartevensen van boer en koopman, doch de moei lijke omstandigheden waarin te we reld verkeerd brengen nog Vfèl re- geringsbemoeiïngen met zich mede. Wij hopen dat dit van tijdelijk< aard zal mogen zijn. Intussen kunnai we de handel bevorderen door mede te werken aan de reclame die vo<r ons product wordt gemaakt. Hantel en landbouwers moeten eendrachtg sa menwerken. Beiden leven van te op brengst van de bodem. Spr. doet een beroep op allen die bij de bodemop brengst betrokken zijn om de band te verstevigen. Wij zullen met onze tijd mee moeten gaan, wij moeten zorgen dat bestaande relaties niet verloren gaan, doch uitgebreid wor den. Spr. besluit met de woorden: „Hier werd een toekomst geboren, werkt voort eensgezind". De heer J. P. Koolhaas las vervol gens de notulen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Bij het punt ingekomen stukken deelt de voorzitter mede, dat men nog een exemplaar van de statuten en h.h. reglement voor de dag is ge komen. Echter zal het bestuur voor bereidingen treffen dat alle leden weer een exemplaar kunnen krijgen, zomede van de beurscondities. Van het gemeentebestuur is een schrijven binnengekomen dat meerdere en be tere parkeerruimte te Middenmeer de aandacht heeft van het college en in het uitbreidingsplan is opgeno men. De voorzitter zegt toe dat deze zaak warm gehouden zal worden. Uit het jaarverslag wat de heer Koolhaas uitbracht was op te maken dat de vereniging nog steeds nieu we leden inschrijft en dat ook het aantal donateurs nog steeds toeneemt De beurstijd te Winkel werd nog ver meld, waarin de gastvrijheid van de familie Laan nog eens op sympathie ke wijze werd vastgelegd. Lof werd vervolgens gebracht aan de eigenaren van de beurs te Middenmeer, voor de spontane medewerking om zo vlug mogelijk het gebouw weer te restaureren. Het jaarverslag gaf geen aanleiding tot opmerkingen, aan de heer Koolhaas wordt dank gebracht voor zijn verslag. Het verslag van de penningmees ter de heer K. Schenk ondervond ook weinig moeilijkheden. De vereniging staat er financieel gunstig voor. Tij dens de bezetting heeft men uit ae losse kasmiddelen verschillende plaat selijke verenigingen kunnen steunen, waardoor men de gelden uit de grijp vingers van de Duitsers heeft kunnen houden. Bij monde van de heer P. Koomen wordt verslag uitgebracht namens de controlecommissie, die boeken en be scheiden heeft nagezien en de ver gadering adviseerd de penningmees ter en administrateur te dechargeren De administrateur de heer G. Veen- huis heeft er veel werk van gemaakt. De voorzitter vindt het jammer, dat hij de lof aan de heer Veenhuis niet persoonlijk kan overbrengen. De ze is vandaag in het ziekenhuis op genomen voor een operatie. De voorzitter deelt nog mede, dat de eigenaren van de beurs genegen zijn om weer boxen aan te brengen. Er zouden echter surrogaten gebruiki. moeten worden waarvoor dan nog een bedrag van duizend (gulden zou vorderen. Het bestuur staat echter op het standpunt dat men beter nog even kan wachten totdat er beter mate riaal is. In de controle-commissie voor het a.s. boekjaar worden benoemd de heren Dorrepaal, J. van Wijk en P. Koomen. De contributie, donatie- en box- gelden worden gehandhaafd, zoals ze momenteel gelden. Ook de entree gelden ondergaan geen wijziging. Op een vroeger gemaakte opmer king betreffende het bezetten van een bestuurszetel, door een van de di recteuren van de diverse coöperaties, deelt de voorzitter thans mede, dat de statuten voorschrijven, dat de handel recht heeft op 3 zetels en de landbouwers op vier, terwijl de voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1