herrijzend W ieringermeerland ZuLd&>lfr££ tot vruchtbaar land Schoolreisjes U.L.O. Wieringermeer .'3e Jaargang no. 14-2 Aug. 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tol. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Van VI (iv.V.). In een van onze vorige artikelen hebiben wij een opsomming gegeven van de werken die de re gering otp het programma had gezet voor uitvoering en aan de M.U.Z. opgedragen. Het was van het grootste belang dat de proefpolder te Andijk zo spoe dig mogelijk werd drooggelegd ten einde de proeven met het ontzilten en in cultuur torengen van de droog gelegde zeebodem over een zo lang mogelijk tijdvak te kunnen voortzet ten. Begin Augustus 1926 werd een aanvang gemaakt met de indijking van de proefpolder nabij Andijk. De dijk werd volgens dezelfde grondbe ginselen gebauwd als men van plan was te volgen bij het bouwen van de afsluitdijk en de Wieringermeerdijk. Wij komen later op de grondbegin selen van de dijksibouw terug. De om-ringdijk van de proefpolder was op 27 Juli 1927 zover 'gereed dat met de droogmaling kon worden aangevangen. Een daartoe geplaat ste bemalingsinrichting werd medio Augustus in werking gesteld. De lengte van de omringd ijk is plm. 1800 meter, de oppervlakte van de proefpolder 40 H.A. De kosten hebben rond 1 millioen gulden bedra gen, ofwel 25.000 per H.A. Een bedrag dat 'heel hoog lijkt wanneer men de betrekkelijk geringe land aan winst er tegenover stelt doch dat ge zien het doel waarvoor deze polder is gemaakt ruimschoots verant woord was. Hier in deze proefpolder, waar 'n laboratorium werd gebouwd, -alsme de een boerderij, kon men belangrij ke proeven nemen op ruime schaal die van groot 'belang zouden zijn als eenmaal de in cultuur brenging van de Zuiderzeegronden een feit was geworden. Hier ds de afd. Onderzoek van de latere Wieringermeeivdirectie haar .werk gaan aanvangen. In December 1926 werd een aan vang gemaakt met de grondwerken ten behoeve van de bouw van de Wieringermeerdijk, nabij Medemblik. In het voorjaar van 1927 begon men met de aanleg van de funderingsput waarop het electrisch gemaal, 'be stemd om de Wieringermeer droog te* malen gebouwd moest -worden. In Juli van dat jaar werd aange vangen met de dijksibouw in Noor delijke richting, terwijl in Augustus werd begonnen met het maken van een stuk dijk op de „Oude Zeug" een zandplaat waar bij laagwater onge veer 2.30 im. water stond. Tegelijker tijd werd aldaar in zee een werkha- ven gemaakt. In totaal werd reeds in dat jaar 2060 m. Wieringermeer dijk gemaakt. o Aan de afsluitdijk Wieringen-Zu- ric-h bepaalden de werkzaamheden zich in hoofdzaak nog tot de kunst werken, de sluisput te Den Oever, die een oppervlakte had van ruim 31 H.A. Interessant is het nu nog, de ge weldige cijfers eens voor het voet licht te (halen. In totaal werd voor het sluizen- complex te Den Oever alleen voor het ontgraven van de grond ter plaatste waar de funderingspla ten voor de verschillende sluizen en brughoofden komen moesten 117.750 m3 grond uitgegraven. Aan wapeningsijzer alleen voor de onder is 2924 ton gebruikt,, 1823 ton ijze ren damwand en 22.658 m3 beton. Het spreekt van zelf. dat men te voren deugdelijke belastingproeven ha.d genomen naar het draagvermo gen van de ondergrond, waarop de kunstwerken zouden worden ge bouwd. De uitwateringssluizen. rusten b.v. op een funderingspiaat van 1.30 dik te onmiddellijk op de zeebodem. Deze fuhderings.pl j. ten die een lengte heb ben van 88 meter en een breedte van 50 meter zijn rondom ingeheid in een wand van ijzeren dampalsn, reikende tot een diepte van 11.20 m. N.A.P. Wie het voorrecht had in -die da gen rond te mogen wandelen in -het complex sluisputten, werd met ont zag" vervuld. Wanneer men nu de sluizen be zoekt, dan lijkt dit alles zo eenvou dig, het water spoelt om de pijlers heen, soms raast het, doch men reali seert zich niet meer zo, wat daar beneden onder dat water i-s gebeurd, voordat een zo hecht en scerx sorn^- plex kon worden opgetrokken. Zoals wij boven reeds schreven, het sluisputten-complex besloeg 31 H.A., een oppervlakte bijna zo groot als de reeds eerder genoemde proef polder. •Het betonstorten voor de funde ringsplaten geschiedde dan ook' in groot ï-ormaat. Hele treinen kipkarren reden, op de zeebodem, onder een torenhoge installatie door, de bak .van de kip- kar werd 'aangepikt, omhoog gehe sen en vervolgens in een stortgat geledigd, waar arbeiders gereed ston den de beton te verspreiden en aan te stampen. Het was in de sluisputten een le ven van jewelste, een chaos voor de leek waar geen uitkomen aan was. Massa's betonijzer waarvan een deel ter dikte van een pols werd door ijzervlechters in de gewenste boch ten gewrongen op buigbanken en tot een netwerk van geraamten ver werkt. Een zelfde sluizencomplex werd ook in volle zee te Kornwerderzand gemaakt. De bodemgesteldheid was daar •chter zo, dat men genoodzaakt was te moeten heien alvorens men de funderingsplaten kon maken. Hier voor werden niet .minder dan 12000 palen de bodem ingejaagd. Had men te Den Oever direct con tact met de vaste wal, op Kornwer derzand moest alles aangevoerd wor- Jen per schip. Het grondwater was brak. dus moest alle drink- zowel als gebruiks water van uit Harlingen worden aan gevoerd. Een installate van een plaatselijke waterleiding met laag- en hoogreservoir alsmede een elec- trische centrale voor kracht en licht moest worden gemaakt. Ook voor het personeel wat geheel geïsoleerd zijn werk moest verrich ten, moesten uitgebreide .maatrege len op allerlei gebied worden ge troffen. (Wordt vervolgd). (Nadruk verboden). Het slagen van een uitstapje hangt meestal af van het weer. Onze ULO, die nog steeds op Wieringen onder dak vindt, heeft het tot tweemaal toe uitstekend getroffen. Eerst de vorige maand bij de drie daagse reis van de le klas per fiets en per boot naar Texel. Ondanks slechte 'banden, slechte Texelse we gen en verraderlijke kwallen is deze reis een groot succes geworden. De Jeugdherberg „Panorama" heeft een veilig onderdak geboden en volop Is genoten van al het schoons wat Texel, „de parel der Waddeneilan den" biedt. En nu weer het vierdaagse verblijf van de 2e en 3e klas in de Jeugd herberg „Iit Baeken" te Heeg in Pooiaardappelcampagne is geslaagd Voldoende oogstvrijwilligers hebben zich aangemeld. Het Ministerie van Landbouw Visserij en Voedselvoorziening deelt ons mede, dat het aantal oogstvrijwilligers, dat zich heeft aangemeld voor de Wieringer meer zo groot is geweest, dat aan verdere aanmeldingen voor lopig geen behoefte meer be staat. Met name de pootaardappel- oogst in deze gebieden is volko men verzekerd. Verdere toeloop van vrijwilligers zou boven dien onoverkomelijke moeilijk heden voor de huisvesting met zich brengen. Het Ministerie dankt allen, die aan de oproepingen spon taan gevolg hebben gegeven. Friesland^ Stel u voor, vier dagen zeilen over de wijde Friese meren. Hele dagen op het water met af en toe een onderbreking op een der ei landjes om het meegebrachte brood op te eten, of een heerlijk bad te nemen. x En dan het verblijf in de Jeugd herberg van Heit en Mem Piersma met trekkers uit Nederland, Zwitser land, Amerika en Denemarken. Kunt u zich indenken, dat er veel spijtige gezichten waren toen Donderdag avond om acht u.ur de auto weer voorreed om allen weer thuis te brengen. Na een korte onderbreking in Bolsward kwam men eindelijk om half elf in Den Oever aan. Hier volgde nog een plechtigheid. Voor juffrouw Klim.p was deze reis n.1. een waardig besluit van haar dienst tijd aan de Wieringermeer U.L.O., Mijnie Kuit en de heer De Jong spra ken de scheidende onderwijzeres toe en boden haar namens personeel en leerlingen een negental delen van de „Paletserie" aan. Juf Klimp dankte en wees er op met hoeveel plezier zij altijd op Wieringen gewerkt had. Een genoegen, dat culmineerde in deze onvergetelijke schoolreis. Onvergetelijk was deze reis, daar was ieder het over eens en vermoeid maar heel voldaan keerde ieder naar huis terug. o GESLAAGD Van de Wieringermeer U.L.O. 'slaagden te Alkmaar voor 'diploma B: Annie Laverman, Jaap Jansen, Kees de Jongh en Arie Wierts. En voor diploma A: Riet Bakker, Dieuw Lont, Nelie Lont, Trijnie Mul der en Grietje Kragt. Van de tien candidaten werd slechts èèn afgewezen. DR. HOOGKAMER TERUG IN DE POLDER Dr. A. P. Hoogkamer is dezer da gen naar de polder teruggekeerd. De woning die gedeeltelijk was ver woest is weer hersteld. Beide artsen en de verpleegster zijn nu weer te rug. DE BERMEN IN DE POLDER Het zal velen met ons zijn opgeval len in welk een staat van verwaarlo zing de bermen verkeren in de pol der. Gras en onkruid groeien tot on gekende hoogte op en de gevolgen zullen dan ook straks niet uitblij ven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1