herrijzend W ieringermeerland ZuideAfree tot vruchtbaar land van de verjaardag van H.M. de Koningin 3e jaargang no. 19 - 6 September '47 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tol. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wi^ringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Van XI (v.V.) Met het gereedkomen van de Wieringermeerdijk op 29 Juni '29 hielden de werken van de gemalen „Lely" en „Leemans" gelijke tred. De „Lely" te Mödemblik werd een electrisch gemaal met drie gelijke pomp-aggregaten, welke bestaan uit een centrifugaalpomp met verticale as, met een normale wateropbrengst elk van 400 M3 per minuut, gedre ven door een daarboven gestelden electromotor, met regeling van een toerental volgens het Scheibius-prin- cipe. Het gemaal „Leemans" te den Oever kreeg tiwee door Dieselmoto ren gedreven bovenslags-centrifu- gaalpompen met dubbele instroming, met een normale wateroplbrengst elk van 250 M3 per minuut. Voor de levering van stroom voor het gemaal „Lely5' moest door het PEN een 50.000 Voltsleiding worden aangelegd, terwijl boven het te stich ten gemaal een hoogspanningsstation werd ingericht, waar de stroom tot de voor het gemaal bepaalde werk spanning van 3000 Volt wordt ge transformeerd. Wie wel eens bezoek gebracht heeft aan een van de gemalen, zal evenals wij getroffen zijn geweest over de vereenvoudiging die het droogmalen van een polder als de Wieringermeer is geworden in ver gelijking met vroegere droogmakerij en en vooral hoe safe deze bemaling werkt. Het is misschien wel interresant om eens cijfers te noemen wat de kosten zijn geweest van deze gema len, zonder de gebouwen. De volledige bemalingsinstalatie van het gemaal te Medemblik be droeg inclusief de aanleg van het electrotechnisohe gedeelte f 327.400.- Die van het gemaal te den Oever f 313.450.-. Bij het lezen van deze cijfers, mogen we van geluk spre ken dat de moffen op 17 April '45 hun vernielzucht hebben beperkt tot het opblazen van de dijk. Indien ook de gemalen er nog waren aangegaan is er weinig fantasie voor nodig om te berekenen welk een ontzettende bedragen er thans mee gemoeid zou den zijn voor herbouw. Alvorens echter, dat tot uitvoe ring van centrifugaalpompen zou worden overgegaan werd met mo dellen op verkleinde schaal proeven genomen in het waterbouwkundig laboratorium te Delft teneinde om trent de te leveren wateropbrengst en het te verkrijgen nuttige effect een zo groot mogelijke zekerheid te hebben. De genomen proeven gaven zeker heid dat de pompen aan de gestelde voorwaarden ruimschoots voldeden. Tevens werd bij de proeven vastge steld, dat het plaatsen van waaiers in de pompen, waardoor bij de aan- vangsperiode van het droogmalen de alsdan geringe opvoerhoogte een grote wateropbrengst tengevolge zou hebben. Het waren echter niet alleen de ge malen die tijdig klaar moesten zijn wanneer het tijdstip van het gereed komen van de dijk aanbrak. Er wa ren tal van werken gelijktijdig onder handen op verschillende punten in de polder. Verschillende sluizen moesten worden gemaakt, kanalen gegraven, enz. Dat graven van kanalen geschiedde onder water. Het was dus, om in de technische termen te blijven, geen graven maar baggeren, Alle hoofdkanalen zijn onder water gebaggerd. Men heeft dit gedaan omdat bij de afmaling van de polder de waarborgte hebben dat er steeds een voldoende toevloeing van het wa ter naar de gemalen plaats heeft. Ook het kostenvraagstuk heeft bij het onderwaterbaggeren van de kanalen een rol gespeeld. Wanneer men na het droogvallen van de polder de ka nalen had moeten graven of bagge ren izou dit belangrijk meer gekost hebben. Voor het bagg'eren van deze ka nalen moest maar even 9 millioen kubieke meter grond verzet worden. Men is dan ook in 1928 reedis begon nen met het baggeren van deze kana len. Ook de terp is grotendeels onder water gemaakt. Het is wel aardig om eens te vermelden hoe men zich, bij het ontwerpen van de plannen der Zuiderzeewerken, gedacht heeft dat de bestemming van de tei'p zou wor den. Wij lezen dan in de rapporten over het tienjarig tijdperk 19191929 der Zuiderzeewerken. „De in de polder te stichten hoofd- „plaats is ontworpen in afd.HI op „de grens van afd. IV, waar een „terp zal worden gemaakt ter op pervlakte van ongeveer 1.5 H.A. „en ter hoogte van 1 M - N.A.P., „waarop verschillende openbare ge „bouwen, kerken enz. een plaats „zullen kunnen vinden en welke, „in het onverhoopte geval van een „doorbraak van de IJselmeerdijk, „tijdelijk tot wijkplaats voor de in „de omgeving gevestigde bevolking zal kunnen dienen." De ontwerpers van de terp hebben met een „onverhoopte doorbraak" al- leen natuurlijk gedacht aan natuur rampen en niet kunnen bevroeden, dat 'n naburig volk, dat prat ging op de naam Cultuurdragers van Europa j te zijn, nog eens zouden terugvallen i tot misdadige horden, om met de mid delen die de techniek van de twintig- ste eeuw ons biedt een cultuurwerk met een druk op de knop te vernie tigen. Er zijn maar weinig mensen die bij de ramp van 17 April 1945 een schuil plaats hebben gezocht op de terp. De gebouwen zijn er nooit neer gezet en om redenen van de bodemgesteldheid daar ter plaatse is de ontworpen hoofdplaats er nimmer gebouwd. Doch hierover later wanneer wij over de incultuurbrenging' der polder schrijven. (Nadruk verboden) (Wordt vervolgd) doch sobere viering De Wieringemeer heeft de verjaar dag van H.M. de Koningin op waar dige wijze gevierd, opgewekt doch sober in overeenstemming met de wens van Hare Majesteit. Kinderfeesten 's Morgens werden in de drie dor pen kinderspelen gehouden, waarvan de leiding beruste bij de hoofden van scholen, op de gemeentelijke sport terreinen. Men had een gevarieerd programma van spelletjes bedacht voor alle leeftijdsgroepen. Hoewel de belangstelling voor deze spelen niet bijzonder groot was, heeft dit geen invloed gehad op het enthou siasme van de kinderen. De uitslagen waren: jVtiddenmeer Jongens 7 en 8 jaar; gevechten met varkensblazen. Ie pr. Kees Klare, 2e pr. Kees Ton, '3e pr. Wim de Feyter. Jongens 9 en 10 jaar; zaklopen. Ie pr. Gerrit Butter, 2e pr. Lammert Kwant, 3e pr. Menno Schaafstra. Jongens 11 en 12 jaar; hindernissen- loop. Ie pr. Jacob de Graaf, 2e pr. les van 't Riet, -3e pr. Gerrit van Dok Jongens 13 jaar en ouder; Gevecht met touw aan een been. Ie pr. Hem- mo IJzer, 2e pr. Koos Nieuwhof, 3e pr. Hans van Beek. Meisjes 7 en 8 jaar; wedloop met bal op lepel. Ie pr. Lidie Heinen, 2e pr. Truida van Damme, 3e pr. Hannie van Strien. Meisjes 9 en 10 jaar: was ophangen. Ie pr. Rietje Boer, 2e pr. Adrie Ver sluis, 3e pr. Betty Roolvink. Meisjes 11 en 12 jaar: Munt uit ton met water halen. Ie pr. Tiny ten Ka- te, 2e pr. Coba Loots, 3e pr. Dikkie Schaafstra. Meisjes 13 jaar en ouder; Geblin- doekt hoed afnemen. Ie pr. Geertje Loots, 2e pr. Henny Butter, 3e pr. Hielkje Boomsma. Wieringerwerf Jongens Kruiwagen rijden; le pr. Siebe Teimstra, 2e pr. Jan Bruin. Jongens; Zaklopen le pr. Frans Klinker, 2e pr. Piet Renkema. Jongens; Zeilkruipen. le pr. Kees Timmerman, 2e pr. Oeble Tolsma, 3e pr. Jitse Dankert. Jongens; Touwtrekken, le pr. Elzo Schoonbeek, 2e pr. Jaap Blaakmeer, 3e pr. Arie Zijlman. Meisjes; Blokjesrapen. le pr. Marie- tje Lanting, 2e pr. Rennie Baaiveld. Meisjes; Touwspringen. le pr. Greta Mollema, 2e pr. Annie de Bont, 3e pr. Nellie Vijn. Meisjes; Ballopen, le pr. Emmy Bx-oer 2e pr. Janny Faber, 3e pr. Nel Jero- nimus. Meisjes; Koekhappen. le pr. Cato Jeronimus, 2e pr. Trientje Adriaan- se, 3epr. Dina Klazinga. Slootdorp Jongens 7 en 8 jaar; Vlaggetje ste ken. le pr. Bareld Klazinga, 2e pr. His v. d. Kooi, 3e pr. Nico Datema; 4e pr. Dik Reitsma, 5e pr. -Sim v. d. Kooi. Jongens 9 en 10 jaar; Buslopen, le pr. Maur. Groenenweg, 2e pr. Bram Liefhebber, 3e pr. Jaap Roozendaal. Jongens 11 en 12 jaar; Hardlopen met hindernissen, le pr. Jan Heida, 2e pr. Cor de Jong, 3e pr. Henk van Dijk. Jongens 13 en ouder; Paalworstelen. le pr. Gerrit Groeneweg, 2e pr. Jan Veldt, 3e pr. Piet Hoffer. Meisjes 7 en 8 jaar; Aardappel op lepel le pr. Vera van Heexwaarden, 2e pr. Corrie Kuperus, 3e pr. Klara Hooykaas, 4e pr. Ali Smid, 5e pr. Janny Bosman. Meisjes 9 en 10 jaar; Zaklopen. le pr. Klaske Klazinga, 2e pr. Aukje Spriensma, 3e pr. Willemien Hak- voort. Meisjes 11 en 12 jaar; Touw hippen met ei op lepel, le pr. Nelly Bijpost, 2e pr. Aafje v. d. Zaag, 3e pr. Mies Postima, 4e pr. Rietje Veldt. Meisjes 13 jaar en ouder; Hardlopen met verkleden, le pr. Dora van Heer waarden, 2e pr. Henny Reitsma. Volksspelen Te Middenmeer werden 's middags de volksspelen gehouden op het sport terrein. De belangstelling hiervoor was uitstekend, ruim duizend perso nen hadden zich rondom het feest terrein opgesteld. De organisatie van deze spelen was in handen van liet Voorl. Oranje-comité en zij zijn er alleszins in geslaagd het publiek een aangename midag te verschaffen dank zij «natuurlijk de overweldigen de inschrijving voor de diverse num mers. Het terrein was met vlaggen afgezet. Een geluidsinstallatie van de fa Sasburg uit Bennebroek zorgde voor muzikale opluistering. Vervolg op pagina 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1