herrijzend W ieringermeerland RAAD WIERINGERMEER BIJEEN BELANGRIJK 3e Jaargang, no. 22 27 September 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tol. 206, Keneetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Van XIV tot vruchtbaarland (v.V.). De mening over de bodemge- steldheid van de droogvallende gron den in 1930 was niet onverdeeld gun stig. Zand en nog eens zand kwam bloot onder Wieringen, en het waren vooral de gedupeerde vissers die hun mening niet onder stoelen of banken staken als zij het over de geldsmijte rij hadden, die Zuiderzeewerken in hun oog was. Men ging in die dagen van het standpunt uit dat de rege ring niets liever deed dan maar steun uitdelen, dan aan die groep van de bevolking en dan weer aan een an dere. Het was dan ook niet de mooi ste tijd voor de landbouw waarin de polder droogviel. De crisis stond op het hoogtepunt. Er was een schrikba rende werkloosheid. De landbouw werd gesteund. En nu moest de vis serij met allerlei maatregelen compen satie hebben voor het verlies van de Zuiderzee als visgebied. Een groot aantal jonge mensen uit de gezinnen van de vissers moest worden opge leid voor andere vakken. Oude vis sers ontvingen steun. Die kon blijven vissen ontving waardevermindering voor schip en tuigage. Aanverwante bedrijven uit de visserij moesten ook op de één of andere wijze worden ge steund of werden genoodzaakt hun bedrijf om te schakelen. Bittere woorden werden gesproken en geschreven over het werk der Zui derzeewerken, en de eerste aanblik -van die droogvallende Wieringermeer was nu niet direct een land waar de melk en honing zomaar af zouden vloeien. Gestadig werkten de pompen van „Leemans" en Lely" dag en nacht door, meer land viel er elke dag droog lichte en zware gronden, en het viel op den duur moeilijk voor de criticas ters, om vol te houden dat de Wie ringermeer gronden louter uit zand zouden bestaan. Bovendien, de rege ring die besloten had tot drooglegging beschikte over voldoende rapporten en kaarten waar de grondsoorten in waren aangegeven van het gehele Zui derzeegebied. Op 21 Aug. 1930 werd officieel aan genomen dat de polder was droogge vallen. In totaal werden door de bei de gemalen in iets meer dan 6 maan den ruim 600 mill. kubieke m. wa ter uitgeslagen. Door de vóór 't droog malen in de natte gebaggerde kana len en tochten, liep het maaiveld van de polder vrij snel droog en op vele plaatsen ook spoedig begaanbaar, zo dat vooral in de hoger gelegen rand- gedeelten reeds uitgebreide terrei nen beschikbaar kwamen en met de verkaveling kon worden aangevangen. De dienst voor het in-cultuurbren- gen van de Wieringermeer (Wierin- germeerdirectie) ving dan ook onmid dellijk haar werkzaamheden aan. Met 'de Ned. Heidemij te Arnhem, werd een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van verschillende werk zaamheden. Gebrek aan arbeiders was er toen niet. De arbeiders werden in hoofd zaak betrokken uit de plattelandscen tra en voor het onderdakbrengen van mensen was er in die dagen ook ma- triaal te over. In minder dan geen tijd verrezen er een vijftigtal arbei derskampen. Deze kampen werden ge plaatst bij De Haukes, Nieuwe Sluis, Kolhorn, Aartswoud en een bij de sluis waar het latere Slootdorp zou worden gebouwd. Ieder kamp bood plaats aan 96 man met het gezin van de kok-beheerder. Deze kampen wa ren een toonbeeld van ongezelligheid. Ruw opgetrokken, iedere huiselijk heid ontbrak en om het beeld van een kamp te vervolmaken werden ho ge prikkeldraad afscheidingen ge maakt. En ondanks de misère, waarin een groot deel van onze arbeidende bevolking -in de dertigex-jaren leefde, de grote nood die de mensen dwong om gezin en huis te verlaten om te gaan werken in de Wieringermeei-, had men toch de moed om tegen deze opsluiting achter prikkeldraad te pro testeren. Zeshonderd man werkten er op 1 Oct. 1930 in de polder en op die da tum was er reeds een 300 H.A. be werkt dwz., de stortgrond uit de ka nalen en de grond uit de kavelslo- ten was verspreid en de begreppe- ling was op dit gedeelte gereed geko men. Op 7 Sept. werd het eerste kool zaad gezaaid en op 21 Oct. de eerste rogge. Twee simpele mededelingen, doch van groot belang en een maat staf voor het tempo waaronder de in- cultuurbrenging ter hand werd geno men. Niet alleen werd echter uitslui tend aandacht geschonken aan het in cultuur brengen der gronden, op tal van ander gebied moesten wei'kzaam- heden worden verricht. O.a. het we gennet in de polder. Allereerst werden rijwielpaden op de bermen gemaakt van een verharding van kleischelpen, welke met een lichte motorwals wer den ingewalst. Voor de aanleg van straatwegen werden contracten met diverse steen fabrieken afgesloten tot een aantal van ruim 19 mill. stuks. Het aantal arbeiders liep gestadig op en zo werkten er op 1 April 1931 reeds ruim 2200 man in de polder, waarvan er ong. 500 in de reeds ge noemde kampen verbleven. Ruim 1000 ax-beiders woonden in het oude land, terwijl de overigen, meest ongehuw- den, in kosthuizen in de omgeving onderdak vonden. De Wieringermeerdirectie werd over stelpt met aanvragen om een woon keet te mogen bouwen of 'n ligplaats voor een woonschip. Hiervoor werd echter geen gelegenheid gegeven, in zéér speciale gevallen kreeg een par ticulier vergunning. Het gevolg van deze afwijzing was dat er in de om liggende gemeenten, vooral op Wie- ringen veel woonketen werden ge bouwd. De gemeenten die met veel werkloosheid te kampen hadden en door de Zuiderzee-werken hun kans zagen om er van verlost te worden, hadden er grootste belang er bij dat ook de gezinnen van deze werkloze arbeiders vertrokken. En zo is het ge beurd dat voor rekening van een ge meentebestuur uit een andere provin cie barakken werden gebouwd aan de Poelweg op de Haukes. Men heeft daar later een stokje voor gestoken. Het gaf eensdeels soms aanleiding tot ongewenste woningtoestanden en an derzijds moeilijkheden voor de betrok ken gemeenten waar de arbeiders zich vestigden. Op straffe van ontslag werd de ai-beiders verboden hun ge zinnen over te brengen, tenzij men zich kon vestigen in een normale wo ning. Doch toen was het al te laat natuurlijk. Wiex-ingen was reeds op- geknapt met een wonderlijk allegaar tje van nood-bouwsels. Het „normale onderdak" werd gevonden in oude boerenhuizen, waar Wieringen zo rijk aan was, waar soms drie gezinnen bij Uitbreiding busdiensten Indien er voldoende mate riaal vrij komt, zal, ingaan de Zaterdag 4 October de NACO 'n belangrijke dienst regeling voor de autobussen gaan uitvoeren, die voor de Wieringermeer van groot be lang is. Er wordt een uurdienst inge legd vanuit Middenmeer, via Medemblik, Hoorn, Purmer- end. Er komt een uurdienst Middenmeer, Slootdorp, Wie- ringerwerf, kop Afsluitdijk (Zurich). Vanaf Zurich naar Leeuwarden en vermoedelijk ook naar Heerenveen een twee uurdienst. Bovendien komt er een uurdienst van af Middenmeer, Slootdorp, Wieringerwerf in de richting Alkmaar. elkander inwoonden, met alle geva ren van dien. De brandspuit van Hip- polytushoef heeft veie malen dienst moeten doen, doch kwam meestal te laat. Maar dit komt niet alleen op Wieringen voor. (wordt vervolgd). (Nadx-uk vex-boden). Wonsngbcuwperikelen gaven stof tot praten Vrijdagmiddag kwam de raad der gemeente Wieringermeer in vergade ring bijeen. Voox-zitter was de heer G. G. Loggers. Secretaris de heer A N Nap. Afwezig zonder kennisgeving de heer G. Horst. Na de gebruikelijke opening, volgde vaststelling der notulen. Bij de inge komen stukken vraagt de heer' G. Stoel het woord naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van zijn vragen door B en W. betreffende de woningbouw. De heer Stoel is te leurgesteld over hetgeen B. en W. heb ben medegedeeld. Er is indertijd bij de kwestie van de 10 of 20 cm gezegd dat de trappen en andere materialen reeds vooruit gemaakt waren en dat een vlotte bouw van de woningen niet mogelijk zou zijn als de raad goed keuring aan de plannen zou opschot en Wanneer spr. naar Wervershoof z':et dan komen daar de woningen wel klaar. De heer de Bruyne heeft het ant woord van B. en W. ook niet bevre digd Spr. wijst er op dat het z.g. regie-werk geen arbeiders trekt. Het is bewezen, dat werken, die open baar aanbesteed worden, meestal vol doende van arbeidskrachten zijn voor zien. Men had direct na de winter de woningen in Slootdorp moeten aan besteden. Er waren toen voldoende arbeidskrachten in de polder. Spr is er van overtuigd dat het met de wo ningbouw andei-s had gekund. Spr wil B. en W. niet de schuld geven. doch zij hebben zich wel teveel ach ter het Bouwbureau verscholt.x. Dhr. Addens zegt: we zijn nu lang zamerhand wel tot de overtuiging gekomen, dat we bekocht zijn. De voorzitter antwoordt dat er geen nieuwe gezichtspunten door de raad naar voren zijn gebracht. De heer de Bruyne verzoekt de voorzitter om de zienswijze t.a.z. van de gang van zaken aan het Bouw bureau ter kennis te brengen. De voorzitter heeft hiei'tegen geen bezwaar. De heer Stoel zegt dat in het Bouw bux-eau toch verschillende mensen uit de Wieringex-meer zitten. Hebben die dan nog nooit hun stem laten horen? Of is het misschien de Dii-ecteur®uit- voerder-aannemer, die de lakens uit deelt? De vooi-z. zegt, dat een besluit een besluit is, ook al wordt het wel eens niet met algemene stemmen aangeno men. De besprekingen over dit punt wor den gesloten. Een verzoek van de Oudercomm. te Wieringerwerf over het vei-voer van schoolkinderen wordt in handen van B. en W. gesteld. Hierop heeft de loting plaats voor de drie begrotingscommissies. Ingevolge het voorstel van B. en W. wordt de woningcommissie in haar ge heel voor het tijdvak 1 Oct. 1947—1 Oct. 1948 herbenoemd. Tot leden van de commissie tot het nazien der rekening 1946 worden be noemd de heren B. v, d. Molen G. Horst en S. Bx-eebaart. Het gemeentepex-soneel ontvangt een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1