herrijzend Wieringermeerland In Wieringerwerf zal veel zwart gebouwd worden 3e Jaargang no. 28 8 November 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tui. 206. Kenaetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeei-bevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Na de openbare raadsvergadering van j.1. Vrijdag was er een informa- torische bijeenkomst voor raad en pers belegd door de burgemeester, waarin Prof. Wieger Bruin één en ander zou vertellen over de uitbrei dingsplannen die hij in opdracht voor de gemeente heeft vervaardigd. De burgemeester zette, alvorens hij het woord verleende aan Prof. Bruin, in het kort uiteen waarvoor uitbreidingsplannen dienen. Een uit breidingsplan voor een gemeente of voor een gemeente of voor een com plex van dorpen als in de Wi'erin- germeer, geeft voor een reeks van jaren (minstens tien) de te volgen bebouwing aan, waardoor wordt voorkomen dat men b.v. fabrieken midden tussen woningen gaat bouwen In de Wieringermeer die uit het niet is gekomen heeft men van stonde af aan een zekere planmatigheid in de bebouwing kunnen betrachten. Echter voor de gemeente Wieringer meer was ook een uitbreidingsplan noodzakelijk en in 1941 waren er dan ook inderdaad uitbreidingsplannen, die in 1943 of 1941 niet verder geko men zijn dan Ged. Staten. Daarna kwam de ramp van 17 April 1945. Er moesten nieuwe plannen worden gemaakt. Er is toen spx'ake geweest van één dorp, 3 of 4 dorpen, totdat tenslotte werd besloten om op de funderingen de dorpen weer op te bouwen. Hierna verkreeg Prof. Bruin het woord voor zijn toelichtend woord op de door hem vervaardigde plan nen, waarvan hij de tekeningen bij zich had. Prof. Bruin gaf aan op de tekenin gen dat men bij deze plannen een splitsing moet,maken tussen de be staande bebouwing en hetgeen als uitbreidingsplan is bedoeld. Spr. stond dan allereerst stil bij het Vermoedelijke te bereiken zieletal van de dorpen. De geleerden zijn het er blijkbaar nog niet helemaal over eens althans Prof. Bruin verzocht de pers deze cijfers nog maar niet te publiceren. Voor Wieringerwerf is echter het grootste aantal weggelegd aangezien daar bijna alle openbare diensten, de tehuizen voor ouden van dagen zullen komen en ook het grootste aantal middenstanders zich wel zal vestigen. Het grootste hotel zal er komen en de bijkantoren der grote banken. Het vierde dorp zal er vermoedelijk niet komen, maar het ligt wel in. de bedoeling om in de buurt van Wie ringerwerf enige gehuchten te stich ten. Vervolgens bepaald Prof. Bruin zich tot ieder dorp appart. Over Slootdorp valt weinig te zeggen al dus de Prof. De oude bebouwing wordt vrijwel gehandhaafd, er zul len echter een aantal landarbeiders woningen bijkomen en vermoedelijk zal men in verre toekomst er niet aan kunnen ontkomen dat uitbrei ding gezocht móet worden door het bedrijf van de heer Slagter in de be bouwing op te nemen Veel mogelijkheden biedt Sloot- dorp niet. (Wij hopen dat de bewo ners er anders over denken. Red.) De volgende tekening die Prof. Bruin liet zien was die van Midden- meer, deze tekening was al een heel stuk groter. Middenmeer het econo misch centrum van de polder aldus Prof. Bruin is van heel andere opzet. Dit dorp heeft zich reeds langs de natuurlijke weg- ontwikkeld tot een behoorlijke omvang. Een flinke wijk van landarbeiderswoningen in een ruime bebouwing zullen de nieuwe entree va.n het dorp gaan vormen in de toekomst. Ook hier is de oude be bouwing zoveel mogelijk gehandhaafd Het nieuw te bouwen kerkgebouw van de Geref. Kerk komt op een zeer mooie plaats in het dorp te staan. Bij wijze van overgang zullen ook enkele stukken grond gereserveerd worden voor woningen voor ouden van dagen z.g.n. middenstandswonin gen waar renteniers in kunnen wo nen. In de landarbeiderswijken zul len ook enige buurtwinkels zich kun nen vestigen. Sigarenwinkels en der gelijke zaakjes. Dit geldt trouwens voor alle drie de dorpen. Verder is er een sportterrein ge projecteerd te Middenmeer voor de landelijke ruitersport en tentoonstel lingen. Prof. Bruin is blijkbaar ge schrokken van de vele industrie die reeds te Middenmeer is gevestigd, al thans hij opperde het denkbeeld dat hieraan nog een ruime uitbreiding kan worden gegeven, door het vele terrein wat hiervoor nog beschikbaar is, vooral wanneer de sluis in de Wie- ringerwerfvaart nog eens gemaakt zal worden. De notaris, als die zich nog eens komt vestigen in de Wie ringermeer, heeft Prof. Bruin zich te Middenmeer gedacht. Zijn woning zal dan komen te staan op het gedeelte van de Brugstraat waar Dr. Hoog kamer woont. Verder zal er nog een bankgebouw komen tegenover het beursgebouw. Het bosje nabij Mid denmeer zal gehandhaafd worden 'n Gedeelte zal worden uitgespaard voor 'n service station voor olie en ben zine en wat verder de behoeften voor automobilisten kunnen zijn. Last not least Wieringerwerf. Hier over had Prof. Bruin heel veel te ver tellen. Op de kaart waren verschil lende grote en kleine zwarte figuur tjes te zien. Dit zijn allemaal gepro jecteerde openbare gebouwen, ja in Wieringerwerf zal veel zwart ge bouwd worden, zegt Prof. Bruin. Waarmee wé meteen een verklaring gegeven hebben voor de min of meer alai'merende kop boven dit vei'slag. Wieringex-werf krijgt ook een be hoorlijke uitbreiding voor wat betreft landai'beiderswoningen. Plet raadhuis komt daar weer, maar zal niet op de oude fundamenten herbouwd wor den. Er is een heel andere plaats voor uitgezocht. Maliebaan en Voorhout noemt Prof. Bruixx deze nieuwe wijk in Wieringex-werf, vrij naar Haagse opvattingen. Gedacht wordt om er ook 'n Poldei'huis te bouwen. Het Polderbestuur zal op de duur over een eigen gebouw moeten beschik ken aldus de Prof. Verder zullen er komen een tehuis voor ouden van dagen, voor R.K. en voor Protestan ten. De^ U.L.O. school de scholen voor Landbouwliuishoudondexwijs en Landbouwonderwijs. Er zijn flinke stukken gx-ond geresexweerd voor bij kantoren van banken, eigenlijk is er een hele straat voor beschikbaar, zo iets als een Wallstreet. Het eigenlij ke Industrie-terrein ligt buiten het dorp, hé hoe Haags, een klein ge deelte in het dorp voor kleine bedrij ven. Wieringerwerf krijgt zeer veel be bossing. Aan de rand van het doxp zijn maar liefst drie sportvelden ge projecteerd. Een terrein voor paar densport en tentoonstellingen. Een der sportvelden wordt een wedstrijd- veld voor grote sportgebeurtenissen. Hup Flevo, zie dat jullie 3e klas K. N.V.B, wordt. Dit sportterrein krijgt tribunes, een ruime pax-keei'gelegen- heid enz. Verder zal Wieringerwerf als hoofdplaats op de duur ook een bad- en zweminrichting moeten heb ben zegt Prof. Bruin. Ook deze gele genheid is op het uitbx-eidingsplan getekend. De Raadhuisstraat vindt Prof. Bruin lelijk, hij is de enigste niet die dit heeft opgemerkt. Er zal een an- dex*e indeling plaats hebben van de bebouwing, hoe, dat hebben we niet goed begrepen, doch we hopen alleen maar dat het inderdaad mooier zal worden. De Stex-nstraat is nog even terloops genoemd, dit wordt een be langrijke straat omdat deze uitloopt op de Maliebaan en het Voox-hout zo als Prof. Bruin de nieuwe wijk noem de, vandaar dat men die dubbele wo ningen daar gebouwd heeft. Vindt U die wel mooi professor? Aan het slot van zijn bespreking over de toekomst van Wieringerwerf deed Px-of. Bruin een onthulling, die de Middenmeei'ders wel de stuipen op het lijf zal doen jagen. Prof. Bruin had namelijk nog enige kale plekjes over op de kaart van Wieringerwex-f. Deze plekjes heeft hij gevuld met een tuinbouwveiling en het beux-sgebouw. Volgens Prof. Bruin, of volgens degenen die hem hebben geadviseerd; zal de beux-s op de duur ook wel naar Wieringerwerf verplaatst worden. Dit behoeft niet geforceerd te worden zegt de profes sor er geruststellend achteraan. Vexwolgens komt er het grootste hotel. De NACO zal er een grote ga rage bouwen, kortom Wieringerwei'f Aan onze lezers Wederom zijn wij genoodzaakt wegens overvloed aan copie onze wekelijkse schets te laten vervallen. Red. zal hoofdplaats woi-den, het zal een centrum worden voor de poldex'bewo- ners, men zal er kunnen winkelen als nergens anders. Het komt aan de Rijksweg te liggen en krijgt hier twee toegangswegen op. (Voorzover wij de uitbreidings plannen hebben kunnen bekijken zijn ze van opzet heel mooi. Het afvloei en van de bebouwing in het land schap is heel goed gevonden. De toe lichting die Prof. Bruin er bij gaf kon ons mixxder bekox-en al was er ten aanzien van verschillende der ge projecteerde objecten een ironische toon in te beluisteren. Als wij het wel hebben zulleix er door de Staat nog wel een aantal woningen in de polder gebouwd wor den. Echter veel van wat er op de tekeningen van Prof. Bruin is gepro- jecteex-d zal uit het particuliere ini tiatief geboren moeten worden. En van dit pax-ticulier initiatief zal het grotendeels afhangen hoe of in de toekomst de dorpen er uit zullen zien. Een sprekend voorbeeld is hiervan Middenmeer wat zich volkomen na tuurlijk heeft'ontwikkeld en dit door zijn ligging dan ook kon doen. Door de Wieringermeerdirectie werd indertijd de vestiging op Wie ringerwerf geanimeerd door a.s. pol derbewoners er op te wijzen dat dit dorp hoofddorp zou worden, dat het raadhuis en het domeinkantoor er zou komen. Thans laat men Prof. Bruin zeggen dat in de toekomst ook de beurs er wel zal moeten komen. Indien men van overheidswege Wie ringerwerf met allerlei openbare ge bouwen vol wil stoppen dan hebben wij er vx-ede mee. Men zal echter de natuurlijke groei, zoals deze zich uit de bevolking zelf ontwikkeld niet tegen kunnen en mogen houden. Met uitlatingen zoals Prof. Bruin deed is de Wieringex-meer niet gebaat. Te huizen voor ouden van dagen als deze er eens zullen komen, zijn par ticuliere instellingen, een bad- en zweminrichting zal er vermoedelijk wel nimmer van gemeentewege ko men, hoogstens zal men op subsidie mogen rekenen, bankgebouwen zullen er alleen komen van particulieren, veilingen idem. Al deze objecten waarvoor reeds grond is geresexweerd zullen toch alleen tot stand kunnen komen in volledige overeenstemming met de betrokken instellingen of per sonen. Het is echter zo met uitbreidings- plannexi, zij moeten er zijn en het is als x-ichtlijn ook van groot belang voor een gemeente. De toekomst zal leren wat er van verwezenlijkt kan worden. Voorlopig hopen we maar op herbouw van hetgeen eens was. De uitbreiding ontwikkeld zich dan van zelf wel. Red.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1