herrijzend W ierinqermeerland vruchtbaar land Holl. Mij. van Landbouw 3e Jaargang no. 29 15 Nov. 1947 Redactie •en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tcl. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Van XIX tot (v.V.) Er behoorde, zö omstreeks 1931-1932 enige moed toe om naar de Wieringei'meer te trekken. O zeker, er is al meermalen op gewezen, dat de schrikbarende werkloosheid in ons lapd en de onzekere bedrijfsuitkom- sten in het landbouwbedrijfop het oude land, de mensen geen andere keus overliet, om zich door middel van kolonisatie weer een toekomst te verwerfen. Voor velen was het ben grote stap om zich te gaan vestigen in Noordholland, in een polder waar iedere beschutting totaal ontbrak, waar men zich op alle mogelijke en onmogelijke tegenslagen moest voorbe reiden. In die allereerste woningen te Siootdorp zal menig traan gelaten zijn. Het was alles zo vreemd. Die eerste woningen daar aan de Slootweg het waren deftige woningen, oud, en ouderwets ingericht. Het niet aanwe zig zijn van bedsteden in de wonin gen, noodzaakte vele families tot het opslaan van kermisbedden, omdat men geen ledikanten bezat. Het aanschaf fen hiervan kon pas over enige tijd geschieden, als men had overgespaard! Door de directie werd een maat schappelijk werkster, Mej. Olsder, aan gesteld. Zij had tot taak de vrouwen over verschillende zaken voor te lich ten. De woningen waren van het mo derne comfort voorzien er was wa terleiding en electrisch licht, het vuil nis werd opgehaald. Allemaal zaken die vrij eenvoudig leken, doch die in die allereerste tijd veel aanleiding gaven tot moeilijkheden. Vele vrou wen waren met geen mogelijkheid te bewegen om de was met leidingwa ter te doen. Met regenwater had je veel minder zeep nodig. Electrisch'e stroom, voor verlichting, koken, strijken en stofzuigen, het wa ren allemaal prachtige zaken, maar onbereikbaar voor de toenmalige ar- beiders-polder-pioniers. Er wel kookdemonstraties gegeven van wege de overheid en mej. Olsder be ijverde zich dapper met deze voorlich ting. maar men had eenvoudig geen geld om de apparaten te kopen, ja een groot deel van de arbeiders was 'eenvoudigweg niet eens aangesloten voor licht. Het was te duur. Men red- de zich met een petroleumlamp. Ja, daar in die eerste woningen te Siootdorp heeft zich heel wat afge speeld. Daar werden de eerste gods dienstoefeningen in gehouden door Pastoor Braak en Ds. Finkensieper. Daar in de woningen aan de Sloot- ~weg werd ook het eerste onderwijs gegeven aan de schaarse Wieringer- meerjeugd. Mej. van Harlingen heeft daar op dit gebied pioniersarbeid ver richt. Zij is de enigste onderwijs kracht van de „oude garde die na de ramp ook de polder trouw is geble ven. Mej. van Harlingen mag men dan ook wel beschouwen als de nes tor van ons onderwijscorps in de pol der. Het ging er natuurlijk erg gemoede lijk toe in die dagen. Men zag de pas toor met dominee op klompen of laar zen door het dorp in aanleg wande len. Het eerste Domeinkantoor stono ook op de Slootweg. De laatste wo ning aldaar was het domein van de heer IJ. M. de Jong, de heren Hars hagen, van Rossum, Suykerbuyk, No- back, 'enz. zwermden vandaar uit de polder in. Pas jaren later werd het foei-lelijke bouwwerk aan de Wester- terpweg gebouwd, voor huisvesting van deze dienst, terwijl men na het vertrek van domeinen naar W.werf dit,gebouw omgetoverd heeft tot een aantal woningen die een aanfluiting zijn voor de Wieringermeer. Doch dit dan terloops. 5 September 1931 werden de eerste 10 dubbele woningen aan de Sloot weg betrokken en op 1 Nov. d.a.v. werd het noodschooltje van Mej. van Harlingen in een van deze woningen geopend. De opbouw van Siootdorp vorderde in een snel tempo, doch on derwijl zat men op andere plaatsen in de polder ook niet stil. Er waren reeds verschillende ontginnings-boer- derijen gereed gekomen alsmede de dubbele arbeiderswoningen daarbij. Nabij Sluis III (Middenmeer) waren 102 woningen in aanbouw. Deze voort schrijdende kolonisatie hield natuur lijk in dat op allerlei gebied maatre gelen genomen moesten worden in het belang van de a.s. bewoners van deze nieuwe gemeenschap. De Wieringermeer hoorde gemeen telijk tot verschillende gemeenten aan de rand. Gemeente-politie voor de pol der was er dus nog niet, zodat men de functie van bewaker-onbezoldigd- rijksveldwachter, schiep. Voor de geneeskundige verzorging kwam naar de polder Dr. A. P. Hoog kamer, di'è zijn werkkring bij de Zui derzeewerken te Kornwerderzand be ëindigde, terwijl tegelijk ongeveer met de komst van Dr. Hoogkamer ook een verpleegster, voor de wijkverple ging zich te Siootdorp vestigde. (Nadruk verboden) (Wordt vervolgd). afd. Wieringermeer Maandagavond kwam bovengenoem de afdeling in hotel SMIT te Midden- meer bijeen. De opkomst der leden was goed te noemen. Aangezien de voorzitter door ban- denpech niet tijdig aanwezig kon zijn, werd de vergadering voorlopig geleid door de heer Addens, die een bijzon der woord van welkom kon toeroepen aan de heer J. de Veer, wnd voed- selcomm. voor Noordholland. De notulen werden voorgelezen door de heer N. R. Doornbos en onveran derd vastgesteld. Naar de afscheidsreceptie van Ir. werden ^Lienesch worden afgevaardigd, de voorzitter en secretaris. Door de heer H. R. Smit wordt een uitvoerige toe lichting gegeven op de wijzigingen voor het contract 1948-1949. De be-< sprekingen hierover dragen nog maar 'een voorlopig karakter. Medegedeeld werd door het bestuur dat men de vergadering bezocht heeft te Schagen waar de heer Biesheuvel heeft gesproken over het pensioen fonds. Een commissie van 6 personen zal worden benoemd voor de regis tratie van alle arbeiders in de land en tuinbouw. Besloten wordt dat het gehele bestuur de algemene vergade ring te Amsterdam zal bijwonen, ter wijl de voorzitter de leden opwekt deze vergadering te bezoeken. Tot lid van de Commissie van Toe zicht voor de Lagere Landbouwschool wordt benoemd de heer G. P. Kiste- maker. Tot leden van de herboren Contact-commissie worden benoemd de heren K. Schenk (akkerb.) en J. Hoogschagen (weidebedr.) Het voorstel van het bestuur om de contributie automatisch via de B. L.- bank te doen overschrijven wordt met algemene stemmen aangenomen. Bij (de bespreking van de agenda van de alg. verg. wordt er door de leden op aangedrongen dat men het voorstel vereenvoudiging van de administratie der sociale lasten, zal^ steunen. Hierna houdt de heer de Veer een inleiding over het onderwerp: Land bouw en Overheid. De heer de Veer geeft allereerst een historisch overzicht van de boeren stand en grijpt hiervoor terug naar de 18e eeuw, om vervolgens te komen op de allereerste Staatsbemoeienis met de landbouw, omstreeks 1890. Uit het Staatstoezicht ontstond toen de landbouwvoorlichting 't landbouwon derwijs. De verzorging van de bodem eiste al meer en meer de aandacht, omdat de groeiende bevolking van Nederland steeds meer voedsel opeis te. Spr. staat dan stil bij de geweldige crisis van 1890, daarna kwam er weer een tijd van schijnwelvaart vooral na de oorlog 1914-1918, gevolgd door de crisis van 1928 en volgende jaren. In 1933 hebben we de landbouwcrisisw'et geving gekregen, waarbij de regering grote bemoeienis kreeg. Dat was reeds de grondslag voor de geleide econo mie. Echter stond de regering toen tegenover een verdeelde boerenstand. Spr. wijst op de Landbouw en Maat schappij. Niettemin zijn toen reeds de grondslagen gelegd voor de Stichting van de Landbouw. Spr. slaat de oorlog over en wijst er dan op dat in het berooide Neder land, tot iedere prijs getracht wordt door de regering om inflatie te voor komen. Defluatie noemt spreker voor ons land positief verkeerd. Vervolgens zegt spreker, dat er naar gestreefd wordt om de bedrijfsgroe pen zelf de uitvoering der regerings maatregelen over te dragen. Op verschillend gebied is reeds ge bleken, dat er verantwoordelijke men sen genoeg zijn bij de landbouw, die hiermede belast kunnen worden. Spr. noemt in dit verband de adviezen die uit de bedrijfsschappen komen over de taxaties. De tuchtrechter hecht zeer veel waarde aan deze adviezen waardoor veel moeilijkheden worden voorkomen. Ook de controle op de be taling van het loon noemt spr. nog in dit verband. Het L.E.I. is eveneens een onder deel van spr. inleiding. Het L.E.I. is geen onverdeeld succes, maar er kun nen veel verbeteringen worden aange bracht en spr. staat op het standpunt dat 'er voor de boerenstand geen be tere basis is dan de berekeningen van het L.E.I. Het is nu zo, dat onze prij zen liggen beneden het wereld-niveau, doch men moet er maar aan terug denken toen dit andersom was. Veel studie-materiaal voor deze zaak is no dig en wij zullen de knapste mensen hiervoor moeten kunnen benoemen. Daarvoor is in de allereerste plaats nodig een krachtige organisatié. Ken nis van zaken is een eerste vereiste, ook van de nevenbe drijven. Na de lezing van de heer de Veer ontspon zich een prettig debat, waar bij vooral een vergelijking met de in dustrie tot uiting kwam. Uit het ant woord van de heer de Veer bleek, dat hoe' ongunstig de verhoudingen dan ook lijken te leggen, Industrie-Land- bouw, men deze conclusie mag mak'en dat de minister van Landbouw ge slaagd is en de anderen niet. De heer de Veer deed nog een be roep op de boeren hem geen moeilijk heden met de stro-levering te veroor zaken. Hij zal het kwantum stro moe ten hebben om de diverse verplich tingen na te komen. Bij de rondvraag kwam de kwestie der noodwoningen, althans de ver goeding die kan worden aangevraagd door de eigen-bouwers. Men was al gemeen van oordeel dat de vermo gens-positie hierbij niets terzake deed. Men zal trachten deze kwestie langs organisatorische weg op te lossen, waarbij voeling zal worden gehouden met de middenstand. Hierna volgde sluiting. DIRECTRICE LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL Tot directrice van de landbouw- huishoudschool is benoemd mej. Re- deker, te Hardenb'erg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1