Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Ingezonden stukken in de Wieringermeer disti ws Voor het tijdvak van 16 t.m. 29 No vember 1947 geeft elk der onderstaan de bonnen recht op het kopen van; BONKAARTEN KA, KB, KC 711 SERIE R R-04 diversen 500 gram suiker, bo terhamstrooisel of 1000 g jam. stroop enz. of 500 g versnaperingen R-05 diversen 225 g huishoudzeep of 18Q g toiletzeep. BONKAARTEN KD, KE 711 SERIE R R-ll, R-12 diversen 250 g suiker, bo terhamstrooisel of 500 g jam stroop enz, of 250 g versnaperin gen. R-13 diversen 450 g huishoudzeep of 360 g toiletzeep R-16 reserve 500 g bloem of zelf rijzend bakmeel of kindermeel (al le soorten) of kinderbiscuits. BONKAARTEN MA, MD, M1I 712 bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken (serie r.) R-21 suiker 250 g suiker, boterham strooisel of 500 g jam, stroop, enz of 250 g versnaperingen TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN enz. QA, QB, QC 711 R-01, R-02 tabak 1 rantsoen cigaret- ten of kerftabak R-03 tabak 2 rantsoenen cigaretten of kerftabak R-01 versnaperingen 200 g versnape ringen of 200 g suiker, boterham strooisel, enz. of 400 g jam, stroop enz. R-03 versnaperingen 100 g versna peringen of 100 g suiker, boter hamstrooisel, enz. of 200 g jam, stroop enz. De reeds aangewezen bon R-03 vlees voor 100 g vlees is geldig t.m. 22 No vember. Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrijdag 14 November worden gebruikt. De niet aangewezen bonnen van serie Q kunnen worden vernietigd. FILMAVOND VOOR DE KAMP ARBEIDERS In het arbeiderskamp aan de Terp werd Dinsdagavond een filmavond ge houden. Behalve enige goede voor films werd vertoond de film: „Rome open stad" Deze film gaf een beeld van het ondergrondse verzet in Italië en waaruit bleek dat oo.k een groot deel van het Italiaanse volk het niet eens was met de politiek van dë dic tator en zijn vriend Hitier. Het was een goede ontspannings avond. SINTERKLAASVIERING IN HET KAMP De arbeiders van het kamp de Terp hebben besloten om op Donderdag 4 Dec. a.s. gezamenlijk een Sinterklaas viering in elkander te zetten. Uit het midden der arbeiders werd een commissie gevormd die een en ander zal voorbereiden. FRIESE AVOND Op Dinsdag 25 Nov. a.s. zal er te Middenmeer een Friese avond wor den gehouden. Het bekende gezel schap Detman de Vries zal een tafe- relenspel opvoeren -Simmerwille- (Zomervreugde) Gezien de succesvolle avonden die de Friezen in de Meer steeds hebben gegeven, mogerr wij aannemen dat er ook thans weer een goede avond voor de deur staat en dat vele Friezen ook van buiten de Polder naar Midden- meer zullen komen. MEDEDELING No. 346 AARDAPPELZEEFTRANSPORTEUR Naar aanleiding van een ingekomen vraag betreffende bovenvermeld werktuig op de werktuigencommissie, werden hieromtrent enige inlichtin gen elders ingewonnen; aan het te rugontvangen schrijven van het Rijks- landbouw-consulentschap Drenthe is het volgende ontleend: Door het bestuur van de vereni ging voor bedrijfsvoorlichting Assen Zeyerveld e.o. werd in samenwerking met de werktuigencommissie van de Stichting van de Landbouw, Ge west Drente en de Rijkslandbouw- voorlichtingsdienst een demonstratie georganiseerd met een aardappelzeef- transporteur naar een ontwerp van de heer J. C. •Begeman te Wilder- vank welke machine is gebouwd door de heer B. Hoving, Drouwener- straat 12 te Stadskanaal. De aardappelteelt, welke in de veenkoloniën en op verschillende an dere plaatsen een uiterst belangrijke plaats inneemt, vraagt veel arbeid, niet alleen bij de verzorging en het rooien, doch ook bij de aflevering. De heer Begeman heeft nu een machine ontworpen met- het doel de aardappelen voldoend schoon te leve ren in een schip of op een wagen "met minder arbeid. De Bouw. Op een wagentje van buisconstruc tie welke voorzien is van vier kleine slingerwielen is in een schuin op waartse richting gemohteerd een hou ten raam van ong. 5 m. lengte. Aan elk eind van dit raam is een houten rol bevestigd, terwijl aan de zijkanten op regelmatige afstanden kleine rol letjes zitten. Over deze rollen loopt een band zondev eind van gaas van bijzondere constructie, waarop op re gelmatige afstanden houten richeltjes zijn bevestigd. Aan het ondereind zijn op het raam opstaande randen aangebracht waarin de aardappelen worden ge schept welke dan door de gazen band met houten richeltjes worden om- hooggebracht. Aan het boveneind van het raam is in schuin benedenwaartse richting een houten zeef bevestigd welke op gemakkelijke wijze in verschillende hoogten kan worden versteld. Hier over rollen de aardappelen in de wa gen terwijl, als ze in een schip moe ten, er nog een tweede zeef bij wordt aangekoppeld. Het geheel is draai baar op het wagentje bevestigd en op gemakkelijke wijze kan de trans porteur in een vlakke stand worden gedraaid. Beoordeling De aardappelen (Voran) waarmee de machine werd gedemonstreerd zaten nog in de kuil zoals ze de vo rige herfst waren gerooid. Zoals be grijpelijk waren ze vrij erg gekiemd en zaten dan ook tamelijk vast. Ook bevatten ze nogal vrij wat zand, dit was echter wel droog. De omstan digheden waarin de aardappelen ver keerden waren dan ook niet normaal en kon als ongunstig worden be schouwd. J De capaciteit van de machine is voldoende. Het bleek dat vier schep pers niet zo vlug- konden scheppen of de machine kon de aardappelen nog wel verwerken. Ook kwamen de aardappelen voldoende schoon op de wagen. Het verplaatsen van de ma chine is bijna even gemakkelijk als van een gewone aardappelzeef. Als de aardappelen van de trans porteur op de zeef kwamen was het zand nog niet geheel verwijderd, misschien mede doordat de aardap pelen'onder ongunstige omstandighe den verkeerden. Het nog aanwezige zand ging dan echter wel door de zeef, zodat de aardappelen voldoende schoon op de wagen kwamen. Bij aflevering in het schip kon dit echter een bezwaar zijn doordat er dan een gedeelte van het zand in de wijk terecht komt. Ook bij de aflevering op de wa gen of een auto is dit een bezwaar. Wordt de zeef boven een wagen of auto geplaatst, dan is er ook kans dat er nog wat zand door dat gedeel te van de zeef gaat wat zich boven de wagen bevindt en zodoende weer tussen de aardappelen terecht komt. Wordt de zeef op de rand van de wa gen geplaatst dan zal er geen zand tussen de aardappelen komen maar dan geeft dat moeilijkheden om de wagen regelmatig af te laden. Het beste is daarom dat het zand zo vroeg mogelijk geheel op de trans porteur wordt verwijderd. Dat zal misschien kunnen worden bevorderd door de richeltjes op de gazen band iets lager te maken. De aardappelen zullen dan iets meer terugrollen wat het zeven zal bevorderen. Hoewel de capaciteit wat kleiner zal worden, zal deze dan ook nog wel voldoende zijn. De ruimte waarin de aardap pelen worden geschept is niet vol doende groot. Door deze iets te ver groten vallen er minder .aardappelen voorbij, wat vlugger werken bevor derd. Een motor van 2 pk bleek ruim voldoende te zijn en daar deze mo- tor gemakkelijk verplaatst kan wor den kan deze ook voor de aandrij ving van een sorteermachine gebruikt worden. Hoewel aan de machine nog enige kleine verbeteringen als boven omschreven kunnen worden aange bracht, belooft zij een goede werking. Tot zover het verslag. In een bege leidend schrijven wordt de veronder stelling geuit, dat deze transporteur voor pootgoed te gebruiken zou zijn, gezien het feit dat zeefbodem en transporteur geen schuddende bewe ging maken. Tevens wordt hier de wenselijk heid naar voren gebracht eerst de aardappelen een schudrooster te la ten passeren alvorens ze via de trans porteur worden opgevoerd. Het zal echter noodzakelijk zijn, de inschephoogte laag te houden wat de bediening zeer vergemakkelijkt. Bij de machine van Begeman is de ze hoogte ong. 65 cm. Materialenpo- sitie is ook hier oorzaak, dat nog niet uit voorraad kan worden geleverd. Namens de commissie, E. Oosterhoff. LEDEN VAN DE BEURS DENKT OM DE CONTROLE Het beursbestuur heeft besloten om weer controle te gaan invoeren, op de beurs. Leden en donateurs worden hierbij gewaarschuwd dat zij hun lid maatschapskaart bij zich moeten heb ben, aangezien als dit niet het geval is zij de ge^wone entree hebben te vol doen. Mijnheer de Redacteur! Mogen wij zo vrij zijn om enige plaatsruimte te vragen in Uw blad naar aanleiding van het jongste raads verslag? Bij voorbaat onze dank voor de plaatsing. Naar aanleiding van de door de heren Addens en Zoodsma gestelde vragen betreffende de verbouw van de Noodschool te Slootdorp en het antwoord daarop van de voorzitter, dat er geen bijzondere redenen waren waarom dit werk niet aan één der ingezeten aannemers van de Wie- ringermeer werd opgedragen, doch dat de aanbiedingen van deze aanne mers niet in aanmerking kwamen, de len wij het volgende mede: Dat er van de gevestigde aannemers in de Wieringermeer geen enkele is die een uitnodiging heeft ont vangen om van dit werk offerte te maken en er dan ook geen enkele is van hen die een aanbieding heeft gedaan die om een of andere reden niet in aanmerking kon komen De gezamelijke aannemers uit de Wieringermeer (Bij nadere informatie is gebleken dat inderdaad voor het timmerwerK geen enkele aannemer in de Wierin germeer in de gelegenheid is gesteld op dit werk in te schrijven Ook voor het schilderwerk is dit het geval ge weest, hoewel hiervoor nog schilders bazen zijn uitgenodigd die momen teel werj< in dë Wieringermeer ma ken Voor het eleciriciteitswerk zijn de heren M. Geertsma en G. A. Struik als polderbewoners uitgenodigd, die echter te hoog waren met hun inschrij ving. Het betrof een onderhandse aan besteding welke door Ged. Staten was goedgekeurd. Ondanks dat men zich heeft laten leiden door de idee dat de aannemers in de polder over laden zijn met werk had het o.i. van belang geweest voor de goede ver houdingen dat men ook de aannemers uit de Wieringermeer in de gelegen heid had gestéld in te schrijven. Red.) NOGMAALS DE BRANDWEER Van de hëer S. Wolters ontvingen wij een ingezonden stuk betreffende de brandweer. Wij hebben dit stuk be langrijk moeten bekorten aangezien de heer Wolters veel naar voren haalt wat reeds gezegd is. Wij volstaan dus met het voornaam ste uit zijn schrijven, wat hier op neer komt dat hij het niet eens is met de heer Roozendaal om alle brandweer lieden maar met of zonder dank naar huis te sturen en het materiaal te verkopen. Hij beaamt de bewering dat op een enkele uitzondering na, de brandweer nimmer in de gelegen heid is geweest te voorkomen dat 'n gebouw geheel is afgebrand, wat zijn oorzaak vindt in de vele tijd die met het uitrukken naar de brand is ge moeid, mede door de grote afstanden De heer Wolters betreurd het dat na de demonstratie-wedstrijd te Schagen niet is doorgeoefend om de verschil lende systemen van brandblussing te leren Verschillende malen is door de brandweermannen volgens de heer W aan de leiding het misnoegen hier over kenbaar gemaakt. De heer Wolters hoopt vervolgens dat de nieuwe hoofd-brandmeester 't zal mogen gelukken om het brand weercorps dusdanig op een peil te brengen, dat zij voor haar taak bere kend is. S. Wolters, tijd. Kolhorn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 3