herrijzend W iering er meer land vruchtbaar land Jaarvergadering Coöp. Aankoopver. „Wieringermeer" 3e Jaargang No. 30 22 Nov. 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedcxj*p B 58 Tel. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland R.edacteur: Th. J. van Vegten Van XX tot (v.V.) „Door beëndiging van de 'ont- wateringswerken moeten noodwendig een gro'ot aantal arbeiders wor'den ontslagen. Het kan niet worden ver wacht, dat deze arbeiders in de land en tuinbouwbedrijven op het oude land wederom werk zullen vinden. Teneinde een aantal van deze mensen die anders zouden zijn aangewezen op de werklozensteun, aan het werk te kunnen houden, wordt overwogen de randkavels, welke dit najaar moeten worden ingezaaid, niet te ploegen, doch te spitten onder werkverschaf- fingsvoorwaarden". Aldus lezen we in een. verslag medio 1932. Dit tékende wel overduidelijk de toestand waarin ons land zich in die tijd bevond cn onder welke omstandigheden de WTie- ringermeer in cultuur werd gebracht. Ongeveer 2000 arbeiders werden in Juli 1932 naar huis gezonden, waar van er 550 definitief werden ontsla gen, de rest zou in afwachting van de besprekingen in Den Haag, weer opgeroepen kunnen worden voor het spitwerk op de randkavels. Van de ze 200.0, mensen kwamen er il74 uit Noordholland, wat maar ten dele juist is, omdat de meeste dezer mensen die oorspronkelijk uit andere provinciën kwamen zich in de loop der jaren in de randgemeenten van de polder had den gevestigd in verband met de Zuiderzeewerken. Schrikbar^vl was de werkloosheid in die dagen o.a. op Wieringën, Bar- singerhorn (Kolhorn), Medemblik, enz. De gemeentebesturen werden, voor grote moeilijkheden geplaatst. Intussen kwamen er meerdere wo ningen te Slootdorp gereed en werden deze woningen betrokken door arbei dersgezinnen die tewerk werden g"e- steld bij de Cultuurmaatschappij. De uurlonen van de arbeiders bij de Cultuurmij. waren in die tijd laag. Gemiddeld bewogen deze zich tus sen 35 en 37 cent per uur. Bij de Ontginningsmaatschappijen liepen deze van 50 tot 53 cent en de Grond- mij. betaalde zelfs 53 tot 55 ceht per uur. Doch dit waren de toplonen en hier voor moesten topprestatiesworden verricht en had met landarbeid na tuurlijk niets te maken. Er hadden in die tijd verschillen de officiële gebeurtenissen plaats. Zo werd op 2 April 1932 de eerste steen gelegd voor het Gereformeerd kerkgebouw te Slootdorp. Dr. H. Co- lijn verrichtte deze plechtigheid. H.K.H. Prinses Juliana bezocht op 25 Mei 1932 de polder en stelde de waterleiding te Slootdorp in gebruik terwijl H.K.H. tevens de eerste steen legde voor het N.H. kerkgebouw al- 'daar. Het R.K. kerkje werd op 12 Juli 1932 in gebruik genomen en zo waren er allerlei gebeurtenissen die «op de voortschrijdende incultuurbrenging wezen terwijl in. binnen en buitenland het werk de aandacht trok. Alle drie de kerkgebouwen' te Sloot dorp werden in 1932 reeds in gebruik genomen. Er waren vakmensen ge noeg, het werk stagrieerde alleen maar door onwerkbaar weer. Natuurlijk was er in deze nieuwe gemeenschap ook nogal eens wrij ving; het liep ijiet alles op rolletjes. Er zijn verschillende Stakingen ge weest en het was vooral op Wierin- gen waar het grootste contigent ppl- derarbeiders woonde en waar menig protestvergadefing ,-in „Concordia" werd gèhouden.. Ondanks dat men meende van over heidswege de toevoer van werkkrach ten naar de polder in de hand te heb ben, kon men toch niet verhinderen, dat grote groepen zich in de randge- meenten vestigde, terwijl er velen wa ren .blijven hangen na afloop van de werken aan de afsluitdijk. Deze men sen waren echter niet voorbeschikt om in de toekomst tot de kernbe woners der polder gerekend te wor den. £>e kernbevolkingvan de Wie- ringermeer betrok men via de werk loosheidbemiddeling, waai*voor de maatschappelijke werkster Mej. Ols- der het land afreisde. Deze kernbevolking hield min of meer gelijke tred met het gereed ko men der woningen. Zo ook met het te werk stellen van de bedrijfsboeren. Plet Oostelijk gedeelte van de pol der werd voorlopig nog niet grondig in cultuur gebracht waardoor het aan tal bedrijfsleiders in 1932 nog liiet op volle sterkte was. Voor deze baan waren zeer ve&l gegadigden, doch maar weinig waren uitverkoren. Een aantal van deze mensen' vestigde zich in afwachting van misschien nog eens een kans te hebban alvast in de rand^ .gemeenten. Soms lukte het, doch meestal was te werkstelling alleen mogelijk als arbeider aan de schop, en verkreeg men op deze wijze gele genheid de aandacht' op zich te doen vestigen. Doch zoals reeds gezegd niet allen waren uitverkoren en velen moesten blijvend met ,een functie als adspirapt bedrijfsleider, voorman, tractor-chauf feur, karteerder of iets dergelijks ge noegen nemen. Ook hier zijn de traditionele haken en ogen natuurlijk niet uitgebleven. Het kon ook niet anders. Dë Wierin- gerrneer wejd ambtelijk tot in alle onderdelen geleid. Als werkkrachten had men nodig mensen die gewend waren zich vrij te bewegen. Boeren die wars waren van ambtenarij. Zij werden in een ambtelijk keurslijf ge perst, moesten weekstaten en allerlei andere papieren invullen, die nu een maal onvermijdelijk zijn bij overheids- werk. Er zijn er maar weinigen ge weest die zich echt konden schikken. De rest heeft zich nooit overgegeven. Bleven boeren. Het heeft er daii ook wel eens „gekookt/' in die hoekkamer van het Cultuurgebouw bij de Terp, als- de meningen van de practische boer botste tegen die van theoreti sche landbouwkundig ingenieur. En toch is deze polder een pracht van een leerschool geweest voor de be- drijfsboeren in het algemeen, uitein delijk zijn zij een niet gering onder deel gaan vormen van de kern der polderbevolking. (Nadruk verboden) Wordt vervolgd. (N.B. In de laatste schets is we derom een regel weggevallen, die zeer zinstorend is. Er staat namellijk: Die eerste woningen daar aan de Sloot weg, het waren deftige woningen, oud en ouderwets ingericht. Dit moet na tuurlijk zijn; Die" eerste woningen daar aan de Slootweg, het waren def tige woningen, althans in de ogen van de bewoners. Velen kwamen uit woningen, oud, en ouderwets inge richt. v.V.) Onder voorzitterschap van de heer P. G. Luth werd Vrijdag 14 Nov. de jaarvergadering gehouden van de C. A.V. in hotel „Smit" te Middenmeer. De heer Luth kon aan een flink aantal leden het welkom toeroepen, waarbij in het bijzonder aan Mr. Hen driks van het Centraal Bureau, die- aanwezig was voor het houden van een" inleiding. In grove trekken me moreert de voorzitter het vele wat de- coöperatie in het afgelopen jaar voor éfe leden heeft verricht. Spr. deelt me de dat als gevolg van onjuiste tech nische berekeningen de drogerij is- gaan verzakken. De drogerij zal wor den onderheid, hetgeen vool- rekening", van het Centraal Bureau komt. Het onderheien van het nieuwe pakhuis komt echter voor rekening van de Coöp. Aankoopverenigfng. Door de uitzonderlijk droge zomer# heeft de drogerij weinig- te Boen ge had, zo weinig" zelfs dat de droogca- paciteit nog niet kon woi-den vastge steld. De notulen en het jaarverslag, uit gebracht door de secretaris de heer G. Smid worden onder dankzegging aan de samensteller goedgekeurd. De voornaamste omzetten der C.A. V. waren: Meststoffen 8.842.20Ó kg.; Voorartikelen 34l-700 kg.; Zaaizaden 212.700 kg.; Bestrijdingsmiddelen 55.800 kg. Geldelijk betekent dit een omzet van f 1.669.000.; De omzet aan inl. granen bedroeg 4000 ton. Het filiaal te Wieringen werd op geheven en omgezet in een plaatselij ke coöperatie aldaar genaamd „Ons Belang", hetgeen t<?t stand is geko men door het initiatief van de heer Spikman. De balans en d^ verliet- en winst rekening worden hierop besproken en grotendeels -toegelicht door de direc teur de heer R. Spikman. De cijfers waren alle leden toegezonden, zodat wij ons ontslagen achten deze, tè ver melden. Enige besprekingen volgden hierop doch deze waren alle van on dergeschikt belang. Het rapport van de Raad van Toezicht adviseerde tot goedkeuring, zodat Het bestuur de charge werd verleend. Aan de rapp.orteurs werd dank ge bracht voor hun werk, terwij! direc teur en personeel, eveneens een woord Van dank mochten ontvangen van de voorzitter. De bestuursverkiezing, die hierop volgde, had tot gevolg, dat de aftre dende bestuursleden de heren P. G. Luth, G. Smid, en W. van Zadelh'off met grote meerderheid van qfemmen werden herkozen. In de plaats van ue heer Th. Oostenburg die zich niet hei- kiesbaar stelde werd gekozen de heer W. de Feyter. Aan de heer Oosten- brug werd dank gebracht voor het vele werk wat hij in het belang van de C.A.V.heeft verricht. De heer -Oostenbrug is vanaf de oprichting be stuurslid geweest. Tot lid van de Raad van Toezicèt werd benoemd de heer Tj. Spriensma in de plaats van de heer W. de Fey- .tër, die reglementair niet herkiesbaar is. De voorzitter deelde mede dat door ifet bestuur is aangekocht de wagen makerij van. Mevr. de Boer. Het be stuur is van oordeel, dat men in de toekomst nog over meerdere pak huisruimte moet beschikken. De vergadering was het met deze aankoop eens en verleende dus de machtiging. Hierna kreeg de heer Mr. Hendriks gelegenheid voor het houden van zijn inleiding. De heer Hendriks begon met op te merken dat- het C.B. het een voor recht acht om de coöperatie Wierin germeer tot haar leden te mogen re kenen. Spr. zegt vervolgens dat de landbouw-coöp. zich heeft ontwikkeld in Nederland, waardoor de boeren zich voor een belangrijk deel vrij hebben gemaakt, vooral wat betreft de voedermiddelen en de meststoffen Wat de landbouwwerktuigen betreft hierbij js men nog voor een groot deel afhankelijk van handel en indus trie. Hier zullen nog vele muren doorbroken moeten worden. Ondanks de slechte prijzen van de producten heeft de boer toch nóg een zekere bestaanszekerheid, hetgeen mede komt door de coöperatie. We mogen echter niet op onze lau weren rusten, want stilstand is ach teruitgang. We zijn er echter nog lang niet. Er ligt nog een groot ter-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1