herrijzend W ieringermeerland L vruchtbaar land Excursie naar Suikerfabriek 99Halfweg5 3e Jaargang No. 31 29 Nov. 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Van Zuiderzee XXI tot (v.V.) Er moest natuurlijk ook een middenstand in de Wieringermeer ko men en naar het toen heette was er nogal belangstelling onder de midden standers om zich te gaan vestigen in de polder. Om een stuk grond in erf pacht te krijgen moest men inschrij ven. Op 9 Februari 1932 had zo'n in schrijving plaats. Er waren 23 gega digden .Definitief werden toegewezen: te Slootdorp: Café-restaurant aan J. Klein 1000 m2 tegen 25 ct per m2, voor de som van f 1376; Bakkerij aan C. Koorn 45.0 m2 tegen 15 ct per m2, voor de som van f 400; Zuivel producten aan G. Kistemaker 450 m2 tegen 15 ct per m2, voor de som van f 250; Rijwielzaak aan H. J. Eichner 450 m2 tegen 15 ct per m2, voor de som van f 25; Smederij, reparatie werkplaats, benzinepomp enz. Bataaf- sche Importmij. 1800 m2 tegen 25 ct per m2, voor de som van f 10; te Middenmeer: Café-restaurant J. Klein 1200 m2 tegen 25 ct per m2, voor de som van f 1375; Timmerbedrijf A. C. van Oeveren 400 m2 tegen 15 ct per m2, voor de som van f 132. Er is over deze inschrijving nogal een en ander te doen geweest in die dagen. Het principe om niet met de gronden in de Wieringermeer te la ten speculeren scheen niet van toepas sing te zijn voor de middenstand. De bouwterreinen voor de beide ho tels kwamen in handen van een aan nemer omdat deze toevallig enige guldens hoger inschreef dan een gega digde vakman-hotelhouder. De som die benodigd was voor de inschrij ving moest natuurlijk later verdiscon teert worden in de bouwsom zodat door deze manier van grond uitgeven de vestiging in de polder nodeloos duurder werd gemaakt. Men is later op het laten inschrij ven tegen een bepaalde som terugge komen) doch toen kwam men van de wal in de sloot terecht. Het bleek na melijk dat het gedrang om bouwgrond voor de middenstand helemaal niet zo groot was, zodat men er toe overging om een bepaalde aannemer grote bouwtereinen in optie te geven, die er dan maar zakenpanden op moest bouwen voor vooraf bepaalde bran ches. Ook hiervan kwam in de prac- tij.k niet veel terecht. -De gebouwen kwamen er wel doch de bestemming viel doorgaans anders uit. Het is al tijd een fout geweest van de rege ring dat voor het Middenstandsvraag- stuk in de Wieringermeer geen vast gestelde normen hebben gegolden, zo als deze wel voor de uitgifte der boer derijen waren vastgesteld. Men heeft de directie van de Wieringermeer hier teveel in vrij gelaten. Wij zullen later nog gelegenheid vinden om op de middenstandsproblemen verder te rug te komen. Zoals reeds boven werd vermeld de Wieringermeer directie had een grote mate van vrijheid van hande len gekregen. Wel was de Wieringer meer gemeentelijk ingedeeld bij de randgemeenten, doch dit had alleen voor de bewoners nadelen. Het kon niet uitblijven dat er zo nu en dan wrijving plaats had tussen de bewo ners en de directie. Op 21 Augustus 1932 woonden er in de Wieringer meer reeds 371 vaste bewoners, die zich natuurlijk bewuste pioniers voel den en zich ook een mening hadden gevormd hoe verschillende zaken dér kolonisatie moesten worden aange pakt. Enige vorm van medezegging schap was er niet. Men was inwoner van de Wieringermeer, doch gemeen telijk behoorde men tot Wie'ringen, Medemblik of een andere randge* meente, doch er waren tal van za ken waar men de medewerking d< r bevolking voor nodig had. Men meen de de oplossing gevonden te hebben in de instelling van een dorpscom missie. Deze dorpscommissie werd 1 September 1932 ingesteld. Een regle ment van orde werd ontworpen met tal van artikelen en waarvan het voornaamste artikel wel was dat. als de dorpscommissie een besluit nam wat naar het oordeel van de voorzit ter in strijd is met de belangen van de Wieringermeer hij dit besluit niet ten uitvoer zou brengen, dan na be komen verlof van de Directie van de Wieringermeer. Een zeer eigenaardige formulering, aangezien moeilijk kan worden aan genomen dat een dorpscommissie in de Wieringermeer besluiten zou ne men die strijdig met de belangen wa ren van de polder. In de practijlc kwam het hierop neer dat ieder be sluit van de dorpscommissie afhanke lijk was van de goedkeuring van de Directie van de Wieringermeer, het geen de animo om deel uit te maken van deze commissie niet bepaaldelijk aanmoedigde. Veel practisch werk heeft deze commissie dan ook niet verricht. Het enigste belangrijke wat deze commissie heeft gedaan is het organiseren van een vrijwillige brand, weer. Er bestond tussen het drie-manschap der directie een zekere werkverdeling en zo was de heer Roebroek de man die op cultureel en sociaal terrein zijn taak had. Hij kwam uiteraard veel met de bevolking in aanraking en juist op dit terrein botsten de menin gen van bevolking en directie nog al eens. Een niet onvermakelijk voor beeld hoe of men soms tegenover el kaar stond kwam tot uiting in de yorm hoe of het contact soms tot stand kwam als genoemd directielid eens een vooraanstaande figuur uit de bevolking nodig had voor een bespre king over een bepaalde zaak. Dit ging niet via een traditioneel briefje Neen, eerst werd de bewaker-onbe zoldigd-Rijksveldwachter erop uit ge stuurd om eens poolshoogte te ne men hoe of de stemming was van die iemand waar men een bespreking mee wilde voeren. Stond het gezicht goed dan volgde mondeling de uitnodiging tot een bespreking. Stond 't op slecht weer, dan werd de conferentie tot be ter tijden uitgesteld. (Nadruk verboden). (Wordt vervolgd) Begunstigd door goed herfstweer werd Donderdag door de contractan ten van de N.V. Centrale Suiker Mij. op uitnodiging van de directie een bezoek gebracht aan de suikerfabriek „Holland" te Halfweg. De belangstel ling hiervoor was zeer groot, n.1. ruim 130 personen. Een en ander was ech ter goed georganiseerd, zodat de reis op tijd kon aanvangen. De meesten van ons hebben wel eens geprobeerd om zelf van bieten suiker te fabrice ren. Halve nachten werden er dan opgeofferd om als enig resultaat een beetje stroop te krijgen. Wij hebben ons dan wel eens afgevraagd, hoe of het toch mogelijk was, dat wij het' niet verder konden brengen. Degenen die nu de bewerking hebben gezien van biet tot suiker zullen nu de re den wel begrijpen. Wegens de grote deelname aan de excursie, werden de deelnemers over verschillende groepen verdeeld, wat heel goed gezien was, daar anders maar een zeer klein gedeelte alles goed had kunnen volgen. De aanvoer van de bieten geschiedt voor ca. 70% per as en 30% per schip. In beide gevallen worden ze ge lost met een grijper en daarna in een enorme bak opeen grote hoop ge gooid. Wij vonden al, dat er nog zeer veel bieten buiten lagen, daar er een paar van die bakken waren waar on geveer 4.000.000 kg. per bak in was. Dit bleek echter toch maar een klein gedeelte vergeleken bij hetgeen er midden in de campagne buiten ligt. Als men bedenkt, dat de dagproduc tie 2.500.000 kg. is, dan is het ook inderdaad niet zoveel. Vanaf die grote hopen worden de bieten eveneens door een grijper in een bak gebracht, die uitloopt in een goot, waardoor warm water stroomt. Hierdoor worden ze vast gedeeltelijk gereinigd en worden tegelijk naar de fabriek gevoerd. Het wassen geschiedt daar verder in grote bakken, waarna ze in een enorme ronde jacobsladder terecht komen, die ze naar een weeg apparaat brengt Het wegen geschiedt automatisch. Er kan gemiddeld 100.000 k.g. per uur per apparaat ge wogen worden. Na het wegen komen de bieten terecht in de snijmachines. Het aldus verkregen snijsel wordt per transportband naar de ketels vervoerd waar het z.g. uitgeloogd wordt, waar door overblijft pulp en sap. De pulp wordt uitgeperst en verder afgevoerd naar buiten, waar wagens gereed staan om het te ontvangen. Het sap, waarin zich dus de suiker' bevindt, moet nu nog verschillende bewerkin gen ondergaan, alvorens er suiker is. In ons volgende nummer zullen wij ons verslag hierover voortzetten. Dat er een goed werkend controle systeem-in de fabriek bestaat, blijkt wel uit het feit, dat het sap eerst weer gewogen wordt, voor dat het verder wordt bewerkt. Het sap komt dan in de caboratatieketels waar het op scheikundige wijze de eerste reini ging ondergaat, om daarna in de fil terpers verder gereinigd te worden o.a. om er de neerslag uit te halen. Het zou te ver voeren om het gehele reinigingsproces te vermelden. Alleen willen wij er nog aan toevoegen, dat er ongebluste kalk bij gebruikt wordt. Na de reiniging blijft er behalve het nu geheel gereinigde sap ook nog een waardevol product voor de land bouw over, namelijk de schuimaarde. Dit laatste bevat een hoog kalk- en stikstofgehalte en is dus van hoge waarde. Het wordt dan ook vaak aan gewend voor structuurverbetering op kwelgronden e.d. Het sap wordt dan verder afgevoerd naar de verdampingsketels. Is het in de eerste ketels nog blank en dun, als men verder komt wordt het brui ner en dikker, terwijl in de laatste ketels de kristalletjes reeds duidelijk zichtbaar geworden. Als het dan af gevoerd wordt naar de centrifuges geschiedt hier het laatste proces, na melijk de afscheiding van de stroop en de suiker. Daar het soortgelijk ge wicht van de suiker hoger is, wordt dit tegen de wand geslingerd en blijft daar tegen aan zitten. Nadat het daar van afgestoken is geschiedt het balen en vindt de verzending naar de raffi naderij plaats. Ei' werd ook nog even bezoek ge bracht aan de machinekamers en de electrische centrale. Hierover zou ook nog wel het een en ander verteld kun. nen worden. Daar dit echter buiten de suikerfabricage valt, willen wij volstaan met te vermelden, dat alles er in de puntjes uitzag. Het was| zelfs amusant te zien, hoe het voor schrift „voeten vegen" bij het be treden van de centrale nauwkeurig opgevolgd werd. Menige huismoeder zou er jaloers bij geworden zijn. De fabriek zelf is omstreeks 1860 ge vestigd. Zij staat nog op historische grond. Vroeger stond hier namelijk het „Huis te Swanenburgh", vandaar nog de zwanen op de inrijpoort. Dat de fabriek in de loop der jaren sterk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1