uitgebreid is, behoeft wel geen betoog Dit is wel af te leiden uit de bouw van de verschillende complexen. Na afloop wachtte de excursisten een lunch in Hotel Cornelissen, aange boden door de directie. Een en ander was keurig verzorgd en werd zeer gewaardeerd. Aan het eind van de maaltijd sprak de directeur van de fabriek, de heer Zonnevylle, het ge zelschap toe, waarbij hij naar voren bracht, hoe goed het hem deed, dat zoveel contractanten aan zijn uitnodi ging gehoor hadden gegeven. Hij sprak verder zijn bewondering uit voor de Wieringermeerboeren, die be wezen hebben niet bij de pakken neer te blijven zitten. Reeds binnen een jaar na de onderwaterzetting aldus spr., werd er al weer geploegd en gezaaid en werd weer opgebouwd, wat door de bezetter zo wreed en nutte loos verwoest werd! Hij hoopte ten slotte, dat deze excursie er toe heeft mogen bijdragen, de banden tussen de fabriek en de contractanten te ver stevigen. Alvorens de terugreis werd aanvaard, werd er eerst nog een bezoek, aan Schiphol gebracht. Dit was voor ve len nog een aardige attractie. Jammer dat-het nogal mistig was. Wij geloven wel, dat de deelnemers 't met ons eens zullen zijn als wij be sluiten met te zeggen, dat het een leerzame doch tevens aangename dag is geweest. KATHOLIEKE ARBEIDERS BEWEGING Zaterdag 6 December zal te Mid- denmeer een vergadering worden ge houden van de Katholieke Arbeiders beweging. Men zie de advertentie in dit nummer. Nuts-Departement W ieringermeer Ook het Nut werkt weer op volle kracht voor haar leden. A.S. Dinsdag 2 December zal de be kende voordrachtskunstenaar Max Croiset optreden op de tweede Nuts- avond in dit seizoen. Max Croiset zal voordragen „Muizen en Mensen". Ver schillenden hebben Max Croiset reeds eerder gehoord, zodat met zekerheid een mooie avond mag worden ver wacht. Avonden waar Max Croiset optreedt zijn altijd uitverkocht en zijn van een zeer hoog kunstgehalte. Het bestuur van het Nut stelt ook niet- leden in de gelegenheid deze avond te bezoeken. Van het verdere programma wat het Nut deze winter de leden denkt te bieden noemen wij de lezing die Prof. dr. Minnaert op 11 Januari hoopt te houden over de atoomener gie, een tweede lezing van dr. van Ledden Hulsebos op 8 Maart en dan natuurlijk nog de lezing van Jan Strij- bos over de walvisvaart. Verder zo mogelijk nog een muziekavond, voor deze twee laatste avonden is de da tum echter nog niet definitief vastge steld. ER KOMT SCHOT IN Meldden we de vorige week, dat 't tweede pakhuis van de fa. Hoytema weer enige vorm begint te vertonen, deze week was het féést bij de fa. Brinkman en Niemeyer. De vlag wap perde vrolijk van het thans in aanbouw zijnde pakhuis, dat weer op dezelfde plaats verrijst. WERK AANGENOMEN Door de fa. Struik en Co. tijd. te Wieringerwaard is de electrische in stallatie opgedragen van de 18 amb tenaarswoningen aan de Terpstraat te Wier inger werf. Voor het tijdvak van 30 November t.m. 13 December 1947 geeft elk der volgende bonnen recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 713 - 023 algemeen 2000 gr brood (geldig t.m. 6 Dec. a.s.) 024 algemeen 100 gr bloem, zelfrij zend bakmeel of kindermeel 025 algemeen 750 gr suiker, boter hamstrooisel, of 1500 gr jam, stroop enz. of 750 gr versnaperin gen 026 algemeen 200 gr suiker boter hamstrooisel, of 400 gr jam, stroop enz. of 200 gr versnaperin gen 027 algemeen 100 gr vlees (geldig t. m. 6 Dec.) 028 algemeen 100 gr vlees (reeds aangewezen, geldig t.m. 6 Dec.) 015 reserve 800 gr brood (geldig t.m. 6 Dec.) 017 reserve 400 gr brood (geldig t.m. 6 Dec.) BONKAARTEN KD, KE 713 521 algemeen 800 gr. brood (geldig t/m 6 Dec.). 522, 523 algemeen 250 gr. suiker, boterhamstr. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. versnaperingen. 524 algemeen 200 gr. suiker, boter hamstrooisel of 400 gr. jam, stroop enz. of 200 gr. versnaperingen, (reeds aangewezen). 525 algemeen 100 gr. bloem of zelf rijzend bakmeel of kinderbiscuits of kindermeel. 515 reserve 400 gr. brood (geldig t/m 6 Dec.). 516 reserve 500 gr. bloem of zelfrij zend bakmeel of kinderbiscuits. BONKAARTEN MA, MB, MC, MD. P.1H 713 (bsjz. arbeid s. moeders en zieken 1005 suiker, 250 gr. suiker, boterham strooisel of 500 gr. jam, stroop enz of 250 gr. versnaperingen. TAEAK- EN VERSNAPERINGEN - KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 711 S-01. S-03 tabak 2 rants. cigaretten of kerftabak. S-01 Versnaperingen 200 gr. versna peringen, of 200 gr suiker, boter hamstrooisel enz. of 400 gr. jam stroop enz. S-03 Versnaperingen "00 gr. ver snaperingen. of 100 gr. suiker, bo terhamstrooisel enz. of 200 gr. jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 28 Nov. worden gebruikt. Op bon 027 algemeen is wederom een extra rantsoen vlees van 100 gr. ver krijgbaar. Op 4 Dec. zal een bon voor waspoeder worden aangewezen. 2e Abonnements toneelvoorstelling „Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet" is de titel van het blijspel wat aanstaan de Maandag 1 Dec. in hotel Smit te Middenmeer zal worden gegeven door het toneelgezelschap „Comedia" onder directie van Cor He'rmus. „Ik zie ik zie wat jij niet ziet" is een Engel9 stuk van Noel Coward, wat in Enge land reeds vanaf 1941 onafgebroken „loopt" Gerard Rekers vertaalde* het en sinds het op het repetoir van ..Comedia" is genomen zet het stuk in Nederland de succesvolle tocht voort. Het wordt een van de beste blijspelen genoemd die de laatste ja ren zijn uitgekomen. De pers in Ne derland is vol lof over het voortref felijke' spel van „Comedia" en men heeft in lange tijd niet een cstuk ge zien wat zo tintelt van humor en een zo sprankelende dialoog heeft. Het is van een heel ander gehalte natuurlijk als het „Oranjehotel", doch ook een blijspel, maar dan een goed blijspel, heeft culturele betekenis. Na men der medespelenden als Marie Dresselhuis en Mimi Boesnach waar borgen een uitstekende vertolking en maken een verdere aanbeveling over bodig. VEREENVOUDIGING Door de burgemeester is een rond schrijven gezonden aan de geëvacu- eerden waarin de mededeling dat ge tracht zal worden het uitreiken van vestigingsvergunningen zoveel moge lijk te bespoedigen. De burgemeester zal trachten te bereiken, dat, zodra het perceel gereed is, een vestigings vergunning, benevens de R.C.M.-ver- klaring, de verklaring dus, die bij ver_ huizing aan degene die de betrokkene verhuist kan worden afgehaald. Door deze regeling wordt een reis naar het DBVO of correspondentie over deze kwestie overbodig. In het schrijven wordt tevens verzocht op te geven waar men de meubelen heeft opge slagen. Wij mogen aannemen dat betrokke nen die een dergelijke circulaire van de burgemeester ontvingen per om gaande de gevraagde gegevens heb ben verstrekt. Deze regeling mag met vreugde worden begroet en betekent een ver eenvoudiging in de bemoeienissen die de terugkeer in de polder met zich mee brengt. GEMEENTE-AVOND DOOPSGEZINDEN Ondanks het slechte weer was de opkomst op de gemeente-avond van de Doopsgezinde Gemeente in hotel „Smit" te Middenmeer vrij goed te noemen. De bijeenkomst stond onder leiding van ds. Oosterbaan uit Barsin- gerhorn. Zendeling Bauer die voor de ze avond is uitgenodigd om iets te vertellen van het zendingswerk op Java weet zijn toehoorders al direct te bleien. Hij heeft 20 jaar dit wérk op Java verricht, en was dus wel in staat over dit moeilijke doch mooie werk te spreken. Zendeling Bauer had bovendien een pracht collectie lantaarnplaatjes meegenomen die hij met een bijzonder goede projectie vertoonde, zodat het gesproken woord door middel van lichtbeelden werd verduidelijkt. Na afloop der lezing werd zende ling Bauer door ds. Oosterbaan harte lijk dank gebracht, waarna een korte ledenvergadering volgde. Er kan weer op een goede avond worden teruggezien. Tüsdei to joun hat in goede joun west foar it selskip „It nije lan" yn de Wieringermar. Tetman de Vries wier yetteris oer de afslütdyk tein om yn de seal fan Smit to Middenmar in Fryske joun ZONDAGSDIENST Dienst hebben de artsen: Olree, De Groot, Tamsma, Werner, Versluis, De Boer, Groenhart, Van Sloten en Swa ters. Geen dienst hebben de artsen: Veenis, Beeker, Hoogkamer, Spits, Koning, Bouwman, Schreuders, Brand, Boer- ma. Dierenartsen: Dienst hebben Se dierenartsen: v. d. Kolk, Nieuwe Niedorp en Dekker te 't Zand. Geen dienst hebben de dierenartsen: Reitsma te Slootdorp en Hakkesteegt te Schagen. Clubavond D.W.O. Door D.W.O. werd Zondagavond in Hotel Smit een clubavond gehouden die zeker geslaagd genoemd mag wor den. Alle onder-afdelingen hebben daartoe hun steentje bijgedragen. De avond werd gevuld met voor drachten, muziek en zang, terwijl te vens de secretarissen in de gelegen heid werden gesteld een kort verslag van hun afdeling te geven. Jammer was het, dat niet alle secretarissen hiervan gebruik -hebben gemaakt, al leen mej. Jo Hauwert gaf een verslag van de zang. De heer J. Burger had de notulen van de verschillende vergaderingen van de contactraad opgemaakt en gaf hier op humoristische wijze een dui delijk overzicht van. Hij deed nog eens uitkomen, dat de afdelingen zelf hun bestuur kiezen en dat dit bestuur zelf handelend moet optreden. Ook de rechten en plichten van de donateurs werden nog eens aangehaald. De do- natiegelden komen in de kas van de contactraad. Hiermede worden dan de buitengewone uitgaven van de afde lingen bestreden. Marie Schouten oogstte veel succés met haar voordracht van de stotte raar, maar ook Corry Bos met „van der Steen" kreeg de lachers op haar hand. De zangnummertjes, onder leiding van de heer Beemster, hebben ook veel bijgedragen tot het slagen van de avond. Wij durven gerust te be weren, dat de zang met deze diri gent haar weg wel zal vinden en nog wel eens van zich doen spreken. De hersengymnastiek viel erg in de smaak. Het was zelfs jammer, dat dit gezien de tijd, maar zo kort kon du ren. De verloting zorgde er tenslotte voor, dat de kosten tot het minimum beperkt bleven. Rest ons nog te vermelden, dat Ka pelaan Dekker bij zijn binnenkomst met een „Lang zal hij leven" werd begroet daar hij juist Zondag jarig was. De D.W.O.-leden lieten zich ook verder ten dien opzichte niet onbe tuigd, want de zeer geziene modora- tor mocht tevens een cadeau in de vorm van een enveloppe met inhoud, in ontvangst nemen, wat hem zicht baar aangenaam verrastte. De voorzitter sloot om elf uur de ze zeer geslaagde avond en sprak de wens uit, dat over enige jaren de zaal tot achteraan bezet mag zijn. to jawn. Ean bigj in ta de ein wier it müsstil yn de seal tydens it spyljen. Nei ofrin wier it in wiere „ovatie" oan de spilers en moasten hja yetteris foar it fuotljocht komme om de hul de fan de seal yn üntfangst to nim- men. In lytse flouwen hünderd ljue üt de Wieringermar en de fiere omkriten hawwe sikerwier gjin spyt hawn det hja it minne waer trotsaere hawwe om dit by ütstek moaije spyljen yn hjarren op to nimmen. Masterlik wie ek byzammer it sjon- gen; sa suver en molidieus, in geniet, op him seis. Dat de Fryske jounen troch de ljue üt de Wieringermar en omkriten tige op priis steld wurde docht bliken üt it feit dat de jounen troch al oan mear ljue bisocht wurde. Oan 't sjens Tetman de Vries! Fryske joun „It Nije Lan" Wieringermar Selskip Tetman de Vries. „Simmerwille"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 2