herrijzend W ieringermeerland vruchtbaar land van Zuiderzee xxi Overtreding 3e Jaargang No. 32 6 Dec. 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tol. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten tofc (v.V.) De mcultuurbrenging van de. polder vorderde echter voortreffelijk. Door de Cultuur-maatschappij wera de oogst reeds verkocht van de jonge Zuiderzeegronden, op de beurs te Rot terdam en Groningen. Die eerste producten muntten nog niet uit in kwaliteit. Men kon ze van verre ruiken beweerden de deskundi gen. Vooral de heer uit Anna Pau- lowna kon smakelijk spotten met de tarwe uit de Wieringermeer. De oor zaak hiérvan was de nog niet vol doende oiïtzilting van de bodem. La ter toen het pr.ocefc der ontzilting vol ledig had doorgewerkt deed de kwa liteit van de tarwe niet meer onder' voor die van het oude land, ja stak zij soms boven die van het oude land uit. De Cultuurmaatschappij kon over *de nieuwste werktuigen beschikken voor haar werkzaamheden. Tal van leveranciers van werktuigen en ma chines werden in de gelegenheid ge steld voor het geven van demoritra- ties, waar zij gretig gebruik van maak ten. Alles ging in het groot bij de Cultuurmij. Men 'had een eigen sme derij en wagenmakerij aan de Sloot weg nabij -Middenmeer. Een tweetal magazijnen aan de Hoornseweg een eigen weegbrug, ontsmettingsinrich ting, zakkenstopperij, graandrogerij. Er werd in het groot ingekocht en voor hem die aan dit lichaam mocht leveren, kon er weliswaar op rekenen dat hij zijn prijzen scherp moest cal culeren, doch wist zich een goede klant. De goede samenwerking tussen de cultuur-technische en sociaal econo mische afdelingen van de Wieringer- meerdirectie waren bevorderlijk voor een harmonische opbouw van de pol der. D.w.z. het in cultuurbrengen van de gronden hield gelijke tred met -de bouw van woningen,- schuren in- en 'buiten de dorpen. De polder ging ge zicht krijgen. Het dorre verlaten land schap zoals het er in den beginne uitzag begon te verdwijnen. De aan plant van bomen en struikgewas langs de wegen en bij de ontginningsboerde rijen werd met kracht ter hand ge nomen, en boven verwachting sloeg het jonge groen over het algemeen gped aan. De Slootweg vanaf Wieringen tot aan Middenmeer was hiervan vóór de onderwaterzetting wel een sprekend voorbeeld van. Deze weg- werd het eerste beplant en is één van de, zo niet de mooiste wegen in de polder geweest. Slootdorp en Middenmeer geraak ten zo langzamerhand "bevolkt. Te Slootdorp en te Middenmeer waren reeds de scholen gereed gekomen in 't eerstgenoemde dorp werd de school geopend met 4 leerkrachten en 128 leerlingen, in Middenmeer echter in October 1932 nog maar een hulpschool met twee leerkrachten en 27 leerlin gen. Acht maanden later in Mei 1933' werd de definitieve school te Midden meer geopend met 4 leefkrachten en 154 leerlingen. Deze 154 kinderen kwa men van 65 verschillende lagere scho len. Men behoeft zich niet af te vra gen voor welk een berg van moeilijk heden het onderwijzend personeel in die dagen is komen te staan, teneinde wat lijn te krijgen in een leerplan wat zich aanpaste bij deze verschij- denheid. Ook op dit gebied* is wer kelijk pioniersarbeid verricht. De volksgezondheid had ook de bij- .zondere aandacht van hen die de lei ding hadden te geven bij de koloni satie. Uit vroegere ervaringen opge daan met inpolderingen was. wel ge bleken dat met de malariabestrijding begonnen diende te worden voordat: deze zich heeft geopenbaard. Alle voorzorgsmaatregelen tot" bestrijding van de Anopheles diende dus geno men te worden. Onder leiding van het bestuur van de reeds opgerichte afdeling Wieringermeer van het Witte Kruis werden spuiten en spuitmidde- fcten kosteloos ter beschikking gesteld. De bevolking werd op alle mogelijke 'manieren voorgelicht. Maandelijks werden inspectietochten gehouden in woningen, schuren, kippen- en konij nenhokken. Het gebruik van horren werd voorgeschreven. Natuurlijk wer den ook de sloten niet vergeten bij de inspectie. Dat de gevaren voor malaria niet denkbeeldig waren be wees wel het feit dat de commissie zich niet ontzag om barakken en keten tijdelijk buiten gebruik te sfellen in dien de malaria-mug werd aangetrof fen. Hoewel de bevolking over het al gemeen weinig van de malariamug afwist (de meeste bewoners kwamen uit streken waar dit diertje niet be kend is) en men dus wel eens op moei lijkheden stuitte, mag toch gezegd worden dat men de wenken, in de brochures en op lezingen die door een speciale propagandist werden gehou3 den, ter harte nam. Het is aan al deze tijdige maatregelen te uanken dat malaria zeer sporadisch in de Wieringermeer is voorgekomen. (Nadruk verboden) tWordt vervolgd) van de Landbouwvoorschriften wordt streng gestraft Dat het ernstis met de handha ving van de lonen en oyereenkom- sten die worden gemaakt in de land bouw bewijst wel de rechterlijke uit- i spraak welke onlangs is gedaan door de politierechter te Alkmaar. Een drietal landarbeidei*s uit de Streek had zich wegens overtreding van deze afspraak te verantwoorden. Het waren Meindert Blokker uit Gro tebroek, Cornelis Breg uit Hoogkar- spel en Antonius Nieuwboer uit Bo- venkarspel. Dit drietal verrichtte sedert enige tijd werkzaamheden op het land van "de landbouwer J. Ydema te Sloot dorp. Het was omstreeks begin Juli van déze zomer, dat Ydema deze ar beiders te werk stelde in de suiker bieten. Ydema stelde voor dat dit werk in accoordloon zou worden ver richt .De bieten moesten doorgehakt uitgedund en gewied worden. Tot een definitief accoord over het loon kon men echter niet komen. Engele dagen later deelde Ydema mede; dat het loon zou bedragen 95 gulden per H.A. voor iedere arbeider. De arbeiders eisten echter 126 gulden per H.A. Ydema wilde niet hoger gaan en de arbeiders wilden niet voor minder geld werken. Ydema trok aan het kortste eind, d.w.z. de arbeiders lap ten het contract' aan hun laars en namen de benen zonder ontslagbe- wijs en Ydema bleef met de bieten zitten. Bij het getuigenverhoor deelde Yde ma mede, dat hij met deze handelwij ze geen genoegen had genomen en de zaak heeft aangebracht bij de bé- voegde instanties, waaruit voortvloei de dat de rechter zich met dé zaak ging bemoeien. Als eerste getuige-deskundige werd gehoord de heer R .Top ,van beroep landarbeider, tevens Vice-voorzitter van de Stichting van de Landbouw, kririg Wieringermeer. Deze verklaar de onder meer, dat, volgens de offi- ciële loonschaal, het toegelaten ac coordloon varieert tussen 60 en 81 gulden per HA al naar gelang de grond licht of zwaar genoemd kan worden. Het betrof hier middelzware grond, zodat het accoordloon bij be nadering 70 gulden per HA mag be dragen voor land dat circa 70.000 bie ten telt. Een extra pi-emie zou in dit geval 14 gulden bedragen; zodat uit eindelijk 84 gulden per H.A. zou mó gen worden betaald. De heer Top ver klaarde dat Ydema dus feitelijk al te ^eel wilde betalen. Verdachte Nieuwboer, die namens de andere collega's was verschenen, betoogde dat de werkzaamheden be duidend meer waren, dan vermoed was. Zij moesten ook wieden. Get. Top: Zij deden wat ze doen moesten en rpeer niet. Verd. Nieuwboer: We moesten veel meer doen, dat weet Ydema zelf ook wel. Get. Ydema: Hetgeen Nieuwboer verklaart is onzin. Iedere arbeider weet wel, dat* het wieden pas plaats vindt drie weken na het uitdunnen. Ook de heer H. R. Smit, voorzitter van de Stichting van de Landbouw, kring Wieringermeer verklaart als getuige-deskundige dat Ydema feite lijk reeds te hoog ging met de lonen. Ook hij was van mening dat het loon ongeveer 80 gulden had mogen bedra gen, inplaats van 136 gulden, zoals de arbeiders zeiden. Get. Top kwam nogmaals voor het hekje en gaf de rechter te verstaan, dat wieden en uitdunnen niet tegelij kertijd plaats vinden. Het Requisitoir en vonnis De rechter, die zich gemeenlijk niet met het uitdunnen en wieden' van bieten bezig houdt, was door de voor lichting van de deskundigen een wei nig wegwijs geworden tussen de voet angels en klemmen van de landbouw problemen. De verdachten waren weggelopen en dat mag nu een maal niet. Het aantal landarbeiders is dun gezaaid en wanneer ieder zijns Weegs ging, zou er van de oogst niet veel terecht komen. De Officier van Juistitie wees er op, dat de boeren het momenteel lang niet gemakkelijk hebben. Als men arbeiders in dienst heeft, moet. men meestal hogere lonen betalen teneinde ze te behouden. De arbeider maakt vaak misbruik van de omstan digheden. n dlit geval was' het loon reeds te hoog. Ware het tegendeel het geval, dan mag men nog niet weglo pen, doch raadplege eerst de bevoegde instanties. Aangezien boeren die te hoge lonen uitbetalen zeer 'hoog be boet worden onlangs nog 9000 gul den dan is het vanzelfsprekend, dat een veeleisende arbeider ook zwaitr .gestraft dient te worden. Naast een week hechtenis eiste de officier openbaarmaking van het von- De rechter wilde in dit geval uit het oogpunt van preventieve waar schuwing nog geen gevangenisstraf ei sen. Hij liet echter wel merken, dat het volle ernst is en veroordeelde Blok ker en Nieuwboer tot een voorwaar delijke hechtenis van één week met een proeftijd van twee jaren: een' geldboete van 25 gulden subs. 10 da- gen gevangenisstraf, terwijl Breg vader van 11 kinderen, veroordeeld werd werd tot 15 gulden of 7 dagen en een zelfde voorwaardelijke straf. Bovendien handhaafde de rechter de eis tot openbaarmaking van dit- von nis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1