herrijzend W iering ermeerland Weer gingen twaalf maanden voorbij 3e Jaargang No. 36 31 Dec. 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringepmeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Voor de derde maal na de bevrij ding vieren wij oudejaarsavond. De balans, hetgeen 1947 bracht zal, wor den opgemaakt. Is er winst of is er verlies? Kunnen wij straks, wanneer de to renklokken voor de laatste maal het middernachtelijk uur hebben (aan gekondigd,, de stoomfluiten van sche pen en fabrieken het oude jaar heb ben uitgeloeid, op een goed jaar te rug zien? Men zal ons straks, 'in ellenlange overzichten,, met cijfers en grafie ken weer trachten te overtuigen, dat 1947 toch nog wel een goed jaar is geweest. En wanneer wij ddn alleen op de uiterlijke'dingen des levens terugzien, och ja, dan valt er misschien is ons land - en om het locaal te houden' - in onze Wieringermeer, wel enige winst te boeken. Wij hebben het kunnen horen op de elfde December uit de mond van Ir. Krijn, wat er alleen al in de Wie- -ingermbe:. :s xalgcgèVW voor we deropbouw. Beter als cijfers over zo veel nieuwe of herstelde schuren, var kenshokken enz., verstaan wij de taal in geldsbedragen uitgedrukt. 18 Mil- lioen gulden hebben wij al in de Wie ringermeer verwederopbouwd. Doch mogen wij dit beeld wel lan delijk of locaal blijven bezien bij het opmaken van de balans. Worden er op het zelfde moment dat wij enige huizen in de Wieringermeer of in een ander getroffen gebied van ons land, herbouwd opleveren, weer niet elders een zelfde aantal door oorlogs handelingen afgebroken? Voor hoeveel millioenen guldens zal men in die zelfde tijd in Indië weer hebben afgebroken? Is er winst of is er verlies? Velen, die allen maar leven bij het ogenblik, die slechts in enge locale kring rondzien, die niet dieper trach ten door te dringen tot de ernst van deze tijd, voor wie alleen maar de ma teriële kant vanhet leven waarde heeft, zullen zeggen dat er winst is gemaakt. Anderen, met een ruimer blik, die openstaan voor de gecompliceerde na tionale en internationale problemen, die zich het meest om de geestelijke wederopbouw van de mensheid be kommeren, zullen zeggen dat er een groot verlies in 1947 is geleden. Zij zullen zeggen dat de mensheid in het jaar 1947 weer veel verder van de vrede afstaat, dan zij ooit heeft gedaan. Zij zullen ons wijzen op het falen van de „Grote Vier", op de mis lukte conferentie van Londen. Zij zullen wijzen op ons Indië, op Palestina, op het „vrijgemaakte" En gels Indië, op Frankrijk, op Rusland en Amerika. Zij zullen ons herinneren aan de afspraken die er zijn gemaakt tijdens de oorlog, als deze eerst maar was gewonnen, afspraken over een be tere wereld in geestelijke en materië le zin. Zij zullen ons alleen maar ver liesposten over 1947 kunnen aanwij zen. Geestelijke wedei'opbouw? Leest U dan onderstaand fraais maar eens wat we als onderschrift van een plaatje in een onzer grootste dagbla den aantroffen. Hier hebben we Annetje Ley- dekker weer eens. Links op 't plaatje staat ze te snoepen van 't suikeren huisje van „Hans en Grietje", dat in New Yo:rk op haar en haar mede-reizigertjes stond te wachten. U zult nu zo langzamerhand wel weten, dat A- merika een vijftal oorlogsweesjes uit verschillende Europese landen een vacantie in „Gods eigen land" laat doorbrengen. De publiciteit die aan dit feit werd gegeven, is dermate groot, dat verschillende kranten hebben overwogen voor deza liefdadigheid een vaste dage- lijkste rubriek te openen. Zoiets als het weerbericht Dit is geestelijke kost, die ons moet doen herinneren aan de porlog, en die ons wordt voorgezet op de eerste pa gina van een der grootste Nederland se dagbladen. Oorlogsweesjes die dienen als re clame-stunt voor filmsterren. Een nieuw jaar staat ons te wachten Zal 1948 ons weer enige meerdere schijnwelvaart brengen en een nog grotere geestelijke armoede? Of zal eindelijk het besef in de wereld gaan--» doorbreken, dat wanneer het roer niet radicaal wordt omgegooid, wij in snel le vaart naar de afgrond hollen. Laten wij in 1948 op winst gaan werken, maar dan allereerst op gees telijke winst. Laat het zijn zoals de d'.chter het zegt in een gezang:, Verjaagd, o Christus, onzen slaap, verbreek de banden van de nacht, maak los ons uit de oude schuld, en brengt Gij ons het nieuwe licht! Kerstmis 1947 in (ia Wieringermeer In een kort bestek het wel en wee te beschrijven van het geen 1947 de Wieringermeer bracht is een opgave die niet gemakkelijk is. Het is voor de polder een veelbewogen jaar geweest. Daar is allereerst de wederopbouw van de dorpen en boerderijen. Op de elfde December herdenking hebben we 'n beknopt verslag kunnen horen, en ieder redelijk weldenkend mens zal moeten toegeven, dat wat in de Wieringermeer is tot stand gekomen in het afgelopen jaar niet gering is geweest. En toch is er een onvoldaan gevoel. Met de grootste moeite kunnen de woningen gereed komen. De ene maal is het gebrek aan materiaal en is dit probleem opgelost dan ontbre ken de vakmensen weer. Wanneer men zo de dorpen ziet dan krijgen zij weer „gezicht". Het onder de kap zetten gc.at vlug genoeg, doch het af werken. Niettemin als wij weer oude jaarsavond vieren, dan zullen mense lijker wijze gesproken zogoed als alle oud-inwoners terug zijn. Het probleem der arbeidersvoor ziening in de landbouw heeft hen die er mee te maken hadden voor zware opgave gezet. Het binnenhalen van de oogst is dank zij het yitzonderlijke zomerweer gelukt, gedeeltelijk me. hulp van militairen en scholieren. De minister van' Financiën en een aantal Kamerleden kwamen zich op de hoogte stellen van de toestand in de polder Aan branden hebben wij geen ge brek gehad in het afgelopen jaar. De Engelse jeugd kwam naar de pol der in het kader van de uitwisseling. Een deputatie uit de Wieringermeer oezocht Walcheren. Wij vierden de dag der bevrijding en de geboorte van prinses Marijke op een een onvoldane wijze, doen pao- den daarentegen een uitstekend ge slaagde Koninginnedag. Veschillende middenstanders keer den naar de polder terug, doch de wederopbouw van nun verwoeste panden hangt nog in de lucht. Zij redden zich in noogevallen. Bijna al le pakhuizen hebben hun gebouwen hersteld of opnieuw opgebouw. Ver schillende grote bouwwerken van de Z.W.M., Coöperatie, hotel „Smit" kwa men gereed of zijn in vergevorderde staat. Het verenigingsleven bloeit weer welig op. Diverse nieuwe vereni gingen kwamen hier nog bij.Wij noemen V.V.V., de landel. Rijver, „de Wieringermeerruiters" e.a. Scholen en kerken werden weer in gebruik gei omen, P.T.T. nam een nieuw gebouw voor Techn. Dienst in gebruik. Ir. Dijkema werd benoemd tot Land bouwconsulent, terwijl Ir. Wentholt de Staatsbedrijven verliet om elders een werkkring te aanvaarden. De arbeidersbevolking die nog voor een groot gedeelte buiten de polder woonachtig is heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug, de kwestie der afstanden en het vervoer is een han dicap. Van de zeer lange winter heeft de polder behoorlijk geprofiteert, het geen zeer veel plannen en bereke ningen in de war heeft gestuurd. Onze gemeenteraad kwam verschil lende malen bijeen. Een van de belang rijkste vergaderingen van dit college mogen wij wel noemen was die waar in het uitbreidingsplan der drie dor pen informatief aan de orde kwam. Elders in dit nummer geven wij nog een kort uittreksel van de me morie van antwoord van de minister van Wederopbouw aan de Tweede Ka mer betreffende de wederopbouw van de Wieringermeer, doch wij mogen tot besluit van dit beknopte overzicht wel de wens verbinden dat in 1948 het overgrote deel der bevolking te rug zal zijn. Vijf jaar eer Wieringermeer voltooid is Ten aanzien van de verdere inpolde ring van de Zuiderzee zal 't op grond van thans nog niet geheel voltooide studie, waarschijnlijk mogelijk zijn in 1948 een aantal beslissingen te nemen van versctrekkende betekenis, zo deelt de minister mede in zijn me morie van antwoord Dp het voor lopig verslag van de Tweede Kamer op de begroting van het Zuiderzee- fonds. In de eerste plaats zal dan de uit- eindelijke_J_vorm van de beide nog te maken „^olders kunnen worden vastgelegd*vaarbij met name kan worden bei st over de in de plannen opgenomej1 brugverbinding tussen de Zuidoo;*,en Noordoostpolder wel ke is geprojecteerd mede mot het oog op het doorgaande verkeer tussen 't centrum van net land en de noor delijke provincies. Hiertoe zal de IJs- selmeerarm tussen beide polders, iie een breedte heeft van ongeveer 4 km. plaatselijk tot ongeveer 1 km. dienen te worden versmald. Tussen de Zuid oost- en de Zuidwestpolder, die vol gens deze voorlopige studie geschei den zullen zijn door een slechts onge veer vierhonderd meter breed ka naal, is ten minste een brugverbin ding in de plannen opgenomen. Een tweede belangrijke beslissing zal ook in de loop van 1948 kunnen worden genomen, nl. over de vraag of eerst de Zuidwest- dan wel de Zuidoostpolder tot stand zal worden gebracht. De minister is bereid de vraag te doen onderzoeken of het econo misch voldoende verantwoord is een verbinding tussen Marken en de vaste wal als onderdeel van de latere be dijking van de Zuidwestpolder voor af te maken. Wieringermeer en N.O.-polder Het is uiteraard zeer moeilijk het tijdsbestek te ramen, waarbinnen de wederopbouw van de Wieringermeer zal zijn voltooid. Dit toch hangt sa men met het gehele vraagstuk van de wederopbouw van ons land, dat af hankelijk is van verschillende fac toren, zoals de beschikking over de nodige deviezen, materialen en de ma te waarin bouwvakarbeiders voor dit werk beschikbaar zullen zijn. Met alle hierdoor geboden voorbehoud zou een tijdvak van ongeveer vijf jaar voor de voltooiing kunnen worden geschat Het staat tot dusver nog niet vast dat ook alle particuliere gebouwen zullen worden herbouwd. De herbouw van deze particuliere eigendommen wordt vertraagd door de moeilijke fi-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1