OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 31 October 1942 No. 1. VAN DE GEMEENTEN WIER1NGEKMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISAIIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. Uitgegeven* 2 ter drukkerij CORI^L.. BOSKER, WIERINGEN. Men wordt verzocht aan de inhoud steeds grondige aandacht te schenken en de verschenen nummers te bewaren, opdat men op de hoogte blijft van verschil lende overheidsbesluiten en mede- deelingen. KOSTELOOZE INENTING. De wnd. Burgemeester van Wieringer meer brengt ter openbare kennis dat op Donderdag 5 November a.s. gelegen heid zal zijn tot kostelooze inenting in de dorpen Middenmeer 1111.30 uur Dorpshuis. Slootdorp 11.3012 uur, Gebouw voor Maatschappelijk Werk. Wieringerwerf ten huize van Dr. Tamsma des namiddags 2 uur. De aandacht wordt er op gevestigd, dat in verband met de weersomstandig heden dit de laatste enting voor dit jaar zal zijn, zoodat een ieder wordt aangeraden gebruik te maken van de geboden gelegenheid. Wieringerwerf, 31 October 1942. De wnd. Burgemeester, A. SAAL. De secretaris der gemeente, A. N. NAP. VERBRANDEN KAFHOOPEN. Het komt nog herhaaldelijk voor, dat bij de boerderijen binnen een afstand van 40 meter van gebouwen kaf wordt verbrand en/of dat kafhoopen des avonds blijven doorbranden. Een en ander is met het oog op brand gevaar en op grond der verduisterings voorschriften verboden. Reeds meerdere malen is hiertegen gewaarschuwd. Ik breng het bovenstaande nogmaals ter algemeene kennis met de mededee- ling dat bij overtreding in het vervolg onmiddellijk zal worden overgegaan tot het opmaken van proces-verbaal. Wieringerwerf, 31 October 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. OPRICHTING SCHOENENRUILBEURS. In verband met de groote schaarschte aan schoenen ligt het in mijn voorne men over te gaan tot oprichting van een „SCHOENENRUILBEURS" voor de gemeente Wieringermeer. Op een dergelijke beurs zal de gele genheid -bestaan schoenen, welke in goeden staat verkeeren, dus zoo noodig gerepareerd zijn, om te ruilen tegen j schoenen van andere maat, welke even-| eens goed bruikbaar zijn. Het zal in. gezinnen vaak geschieden, dat schoe nen, welke zeer goed te repareeren zijn, niet meer gedragen worden, omdat de kinderen er „uit" gegroeid zijn. Op de schoenenruilbeurs bestaat gele genheid dergelijke schoenen, na repara tie op kosten van den eigenaar, om te ruilen tegen een paar eveneens gerepa reerde schoenen van grootere maat. Om met een dergelijke ruiling aan te kunnen vangen, dien ik de beschikking te verkrijgen over een z.g, „stamkwan- tum", dat wil zeggen een kwantum schoenen waarmede de ruiling kan worden aangevangen en dat niet in aan tal vermindert. In verband hiermede verzoek ik drin gend aan alle inwoners van Wieringer meer, schoenen, welke niet meer gedra gen worden, en na reparatie weer in goeden staat gebracht kunnen worden, zoo noodig tegen een vergoeding .te mijner beschikking te stellen. Voor reparatie aan deze schoenen zal van overheidswege worden zorg gedra gen. Deze schoenen zullen dan het z.g. „Stamkwantum" vormen, waarmede de ruiling kan worden aangevangen. Inlevering van schoenen ter vorming van een „stamkwantum" kan geschie den te Wieringerwerf Raadhuis te Middenmeer den Heer Th. J. van Vegten, Brugstraat 23 te Slootdorp den heer E. A. Linden- bergh, Slootweg 21. Zoodra ik de beschikking heb verkre gen over een voldoend aantal schoenen, waarmede, na reparatie, de ruiling kan worden aangevangen, zal over plaats en tijdstip van de „schoenenruilbeurs" een nadere bekendmaking verschijnen. Wieringerwerf, 31 October 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. VESTIGINGS- EN VERHUISVERBOD. In aansluiting op het kort geleden in de dagbladpers verschenen bericht meen ik goed te doen er de aandacht op te vestigen, dat het verboden is a. zich in deze gemeente te vestigen b. in de gemeente te verhuizen of te verhuizen naar een andere gemeen te, waarop het verbod van toepas sing is. Dit verbod geldt niet voor hen die een toestemming van den betreffenden Di recteur van het Bureau Vluchtelingen zorg kunnen overleggen. Het verbod is ook van toepassing voor kostgangers, die wenschen te verhuizen en voor een verblijf voor langer dan acht dagen. Men houde hiermede rekening. Over treding van het verbod wordt gestraft met geldboete of hechtenis, terwijl te vens verwijdering uit de woning of uit de gemeente het gevolg kan zijn. Wieringerwerf, 31 October 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. AANBIEDING HULDEBLIJK. De Commissie voor aanbieding van het huldeblijk aan de Wieringermeer- Directie maakt bekend dat de over dracht van het monument zal plaats vinden op ZATERDAG 14 NOVEMBER a,s„ des namiddags 2 uur. Onmiddellijk daarna zal de overdracht plaats vinden van het gedenkraam aan geboden door het Gemeentebestuur van W.-'meer aan het Rijk in het Domein kantoor. Na afloop zal gelegenheid worden ge geven tot bezichtiging van het nieuwe gebouw. PREDIKBEURTEN. ZONDAG 1 NOVEMBER. NED. HERV. GEMEENTEL Slootdorp v.m. 1.30 M. Fruitema. Extra collecte. Hulppr. (De aanvankelijk aangekondigde dienst te Middenmeer is vervallen). Gemeente Wieringen. DORSEN VAN GRANEN. De Burgemeester, Plaatselijk Luchtbe- sehermingsleider, van Wieringen wijst den betrokkenen op de noodzakelijkheid van het nemen van maatregelen ter bescherming van de op de dorsplaatsei! aanwezige oogst tegen brandgevaar ter gevolge van het gebruik van luchtaan valsmiddelen. Op elke dorsplaats (zetplaats) mas aan ongedorste akkerbouwproducten geen grotere hoeveelheid aanwezig zijn dan de opbrengst van 25 hectare. Mede moeten op elke dorsplaats voort durend aanwezig zijn voldoende brand- blusmiddelen (schoppen, rieken, enzA. Wieringen, 30 October 1942. De Burgemeester voornoemd, VAN DIEMEN, W/n.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 1