AANVULLING OF WIJZIGING PERSOONSBEWIJZEN. Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd dat een ieder verplicht is zijn persoonsbewijs ter aanvulling of wijzi ging, persoonlijk of per aangetekende zending, aan te bieden aan den Burge meester of den aangewezen ambtenaar 1. binnen vijf dagen na zijn aan komst, waneer hij zich vestigt, hetzij komende uit een andere gemeente, het zij komende uit een plaats buiten het bezette Nederlandse gebied gelegen 2. op de dag van zijn vertrek of ten hoogste vijf dagen tevoren, wanneer hij het bezette Nederlandse gebied verlaat en van de bevolkingsregisters behoort te worden afgevoerd 3. binnen vijf dagen na de voltrek king van zijn huweüjk 4. binnen vijf dagen na de ontbin ding van zijn huwelijk 6. binnen vijf dagen na de wijzi ging van zijn beroep meente 6. binnen vijf dagen na de verwij zing van zijn beroep 7. binnen vijf dagen na de wijziging van zijn geslachts- of voornamen of nationaliteit. Van vermissing of ontvreemding van het persoonsbewijs geve men steeds ter stond kennis. Wieringen, 30 October 1942. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, Wnd. Burg. COLLECTE WINTERHULP WIERINGEN. Heden Zaterdag en a.s. Maandag wordt de lijstcollecte van Winterhulp gehou den. Bedenk bij het bepalen van Uw gift, dat in den a.s. winter zeer velen gehol pen moeten worden. Indien U niets geeft, treft U niet Winterhulp, doch hen, die in armoede leven. Ook van Uwe bijdrage is het af hankelijk of deze behoeftige Nederlan ders de hulp kunnen ontvangen, welke zij zoozeer van noode hebben. Geeft dus zooveel U missen kunt. Wieringen, 30 October 1942. De Burgemeester voornoemd, VAN DIEMEN, w/n. Bistributiedienst Wieringermeer - Wieringen. UITREIKING BONKAARTEN 13e PERIODE. De Plv. Leider van bovengenoemden dienst maakt bekend dat vanaf Maan dag 9 t.m. Woensdag 25 Nov. a.s. de uit reiking zal plaats vinden van de hier onder genoemde bonkaarten. Zitting wordt gehouden te Wieringerwerf op 9 en 10 Nov. in het Gym.-lokaal. Slootdorp op 11 en 12 Nov. Hotel de Wieringermeer. Middenmeer op 13, 16 en 17 Nov. Hotel Smit. Den Oever op 18 en 19 Nov. in lokaal Jurrie Lont. H.-hoef op 20, 23, 24, 25 en 26 Nov. in Hotel de Haan van 9.30 12.30 en van 1.303.30 uur. Op de bonkaarten voor voedingsmid delen 12e periode van het hoofd van het gezin staan dag en uur vermeldt, waar op men in het uitreikingslokaal moet verschijnen. Wie hieraan niet voldoet, moet eventueele gevolgen voor zijn re kening nemen. Een ieder overtuige zich bij het in ontvangst nemen der beschei den onmiddellijk, dat hij datgene ont vangt, waarop hij recht heeft. Hiertoe is een overzicht in het uitreikingslokaal aanwezig. De Distributiestamkaarten inleg vellen) van ALL^ gezinsleden moeten worden medegebiRht. Alleen inwoners van d^^ïemeente WieringermeerWie ringen zijn gerechtigd hun bonkaarten in bovengenoemde lokalen in ontvangst te nemen. Personen die hier tijdelijk verblijf houden moeten hun stamkaart inlegvel) aangeteekend opzenden naar het D.K. hunner inwoning. Een uitzondering op deze regel vormen seizoenarbeiders, schippers, woonwagen bewoners, gedetacheerde Marechaussée's en geëvacueerden. Uitgereikt zullen worden 1. de bonkaarten voor voedingsmid delen 13e periode 1942. 2e. de aardappelkaarten voor de 13e periode. 3e. Toeslagkaarten voor bijzondere arbeid 13e periode 1942. Zij, die in aanmerking denken te ko men voor een toeslagkaart voor bijzon dere arbeid, moeten een volleidg en dui delijk, met inkt, ingevulde werkgevers verklaring van een door mij vastgesteld model overleggen. Blanco exemplaren hiervan zijn verkrijgbaar aan het kring kantoor en op de uitreiking. De toeslag- kaart voor aardappelen wordt alleen verstrekt aan hen die reeds in het be zit zijn van een normale aardappel- kaart. De toeslagkaarten kunnen slechts worden afgehaald op de uitreiking en NIET op het kringkantoor. (Ook niet per post). De werkgevers worden ver zocht hun arbeiders hiermede op de hoogte te brengen. Wieringerwerf, 30 October 1942. De Plaatsvervangend Leider, Tj. VAN DER HOEK. HET BETREKKEN VAN AARDAPPELEN VAN TELERS DOOR CONSUMENTEN. Evenals dit het vorig jaar het geval was, zal ook thans weer het publiek in de gelegenheid gesteld worden, hun aardappelen van telers te betrekken. Consument en teler moeten echter in dezelfde woonplaats gevestigd zijn. Per sonen die van deze regeling gebruik wenschen te maken, moeten de aardap pelen betrekken Voor de 12e, en 13e periode 1942 en de le en 2e periode 1943 ineens. Het betrekken voor twee of drie perioden is NIET toegestaan. Genoemde personen moeten dus zorgen dat de aardappelkaart voor de 12e periode, wel ke 1 Nov. a.s. geldig wordt, NIET ge bruikt wordt, evenals de aardappelkaar ten bestemd voor de daarop volgende perioden. Voor hen die van deze gelegen heid gebruik wenschen te maken, zal zitting gehouden worden te Wieringer werf, Kringkantoor, op Dinsdag 3 Nov. a.s. en te Hippolytushoef op Donderdag 5 November a.s. (Agentschap) van 912 uur en van 1.304 uur. Distributiestam kaarten, inlegvellen, alsmede aardappel- kaarten van alle gezinsleden moeten worden medegebracht. Waren reeds aardappelkaarten als toeslag voor bij - zonderen arbeid uitgereikt, (12e periode) dan moeten deze eveneens worden inge leverd. Voor betrokkenen zal op de zitting een verklaring worden uitgeschreven, waarmede zij zich tot den Plaatselijken Bureauhouder kunnen wenden, ter ver krijging van een vervoerbewijs. Aanvagen voor het betrekken van aardappelen op de bovenomschreven wijze, welke NA genoemde data worden ingediend, kunnen NIET meer in behan deling worden genomen. Wieringerwerf, 30 October 1942. De Plaatsvervangend Leider, Tj. VAN DER HOEK. Nieuwe bonnen. 1 NOV. t..e.m. 7 NOV. Bon. No. Artikel 56 A Brood 4 rants. brood of gebak. 56 B Brood '/s rants. brood of gebak. 56 Beschuit 1 rants. Beschuit br. of geb. 56 A Vleesch 1 rants. Vleesch of -waren. 56 B Vleesch Va rants. 56 A Aardapp. 2 Kg. Aardappelen 56 B Aardappelen 1 kg. Aardappelen. 56 Melk 1 3/4 Liter Melk. 56 Taptemelk 1 3/4 Liter Taptemelk. R 9 Tabak 1 rants. Tabak. R 9 Sigaretten, 1 rants. Sigaretten. 1 NOV t.e.m. 28 NOV. Bon No. Artikel 417 Algemeen 1 Kg. Suiker. 418 Algemeen 500 gram Jam. 419 Algemeen 125 gr. Peulvruchten. 420 Algemeen 125 gram Havermout. 421 Algemeen 125 gram Gort. 422 algemeen 125 gr. Gem. Meel. 423 Algemeen 100 gram Vermicelli of Maizena. 424426 Algemeen 100 gram Kaas. 427430 Algem. 1 rants. Bloem, brood of gebak. 4-66, 4-67 Reserve 250 gram Rijst. 5657 Versnap. 100 gram Chocolade. 5?59 Versnap. 100 gram Suikerwerk. 4 OCT. t.m. 28 NOV. 1942 400 Algemeen 250 gram Kofflesurrogaat. 31 OCT. 11 NOV. 56 Boter V2 rantsoen Boter. 13 SEPT. t.m. 11 NOV. 1942 2-61, 2-62 Res. 1/s rants. Boter. 3-61, 3-62 Res. V2 rants Boter. 4-61 Reserve V2 rants. Boter. Geldige bonnen voor diverse artikelen 01 t.m. 0.5 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 11 Mei 1942 tot 31 Dec. 1942. 06 t.m. 08 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 16 Oct. 1942 tot 28 Febr. 1943. 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943. M Textiel (Mannen) 45 gram scheer zeep 1 Sept. 1942 tot 31 Dec. 1942.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 2