Coöperatieve Aankoopvereeniging „De Wieringermeer" G.A. te Slootdorp Wieringermeer. COÖP.AANKOOPVEREENIGING „DE WIERINGERMEER" G.A. te Slootdorp Wieringermeer. Slootdorp, 31 October 1942. Aan onze Leden en Afnemers. Met ingang van heden- verschijnen weer elke Zaterdag onze wekelijksche mededeelingen. Wij zullen hier geregeld in bekend maken welke kunstmestbonnen er geldig zijn, onze voorraden, de prijzen van de artikelen, en verschillende officieele mededeelingen van uit Den Haag zul len overgenomen worden. Dit betreft dan mededeelingen die met onze zaak te maken hebben ook van de Plaatselijk Bureauhouder, zullen we dringende berichten opnemen. Indien U dan wekelijks onze mede deelingen leest, blijft U ook met de prijzen enz. op de hoogte. Sinds 26 September, (dit was de laat ste datum dat ons prijscourantje werd uitgegeven), is er niet veel bizon- ders gebeurd. Stikstof of Kali of Fosfor- bonnen zijn nog niet geldig geworden. Zoo is momenteel alleen nog geldig de Fosforzuurbon no. 1. Stikstof 1, 2 en 3 zijn geldig geweest. Kali 1, 2 en 3 zijn eveneens geldig geweest. Op deze bonnen leveren wij Stikstof, Kali en Fosfor af. Stikstof alleen in den vorm van Kalkammon en A. S. F. 15 Patentkali hebben, omdat ze dan nogal vroeg Kali 40% moeten strooien. Van Fcsforietmeel (1415% fosfor- zuur oplosbaar in Mineraalzuur) hebben wij nog wat af te geven, dit is Fosfor- zuur zonder bon, die er nog niet van gehad heeft kan hier nog 15 baal per bedrijf) van krijgen, zoolang de voorraad strekt. Alleen zij, die geen Fosforzuurbon- nen hebben, kunnen Kalkammon ont vangen. De Kalkammon wordt thuis bezorgd, komt in onze zakken en dienen direct op het bedrijf omgestort te wor den. (Ook kan men de zakken bij ons brengen ter vulling). Wij vragen beleefd om zoo spoedig mogelijk de zaaizaadzakken terug te zenden aan ons magazijn, voordat er kosten op komen. De kunstmestzakken komen voor f 3.per stuk op rekening (wanner er niet wordt omgestort) en worden voor f 2.50 terug genomen.. ZAAIZAAD EN POOTGOED. AANKOOP VERGUNNINGS- LANDBOUW WERKTUIGEN- Degene die nog een Aankoop-Ver gunning heeft, of nog dringend één hebben moet, stelle zich met ons in verbinding. Aardappelsorteerders enz. uit voor raad leverbaar (Rotterdam). De groote sorteerder Hades 160 kost f 224.00 af agentschap A.T.O. LEDENVERGADERING. De Ledenvergadering is j.1. Dinsdag 27 Oct. gehouden. Alle Bestuursvoorstel len zijn aangenomen. Dit jaar wordt 1% bijgeschreven op Ledenrekening, over de afname boekjaar 19411942. (Voorbeeld U hebt van de Coöperatie afgenomen voor f 4000, daarvan krijgt U terug 1% of f 40 deze f 40 wordt op Ledenrekening geschreven. U hebt daar voor een apart zg.n. Spaarbankboekje thuis.) Verder wordt ieder jaar over het vaststaande bedrag 4% Rente bijge schreven. Wil een ieder de boekjes klaar leggen. Eén dezer dagen worden ze ge haald. De 69 nieuwe leden van dit jaar 30 Jan. 194030 Jan. 1942 hebben er nog niet één. Op het kantoor worden deze bijgewerkt, zoodat na invulling ook ie der nieuw lid zulk een boekje thuis krijgt. Ook mag U het boekje meenemen ter beurze. Wij nemen ze aldaar in ont vangst. Er is geen verandering in 't Bestuur gekomen. De Heer S. L. Mansholt is gekozen als lid van de Raad van Toe zicht in de plaats van den Heer Addens, die aftredend was. De Heer de Veer heeft gesproken over Coöp. Vleeschafzet. Wij komen hier la ter op terug. Coöperatieve Cursussen zullen a.s. winter gehouden worden, 6 middagen in totaal. Ook hier komen wij nader op terug. Wij zijn kooper van Voeder-suikerbie ten en bietenkoppen. Aan hen die dezen zomer onderwicht hadden op Bindertouw berichten we, dat het omgerekende bedrag gestort wordt op de Boerenleenbank. De prijzen kunnen deze week nog niet worden gepubliceerd, aangezien we aan ruimte gebonden zijn. Coöp. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A." R. SPIKMAN, Zaakv. De aflevering is goed te noemen. Orig. Carsten is voor 50% geleverd. Orig. Lovink voor 40%. Orig. Juliana nog niet bekend. Wel zijn er le nab. granen omgezet in 2e nabouw, zoowel in de tarwe als in de rogge, doch dit was te voorzien om dat alles tegen viel. Momenteel nog le nab. Lovink tarwe aan te bieden. EVen 1824. Kali kan geleverd worden als. Kali 40% en Fosforzuur, als Fosfor in|eens noS 1100 Kg. Bevelanders B, maat, de A. S. F. Fobforzuurvoorziening is niet direct best te noemen, een klein partijtje Slak- kemeel komt ons land eerdaags binnen. Super komt er niet, Patentkali moet men ook niet op rekenen. Juist dit laat- 45—60. VEEVOEDER. Eindelijk is de October-levering uit gevoerd. De periode is ook bijna ten ste verdient wel aandacht. Speciaal voor einde. De November-levering gaat a.s. de aardappelverbouwers, die nog geen Maandag in. Gemeente Wieringen. KLEIN DIERENTEELT. Door den Raad van Beheer en Toe zicht op het gebied van Klelndieren- teelt is aan de Pluimvee- en Konijnen- fokvereeniging „Nut en Genoegen" te Wieringen toestemming verleend voor het houden van een tentoonstelling van 1820 Dec. as. in de zaal van M. Engel te H.-hoef. Als keurmeesters voor deze tentoon stelling zijn aangewezen de heeren Rol, Den Haag Volkers, Sneek en Houwink, Voorburg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 4