OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 7 November 1942 No. 2. VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISAHEsV LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER. Gemeente Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ C O R N. J. BOSKfe, WIERINGEN. COLLECTEN WINTERHULP. Bij rondschrijven van 25 September j.J. heb ik tot de pachters van land bouwbedrijven in Wieringermeer een oproep gericht gedurende het seizoen 1942/1943 uime giften voor Winterhulp beschikbaar te stellen. Velen schonken aan deze oproep gehoor en hebben op prachtige wijze blijk gegeven van hun gemeenschapszin. Onder hen zijn" er ook, die met hun sympathiën niet of niet volledig staan aan de zijde van den nieuwen tijd, doch inzien, dat ondanks verschil van opvattingen, het werk dat Winterhulp verricht, gesteund moet worden. Immers het helpen van de ar men en behoeftigen is een dure men- schenplicht, waarbij politieke factoren geen rol spelen. Vooral deze gevers betuig ik mijn hartelijken dank. Ik waardeer ten zeer ste hun diep menschelijke gevoelens, die hen er toe brachten te geven omdat het noodig is terwille van hen, wier ar moede groot is. Helaas zijn er echter steeds nog zeer velen, bij wie Winterhulp aan een ge sloten deur geklopt heeft. Van hen mocht Winterhulp geen gift ontvangen. Geen enkele maal kon achter hun naam op de collecte-lijsten een bedrag wor» den aangeteekend. Laten zij zich toch, bewust worden van de moreele plicht, die zij tegenover het noodlijdende deel der Nederlandsche bevolking te vervul len hebben. Onder deze niet-gevers zijn er velen, die zelf in groote welstand le ven. Zij dienen te bedenken, w&t het zeggen wil armoede te lijden. Wellicht wordt hun afzijdige houding ook inge geven door onbekendheid met de nood die in vele gezinnen heerscht. Laten zij zich dan op de hoogte stellen en daar na zich afvragen of zij hun afwijzende houding kunnen verantwoorden. Indien U nog niet gaf aan Winterhulp stelt U zich dan thans, na overweging aan het bovenstaande, de vraag of in deze afwijzende houding kunt volharden. Op 14 en 15 November a.s. vindt de vierde collecte ten bate van Winterhulp plaats. Laten dan ook zij, die tot nog toe zich afzijdig hielden, een ruime gift beschikbaar stellen. INKWARTIERING LEDEN DUITSCHE WEERMACHT. In verband met de inkwartiering van verschillende leden van de Duitsche Weermacht bij burgers breng ik het volgende onder Uw aandacht. Krachtens Par. 2, tweede lid van de Verordening van den Rijkscommissaris No. 50/1940 dienen de inkwartieringsbil- jetten aan het einde van de maand door de kwartiernemer, d.w.z. door de ingekwartierde militairen, te worden in gevuld, en afgegeven aan den kwartier gever. De kwartiergevers dienen deze biljetten op den eersten werkdag van de volgende maand bij den burgemees ter in, waarna voor uitbetaling wordt zorg gedragen. De inkwartieringsvergoeding bedraagt voor generaals, stafofficieren .en amb tenaren der Weermacht met overeen komstige rang f 1.50 voor alle overige officieren, amb tenaren der Weermacht en onder officieren met „portepee" 1. voor onderofficieren met bed 0.50 zonder bed 0.30 voor manschappen met bed 0.20 zonder bed 0.10 In deze bedragen is geen vergoeding voor verpleging begrepen. Zonder inkwartieringsbiljetten kun nen geen betalingen worden gedaan De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. KOSTELOOZE INENTING. Door onvoorziene omstandigheden was het niet mogelijk de aangekondigde kostelooze inenting op Donderdag 5 November j.1." te laten doorgaan. In verband hiermede zal op DONDERDAG 12 NOVEMBER a.s. opnieuw gelegenheid bestaan tot inenting in de dorpen Middenmeer 1111.30 uur Dorpshuis Slootdorp 11.3012 uur, Gebofiw voor Maatschappelijk Werk Wieringerwerf ten huize van Dr. Tams ma des namiddags 2 uur. Wieringerwerf, 7 November 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, j A. SAAL.' Da secretaris der gemeente, A. N. NAP. na aankomst van denzelve een schrifte lijke verklaring ten raadhuize dienen in te leveren. De personen, die huisvesting verstrekt, en degene, wien huisvesting wordt verstrekt, zijn beide voor de inle vering der aanmelding op gelijke wijze verantwoordelij k. De hiervoor omschreven verplichting geldt niet, wanneer de in een particulier huishouden opgenomen persbon aan den hem opnemenden persoon verwant is in de rechte linie of in de zijlinie tot en met den derden graad van bloed- of aanverwantschap. In het bijzonder wordt er de aandacht op gevestigd, dat deze aanmeldingsplicht ook geldt voor de all\ier gehuisveste seizoenarbeiders en kostgangers voor zoover deze niet in" het bevolkingsregis ter der gemeente zijn opgenomen. Formulieren voor aanmelding zijn ten gemeentehuizè gratis verkrijgbaar. Niet voldoening aan de aanmeldings plicht wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste f 1000,of met een dezer straffen. Wieringerwerf, 6 Nov. 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, ,A. SAAL. Wieringerwerf, 7 November 1942. i AANMELDINGSVERORDENING. De wnd. Burgemeester van Wieringer meer brengt ter algemeene kennis, dat ook particuliere personen en openbare of particuliereinrichtingen, welke niet j bij wijze van bedrijf of geregeld een Het Buurtschapshoofd van W. H. N. persoon boven 15 jaren, al of niet tegen [vergoeding, langer dan vier en twintig in Wieringermeer, !uren te hunnent huisvesting verstrek- A. SAAL. BEGROOTING. Dijkgraaf en Heemraden van het heemraadschap de Wieringermeer bren gen ter openbare kennis, dat de door hun College in ontwerp opgemaakte begrooting voor het dienstjaar 1943 voor belanghebbenden ter inzage zal liggen ter Secretarie van het Heemraad schap (Comeinkantoor te Wieringer werf) van 9 tot en met 22 November a.s. op ALLE werkdagen van 9 tot 12 uur. 'Dijkgraaf en Heemraden voornoemd De Dijkgraaf, Ir. A. OVINGE. De Secretaris, Mr. Th. A. J. VOSTERS Wieririgerwerf, 7 November 1942.' INKWARTIERING DUITSCHE WEERMACHT. De Burgemeester van Wieringen ken, daarvan in elk geval binnen 24 uren brengt ter algemeene kennis, dat Nota's

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 1