voor leveranties en verrichtingen voor de Duitsche Weermacht terstond bij hem dienen te worden ingeleverd. Wanneer ten aanzien van vorderin gen, leveranties e.d. geen algeheele over eenstemming mócht worden verkregen, verdient het aanbeveling dit onmiddel lijk te zijner kennis te brengen. Wieringen, 7 November 1942. De Burgemeester voornoemd, VAN DIEMEN, l.b. COLLECTEN WINTERHULP. Hoewel deze Zaterdag niet in het teeken staat van één der collecten van Winterhulp Nederland, wilde ik hier over toch iets opmerken. Het Winterhulpwerk heeft nog niet de belangstelling, die het verdient. Het doel hulp te verleenen aan diegenen, die dit vooral in het harde winterj aar getij de noodig hebben, kan toch geen bezwaren ontmoeten. Principiëele bezwaren Dit beteekent dat U in principe bezwaren hebt om Uw mede-burgers, die niet in de gelukkige omstandigheden verkeeren het geheele jaar vaste en veiliggestelde inkomsten te hebben, in den winter bij zijn gerin ge geldelijke inkomsten in zijn nood bij te staan. Deze bezwaren komen dan ook niet voort uit hooger gestemde principiëele overwegingen, doch uit een plat-mate- rialiStisch egoïsme. Noem het kind dan ook bij de naam en zeg dat U met de nooden van Uw medeburgers niets te maken wilt heb ben en dat ze zich zeiven maar moeten zien te redden. Ook Uw principe behoeft dan, al thans voor dit geval, niet in het geding te worden gebracht en kan dan zuiver der worden bewaard. De Burgemeester, VAN DIEMEN. Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. UITREIKING BONKAARTEN 13e PERIODE. De Plv. Leider van bovengenoemden dienst maakt bekend dat vanaf Maan dag 9 t.m. Woensdag 25 Nov. a.s. de uit reiking zal plaats vinden van de hier onder genoemde bonkaarten. Zitting wordt gehouden te Wieringerwerf op 9 en 10 Nov. in de nieuwe burgemeesterswoning. Slootdorp op 11 en 12 Nov. Hotel de Wieringermeer. Middenmeer op 13, 16 en 17 Nov. Hotel Smit. D^n Oever op 18 en 19 Nov. in lokaal Jurrie Lont. H.-hoef op 20, 23, 24, 25 en 26 Nov. in Hotel de Haan van 9.30 12.30 én van 1.303.30 uur. Op de bonkaarten voor voedingsmid delen 12e periode van het hoofd van het gezin staan dag en uur vermeldt, waar op men in het uitreikingslokaal moet verschijnen. Wie hieraan niet voldoet, moet eventueele gevolgen voor zijn re kening nemen. Een ieder overtuige zich bij het in ontvangst nemen der beschei den onmiddellijk, dat hij datgene ont vangt, waarop hij recht heeft. Hiertoe is een overzicht in het uitreikingslokaal aanwezig. De Distributiestamkaarten inleg vellen) van ALLE gezinsleden moeten worden medegebracht. Alleen inwoners van de Gemeente WieringermeerWie ringen zijn gafcchtigd hun bonkaarten in bovengenoemde lokalen in ontvangst te nemen. Personen die hier tijdelijk verblijf houden moeten hun stamkaart (-l^tinlegvel) a.angeteekend opzenden naar het D.K. hunner inwoning. Een uitzondering op deze regel vormen seizoenarbeiders, schippers, woonwagen bewoners, gedetacheerde Marechaussée's en gèëvacueerden. Uitgereikt zullen- worden 1. de bonkaarten voor voedingsmid delen 13e periode 1942. 2e. de aardappelkaarten voor de 13e periode. 3e. Toeslagkaarten voor bijzondere arbeid 13e periode 1942. Zij, die in aanmerking denken te ko men voor een toeslagkaart voor bijzon dere arbeid, moeten een volleidg en dui delijk, met inkt, ingevulde werkgevers verklaring van een door mij vastgesteld model overleggen. Blanco exemplaren hiervan zijn verkrijgbaar aan het kring kantoor en op de uitreiking. De toeslag- kaart voor aardappelen wordt alleen verstrekt aan hen die reeds in het be zit zijn van een normale aardappel- kaart. De toeslagkaarten kunnen slechts worden afgehaald op de uitreiking en NIET op het kringkantoor. (Ook niet per post). De werkgevers worden ver zocht hun arbeiders hiermede op de hoogte te brengen. Wieringerwerf, 30 October 1942. De Plaatsvervangend Leider, Tj. VAN DER HOEK. ALGEMEENE. MEDEDEELING, TER ATTENTIE VAN ALLE INWONERS, RESSORTEERENDE ONDER BOVEN GENOEMDE DISTRIBUTIEDIENST. Naar aanleiding van zeer vele verzoe ken van de zijde van het pubhek om den (plv.) Leider te mogen spreken, breng ik het volgende onder Uw aan dacht De zeer drukke, werkzaamheden van den (Plv.) Leider, momenteel o.a. ver oorzaakt door een tekort aan personeel, brengen met zich mede, dat deze zeer weinig tijd voor het publiek beschikbaar heeft. Ten einde derhalve vele onnoodige verzoeken om den (Plv.) Leider te spre ken, te voorkomen, wordt het publiek dringend verzocht deze verzoeken zoo veel mogelijk te beperken, en wel, be halve bovenstaande om de volgende le. Negentig procent van alle gevraagde inlichtingen kunnen worden verstrekt door de ambtenaren. Niet in de eer ste plaats de (PlV. Leider, doch de ambtenaren zijn er om 'het pubhek te woord te staan. 2e. In zeer vele gevallen, wordt hiermede ehter geen genoegen genomen en wil men den (Plv.) Leider-spreken. Het pubhek dient er echter van overtuigd te zijn, dat de (Plv.) Lei<Jer U in ne gen van de tien gevallen hetzelfde antwoord zal geven als de ambtena ren. 3e Velen komen met „wissewasjes" bij den (Plv.) Leider} zonder zelfs eerst een ambtenaar geraadpleegd te heb ben. Onnoodig te zeggen dat de (Plv.) Leider heusch wel iets anders te doen heeft, dan zijn kostbare tijd met dergelijke dingen te verknoeien. Een ieder denke zich slechts in welk een enorme administratie aan ieder Distributiekantoor verbonden is, af gezien nog van het feit dat er veel tijd en eenrgie gevergd wordt, ten einde het Distributieapparaat goed te doen blijven functieonneeren. Rekening houdende met boven staande wordt thans vastgesteld dat met ingang van heden de (Plv.) Lei der slechts te spreken zal zijn Dins dags, Woensdags en Donderdags, 's morgens van 1011 uur. In hjjfc algemeen wordt nog verder opgemerkt Ieder die zich aan het D.K. vervoegt dient de stamkaarten van alle betrok kenen, plus eventueel oproepingskaart enz. mede te brengen. Het komt vaak voor dat dit niet geschied, derhalve is, soms een lange, reis vergeefs ge maakt. Eveneens komt het nog vaak voor dat menschen niet verschijnen op den oproepingskaart vermelden dag, doch enkele dagen daarna. Worden de be scheiden niet op de gestelden dag afge haald, dan is de toewijzing (op een en kele uitzondering na, b.v. wegens ern stige ziekte) onherroepelijk vervallen. Voorts wordt er nog op gewezen, dat het zich onhebbelijk uitlaten tegenover ambtenaren, zooals dit nog een heel enkele keer voorkomt, juist de tegen overgestelde uitwerking zal, hebben, dan men zich voorstelt. De Distributieambenaren zijn er in derdaad voor het publiek, en niet om gekeerd, doch veel onaangenaamheden kunnen worden voorkomen, wanneer men tracht elkaar te begrijpen. Het pu bliek dient zich ook eens in het stand punt van den ambtenaar te stellen. Doet men dit dan zal men inzien, hoe moei lijk hqt is met zoo weinig middelen, toch iedereen tevreden te moeten stellen. Het opzenden van stamkaarten per post, (b.v. ter verkrijging van toeslag kaarten voor bijzonderen arbeid) is niet toegestaan. Kan dit om bijzondere rede nen niet anders, dan dient het „aange- teekend" te geschieden, terwijl alle risico voor rekening van den .afzender komt. Het publiek wordt verzocht van een en ander goede nota te willen nemen. De Plv. Leider van' den Distributiedienst Wieringermeer, Tj. v. d. HOEK. DISTRIBUTIEDIENST WIERINGERMEER WIERINGEN. In aansluiting op mijn bekend making van 30 Oct. j.1. in het officieele Mededeelingenblad (huis aan huis be zorging) betreffende de uitreiking ,van bonkaarten 13e periode, breng ik nog

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 2