Coöperatieve Aankoopvereeniging „De Wieringermeer" G.A. te Slootdorp Wieringermeer. mels en besmetting met steenjbrandsporen te bes+rijden. 'Eerstgenoemde aantasting kan ven sterken uitval van kiemplanten in meer of minder ontwikkelingsstadium op- het veld veroorzaken, terwijl de aanwezig heid van steenbrandsporen oorzaak kan worden van het optreden van steen- brandzieke planten in de tarwe. Dit sei zoen vertconen de tarwemonsters in ster ke mate Fusajmm- of kiemschimmelaan- tasting. Uit de ingezonden tarwemonsters dit jaar, bleek dat de eerst ingezonden mon sters in mindere mate waren aangetast, waaruit blijkt, dat het slechte oogstweeï van veel invloed is. Daalt door de hevig heid der aantasting het kiemcijfer te-zeel, dan zal ontsmetting niet meer kunnen bewerkstelligen, dat het voor de kiem- kracht gestelde normaalcijfer nog bereikt wordt. In den regel komt echter de aan tasting meer tot uiting in het optreden van een groot percentage zieke kiemplan ten 'dan in een'sterke daling van het kiem- krachtcijfer. Dientengevolge zal na een uit zaai van het niet ontsmette zaad een ster ke uitval op het veld gevreesd moeten worden door ontsmetting nu wordt dit. gevaar afgewend. In de praktijk komt het wel herhaalde lijk vpor dat het zaaizaad door het be waren, in kiemkracht achteruit gaat. Vooral is dit het geval met niet ont smette partijen, doch het komt ook meer malen voor met reeds ontsmette partijen. Daarom wijzen wij er op dat het vooral dit jaar, nu het zaad 'slecht geoogst is, en lang bewaard moet worden voordat ge zaaid kan worden, de te gebruiken zaai- zaadhoeveelh&den iets hooger te nemen dart normaal. Dit is ook ten zeerste aan te bevelen omdat het zaad, hetwelk thans gezaaid moet worden, zeer veel kans loopt zeer lang in den grond te liggen, voordat het boven komt, en dat de kiem- energie, al is de kiemkracht ook vol doende, tlaag is om een behoorlijke stand te verkrijgen. Ook de Fusarium-aantasting van rogge is dit jaar wel iets sterker dan het vooraf gaande jaar, maar toch niet in die mate als bij tarwe. Bij de onderzochte monsters gerst werd nagenoeg geen Fusarium-aantasting aange troffen, doch hier is het de Helmint hos- porium-infectie, die ontsmetting vaak nood zakelijk maakt. Deze schimmel veroor zaakt in gerst de zoo gevreesde strepen- of soms ook de vlekken ziekte. Alles bij elkaar genomen is dus zoowel voor tarwe en rogge als voor gerst ont smetting, warm aan te bevelen, maar met de meeste nadruk moet dit dezen herfst toch voor tarwe gedaan worden, Ir. L. R. DIJKEMA, Landbouwkundig Ingenieur b.d. Voorlichtingsdienst in de W.-Meer. SLOOTDORP, 7 NOV. 1942. Aan onze Leden en Afnamers. GELDIGHEIDSVERKLARING iif PREDIKBEURTEN' WIERINGERMEER. ZONDAG 8 NOVEMBER. NED. HERV. GEMEENTE, Middenmeer v.m. 10.30 Ds. Meijer Drees. W.-werf 2.30 uur Ds. Meijer Drees. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 8 NOVEMBER. NED. HERV. KERK Oosterland v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek. Na afloop stemming. Westerland nam. 2'A uur Ds. v. Beek. KALHSïIKSTOFBONNEN. Met ingang van 2 Nevember is de ïjÖ^Stofbon voorzien van opdruk K. (tPRïrstikstof) geldig verklaard, echter noder de navolgende beperking De voor dit seizoen beschikbaar ko mende hoeveelheden Kalkstiwstof zullen niet voldoende zijn om de van opdruk K. voorziene stikstofbonnen geheel te honoreeren. In verband hiermede wordt bepaald dat iedere K-bon slechts voor de helft mag worden gehonoreerd. Indien U dus een 200 Kg. nieuwe N-bon hebt, met op druk K. dat is normaal 10 baal Kalk- stikstof, U ontvangt met deze nieuwe regeling 5 baal kalkstikstof. Deze Kalkstikstof zullen we spoedig kunnen leveren, aangezien het C. B. dit product in voorraad heeft. MENGVOEDERS. Vanaf 2 November is het den meng voederfabrikanten niet meer toegestaan om paardenmengvoeder in gepasten vorm (dus als koekjes, brokjes of kor rels) te bereiden. Hier vloeit dus uit voort, dat in het vervolg voor Paarde- koekjes, Paardemeel geleverd zal wor den. ZAAIZAAD EN POOTGOED. De grootste drukte is voorbij van ge noemde producten. De afleveringen zijn geschiedt. Nog aan te bieden Ie nab. Lövink Tarwe, le nab. Petkuser Winter- Rogge (vermoedelijk nog wat Orgineel) Verder een klein partijtje Bevelander Pootaardappelen B. De assissenten zijn reeds weer begon nen met orders op te neme® van de volgende zomergranen en, zaden, le nab. Blanka Tarwe, le nab. Carma Tarwe, le nab. v. Hoek Zomer Tarwe, le nab. Mansholt Witte Tarwe, 2e nab. Lijn zaad, le nab. Unica en Mansh. kort Erwten, le nab. Gruno Rozijn Erwten, le nab. Zomergerst, Mansholt 2-rijïge en Bigo, le of 2e nab. Br. Boonen, ver moedelijk alleen (Noord Hollandsche) De Ceka Br. Boonen worden nog niet door ons opgenomen, le nab. Binder, Adelaar en Zegehaver, Voederbietenzaad, Klaverzaden enz. Wacht niet te lang met uw zaaiplan, een ieder weet hoe de Zaaizaadvoorziening is en zal worden. Bovengenoemde soorten komen allen van- de Z.W.M. Dit adres garandeert U een gc-ed product, en practisch geen vracht. Heeft eigen controle, op de ge wassen en keuring. LEVERING KUNSTMEST. We hebben deze week eenige bonnen kunstmest verplicht moeten leveren, omdat een pakhuis ontruimd moest worden. Niemand konden we. berichten omdat alles zeer vlug in z'n, werk ging. Een ieder~ zal dit wel begrijpen. Degene die kunstmest wil ontvangen geve ons even tijding. Uit voorraad leverbaar Kalkammonsalpeter, Kali- zout 40% en 50%, A. S. ^.-korrels 15— 1824, (15% Stikstof, 18% Fosforzuur en 24% Kali, in Patentvorm). Een ieder- die Fosforzuur-bonnen bij ons heeft in geleverd zal wel op de A.S.F. zijn aan gewezen. Ook hebben we A.S.F. 2-10-20, 2% Stikstof, 10% Fosforzuur en 20% Kali, (deze Kali is Chloorhoudend). Verder nog een klein partijtje Fosforiet- meel, 1415% Fosforzuur, oplosbaar in Mineraalzuur. Dit product is zonder bon. Niemand kan meer krijgen als 15 baal, uiterlijk 20 per bedrijf. Patentkali moet men niet op rekenen en zooals we reeds eerder schreven, zal er ook wel geen Super komen. Vermoe- delijk wat Slakkmeel, doch hier heeft men zoo weinig aan en tevens kost het Fosforzuurbonnen. Wacht niet te lang met de kunstmest te ontvangen, aangezien het vervoer steeds moeilijker wordt. LEDIGE ZAKKEN VAN ZAAIZAAD EN KUNSTMEST. Gaarne deze zakken zoo spoedig mo gelijk terug voordat .er kosten op komen. De zaaizaadzakken worden voor dezelfde prijs teruggenomen. Kunstmestzakken .voor f 3.- per stuk op rekening, worden voor f, 2.50 terug genomen. Vooral de le nab. Petkuser roggezakken (Bakkers- zakken), Huurzakken), hadden we gaar ne p.o. terug. Deze kosten anders 3 cent per stuk per week. LEDIGE BUSSEN- VAN CERESAN,. ARETAN EN MORKIT. Gelieve de ledige bussen te bewaren, we kregen bericht van de fabriek dat na 15 November niet anders geleverd wordt als tegen ingeleverde bussen of in groote verpakking (200 Kg.) Wan neer U dus later bij 10 Kg. wil koopen zult U zelf-voor verpakking moeten zor gen. - 4 LEDEN-REKENINGBOEK.TES. Wil deze s.v.p. klaar leggen. Ze wor den gehaaid voor bijschrijving (1%, plus renten). Ook op de beurs nemen wij deze boekjes in. COÖPERATIE CURSUSSEN. Deze worden gehouden op 15 Dee., 22 Dec., 12 Januari '43v 19 Januari, 28 Januari en 2 Februari '43. Dit zijn lezin gen op verschillend Coöperatief terrein, ieder wordt hier verwacht (niet beneden 17 jaar). Deze lezingen worden 's mid dags geb,ouden in Hotel „De Wieringer meer te Slootdorp. U krijgt nog een nadere uiteenzetting. Coöp. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A." R. SPIKMAN, Zaakv. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. GEREF. KERK. H.-hoef v.m, 10 uur Leesdienst. H.-hoef nm. 2.30 u. Ds. M. Schenkeveld. Den Oever In de houten hulpschool Gasthuisweg vm. 10 u. Ds. Schenkeveld Den Oever nm. 3 uur Leesdienst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 4