OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD No, 3. VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISA1IJES43R LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. STAATSBOSCHBEHEER. Ie Jaargang Zaterdag 14 November 1942 UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ C O R Ng. J. 30SKER, WIERINGEN. INKWARTIERING DUITSCHE WEERMACHT. De aandacht van. de belanghebbende wordt er op gevestigd, dat betaling van inkwartieringsvergoeding slechts kan plaats hebben, indien wordt overgelegd een inkwartieringsbiljet, waarop een door den kwartiernemer (d.i. de inge kwartierde militair) gestelde en onder- teekende verklaring omtrent het tijd vak van inkwartiering voorkomt. Zonder inkwartieringsbiljet kan geen betaling plaats vinden. De uitbetaling der vergoeding vindt plaats op den eersten werkdag van de maand, volgende op die, waarin de in kwartiering plaats had. Wieringerwerf, 14 November 1942. De wnd. burgemeester van W.-mepr, A. SAAL. LEVERINGEN EN VERRICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN DE DUITSCHE WEERMACHT. De waarnemend Burgemeester van Wieringermeer brengt ter algemeene kennis, dat aankoopem voor en gevor derde leveringen en verrichtingen ten behoeve van de Dultsche Weermacht contant door de betreffende troepenon- derdeelen en militaire instanties moeten worden betaald. Hieruit volgt, dat de gemeente de op deze leveringen of ver richtingen betrekking hebbende reke ningen niet zal aannemen en dat geen betaling van gemeentewege zal plaats vinden. Indien om praktische redenen in verband met den aard der. verrichting contante betaling door het betreffende onderdeel niet direct mogelijk is, ver dient het aanbeveling voor iedere ver langde prestatie een schriftélijke op dracht te verzoeken, wélk bewijsstuk dan bij de in te dienen rekeningen kan worden overgelegd. Wieringerwerf; 14 November 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. opspo- vorderd vertoonen aan iederen 'ops"ï!b- in openbare gebouwen, vervoermidde- ringsambtenaar, alsmede aan alle amb-ilen, bedrijven, enz. moeten ophouden en tenaren of andere personen, door wie zulks ingevolge eenig wettelijk voor- chrift wordt verlangd. 2. Het P.S. binnen 5 dagen persoon lijk of per aangeteekenden brief ter aanvulling of wijziging ter gemeente secretarie, afd. bevolking aanbieden a. bij vestiging, komende uit een ande re gemeente of uit het buitenland b. bij verhuizing binnen de gemeente c. bij huwelijk en huwelijksontbinding bij wijziging van geslachts- of voor namen, nationaliteit of beroep. Bij vertrek naar het buitenland het P.B. op den dag van het vertrek of ten hoogste 5 dagen tevoren in de gemeente van vertrek ter secretarie aanbieden. 3. Het P.B. terstond ter vervanging of vernieuwing inleveren, wanneer a. de geldigheidsduur is verstreken b. de burgemeester zulks vordert en c. een of meer der voorgeschreven gege vens ontbreken, niet of niet meer in overeenstemming met de feiten zijn: dan wel onduidelijk of onleesbaar zijn, geworden. 4. De P.B.-en van de leden van één gezin of samenwoning kunnen door één hunner worden aangeboden. 5. Bij overlijden moet het P.B. ge lijktijdig met de aangifte van overlijden v/orden ingeleverd in de gemeente, waar het overlijden plaats vond. 6. Bij vermissing of ontvreemding van het ontvangen persoonsbewijs on verwijld aangifte doen ter gemeente secretarie en bij de politie. - 7. Het is verboden a. veranderingen, aanvullingen of toe voegingen in het P.B. aan te brengen of door onbevoegden te doen aan brengen b. het P.B. ten gebruike af te staan of dat van een ander .te gebruiken c. zich van zijn P.B. te ontdoen. 8. Overtredingen worden gestraft met hechtenis van ten hoogste 14 dagen of geldboete van -ten hoogste f 100. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. HET PERSOONSBEWIJS. De wnd. burgemeester der gemeente brengt qogmaals onder dé aandacht van de inwoners, dat nog steeds niet volledig de voorschriten met betrekking tot het persoonsbewijs in acht worden genomen. In dit verband wordt de aandacht ge vestigd op de navolge'nde bepalingen 1. Het P.B. zeer zorgvuldig bewaren, te allen tijde bij zich dragen en desge- UITGIFTE VAN VOORRANGS KAARTEN. Door den Nederlandsche Volksdienst wordt thans een propaganda-Compagne gevoerd waarbij ons volk den vanzelfspre kenden plicht wordt voorgehouden, dat aan zwangere vrouwen en aan vrouwen, die eerst sedert 'korten tijd een bevalling achter den rug hebben, alsmede aan moeders van groote gezinnen steeds den voorrang wordt gegeven, indien zij zich hun daarbij geen zitplaats kan worden aangeboden. In verband hiermede zullen door den N.V.D. z.g. „voorrangskaarten" worden uitgegeven, voorloopig alleen voor zwah- gere vrouwen. Deze „voorrangskaarten" zijn geldig van het begin van de zevende zwanger schapsmaand tot en met twee maanden na de bevalling. f, Zij, die een dergelijke „voorrangs- kaart" wenschen te ontvangen moeten daartoe een schriftelijk verzoek indie nen bij het Buurtschapshoofd van den N.V.D., raadhuis te Wieringerwerf. Daarbij moet worden overgelegd a. een verklaring van den huisarts of behandelend arts omtrent den datum, waarop de bevalling verwacht wordt; een pasfoto van de betreffende vrouw c. een verklaring, dat de a.s. moeder in het bezit is van een baby-textielver gunning. Vrouwen, die de voorrangskaart na de bevalling aanvragen voor den restee- renden tijd van 2 maanden, behoeven geen doktersverklaring over te leggen, doch kunnen volstaan met een bewijs te toonen, dat zij onlangs bevallen zijn (trouwboekje of uittreksel geboortere gister). Wieringerwerf, 14 November 1942. Het Buurtschapshoofd van den N.V.D. in Wieringermeer, A. SAAL. AANBIEDING HULDEBLIJK. De Commissie voor aanbieding van het huldeblijk aan de Wieringermeer- Directie maakt bekend dat de over- draQjit van het monument zal plaats vinden op HEDEN ZATERDAG 14 NOV. des namiddags 2 uur. Onmiddellijk daarna zal de overdracht plaats vinden van het gedenkraam aan geboden door het Gemeentebestuur' van W.-'meer aan het Rijk in het Domein- kantoor. Na afloop zal gelegenheid worden ge geven tot bezichtiging van het nieuwf gebouw. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 1 tot en met 75 worden ingewisseld tegen ver voerbewijs a f 8 per nummer, alleen op Maandag 16 Nov. a.s. van 9 - 12 uur te Wieringerwerf, Raadhuisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 1