LANDBOUWCURSUS WIERINGERWERF. Zoodra de verwarming van de U.LO.- School in orde is, wordt de cursus we?: voortgezet. De cursisten kunnen hun avon den thans goed besteden door een en ander te repeteeren. Gemeente Wieringen. COLLECTEN WINTERHULP. Buiten de z.g. prineipiëele bezwaren worden nog andere bezwaren aarfge-s voerd om zich aan het Winterhulp-werk te onttrekken. U zegt reeds aan andere instellingen te geven. Dit beteekent dat voor het zelfde of overeenkomstig doel reeds gel den bijeengebracht worden, waaraan door U mede wordt bijgedragen. Ik moet U dan zeggen, dat uitzonde ringen daargelaten, hier dan allesbe halve van OFFERS gesproken kan wor den. Hebt U voor Uzelve wel eens nage gaan hoe groot het jaarlijksehe bedrag is, dat door U aan die andere instellingen wordt bijgedragen? Tot Uw eigen be schaming zult U dan moeten zeggen dat dit bijvoorbeeld niet eens voldoende is om één enkel persoon gedurende één week de meest noodzakelijke levensbe hoeften te kunnen doen aanschaffen. Van een wezenlijk OFFER ten be wijze dat de nood van Uw medeburgers U werkelijk ter harte gaat, kan dan ook niet gespoken worden. Stel Uw geweten dan Ook niet gerust door de suggestie, dat U reeds „zooveel ■geeft-." De collecte voor Winterhulp van he den Zaterdag 14 November 1942 zal wor den georganiseerd en verzorgd door de politie. Ik wek U allen op aan deze collecte met een werkelijk offer bij te dragen. De Burgemeester, VAN DIEMEN. In verband met de -toepassing van het Vestigings- en Verhuisverbod, het welk het vestigen in en het verhuizen binnen ene gemeente zonder vooraf gaande vergunning verbiedt, wordt er de aandacht op gevestigd dat het voor een snelle afdoening van aanvragen aanbeveling verdient deze direct in te dienen bij den Burgemeester der nieuwe woonplaats, of waar het verhuizing bin nen de gemeente betreft bij den Burge meester van zijn woonplaats, en deze niet eerst te richten aan het Evacuatie bureau der betrokken provincie. In het verzoek steeds opgeven naam, voornamen, geb. jaar en datum, beroep, tegenwoordige woonplaats en idres, nieuwe woonplaats en adres en de re den der woonplaats- of adresverandering. Modelformulieren zijn in deze ge meente gratis ter secretarie te verkrij gen. Het is in het belang der huiseigena ren die woningen verhuren, om zich te vergewissen dat de huurder, voordat de woning wordt betrokken, in het bezit is van een vestigingsvergunning. Wieringen, 13 Novejnber 1942. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, wnd. Burg. INKWARTIERING VAN LEDEN VAN DE DUITSE WEERMACHT. Voor een verrekening van de inkwar- tieringsgelden, toekomende aan hen die kwartier verlenen aan leden van de Duitse Weermacht, moet het navolgende stipt in acht worden genomen. Ie. Aan het einde van elke maand moeten de inkwartieringsbiljetten door de ingekwartierde militairen, ingevuld ter hand worden gesteld aan den kwar tiergever. 2e. Op d^ eerste werkdag van de v^aM|de maand moeten de kwartier- gwBS de biljetten inleveren ter ge meente-secretarie. Zonder inkwartieringsbiljetten kun nen geen betalingen worden verkregen. Wieringen, 13 November 1942. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, wnd. Burg. Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. Winterbevoorrading aardappelen. Evenals het vorig jaar zal ook thans weer gelegenheid worden gegeven een .wintervoorraad" aardappelen op te slaan, en wel voor de le en 2e periode 1943, d.i. 8 weken. Een en ander is niet verplicht, en niet alle gezinsleden behoeven van deze rege ling gebruik te maken. Ter voorkoming van teleurstelling wordt medegedeeld, dat voor bederf van aardappelen door vorst of anderszins in geen geval vergoeding in de vorm van rantsoenbonnen e.d. zal worden gegeven. Personen die een wintervoorraad wil len opslaan ontvangen voor de le en 2e periode 1943 GEEN aardappelkaarten, doch in plaats daarvan machtigingen. Iedere machtiging geldt voor twee aard appelkaarten, en geeft recht op het koo- pen van 171/* Kg. aardappelen. De machtigingen kunnen worden afge haald voor de Wieringermeer vanaf Maan dag 16 Nov. tot en met Dinsdag 1 Dec. 1942 aan het Kringkanfoor te Wiermger- v/efrf, 's morgens van 9-12 uur, en voor Wieringen op de uitreikingsdagen. Zie hiervoor mijn bekendmaking in het Offi cieel Mededeelingenblad van 7 Nov. j..l De stamkaarten (-|- inlegvellen) van alle belanghebbenden moeten worden mede gebracht. Na bedoelde data worden GIpiM' mach tigingen meer verstrekt. - TEXTIEL. In verband met een plotselinge leemte in de personeelsbezetting van de afdee- ling textiel, mogen tot nader order geen aanvragen, meer worden ingediend. De meest dringende gevallen vormen hierop een uitzondering, b.v. babyuitzet, enz. Te zijner tijd zal worden bekend ge maakt wanneer wederom tot de behande ling van aanvragen voor textiel zal wor den overgegaan. AFLEVERING AARDAPPELEN DOOR TELERS AAN CONSUMENTEN. In aansluiting op mijn publicatie in het Officieel Mededeelingenblad van 30 Oct. j.L betreffende bovengenoemd onderwerp, deel ik U mede dat het thans eveneens is toegestaan, aardap pelen voor drie perioden te betrekken. De aardappelkaarten voor de 13e peri ode moeten dan echter in z'n geheel, ongeschonden, worden ingeleverd. Zij die van deze regeling alsnog gebruik willen maken, kunnen zich onder overlegging van alle stamkaarten inlegvellen) en aardappelkaarten voor de T3e peri ode, van betrokkenen, wenden tot de uitreiking. Voor de data van uitreiking verwijs ik U naar mijn hierbovenge- noemde publicatie. Wieringerwerf, 14 November 1942. De Plv. Leider v. d. Distributiedienst Tj. VAN DER HOEK. Nieuwe bonnen. VAN 15—21 NOV. Bon. No. Artikel 58 A Brood 4 rants. brood of gebak. 58 B Brood Va rants. brood of gebak. 58 Beschuit 1 rants. Beschuit br. of geb. 58 A Vleesch 1 rants. Vleesch of -waren. 58 B Vleesch Va rantsoen 58 A Aardapp. 2 Kg. Aardappelen. 58 B Aardappelen 1 kg. Aardappelen. 58 Melk 1 3/4 Liter Melk. 58 Taptemelk 1 3/f Liter Taptemelk. R 10 Sigaretten 1 rants. Sigaretten. R 10 Tabak 1 rants. Tabak. 1 NOV t.e.m. 28 NOV. Bon No. Artikel 417 Algemeen 1 Kg. Suiker. 418 Algemeen 500 gram Jam. 419 Algemeen 125 gr. Peulvruchten. 420 Algemeen 125 gram Havermout. 421 Algemeen 125 gram Gort. 422 algemeen 125 gr. Gem. Meel. 423 Algemeen 100 gram Vermicelli of Maizena. 424426 Algemeen 100 gram Kaas. 427430 Algem. 1 rants. Bloem, brood of gebak. 4-66, 4-67 Reserve 250 gram Rijst. 5657 Versnap. 100 gram Chocolade. 5859 Versnap. 100 gram Suikerwerk. 4 OCT. t.m. 28 NOV. 1942 400 Algemeen 250 gram Koffiesurrogaat. 12 NOV.—23 NOV. 57 Boter Va rantsoen Boter. Geldige bonnen voor diverse artikelen EA 03 Petroleum t.m. 9 Jan. 1943., 01 t.m. 0.5 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 11 Mei 1942 tot 31 Dec. 1942. 06 t.m. 08 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 16 Oct. 1942 tot 28 Febr. 1943. 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943. M Textiel^ (Mannen) 45 gram scheer zeep 1 Sept. 1942 tot 31 Dec. 1942. Honden- en kattenbrood bon 1, t.m. 30 November. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 15 NOVEMBER. NED. HERV. GEMEENTE. W.-werf nam. 7.30 u. Ds. Meijer Drees EVANGELISATIE. Middenmeer v.m. ,10 uur Cand. Ybema. (Vacature dienst). Slootdorp 10 u. Cand. v. Hassel" Utrecht. W.-werf 3 uur Cand. v. Hassel. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 15 NOVEMBER. NED. HERV. KERK H.-hoef v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek. Doopsbedlening. Na afloop stemming. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef v.m. IOV2 uur Ds. Lugt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 2