OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 21 November 1942 No. 4. VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER ENTERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES'OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. UITSTEL SCHOUW. STAATSBOSCHBEHEER. Gemeente Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ C O R N. J. BOSKER. WIERINGEN. TEXTIELGOEDEREN. Door bemiddeling van den Neder- landschen Volksdienst zullen wederom een hoeveelheid textielgoederen worden vrijgegeven. Deze goederen bestaan uit: luiers, meisjeskousjes, trainingspakken, kinder-trainingspakken, meisjescamiso- les en meisjesdirectoires. Zij, die meenen in aanmerking te komen voor het betrekken van genoem de artikelen gelieven een schriftelijk verzoek in te dienen bij het buurt- schapshoofd van den N. V. D., raadhuis te Wieringerwerf, waarna een N.V.D.- aanvraagformulier ter invulling zal worden toegezonden. Op vertoon van een bewijs af te ge ven door den provinciaal leider van den N. V. D., worden de gewenschte goede ren door een aan te wijzen kleinhan delaar beschikbaar gesteld tegen afgifte van genoemd bewijs, het benoodigde aantal textielpunten en den kleinhan delsprijs. Het adres van den kleinhandelaar, van wien bovengenoemde goederen kunnen worden betrokken, zal nader worden bekend gemaakt. Wieringerwerf, 21 November 1942. Het Buurtschapshoofd v. d. N.V.D. in Wieringermeer, A. SAAL. straat 1 te Wieringerwerf. Het verdient aanbeveling reeds eer der gedane aangiften te herhalen. De Stichting „De Wieringermeerscholen" A. N. NAP, Secretaris. LUCHTBESCHERMINGSDIENST WIERINGERMEER. Bij den luchtbeschermingsdienst Wie ringermeer zijn nog verschillende plaatsen te vervullen. Zij, die bereid zijn bij de luchtbe schermingsdienst een functie te vervul len, kunnen zich aanmelden bij het hoofd van den luchtbeschermingsdienst. Raadhuis Wieringerwerf. BOUWBUREAU „DE WIERINGERMEER." Als gevolg van de tijdsomstandighe den zijn verschillende materialen voor herstellings- en, onderhoudswerken aan de woningen in het geheel niet of zeer slecht verkrijgbaar. Het is daarom noodzakelijk, dat bij bewoning de uiterste voorzichtigheid wordt be tracht. In verband met de naderende vorst en stookperiode dienen speciaal de volgende punten in acht te worden genomen. Vorstschade. Door den bewoner dienen, bij kans op vorst, alle noodige maatregelen te worden getroffen om bevriezen van de GRIFFIE waterleidingbuizen, gootsteen afvoeren, waterreservoirs en closetpotten te voor- Met het oog op de brandstoffen- tornen. Deze maatregelen bestaan uit het afsluiten van de hoofdkraan, het openzetten van het aftapkraantje en de keukenkraan, welke laatste dient te v/orden doorgeblazen (om het achter gebleven water uit de leiding te verwij deren), het omwikkelen van de stank afsluiters onder te gootstenen, het doortrekken van de waterspoeling en het inwerpen van zout in het water van de closetpotten. Schoonhouden van goten, rioolputten, en schoorsteenkanalen. Het is noodzakelijk, dat de bewoner SLUITING PROVINCIALE schaarschte heeft de Commissaris der provincie Noord-Holland besloten de provinciale griffie te Haarlem tot na der order des Zaterdags te sluiten. Wieringerwerf, 21 November 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. OPENING O. L. SCHOOL TE WIERINGERWERF. Het bestuur der stichting „de Wierin- Behangselpapier. Daar er door het Bouwbureau geen behangselpapier meer kan worden aan gekocht, is het in het algemeen niet mogelijk om kamers opnieuw te be hangen. De nog aanwezige kleine voor raad dient voor noodgevallen gereser veerd te blijven. U gelieve met deze opmerkingen ern stig rekening te houden. Bedenkt, dat dit vooral in Uw eigen belang is, daar er zeer veel kans be staat, dat zelfs de allernoodzakelijkste reparaties niet meer uitgevoerd kunnen worden. Door het tijdig en regelmatig in acht- nemen van bovenvermelde aanwijzin gen kan men zich veel onkosten en vooral iast besparen. Bouwbureau „de Wieringermeer," A. N. NAP. 1. Secretaris. Zooals reeds op de beurs op 12 No vember j.1. is medegedeeld, is de NAJAARSSCHOUW UITGESTELD TOT I DECEMBER a-S. De Rentmeester der Domeinen Rentambt Wieringermeer. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 7G t/m 100 worden ingewisseld tegen vervoerbewijs a f 8.per nummer al leen op Maandag 23 November a.s. van 9 tot 12 uur te Wieringerwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. germeerscholen" te Wieringerwerf brengt ter kennis, dat de school voor regelmatig ae dakgoten en rioolputten uitgebreid lager onderwijs te Wieringer-| reinigt om lekkages en verstoppingen werf deze stichting vermoedelijk 1 De- te voorkomen. cember a.s., doch uiterlijk begin Januari a.s. zal worden geopend. In het eerste cursusjaar zal de school alleen een le en 2e klasse omvatten. Vooral in dézen tijd, nu er verschil lende soorten brandstoffen worden ge bruikt welke veel aanslag in de rookka nalen achterlaten, is het ter voorko- Inschrijving van leerlingen dient voor! ming van brand van zeer veel belang. 28 November a.s. plaats te hebben, bij i dat de schoorsteenen regelmatig gron den secretaris der stichting, Raadhuis- dig worden gereinigd. COLLECTEN WINTERHULP. Buiten de reeds genoemde, zijn er nog andere bezwaren, die tegen Winterhulp worden aangevoerd. U geeft in het geheel niet, omdat U meent dat hulp in nood door „de ge meente" moet worden verzorgd. Dit be- teekent dat U voorstander is van het ver- leenen van dezen hulp volgens een systeem met voorgeschreven normen en tot vastgestelde bedragen. Hoe gelukkig de omstandigheid ook ge roemd kan worden, dat deze overheids zorg bestaat, leidt dit systeem toch onaf wendbaar tot het beoordeelen van men- schen als „gevallen", waarin eenerzijds, als „het geval" Ir de normen past dier- overeenkomstige hulp kan worden gege ven, doch anderzijds indien „het ge/ai buiten de normen valt. ook maar e'.n'.ge hulpverleening onmogelijk is. Indien U den mensch en daarmede ook Uzelve niet in een „systeem" als een „ge val" wilt zien, doch als een elk naar ver mogen volwaardige mensch, gaat ook Uw redeneering van de volledige afwenteling van de nooden van Uw medeburgers op „de gemeente" niet op en zult U het eveneens als een plicht moeten aanvoe len hen, die in minder gunstige omstandig heden verkeeren door Uw OFFER in hun veelal tijdelijkön nood, de helpende hand toe te steken. De op Zaterdag j.1. gehouden collecte, georganiseerd en verzorgd door de Politie heeft de gestelde verwachtingen ruim schoots overtroffen. Gebleken is, dat al thans de bereidheid om te geven zoo goed als algemeen heeft baan gebroken en dat de weigeringen tot de sporadische „ge vallen" kunnen worden teruggebracht. Op Zaterdag 21 en Maandag 23 Novem ber wordt de 2e straatcollecte gehouden- Het lijkt inderdaad of U met deze elkaar opeenvolgende collecten teveel gevraagd wordt op 28 en 30 November volgt zelfs alweer de 2e Jijstencollecte bedenkt U. echter wel dat slechts OFFERS in staat 1 zijn om in NOOD te voorzien. De eerste uitkeering aan waarde-bon- nen tot een bedrag van f 7C0.- werd deze week gedaan. De Burgemeester, VAN DIEMEN. VOORRANGSKAARTEN. Door den Nedcrlandschen Volksdienst zullen aan zwangere vrouwen voorrangs- kaarten worden uitgegeven, teneinde voor deze vrouwen te verkrijgen, dat hun bij ge legenheden, waar men lang moet wachten, voorrang wordt verleend, alsmede dat hun in vervoermiddelen zitplaatsen worden af gestaan. Dergelijke kaarten kunnen worden aan gevraagd bij het Buurtschapshoofd van den N.V.D.den Heer P. C. de Haan, Nieuw- straat No. 17. De Burgemeester, VAN DIEMEN. VERDUISTEREN. De Burgemeester, Plaatselijk Lucht beschermingsleider te Wieringen, ves-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 1