Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. Nieuwe bonnen. tigt de aandacht op het bepaalde in par. 10a der verordening betreffende het verduisteren. Daarin staat voorgeschreven, dat donkerblauw licht gebruikt dient te worden voor die delen van gebouwen, welke onmiddellijk in de open lucht uitkomen, zoals vestibules, voorportalen, gangen e.d. Wieringen, 19 November 1942. De Burgemeester voornoemd, VAN DIEMEN, w/n. ORGANISATIE DER ZELFBESCIIER- MINGSMAATREGELEN TEGEN BRAND IN GEBOUWEN. De Burgemeester, Plaatselijk Lucht beschermingsleider te Wieringen maakt op grond van artikel 8 van de Luchtbe schermingsverordening (nr. 13/1942) het volgende bekend 1. De zolders of bovenste verdieping van openbare en particuliere gebou wen, kantoren en bedrijven, als bedoeld in art. 1, sub 4 en 5, der Luchtbescher mingsverordening, moeten worden op geruimd. Hiertoe moeten de zich aldaar bevindende licht brandbare voorwerpen worden verwijderd. Andere kleine al dan niet brandbare voorwerpen moeten hetzij verwijderd, hetzij in kisten wor den verpakt, welke met deksel gesloten en ordelijk zoo moeten worden opge steld, dat ze aan alle kanten te berei ken zijn. Alle hoeken van de hierbe- doelde vertrekken moeten gemakkelijk bereikbaar zijn. 2. Op de zolders en alle andere ver diepingen der bovenbedoelde gebouwen, kantoren en bedrijven, met inbegrip van de ruimten, welke gelijkvloers of in kelders of sousterrains zijn gelegen, moet een voldoende voorraad zand en water gereed worden gehouden, alsme de een of meer voorwerpen, welke in het kader van de zelfbescherming als hulpmiddelen ter bestrijding van een begin van brand nuttig kunnen zijn (b.v. een schop, een hark, een tuin slang een vuurzweep enz.), 3. Indien de bovenste verdieping der bovenbedoelde gebouwen, kanto ren en bedrijven als woon-, slaap- of werkvertrek wordt gebruikt, moeten in verband met den aard van het gebruik overeenkomstige maatregelen, als on der 1 en 2 aangegeven, getroffen wor den. 4. Voor het nakomen van de onder 1 t/m 3 genoemde verplichtingen is in beginsel verantwoordelijk de eigenaar van het betreffende gebouw, kantoor of bedrijf. Hij, die het gebouw, kantoor of bedrijf daadwerkelijk in zijn bezit heeft (bijv. bezitter, huurder, enz.) of daarover het beheer voert (bijv. verte genwoordiger, bestuurder), is in plaats van den eigenaar verantwoordelijk. 5. Van gemeentewege zal voor een voldoende hoeveelheid zand worden zorg gedragen. De distributie van dit zand geschiedt op de volgende wijze. In de eerstvolgende weken zal een wagen rondgaan, van welke het zand betrokken zal kunnen worden. De aan bieding zal huis aan huis geschieden. Voor het zand moet contant betaald worden 10 cent per emmer. 6. Het niet nakomen van bovenbe doelde verplichtingen kan ingevolge artikel 15 van de Luchtbeschermings verordening worden gestraft met hech tenis van ten hoogste zes maanden eh met een geldboete wVten hoogste dui zend gulden of met één dezer straffen. Lr ernstige gevallen kan ecu gevange nisstraf van ten hoogste 8 jaren en een geldboete van onbeperkte hoogte of één dezer straffen worden opgelegd. Wieringen, 19 November 1942. De Burgemeester, Plaatselijk Luchtbeschermingsleider, VAN DIEMEN. GEITENFOKKERIJ. De Geitenfokvereeniging Wieringen deelt mede dat door omstandigheden de DEKBOK DER VEREENIGING VANAF HEDEN GESTATIONNEER» is bij den Heer G. NIELAND, Hollebalg. KLEIN DIERENTEELT. Pluimvee- en Konijnenfokvereeniging „Nut en Genoegen", Wieringen. De inschrijf biljetten voor de Ten toonstelling van 1820 Dec. gaan vol gende week rond. De inlevering sluit op de vergadering van 29 Nov. des morgens 10 uur bij S. Kaan. Het inschrijfgeld bedraagt f 1.per no. en f 0.60 per no. voor Adsp. Konijnen kunnen in 3 rubrieken in geschreven worden, nl. Oud, Jong en Jeugd. Deze laatste zijn dieren na 1 Mei geboren. Pluimvee kan ingeschreven worden als Oud of Jong. Een groot aantal eere-prijzen is reeds toegezegd, waaronder zeer mooie hoofd- eere-prijzen. Alleen zij mogen inschrijven die lid zijn van de R. v. B. en Jonge dieren mogen alleen ingeschreven worden als zij gering of genummerd zijn met gel dige merken. OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN INSPECTEUR DER BELASTINGEN TE DEN HELDER. AANVRAGEN LOONBEL.BOEKJE 1943 LOSSE ARBEIDERS. De Inspecteur bovenvermeld maakt bekend dat voor het aanvragen van een loonbelastingboekje voor z.g. losse ar beiders voor het jaar 1943 ZITTING zal worden gehouden op WOENSDAG 25 NOV. 1942 van 5—7 uur n.m. in de Arbeidsbeurs te Hippo- lytushoef DONDERDAG 26 NOV. 1942 van 5—7 u. n.m. in het geb. „Land in Zicht", Den Oever VRIJDAG 27 NOV. 1942 van 5—7 uur n.m. in het stempellokaaltje Wes- terland ZATERDAG 28 NOV. 1942 van 5—7 uur n.m. in de Arbeidsbeurs te Hippo- lytushoef. De Inspecteur der Belastingen, J. VOLKMAARS. Den Helder, 17 Nov. 1942. Trouwboekjes medebrengen PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 22 NOVEMBER. NED. HERV. GEMEENTE. Slootdorp v.m. 10.30 u. Ds. Meijer Drees. M.-meer nm. 2.30 u. Ds. Meijer Drees. Onderwerp „Vredestichters." PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 22 NOVEMBER. NED. HERV. KERK Oosterland v.m. 10'/s uur Ds. v. Beek. Westerland 's av. 7Vs uur Ds. v. Beek. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef v.m. lO'/z uur Ds. Lugt. ZONDAG '29 NOVEMBER. NED. HERV. GEM. H.-hoef v.m. 10Va uur Ds. v. Beek. Den Oever nam. 2 uur Ds. v. Beek. ZEEP VOOR VUILEN ARBEID. In aansluiting op vorige publicaties over dit onderwerp, deel ik U mede, dat wederom gelegenheid zal worden gege ven tot het aanvragen van extra zeep voor vuilen arbeid. De Regeling is als volgt I. Aanvraagformulieren kunnen vanaf heden tijdens de kantooruren aan de Distributiekantoren worden af gehaald. II. De aanvraagformulieren, welke door den werkgever of bedrijfsleider, of indien het een zelfstandig persoon be treft, door hem/haar zelf, volledig en duidelijk ingevuld en onderteekend moeten zijn, kunnen op de navolgende plaatsen en tijden worden ingediend a. Wieringerwerf, in het Gymnastiek lokaal op Maandag 7 December a.s. van 9.3012.30 uur b. Slootdorp, in Hotel „De Wieringer meer" op Maandag 7 Dec. a.s. van 25 uur c. Middenmeer, in Hotel „Smit" op Dinsdag 8 December a.s. van 9.3012.30 uur d. Den Oever, in lokaal Jurry Lont op Woensdag 9 Dec. a.s. van 1012 u. en van 1.30—3 uur e. Hippolytushoef, in het Distributie kantoor op Donderdag 10 Dec. a.s. van 9.3012 en van 1.303 uur. De aandacht wordt er op gevestigd, dat het niet onmogelijk is, dat boven genoemde data van uitreiking vervroegd zullen worden. Dit zal dan echter in het eerstvolgende Off. Mededeelingenblad bekend gemaakt worden. in. Op aanvragen, minder dan 5 personen betreffende, wordt direct be slist, en worden de bonnen direct afge geven, tegen overlegging van alle Dis tributiestamkaarten van de betrokken arbeiders. Op aanvragen, 5 of meer personen betreffende, kan niet direct worden beslist, en zal de beslissing schriftelijk aan den werkgever worden bericht. Bij de afhaling van de op deze aan vragen toegewezen bonnen behoeft al leen de Distributiestamkaart van den werkgever te worden overlegd. IV. Er kan worden aangevraagd voor a. hen, die naar het oordeel van den werkgever bijzonder verontreinigen- den arbeid verrichten b. gediplomeerde bakers en kraamver zorgsters, verloskundigen, verple gers en verpleegsters c. melkers (in dit geval moet op het aanvraagformulier het aantal koeien worden vermeld. Wieringerwerf, 20 November 1942, De Plv Leider van den Distributiedienst Tj. VAN DER HOEK. Bon. No. Artikel VAN 22—28 NOVEMBER. 59 A Brood 4 rants. brood of gebak. 59 B Brood Va rants. brood of gebak. 59 Beschuit 1 rants. Beschuit, br. of geb. 59 A Vleesch 1 rants. Vleesch of -waren. 59 B Vleesch V2 rantsoen 59 A Aardapp. 2 Kg. Aardappelen. 59 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 59 Melk 1 3/4 Liter Melk. 59 Taptemelk 1 3/4 Liter Taptemelk. 59 Tabak 1 rants. Tabak. 1 NOV t.e.m. 28 NOV. Bon No. Artikel 417 Algemeen 1 Kg. Suiker. 418 Algemeen 500 gram Jam. 419 Algemeen 125 gr. Peulvruchten. 420 Algemeen 125 gram Havermout. 421 Algemeen 125 gram Gort. 422 algemeen 125 gr. Gem. Meel. 423 Algemeen 100 gram Vermicelli of Maizena. 424426 Algemeen 100 gram Kaas. 427430 Algem. 1 rants. Bloem, brood of gebak, i 4-66, 4-67 Reserve 250 gram Rijst. 5657 Versnap. 100 gram Chocolade. 5859 Versnap. 100 gram Suikerwerk. 4 OCT. t.m. 28 NOV. 1942 400 Algemeen 250 gram Koffiesurrogaat. 12 NOV.—23 NOV. 57 Boter '/s rantsoen Boter. 12 Nov. t.m. 10 Januari 1943 Boter voor kinderen beneden de leeftijd van 21 jaar op bon 59. Geldige bonnen voor diverse artikelen EA 03 Petroleum t.m. 9 Jan. 1943. 01 t.m. 0.5 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 11 Mei 1942 tot 31 Dec. 1942. 06 t.m. 08 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 16 Oct. 1942 tot 28 Febr. 1943. 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943. Zeep 431 Alg., O-zeep. O-toiletzeep, 432 Alg. Waschpoeder, O-waspoeder t.m. 30 November.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 2