Coöperatieve Aankoopvereeniging „De Wieringermeer" G.A. te Slootdorp Wieringermeer. dat de erwten per stuk iets grover zijn geweest bij lagere zaaizaadhoeveelheden. Wat de rijenafstand betreft verkreeg men de beste resultaten met 25 cm., ter wijl 40 en 50 practisch evenveel opbrach ten. Deze resultaten n weer in tegen stelling met die van toen de afstand van 50 cm. de hoogst*. Opbrengst gaf. In 1940 werden gebruikt de afsta.' n 28.5 "en 50 cm. en werden geen verscnillen beteekenis gevonden. A Wordt vervolgd. SLOOTDORP, 21 Nov. 1942. Aan onze Leden en Afnemers. GELDIGE KUNSTMESTBONNEN. Momenteel is alleen geldig, de kalkstif- stofbcn, met opdruk K (op deze Kbon wordt 50 pCt. geleverd) is geldig tot 30 Novem ber, doch moet vóór 26 Nov. bij ons in geleverd zijn. Verder is de Fosforzuur- bon nog geldig tot nader te noemen datum appelsorteermachines, Eggen (diverse soor ten), Aanaard-wiedmachines (geultrek kers), Sproeimachines, Grasmaaimachines, Hooiharken, Gecomb. hooihark-zwadkear- ders, Bietensnijders, Hakselmachines, Graanmaaier-Zelfbinders, enz. enz. Lage prijzen, prima uilvoering. Denk er aan, dat alle aankoopvergun ningen 15 Dec. verloopen. Indien U dus een aankoopvergunning hebt, stuur haar naar ons. de Z.W.M.), dit merk garandeert U kwa liteit en lage prijs, practisch geen vrach ten en zakkenverlies. De Z.W.M. heeft zelf belang bij een goed product, vandaar naast de N.A.K. hun eigen keuring. Hier volgen onze prijzen Mengmeel voor paarden p. ICO Kg. f 11.75 Varkensmeel voor fokvar- kens enz. p. 100 Kg. 12.80 Kernvoeder voor varkens p. 100 Kg. 22.55 Mineralen per 100 Kg. - 8. Minerale Liksteenen per 100 Kg. - 12.50 Kalkamonsalpeter per 100 Kg. - 8.00 Kalksalpeter (niet in voorraad) per 100 Kg. - 8.00 Kalkstikstof (prijs nog niet bekend.) Kalizout 40 pCt. per 100 Kg. - 5.30 Kalizout 50 pCt. per 100 Kg. - 6.40 A.S.F. Korrels 15-18-24 p. 100 Kg. - 24.05 Uit deze cijfers blijkt dat de zaaizaad- hoeveelheid van 200 Kg. per ha. gemid- Celd de hoogste opbrengst heeft gegeven, en aldus een bevestiging vormt van de ge gevens welke met dergelijke proeven in voorgaande jaren werd gevonden. Ce- ien de geringe verschillen in het aan- ta! peulen en erwlen per plant zou men kunnen vei wachten dat de hoogste op brengst zou zijn verkregen op de veldjes -met het grootste aantal planten per ha., dus bij 240 Kg, zaizaad. Dit is echter niet het geval. M»n zou dus moeten aannemen AFLEVERING KUNSTMEST. COÖPERATIE CURSUSSEN. Op 26 Januari 1943 2 films (o.a. Het belang van den Boer en goed melken.) Op iedere vergadering wordt er con sumptie aangeboden. ZAAIZAAD. Uit voorraad leverbaar le nab. Lovinktarwe (nog 2 H.L. 2e nab. Carsten) le nab. Petküser rogge, Westerwoldsch raaigras. Pootaardappelen uitverkocht. We zijn kooper van alle soorten onder N.A.K. plombe zomergranen en zaden. We zijn verkooper van alle soorten zo mergranen en zaden (alles afkomstig van A.S.F. Korrels 2-10-20 p. 100 Kg. - 9.50 Tarwemalen per 100 Kg. 1.00 Haverpletten per 100 Kg. 1.00 De vrachten van kunstmest zijn 25 cent per 100 Kg. alle andere artikelen worden voor deze prijs thuis bezorgd. Denkt U aan de Leden Rekeningboekjes. ij Wij nemen orders aan op ijzeren rail- palen, lengte 1.83 met gaten, prijs pl.m. f 2 per stuk. Coop. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A." R. SPIKMAN, Zaakv. COOP. BOERENLEENBANK WIERINGERMEER. Telefoon 32, gevestigd te Middenmeer, Brugstraat 42. Postgiro 254466. Aangesloten bij de „Coöperatieve Centr. Raiffeisen-Bank" te Utrecht. Het kantoor te Middenmeer is open 's Maandags v.m. 9.30-12 nm. 1.30-5 u. 's Dinsdag v.m. 9.30-12 nm. 1.30-5 u. 's Woensdags v.m. 9 tot nm. 5 uur. 's Donderdags vm. 9.30-12; nm. 1.30-5 u. 'sVrijdags: v.m. 9.30-12; nm. 1.30-5 u. 's Zaterdags vin. 912 uur. Rentevoet voor Spaargelden tot een bedrag van f 5000.per persoon of gezin 2 .3/4 voor 1 jaar vast 3% tot een maximum van f 3000.per persoon of gezin alléén in te gaan bij het be gin van het jaar dit mag boven het gestelde maximum geplaatst worden Spaargelden bftven f 5000.1% voor Creditrente in loopende rekening voor leden als regel tot een bedrag van f 5000.2% daarboven 1% voor niet-leden IV2 en Vs. voor Debet rente zoowel bij voorschotten als loopen de rekening 3 3/4 De Bank belast zich verder met alle bankzakenals aan- en verkoop van effecten, inwisseling van coupons, vreemd geld enz. Spaarbusjes worden koste loos verstrekt. Safe-loketten te huur a f 5.- per jaar en f 1- per maand. COOP. BOERENLEENBANK WIEÏUNGEN. (Aangesloten bij de Coöp. Centr. Raif- feisenbank te Utrecht). Den rentevoet is vastgesteld als volgt Spaargelden van 1 tot 5000 gulden voor leden 2.75 pCt. voor niet-leden 2.65 pCt. van 5000 tot 10000 gulden 2 pCt. van 10.000 en hooger 1 pCt. boven 20.000 gulden nihil. Creditrente in loopende rekening als Spaargelden Debetrente in Loopende rekening 4% Voorschotrente Hyp. 3.75 Borgtochten 4 Het kantoor te H.-hoef is open alle werkdagen van 's morgens 83011.30 uur 's middags van 24 uur (Maan dags-, Vrijdags- en Zaterdagsmiddags niet.) Te Den Oever in perceel J. Tijsen Mz., Havenstraat's Maandags en 's Vrijdags des namiddags van 2-4 uur. Wordt lid van uw plaatselijke instelling. Spaarbusjes verkrijgbaar. Loketten te huur. HET BESTUUR. Uit voorraad leverbaar Kalkamon salpeter, A.S,F. 15-18-24, AJS.F. 2-10-20, Kalizout 40 pCt., Kalizout 50 pCt., Kalk stikstof, Slakkemeel, Fosforietmeel (fos for zonder bon (14-15 pCt. forsforzuur oplosbaar in mineraalzuur. (De A.S.F. 2- 10-20 is zeer geschikt voor erwten, vlas, boonen, eventueel bieten, omreden hier 2 pCt. stikstof in aanwezig is). Kali chloorhoudend. We raden een ieder aan, die ruimte heeft, de stikstof maar te ontvangen. Een dezer dagen komt er heel wat stikstof bin nen en zullen we de drie geldige perioden af kunnen leveren. Degene die een fosfor- zuur-toewijzing heeft, kan de A.S.F, kor rels ontvangen, en voor het restant aparte stikstof. De kunstmest komt in zakken op de boerderij, de chauffeur is verplicht deze zakken om te storten in Uw eigen zakken. Gebeurt dit niet, dan zijn we genood zaakt, de zakken voor f 3 per stuk op rekening te zetten, en voor f 2.50 per stuk terug te nemen. Ook mag men zakken bij ons aan het pakhuis brengen ter vulling. MORKIT (Kraaienvergif) Weer ruim voldoende voorraad, dit ar tikel heeft het laatste jaar geweldig op gang genomen, en zal dit wel te danken hebben aan haar uitwerking. Ook de Heer Ir. Dijkema schreef hier vorige week over. Het Is verpakt in doozen van 1 en 5 Kg. Ceresan en Aretan eveneens ruim vol doende voorraad. AANKOOPVFRGUNNING VOOR LAND BOUWWERKTUIGEN. Wij kunnen direct uit voorraad (Rot terdam) leveren Za.aimachines, Kunstmeststrooiers, Aard- Voor de goede gang van zaken, komen v*ij nog even terug op genoemde lezingen. Niettegenstaande er al veel deelnemers zijn, wekken wij een ieder op, die nog niet ingeschreven is, alsnog het strookje in te vullen en aan ons te zenden. Het zijn leerzame en interessante lezingen. Er is gelegenheid tot vragen stellen. De lezingen beginnen om 2.30 in volgorde Op 8 December „de Cooparatieve Zuivelbereiding en Verkoop van Zuivel producten. Op 15 December „Het Coöperatief Credietwezen." Op 5 Januari 1943 „de Coöperatieve Aankoop van Landbouwbenoodigdheden. Op 12 Januari 1943 „Coöperatieve Vee-afzet." Op 19 Jaunari 1943 „De Verzekering van den Boer." Fosforietmeel (14-15 pCt. fosforzuur in mineraalzuur oplosbaar - 9.40 (zonder bon) Slakkemeel per 0.31 Ceresan per 1 Kg. 2.97 per 5 Kg. 14.15 Aretan per 5 Kg. 32.30 Morkit per 1 Kg. 2.45 per 5 Kg. 11.70 Papiertouw per rol - 3.00 Gesl. Krijt per 100 Kg. 5.00 Landbouwzout per ICO Kg. 4.00 Mangaansulfaat per 100 Kg. 38.00 Schelpen per M3' 4.75 en 6.25 Paraplant per 50 Kg. 22.50

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 4