OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 28 November 1942 No. 5. VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN ltf DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIE OP VflIDROUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. STAATSBOSCHBEHEER. Gemeente Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ CORN. J. BOS K ER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud A. N. NAP, Wieringerwerf. OPENBARE VEILIGHEID De wnd. burgemeester van Wieringer meer brengt ter kennis, dat door den Commissaris-Generaal voor de Open bare Veiligheid bezwaar wordt gemaakt tegen het houden van inzamelingen ten bate van het Sint-Nicolaasfeest en het Kerstfeest, voorzoover deze inzamelin gen niet worden aangevraagd door en onder leiding staan van den plaatse lijk bevoegden leider van. W.H.N. en N.V.D. Tegen het gebruik, genoemde feesten te vieren, bestaat geen bezwaar. Vorjg jaar is echter gebleken, dat inzamelin gen voor dat doel in omvang en uitwer king een .vorm aangenomen hebben, v/elke het W.H.N.-werk benadeeld heeft. In het belang van de instellingen, welke de belangen van het Nederland-, sche Volk het beste waarnemen, W.H.N. en N.V.D.blijkt het geboden, nog slechts die inzamelingen toe te staan, welke door den plaatselijken leider van W.H.N. worden aangevraagd en geleid. Inzamelingen van particulieren of vereenigingen mogen daarentegen van heden af niet meer toegestaan worden. Reeds verleende vergunningen voor inzamelingen, welke nog plaats moeten vinden, blijven slechts van kracht, wan neer de plaatselijke bevoegde leider van W.H.N. achteraf zijn toestemming heeft gegeven. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. LEVERINGEN EN VERRICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN DE DUITSCHE WEERMACHT. Voor zoover noodig wordt nogmaals ter algemeene kennis gebracht, dat aan- koopen door en gevorderde leveringen en verrichtingen ten behoeve van de Duitsche Weermacht contant door de betreffende troepenonderdeelen en mi litaire instanties moeten worden be taald. De gemeente neemt derhalve de op deze leveringen en verrichtingen betrekking hebbende nota's niet aan en ook zal geen betaling door de gemeente geschieden. Indien directe betaling in verband roet de aard der levering of verrichting niet'mogelijk is, verdient het aanbeve ling voor iedere verlangde prestatie een schrifrelijke opdracht te verzoeken. Dit bewijsstuk dient bij de later bij het on derdeel in te zenden rekening te wor den overgelegd. Wieringerwerf, 27 November 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. VERMISSING MATERIALEN CENTRALE KEUKEN. Door den kok van de Centrale Keuken te Wieringerwerf worden de" volgende voorwerpen vermist 2 gamellen van 10 Liter 1 gamel 20 1 gamel 50 1 opscheplepel. Deze voorwerpen waren in gebruik voor de verstrekking van warme maal tijden aan bij de landbouwers in deze gemeente ondergebrachte seizoenarbei ders en zijn bij de distributie van de maaltijden achter gebleven bij de land bouwers. De wnd. burgemeester van Wieringer meer verzoekt de landbouwers, bij wie deze voorwerpen berusten, daarvan mededeeling te doen bij den kok, voor noemd. Wieringerwerf; 27 November 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. INKWARTIERING DUITSCHE WEERMACHT. Zooals in het mededeelingenblad van 14 November j.1., nr. 3, reeds werd me degedeeld, kan betaling van inkwartie ringsvergoeding slechts plaats hebben, indien het inkwartieringsbiljet, waarop een door den ingekwartierden militair gestelde en onderteekende verklaring omtrent het tijdvak van inkwartiering voorkomt. Inmiddels is gebleken, dat in vele ge vallen geen inkwartieringsbiljetten zijn uitgereikt. In verband hiermede worden de in woners, bij wie inkwartiering van offi cieren, onderofficieren, manschappen of paarden heeft plaats gehad of nog plaats vindt, verdocht zich Maandag, 30 November a.s. -te vervoegen ter ge meentesecretarie, en alsdan opgave te verstrekken van a. den dag, waarop de inkwartiering is aangevangen b. den dag, waarop de inkwartiering is beëindigd, dan wel of de inkwartie ring nog voortduurt c. den rang, zoo mogelijk den naam van den ingekwartierde en het onderdeel waartoe hij behoort, alsmede het veldpostnummer d. in het geval, dat paarden zijn inge- i-'w£,rtierd, het aantal paarden, dat ondergebracht is. Betaling zonder inkwartieringsbiljet ten kan onder geen voorwaarde plaats vinden. Iéder wordt dus in zijn eigen belang dringend aangeraden zich tot het ver strekken van bovenbedoelde gegevens Maandag a.s. ter secretarie te vervoe gen. De over de maand November 1942 verschuldigde inkwartieringsvergoedin gen worden ter secretarie uitgekeerd op 1, 2, '3 en 4 December a.s. des morgens van 9—12 uur. Wieringerwerf, 28 November 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. LUCHTBESCHERMINGSDIENST. De wnd. burgemeester, plaatselijk Luchtbeschermingsleider te Wieringer meer maakt het volgende bekend Aangezien nog steeds blijkt, dat door vele ingezetenen onvoldoend verduis terd wordt, wil hij er nogmaals op wij zen, dat een scherpe controle op Üe naleving der verduisteringsvoorschrif ten plaats vindt. Bij het coiistateeren van overtredin gen wordt, naast het opmaken van procesverbaal hetgeen een strafopleg ging van 150 gulden boete of 4 weken hechtenis ten gevolge kan hebben onmiddellijk overgegaan tot afsnijding van den lichttoevoer voor een tijdvak van drie dagen. Bij herhaalde overtreding bestaat de mogelijkheid, dat de afsnijding van den lichttoevoer voor een langeren termijn dan drie dagen gelast wordt en dat de overtreding voor een Duitschen rechter wordt gebracht. Vooral café's en restaurants worden extra gecontroleerd. Bij overtreding kan de lichttoevoer voor de geheelc inrich ting afgesneden worden. Bij herhaling kan de inrichtipg geslo ten worden. Tevens wijst hij er op, dat wit-uit- stralende zaklantaarns, welke tijdens de verduisteringsperiode worden gebruikt, in beslag genomen worden. Verder komt het nog herhaalde malen voor, dat de bevolking bij luchtalarm licht maakt in niet verduisterd^ vertrekken, deuren opent. enz. enz. het eigen belang der bevolking ?al hiertegen met de meeste gestreng heid optreden worden. De wnd. burgemeester, plaatselijk Luchtbeschermingsleider, A. SAAL. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 101 t/m 140 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen a f 8.per nummer al leen op Maandag, 30 November 1942 van 9'tot 12 uur te Wieringerwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. COLLECTEN WINTERHULP. Uit den aard der zaak heeft ook het werk van Winterhulp bloot gestaan aan allerhande roddel-praatjes. Zou eerst het hier ingezamelde geld naar Duitschland gaan, toen gezien werd dat hetgeen uitgekeerd werd een veel grooter bedrag was, dan bij de collecten werd ingezameld, kwam het geld uit Duitschland. Niettegenstaande deze en andere ver dachtmakingen is Winterhulp niet al leen rustig haar gang blijven gaan, doch heeft zij haar arbeidsterrein steeds verder uitgebreid" om langzaam maar zeker haar sociale hulpverleening een onmisbare plaats in de gemeenschap te geven. Zij heeft zich hierdoor steeds laten leiden door dd idee Door het volk, voor het volk, hiermede propageerende de zich vrijwillig opgelegde plicht te zor gen voor degenen, die deze zorg noodig hebben. Meerdere malen zijn stemmen opge gaan deze vrijwilligheid te veranderen in een verplichting, door de Winterhulp- kosten te putten uit> de belastinggelden. Inderdaad zou deze overgang zich op zoo goed als geruischlooze wijze hebben kunnen voltrekken, zooals in alle tijder zoovele uitgaven voor allerhande doel einden zonder schokken, op het putter uit de openbare middelen zijn afgescho- ven. Winterhulp-Nederland rekent het ziet als een eer, dat al hetgeen reeds door haar is verricht, dit gedaan is geworden, zonder dat uit de openbare middelen ook maar voor het geringste bedrag ge bruik is gemaakt. De 2e lijsten-collecte wordt niet ge houden op 28 en 30 November, doch op Zaterdag 5 December en Maandag 7 December 1942. Winterhulp houdt zich alsdan voor Uw St. Nicolaas-gave aan bevolen. De Burgemeester, VAN DIEMEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 1