Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. Nieuwe bonnen. NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST. Er blijkt, dat aanvragen voor het ver krijgen van voorrangskaarten, alsmede voor de beschikbaarstelling van textiel- goederen door den N. V. D., door inwo ners van de gemeente Wieringen wor den gezonden aan den Burgemeester van de gemeente Wieringermeer. Waarschijnlijk is dit een gevolg van het feit, dat voor sommige aangelegen heden, zooals distributie-zaken, de be handeling voor beide gemeenten plaats vindt aan bureaux, welke te Wieringer- werf gevestigd zijn. Met den N.V.D. en W.H.N. is dit ech ter niet het geval. Buurtschapshoofd van het Buurtschap Wieringermeer (is de gemeente Wieringermeer) is "ambts halve nog de Heer A. Saai, burgemees ter te Wieringerwerf. Buurtschapshoofd van het Buurtschap Wieringen (is de gemeente Wieringen) is de Heer P. C. de Haan, Nieuwstraat No. 17 te Hippolytushoef. Aanvragen van inwoners uit de ge meente Wieringen moeten dus tot den Heer de Haan worden gericht. De Burgemeester, VAN DIEMEN. AANMELDING VLUCHTELINGEN. Onverminderd het bepaalde in de aanmeldingsverordening No 83/1942, waarbij aan houders van ondernemin gen, welke dienen tot het bij wijze van bedrijf of in het algemeen belang ver strekken van huisvesting aan reizigers of vreemdelingen, dan wel tot verblijf van herstellenden (bijv. hotels, herber gen, pensions, liefdadige instellingen, herstellingsoorden, jeugdherbergen, te huizen voor daklozen), particuliere personen die geregeld kamers verhuren, alsmede aan bestuurders van kloosters, ordetehuizen, retraitehuizen en tehui zen van kerkelijke genootschappen de verplichting wordt opgelegd om 'perso nen, wien huisvesting wordt verleend aan te melden bij het plaatselijk hoofd van politie, waartoe wettelijk voorge schreven aanmeldingsformulieren be staan die tegen betaling der kosten (ad 1 cent per stuk) ter gemeente-secretarie zijn te verkrijgen, rust op alle geëvacueerde personen en vluchtelingen die zich in deze ge meente vestigefi, de verplichting zich onmiddellijk ter registratie aan te melden. Daartoe bestaat op iedere werkdag gelegenheid op het Bureau voor steun verlening, Beltstraat 2 te Hippolytus hoef ook voor hen die tot dusverre in gebreke bleven. Verhuizing binnen de gemeente, als mede vertrek van den vluchteling uit de gemeente, moet onmiddellijk worden gemeld, terwijl in de nieuwe woonplaats weer opnieuw aanmelding moet ge schieden. Wieringen, 25 November 1942. De Burgemeester van Wieringen, ter waarneming van de taak van Bur gemeester en Wethouders, VAN DIEMEN, Wnd. Burg. De Secretaris, VAN DUIN. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 29 NOVEMBER. NED. HERV. GEMEENTE. M.-meer v.m. 10 uur Ds. Meijer Drees. W.-werf 2.30 uur Ds. Meijer Drees. Rechtzinnig deel der Ned. Herv. Wieringerwerf v.m. 10 uur Ds. Keers van Lemelerveld. Bediening H. Doop. Slootdorp nam. 2.30 uur Ds. Keers. Bediening H. Avonftni^al. >>-.» PREDIKBEURTEN WIERINGEN. NED. HERV. KERK ZONDAG 29 NOVEMBER. NED. HERV. GEM. H.-hoef y.m. lO'/a uur Ds. y. Beek. Den Oever nam. 2 uur Ds. v. Beek. R. KATH. KERK, Hoofdstraat 23. De Stille H. Missen om kwart voor zeven en kwart over acht. Om kwart voor tien de Hoogmis, 's Middags sluiting van de retraite V. d. dames om 2 u. P. Florentianus O.C. v. d. heeren om 4 uur P. Justinus O. C. Den Oever Stille H. Mis om 8 uur. Hoogmis om 10 u. De retraite begint Maandag Om 6 uur voor de dames. Om 8.30 uur voor de heeren. Iedere dag behalva Maandag is er H. Mis cm 7 uur. De Plv. Leider van voornoemden Dienst maakt bekend I. Vaste brandstoffen extra toeslag voor groote gezinnen. In aansluiting op mijn vorige bekend making over dit onderwerp wordt nog medegedeeld Personen, die, om welke redenen dan ook, vóór 11 Juli j.1. geen aanvraag ter verkrijging van extra toeslag voor groote gezinnen hebben kunnen indie nen, worden thans nog in de gelegen heid gesteld dit te doen. Hiervoor komen in aanmerking ge zinnen bestaande uit 7 of meer perso nen. De aanvraagformulieren (MD 33305 of MD 108) welke zoowel aan het Kringkantoor, als op het Agentschap verkrijgbaar zijn, moeten onder over legging van de Distributiestamkaarten van ALLE gezinsleden, worden inge diend als volgt Kringkantoor W.-werf op 1 en 2 Dec. a.s. Agentschap H.-hoef op 3 en 4 Dec. a.s. tijdens de normale kantooruren. Alle aanvragen welke na data bin nenkomen, zullen onherroepelijk worden afgewezen. II. Vaste Brandstoffen voor kamer en pensionbewoners. Aanvraagformulieren MD 33311, ter verkrijging van brandstoffen voor ka mer- en pensionbewoners, voor de maanden December 1942 en Januari 1943, kunnen worden afgehaald aan het Agentschap te Hippolytushoef en het Kringkantoor, tot uiterlijk 5 Dec. a.s. De formulieren MD 333—11 mogen, zooals bekend, niet ingevuld worden ten behoeve van10 of meer gasten of van pensions, waarin geen hoofdbewo ner aanwezig is. De volledig en duidelijk ingevulde, en onderteekende formulieren, moeten onder overlegging van de Distributie stamkaarten van betrokken gasten of huurders, worden ingediend op a. het Kantoor Wieringerwerf op Dins dag 8 en Woensdag 9 December a.s. b.Tiet Agentschap Hippolytushoef op Donderdag 10 en Vrijdag 11 Decem ber a.s., tijdens de normale kantoor uren. Voor zooverr mogelijk, in .verband met de voorschriften, zullen de bonnen bij de indiening der formulieren worden uitgereikt. III. Uitreiking Bonkaarten le Periode 1043. Vorenvermelde uitreiking zal plaats vinden vanaf Vrijdag 4 Dcember t/m. Woensdag 23 December 1942, op hier na te noemen plaatsen en tijden Wieringerwerf op 4 en 7 December in het Gymlokaal Slootdorp op 8 en 9 December in Ho tel „De Wieringermeer." Middenmeer op 10, 11 en 14 Decem ber in Hotel „Smit." Den Oever op 15 en 16 December in Café Jurriën Lont. Hippolytushoef op 17, 18, 21, 22 en 23 December in Hotel „de Haan 's morgens van 9.3012.30 en 's mid dags van 1.303.30 uur. Op de bonkaarten voor voedingsmid delen voor de 13e periode van het hoofd van het gezin staan dag en uur ver meld, waarop men in het uitreikingslo kaal moet verschijnen. Het is in het belang van het publiek dat hieraan zooveel mogelijk wordt voldaan. Een ieder overtuige zich bij het in ontvangst nemen der bescheiden on middellijk, dat hij datgene ontvangt, waarop hij /zij recht heeft. Hiertoe is een overzicht in het uit reikingslokaal aanwezig. De Distributiestamkaarten inleg vellen) van alle gezinsleden moeten worden medegebracht. Alleen inwoners van de Gemeenten WieringermeerWieringen zijn gerech tigd hun bonkaarten in bovengenoem de lokalen in ontvangst te nemen. Personen die hier tijdelijk verblijf hou den moeten hun stamkaart inlegvel) aangeteekend opzenden naar het D.K. van de gemeente hunner inwoning. Een uitzondering op deze regel vormen: seizoenarbeiders, schippers, woonwa genbewoners, gedetacheerde Maré- chausseé's en geëvacueerden. Uitgereikt zullen worden: 1. De bonkaarten voor voedingsmidde lden le periode 1943. 2. De aardappelkaarten voor de le pe riode 1943. 3. Toeslagkaarten voor bij zonderen ar beid le periode 1943. Zij die in aanmerking denken te ko men voor een toeslagkaart voor bijzon deren arbeid, moeten een volledig en duidelijk met inkt ingevulde werkge versverklaring van een door mij vast gesteld model overleggen. Blanco exem plaren hiervan zijn verkrijgbaar .aan het kringkantoor en op de uitreiking. De toeslagkaart voor aardappelen wordt alleen verstrekt aan hen, die reeds in liet bezit zijn van de normale aardap- pelkaart. De toeslagkaarten kunnen slechts worden afgehaald op de uitreiking en niet op het kringkantoor, (ook niet per post). De werkgevers worden verzocht hun arbeiders op de hoogte te brengen. IV. Textiel. Er wordt nogmaals de aandacht op gevestigd dat de afd. textiel tot nader order alleen is geopend voor dringende gevallen. V. Ondanks het feit, dat momenteel iedereen door middel van dit blad op de hoogte kan zijn van alle publicaties komt het nog vaak voor, dat inlichtin gen telefonisch of schriftelijk gevraagd worden, welke in het Off. Mededeelin- genblad gepubliceerd zijn. Dergelijke aanvragen zullen steeds naar dit blad verwezen worden. Nu een ieder van het noodige op de hoogte kan zijn, dient hij/zij er ook voor te zorgen dat hij /zij dat inderdaad is. De Plv. Leider van den Distributiedienst Wieringermeer, Tj. v. d. HOEK. VAN 29 5JOVEMBER5 DECEMBER. Bon. No. Artikel 61 A Brood 4 rants. brood of gebak. 61 B Brood Va rants. brood of gebak. 61 Beschuit 1 rants. Beschuit, br. of geb. 61 A Vleesch 1 rants. Vleesch of -waren. 61 B Vleesch Va rantsoen 61 A Aardapp. 2 Kg. Aardappelen. 61 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 61 Melk 1 3/4 Liter Melk. 61 Taptemelk 1 3/4 Liter Taptemelk. R 11 Tabak. R 11 Sigaretten. 29 NOVEMBER t.m. 26 DECEMBER. Bon No. Artikel 437 Algemeen 1 Kg. Suiker. 438 Algemeen 500 gram Jam. 439 en 440 Alg. 250 gr. gort op iedere bon 441 Alg. 100 gr. Vermicellie of Puddingp. 442 tot 444 Algemeen 100 gram Kaas. 445 Algemeen 250 gram Koffiesurrogaat. 447 t.m. 450 Alg. 1 rants. Bloem, Brood of Gebak. 4-73 Reserve 500 gram Rijst. 3-74, 4-74 Reserve Cacao. 3-75 en 4-75 extra snoep voor kinderen Chocolade 3-76 en 4-76 Suikerwerk. 24 NOVEMBER t.m. 5 DECEMBER. 58 Boter VV rantsoen Boter. 12 Nov. t.m. 10 Januari 1943 Boter voor kinderen beneden de leeftijd van 21 jaar op.bon 59. 1 NOVEMBER t.m. 12 DECEMBER 5657 Versnap. 100 gram Chocolade. 5859 Versnap. 100 gram Suikerwerk. Geldige bonnen voor diverse artikelen EA 03 Petroleum t.m. 9 Jan. 1943. 01 t.m. 0.5 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 11 Mei 1942 tot 31 Dec. 1942. 06 t.m. 08 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 16 Oct. 1942 tot 28 Pebr. 1943. 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943. M Textiel (Mannen) 45 gram scheer zeep 1 Sept. 1942 tot 31 Dec. 1942. Zeep 431 Alg., O-zeep. O-toiletzeep, 432 Alg. Waschpoeder, O-waspoeder t.m. 31 December.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 2